Søg hjemmehjælp

Hvis du oplever, at du ikke længere selv kan klare din personlige pleje eller de praktiske ting derhjemme, kan du søge om støtte og hjælp.

Du får støtte af Sorø Kommune på baggrund af, hvad du selv kan klare, og hvad du har behov for, at andre hjælper dig med.

Sådan søger du om hjemmehjælp

 1. Kontakt Team Ældre i Visitationen og aftal tid til et besøg hos dig
 2. En visitator kontakter dig og aftaler, hvornår du får et besøg
 3. Visitator besøger dig og vurderer dine ressourcer og behov. Ud fra dette bliver du visiteret til den hjælp, du har behov for.

Det kan du få hjælp til

Hvis du ikke længere selv kan klare den personlige pleje, kan du få hjælp til f.eks.:

 • Personlig hygiejne
 • At klæde dig på og af
 • At tage din medicin
 • At spise og drikke

Du kan også få hjælp til psykisk pleje og omsorg og få nødkald, så du hurtigt kan få hjælp af hjemmeplejen.

Hvor meget du kan få hjælp til, afhænger af, hvor meget du selv kan.

Hjælpen bliver sat i gang med det samme

Daglig personlig pleje

Hvis du bliver bevilliget daglig personlig pleje, bliver hjælpen sat i gang dagen efter, at leverandøren er blevet orienteret om, at du skal have hjælp.

Ugentligt personlig pleje

Hvis du er bevilliget ugentlig personlig pleje, bliver hjælpen sat i gang ugen efter, at leverandøren er blevet orienteret om, at du skal have hjælp.

Du kan få leveret mad, hvis du ikke kan eller har vanskeligt ved selv at lave det varme hovedmåltid, og der heller ikke er andre i husstanden, der kan gøre det.

 

Søg hjælp til madservice

Ring eller send en mail til Visitationen:

socialservice@soroe.dk

Tlf. 57 87 60 62

Levering af mad

I Sorø Kommune kan du få leveret mad fra de leverandører, kommunen har godkendt til opgaven. Det er i øjeblikket:

Sæsonens (tidligere Café Heiss) 

Det Danske Madhus

Maden leveres to gange om ugen i tidsrummet 8.00-17.00. Det er leverandøren, der fastlægger, hvilke dage og hvad tid på dagen maden bliver leveret hos dig.

Maden er færdiglavet og skal blot varmes.

Du skal selv betale for maden og udgifterne til udbringning.

Pris for levering af mad

Hjælp til indkøb

Du kan få hjælp til indkøb af nødvendige dagligvarer, hvis du ikke selv er i stand til det, og der heller ikke er andre i husstanden, som kan gøre det. Du kan få hjælp til at købe ind fra Supermarkedet Intervare eller Egebjerg Købmandsgaard. 

Du kan få hjælp til at bestille varer og til at sætte dem på plads en gang om ugen. 

Køb ind fra Supermarkedet Intervare

Køb ind fra Egebjerg Købmandsgaard

Pris for hjælp til indkøb

Hvis du ikke længere selv er i stand til at vaske dit tøj, kan du kontakte Team Ældre. Så finder I sammen ud af, om du kan komme med i den vaskeordning, Sorø Kommune har.

Team Ældre

Mail: socialservice@soroe.dk

Tlf. 57 87 62 30

Hvad omfatter ordningen?

Standardordningen er, at dit vasketøj hentes hver 2. uge på din bopæl og afleveres igen ugen efter. Hvis du har et særligt behov, kan du måske visiteres til tøjvask med en anden hyppighed.

Vaskeordningen omfatter vask af privat tøj og sengelinned.

Hvad koster det?

Der er en månedlig egenbetaling for at være med i vaskeordningen. Betalingen trækkes i din pension. Hvis du ikke modtager førtids- eller folkepension, vil du få tilsendt en regning.

Pris for vaskeordning

Hvis du har et særligt behov, der gør, at du har brug for hyppigere tøjvask end hver 2. uge, vil du blive opkrævet en større egenbetaling. Hvor stor egenbetalingen i så fald bliver, bliver konkret beregnet, når hyppigheden er kendt. Det er endvidere en individuel vurdering, om du er omfattet af at have et særligt behov.

