Politiske udvalg

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver inden for det enkelte udvalgsområde.

I Sorø Kommune er der nedsat seks politiske udvalg og et § 17, stk. 4 udvalg (Klima og Miljøudvalget).

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Derudover har udvalget ansvar for:

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Generelle statistiske opgaver
 • Kommunens IT-forhold
 • Almindelige anliggender, der ikke er henlagt til noget andet udvalgsområde
 • Beredskabet
 • Hyrevognskørsel
 • Støttet byggeri
 • Lokaldemokrati
 • Grønt Forum
 • Udbetaling af kontante ydelser til ældre (folkepension m.m.)

Udvalget varetager den overordnede forvaltning af kommunens borgerservicecenter.

Økonomiudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 24. januar
 • 28. februar
 • 19. marts
 • 17. april
 • 15. maj
 • 12. juni
 • 21. august
 • 11. september
 • 2. oktober
 • 13. november
 • 4. december

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og seks af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Formand

Gert Jørgensen (C)

Øvrige medlemmer

Kasper Nygaard (M)
Lars Schmidt (C)
Susanne Borggaard (D)
Anne Madsen (A)
Preben Lund (A)
Linda Nielsen (F)

Børn og Undervisningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisnings- og familiemæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkeskoler (den almene undervisning, specialundervisning og SFO)
 • Ungdomsskolen (undervisning, juniorklubber, ungdomsklubber)
 • SSP (skole, social og politisamarbejde)
 • Sundhedspleje
 • Dagpasningstilbud for børn fra 0-5 år (dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)
 • Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier
 • Dag- og døgnbehandling for børn og unge (inklusive institutioner inden for området)
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
 • Døgnanbringelser af børn og unge
 • Godkendelse og tilsyn med opholdssteder og familiepleje
 • Indsats for familier i krise
 • Råd og nævn inden for Børn og Undervisningsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. Styrelsesvedtægtens § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Læs Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune her

Børn og Undervisningsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 16. januar
 • 20. februar
 • 12. marts
 • 9. april
 • 30. april
 • 28. maj
 • 13. august
 • 3. september
 • 24. september
 • 29. oktober
 • 26. november

Børn og Undervisningsudvalget består af syv medlemmer.

Formand

Jakob Spliid (V)

Næstformand

Sofie Torpegaard (C)

Medlemmer

Mogens Schwensen (C)
Susanne Borggaard (D)
Mona Kelder Bouidar (A)
Kristiane Nyborg (F)
Bo Mouritzen (Ø)

Kultur og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver og på fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkebibliotek
 • Musikskoler
 • Folkeoplysning (tilskud til aftenskoler, lokaletilskud og tilskud til foreninger)
 • Lokal historiske arkiver
 • Museer, teatre, spillesteder og andre kulturelle faciliteter
 • Kommunale tilskud til kulturelle aktiviteter
 • Idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter, fordeling og koordinering af tider, lokaler mv.
 • Ungdomsråd
 • Råd og nævn inden for Kultur og Fritidsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. Styrelsesvedtægtens § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Læs Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune her

Kultur og Fritidsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 17. januar
 • 21. februar
 • 13. marts
 • 10. april
 • 1. maj
 • 29. maj
 • 14. august
 • 4. september
 • 25. september
 • 30. oktober
 • 27. november

Kultur og Fritidsudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Kasper Nygaard (M)

Næstformand

Carsten Petersen (C)

Medlemmer

Peter Nygaard (C)
Edris Qasimi (B)
Preben Lund (A)

Social og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og den specialiserede tandpleje
 • Forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Hjemmesygepleje samt hjemmepleje
 • Hjælpemidler
 • Driftsaftaler med private botilbud mv. for voksne
 • Indsats og personrettet tilsyn for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i kommunale, regionale og private botilbud, plejecentre mv.
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • Ældre- og plejeboliger
 • Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge
 • Specialundervisning til voksne med særlige udfordringer inden for kommunikation-, høre-, syn- og læseområdet
 • Social indsats over for misbrugere
 • Tilbud til hjemløse og andre med sociale vanskeligheder
 • Råd og nævn inden for Social og Sundhedsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. Styrelsesvedtægtens § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Læs Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune her

Social og Sundhedsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 15. januar
 • 19. februar
 • 11. marts
 • 8. april
 • 29. april
 • 27. maj
 • 12. august
 • 2. september
 • 23. september
 • 28. oktober
 • 25. november

Socia- og Sundhedsudvalget består af syv medlemmer.

