Spørgsmål til Kommunalbestyrelsen

Du har mulighed for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, hvis du er borger i Sorø Kommune.

Alle Kommunalbestyrelsens møder begynder med spørgetid, hvor kommunens borgere kan stille spørgsmål. Er der ingen spørgsmål ved mødets start, bortfalder spørgetiden.

Der kan kun stilles ét spørgsmål pr. borger til hvert møde i Kommunalbestyrelsen. Det skal sikre, at flere borgere får mulighed for at stille spørgsmål i spørgetiden på det enkelte møde.

Alle, der bor i Sorø Kommune, kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen i spørgetiden. Dog kun ét spørgsmål pr. Kommunalbestyrelsesmøde.

  • Spørgsmål skal have generel interesse for kommunens borgere.
  • Spørgsmål må ikke handle om oplysninger og forhold om enkeltpersoner - heller ikke om dig selv.
  • Spørgsmål må ikke handle om sager, som er på dagsordenen til det kommunalbestyrelsesmøde, hvor spørgsmålet stilles.

Du skal sende dit spørgsmål skriftligt til borgmesteren senest 14 dage før Kommunalbestyrelsesmødet enten pr. mail eller brev. Du kan se en oversigt over Kommunalbestyrelsens møder her.

Det er vigtigt, at det fremgår af brevet eller mailen, at det er et spørgsmål til Kommunalbestyrelsens spørgetid. Borgmesterens mailadresse er borgmester@soroe.dk.

Du kan også sende dit spørgsmål pr. brev til Sorø Kommune, att. borgmesteren, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Hvis dit spørgsmål falder inden for rammerne for spørgetiden, udarbejder administrationen et udkast til besvarelse. Dette udkast sendes til godkendelse ved enten borgmesteren eller den ansvarlige udvalgsformand alt efter hvem, der skal besvare spørgsmålet på mødet.   

Hvis spørgsmålet hører under ansvarsområdet for et bestemt fagudvalg, er det som udgangspunkt den ansvarlige udvalgsformand, der oplæser spørgsmålet og det på forhånd udarbejdede svar. Udvalgsformanden har dog mulighed for at overlade opgaven til borgmesteren. 

Hvis spørgsmålet hører under Økonomiudvalgets eller Kommunalbestyrelsens ansvarsområde, er det altid borgmesteren, der svarer.   

Uanset om det er borgmesteren eller en udvalgsformand, der besvarer dit spørgsmål på mødet, svares der på vegne af Kommunalbestyrelsen.

Du har mulighed for at stille ét afklarende spørgsmål til svaret. Når det afklarende spørgsmål er besvaret, er der ikke mulighed for yderligere spørgsmål.

 

Spørgetiden bortfalder op til et kommunalvalg

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at spørgetiden bortfalder i de møder, der ligger indenfor de sidste 2 måneder før et kommunevalg for at mindske risikoen for, at spørgetiden udvikler sig til valgagitation.

Du skal være fysisk til stede under mødet, hvis du vil stille et spørgsmål, da spørgsmål kun besvares mundtligt.

Hvis du ikke er til stede under mødet, bliver spørgsmålet ikke læst op.

Kommunalbestyrelsen har i øvrigt på møde den 21. december 2022 besluttet, at der ikke gives mulighed for, at borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen via Teams eller anden form for audiovisuelt udstyr, der kan bruges i forbindelse med videomøder.