Tilkøb af ekstra ydelser

Der er mulighed for at købe ekstra ydelser, som f.eks. vask af dyne og pude.

Leverandør af vaskeordningen

Læs mere om vaskeordningen, som varetages af Berendsen Vaskeservice

Vælg din leverandør

Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver (praktisk hjælp) eller hjælp til personlig pleje, kan du vælge, hvem af de godkendte leverandører der skal levere hjemmehjælpen.

Du kan vælge både kommunens egen hjemmehjælp eller en af de godkendte, private leverandører.

Kommunens egen hjemmehjælp leverer både hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp.

Plejegruppen Dianalund

Degneparken 1, 4293 Dianalund
Tlf. 57 87 66 10
Telefontid: Mandag-fredag kl. 7.00-7.30 og 11.00-11.30
Gruppeleder: Anne Hansen
Mail: ahan@soroe.dk

Plejegruppen Stenlille

Hovedgaden 60B, 4295 Stenlille
Tlf. 57 87 66 82
Telefontid: Mandag-fredag kl. 7.00-7.30 og 11.00-11.30
Gruppeleder: Susanne F. Pedersen
Mail: susp@soroe.dk

Plejegruppen Sorø

Tokesvej 3, 4180 Sorø
Tlf. 57 87 66 32
Telefontid: Mandag-fredag kl. 7.00-7.30 og 11.00-11.30
Gruppeleder: Lee Ejlstrup Nielsen
Mail: lejln@soroe.dk

Sorø Kommune har aftale med to private leverandører, der kan levere praktisk hjælp til dig.

Top Partners

Lindevej 2, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 55 10 90
Mail: rengoering@toppartners.dk
Hjemmeside: Forside – Top Partners

Den hjælpende hånd

Akacievej 15, 3450 Allerød
Tlf. 40 27 13 70
Hjemmeside: ginashjemmeservice.dk

Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør, som du selv indgår aftale med. 

Du har mulighed for at vælge fritvalgsbevis, når du er visiteret til:

 • Personlig pleje


Fritvalgsbeviset er et alternativ til den kommunale leverandør, da Sorø Kommune ikke har en aftale med en eller flere andre leverandører af personlig pleje. 

Det er ikke muligt at bruge fritvalgsbeviset til at vælge en pårørende eller anden privat person.

Det er kun borgere, som er visiteret til personlig pleje, som kan anmode om at få et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset kræver, at du selv er i stand til at:

 • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen
 •  Bestille ydelsen hos den valgte leverandør ud fra fritvalgsbeviset og afgørelsen fra visitationen.
 • Åbne døren, så leverandøren kan levere ydelsen.

Sorø Kommune kan ikke hjælpe med at finde en leverandør. Det er dit eget ansvar.

Når du er bevilget et fritvalgsbevis, kan der med dette i hånden tages kontakt til en CVR-registreret leverandør, som du selv vælger. Hvis leverandøren kan leve op til de kvalitetskrav, som kommunalbestyrelsen har stillet (fremgår af Fritvalgsbeviset), så indgår du og leverandøren en aftale om levering af hjælpen.

Det står dig frit for at tilkøbe ekstra hjælp fra den valgte leverandør, som du så selv betaler for.

Du får tilsendt fritvalgsbeviset fra Team Ældre i Visitationen. Fritvalgsbeviset er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til Team Ældre.
Af beviset fremgår, hvilken ydelse du kan købe på beviset og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

Værdien af fritvalgsbeviset fremgår af det fritvalgsbevis vi sender til dig. Du kan altså se, hvor mange penge du har til at købe personlig pleje for.
Der vil ligeledes fremgå, hvilke opgaver, du er visiteret hjælp til og hvor lang tid, der er afsat til opgavens udførelse.

Det er Team Ældre, der vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Hvis du vil høre mere eller har spørgsmål, skal du kontakte Team Ældre. Ovenfor  kan du læse, hvordan du kommer i kontakt med dem. 

Det vil altid være en konkret og individuel vurdering, der afgør om vi kan imødekomme din ansøgning om frivalgsbevis. F.eks. skal du selv kunne administrere ordningen.

Det betyder, at du kan få et afslag. Alle afslag vil være konkret begrundede og indeholde en klagevejledning.