Formand

Lars Schmidt (C)

Næstformand

Ninna Wiese Pedersen (V)

Medlemmer

Marianne Vinding (C)
Peter Nygaard (C)
Annette Raaschou van der Star (A)
Bettina Jensen (A)
Flemming Kjærgaard (A)

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats samt kommunens erhvervspolitik og erhvervsfremmeaktiviteter, herunder opgaver vedrørende:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Sygedagpenge
 • Virksomhedsindsats
 • Sorø Kommunes erhvervspolitik
 • Turisme og bosætning
 • Ungdoms- og voksenvejledning

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. Styrelsesvedtægtens § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Læs Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune her

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 18. januar
 • 22. februar
 • 14. marts
 • 11. april
 • 2. maj
 • 30. maj
 • 15. august
 • 5. september
 • 26. september
 • 31. oktober
 • 28. november

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Sofie Ullerup Torpegaard (C)

Næstformand

Lars Schmidt (C)

Medlemmer

Marianne Vinding (C)
Anne Madsen (A)
Annette Raaschou van der Star (A)

Natur, Teknik og Planudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik-, miljø- og driftsområdet, herunder opgaver om:

 • Affalds- og genanvendelsesområdet.
 • Afløbsområdet.
 • El-, gas- og varmeforsyning.
 • Miljøbeskyttelsesområdet.
 • Naturbeskyttelse.
 • Vandforsyning.
 • Byggesager.
 • Lokalplaner.
 • Byfornyelse.
 • Veje, stier og fortove.
 • Kollektiv trafik.
 • Torve og pladser.
 • Grønne områder.
 • Trafiksikkerhed, herunder Trafiksikkerhedsråd.
 • Landzoneadministration.
 • Anlægsopgaver indenfor udvalgets område.
 • Planloven ekskl. kommuneplanlægning.
 • Råd og nævn inden for Natur, Teknik- og Planudvalgets område.
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger med tilhørende arealer, herunder administrationsbygningerne, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde.
 • Projektforslag, for projekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål.

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Lokalplaner og sektorplaner for de nævnte opgaver på teknik-, miljø- og driftsområdet i samarbejde med økonomiudvalget.
 • Takster for forsyningsvirksomheder
 • Institutioner og anlæg under udvalgets område herunder anlægsplaner programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Sammensætningen af udvalgets opgaver er fastsat i Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune.

Læs Styrelsesvedtægten for Sorø Kommune

Natur, Teknik og Planudvalget afholder i 2024 møder på følgende dage:

 • 17. januar
 • 21. februar
 • 13. marts
 • 8. april
 • 1. maj
 • 29. maj
 • 14. august
 • 4. september
 • 25. september
 • 30. oktober
 • 27. november

Natur, Teknik og Planudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Bo Christensen (C)

Næstformand

Jakob Meibom (A)

Medlemmer

Jakob Spliid (V)
Jens Jacobsen (C)
Linda Nielsen (F)

Klima og Miljøudvalget har til opgave at rådgive Natur, Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalget vedrørende klima og miljø i bred forstand. Udvalget skal have særligt fokus på implementeringen af klimaplanen.

Møder i Klima og Miljøudvalget i 2024 er endnu ikke fastlagt. 

Klima og Miljøudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Ninna Wiese Pedersen (V)

Næstformand

Bo Mouritzen (Ø)

Medlemmer

Jens Jacobsen (C)
Mogens Schwensen (C)
Flemming Kjærgaard (A)

Administrationsgrundlag

De politiske udvalg i Sorø Kommune varetager den umiddelbare forvaltning af deres respektive opgaveområder. På mange områder har udvalgene godkendt overordnede retningslinjer for, hvordan administrationen skal forvalte lovgivning og praksis på et fagområde, også kaldet administrationsgrundlag.

Se Administrationsgrundlag for Sorø Kommune her