Hvis du vælger at benytte dig af et fritvalgsbevis, skal du være særligt opmærksom på, at det er dig selv, som har en aftale med fritvalgsbevis-leverandøren. Det betyder, at klager over udførelsen, som udgangspunkt skal rettes direkte til leverandør, og ikke til Sorø Kommune.

Ordningen med fritvalgsbevis kan få den betydning, at du vil opleve, at der kommer flere forskellige personalegrupper i dit hjem. Årsagen er, at det ikke er muligt at bruge fritvalgsbevis-leverandøren til opgaver som f.eks. rehabilitering, sårpleje og medicin. Disse ydelser vil derfor blive varetaget af Sorø Kommune.

Fritvalgsbeviset kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, så du vil være tilkoblet den kommunale hjemmepleje indtil du har modtaget dit fritvalgsbevis, og du har fundet en leverandør. Du skal i den forbindelse være opmærksom på leverandørskifte fra den kommunale leverandør kan aftales med et varsel på løbende måned plus en måned. Det vil sige med udgangen af den efterfølgende måned. Tiden fra din aftaleindgåelse og til overgangen til den valgte leverandør anvendes til indgåelse af databehandleraftale med leverandøren, undervisning mv.

Hvis der sker ændringer eller du vil aflyse eller klage

Hvis aftalerne om hjemmehjælp ændres, eller hvis et aftalt besøg flyttes mere end 1 time i forhold til det aftalte tidspunkt, skal leverandøren give dig besked om det telefonisk.

Personlig hjælp kan som udgangspunkt ikke aflyses. Vi tilbyder et erstatningsbesøg samme dag ved daglig personlig hjælp. Hvis du er visiteret til personlig hjælp ugentligt, kan erstatningsbesøg efter en vurdering i den konkrete sag udsættes til senere i samme uge. Du skal dog have det antal besøg, du er visiteret til inden for en uge.

Husk at melde afbud

Hvis du er forhindret i at holde dine aftaler med hjemmeplejen, forventer vi, at du ringer og melder afbud.

Du skal melde afbud til den leverandør, som kommer hjemme hos dig.

Kontakt hjemmehjælpen

Aflyser du selv, får du ikke erstatningsbesøg, medmindre leverandøren vurderer, at du ikke er i stand til at overskue dit eget behov for hjælp.

Hvis vi ikke træffer dig hjemme

Hvis du ikke har meldt afbud, og vi ikke træffer dig hjemme, skal vi sikre os, at du ikke er i akut nød. Vi vil derfor forsøge at få fat i dig, dine pårørende eller kontakte sygehus og politi.

Hvis det er nødvendigt, kan vi låse os ind med låsesmed. Hvis du har glemt at melde afbud, skal du selv betale udgifterne til låsesmed.

Hvis du er utilfreds med den hjælp, du får, eller med en afgørelse om hjemmehjælp, har du forskellige muligheder for at klage.

Klage over afgørelse om hjælp

Du kan klage over den afgørelse om personlig og praktisk hjælp, der er truffet. Klagen skal være skriftlig og indgives til Team Ældre inden fire uger fra den dato, hvor du har modtaget vores afgørelse.

Hvis du ønsker at klage mundtligt, kan Team Ældre hjælpe med at formulere en skriftlig klage.

Vi har pligt til at vurdere afgørelsen igen, og du får en skriftlig afgørelse. Hvis vi fastholder afgørelsen, videresender vi klagen til Ankestyrelsen sammen med de oplysninger, der ligger til grund for sagen.

Klage over sagsbehandling og serviceniveau

I første omgang skal du henvende dig til lederen af Social Service, hvis du er utilfreds med visitatorens håndtering af sagsbehandlingsforløbet eller serviceniveauet.

Du kan klage over serviceniveau eller sagsbehandling til Social- og Sundhedsudvalget

Det er den politisk ansvarlige myndighed for serviceniveauet og for kommunens aktiviteter.

Klage over levering af hjælpen

Hvis du er utilfreds med personalets måde at udføre hjælpen på, med omgangstone, optræden eller lignende, skal du kontakte lederen hos leverandøren af hjælpen.

 

tilsynsrapporter og kvalitetsstandarder
Senest opdateret 02-06-2024