Råd og nævn

Råd og nævn er en af borgernes vigtigste kanaler til at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

Råd og nævn spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati. De fungerer som kommunens sparringspartnere på forskellige områder og er vigtige talerør for borgerne.

Beboerklagenævnet er nedsat i medfør af lov om almene boliger § 96.

Lov om almene boliger § 96

Beboerklagenævnet behandler klager og tvister, der vedrører lejemæssige vilkår mellem lejere og udlejere i det almene byggeri, f.eks.:

 • Formalia i forbindelse med varsling af lejeforhøjelser (dvs. overholdelse af tidsfrister, og ikke huslejens størrelse)
 • Boligens stand ved indflytningen
 • Frister for udlejers udførelse af arbejder i det lejede
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedringer af det lejede (råderet mm.)
 • Vedligeholdelse og istandsættelse (herunder ved fraflytning)
 • Lejers pligt til at tilbagebetale beboerindskud eller depositum
 • Lejers betaling for varme, vand mv.
 • Lejers betaling for fællesantenner
 • Lejers ret til fremleje, bytte og til fortsættelse af lejemål
 • Husordensovertrædelser
 • Lovligheden af beslutninger, der er truffet af beboerdemokratiske organer (dvs. om de beboerdemokratiske regler er overholdt)
 • Anvisning af almene familieboliger

 Beboerklagenævnet kan

 • afgøre, om en klager har ret
 • erklære, om en beslutning i beboerdemokratiet er gyldig
 • sende en advarsel til en beboer
 • give en beboer en betinget opsigelse (det vil sige, at opsigelsen kun kan føres ud i livet, hvis vedkommende gentager sin forsyndelse)
 • ophæve et lejemål (i værste fald til udflytning uden varsel)

 Beboerklagenævnet behandler ikke

 • sager om erhvervslejemål
 • tvister mellem lejer og udlejer i private udlejningsejendomme, se Huslejenævn
 • opsigelse eller ophævelse af et lejemål
 • huslejens størrelse (hører under det kommunale tilsyn)
 • forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede
 • hvorvidt en beslutning truffet af de beboerdemokratiske organer er hensigtsmæssig og økonomisk fornuftig (hører under det kommunale tilsyn)

Du kan få yderligere oplysninger om Beboerklagenævnet hos nævnets sekretær Pia Düring Lausen på telefon 5787 6016.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Beboerklagenævnet.

Udlejer og lejer kan ikke - hverken i Beboerklagenævnet eller i nævnssekretariatet - forvente at få råd og vejledning, der går ud over vejledning om, hvilke typer af sager der kan indbringes for Beboerklagenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med indbringelsen af en sag.

Det koster 167 kr. (2024) at indbringe en sag for Beboerklagenævnet. Beløbet reguleres en gang årligt.

Beboerklagenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte sag, førend beløbet er betalt.

Beløbet skal indbetales til Jyske Bank reg. 7411 konto 0004180008, mærket "Beboerklagenævn".

Ønsker du en sag behandlet af Beboerklagenævnet, skal du indbringe sagen skriftligt med præcisering af, hvad det er, nævnet skal tage stilling til.

Sammen med klagen skal du vedlægge den fornødne dokumentation for det, du gerne vil have behandlet. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten.

Send sagen til sekretær for Beboerklagenævnet, Pia Düring Lausen, via mail på pdl@soroe.dk 

eller med post til:

Sorø Kommunes Beboerklagenævn
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Att: Pia Düring Lausen

Som administrativ klageinstans indhenter Beboerklagenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og evt. hos offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse forelægges sagens parter til udtalelse.

Beboerklagenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser, der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Nævnet kan desuden foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden. I sådanne tilfælde vil både lejer og udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om. Det følger dog af lov om leje af almene boliger § 105, at Beboerklagenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger efter, at Beboerklagenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og evt. andre offentlige myndigheder.

Hvis Beboerklagenævnet ikke har truffet en afgørelse inden udløb af fristen på 4 uger, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente Beboerklagenævnets afgørelse.

Lov om leje af almene boliger § 105

Anke

Beboerklagenævnets afgørelse kan ankes til Boligretten. Dette skal ske senest 4 uger efter, at nævnets afgørelser er meddelt parterne. Sagen sendes eller afleveres til:

Sorø Kommunes Beboerklagenævn
Rådhusvej 8
4180 Sorø

Beboerklagenævnet i Sorø Kommune består af:

 • Formand Bent Pedersen
 • Pelle Roesen (Lejernes Hus)
 • Annette Fischer (Boligorganisationerne)

Bevillingsnævnet behandler ansøgninger om:

 • Alkoholbevilling
 • Fornyelse af alkoholbevilling
 • Godkendelse af bestyrer
 • Udvidet åbningstid
 • Udskiftning af bestyrelsen

Bevillingsnævnet holder 4 møder om året.

Se restaurationsplan for Sorø Kommune

Hent ansøgningsskemaer til Bevillingsnævnet her

Når du har udfyldt ansøgningsblanketten, skal du sende den til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

Som digital post:

Send digital post som borger

Send digital post om virksomhed

Via mail:

ssj@politi.dk

Eller med post:

Nakskov Lokalpoliti
Bevillingssektionen
Nybrogade 5
4900 Nakskov

Bevillingsnævnet i Sorø Kommune består af:

 • Jørgen V. Larsen (formand)
 • Christian Bjerre Høst (næstformand)
 • Henrik N. Andersen
 • René S. Rasmussen
 • Henrik Rasmussen
 • Søren B. Sørensen
 • Torben Ellegaard (sagkyndigt medlem)
 • Kristian Gyde Poulsen (repræsenterer Politidirektøren)
 • Sekretær Pia Düring Lausen, tlf.: 5787 6016

Folkeoplysningsrådet er et høringsorgan for Sorø Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i spørgsmål, der har med det folkeoplysende område at gøre. Folkeoplysningsrådet mødes ca. tre-fire gange om året.

For at sikre bredden er rådet sammensat på følgende måde:

 • 3 repræsentanter for foreninger, der tilbyder idræt, heraf mindst én der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne
 • 2 repræsentanter for foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf mindst én plads til de uniformerede korps
 • 2 repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning
 • 1 repræsentant for de selvorganiserede foreninger 

Følgende blev valgt ind i rådet på Generalforsamling den 20. januar 2022

3 repræsentanter, der repræsenterer foreninger der tilbyder idræt, heraf mindst en der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne

 • Ole Ring, Orienteringsklubben
 • John Christoffersen, SOR IF
 • Richard Jensen, Pedersborg Gymnastik og Idrætsforening
 • Suppleant: Vakant

2 repræsentanter, der repræsenterer foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf mindst en plads til uniformerede korps

 • Preben Bjeragger, De Gule Spejdere
 • Lena Palm, De Grønne Pigespejdere
 • Suppleant: Vakant

2 repræsentanter fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

 • Jeanette Christensen, LOF Sorø
 • Tina Hyldegaard-Pedersen, FOF Syd- og Vestsjælland
 • Suppleant: Ninna Wiese Pedersen, LOF Sorø

1 repræsentant, der repræsenterer de selvorganiserede

 • Lene Færch, Kongsgaarden
 • Suppleant: Vakant

 

Hvis der ønskes mere indsigt i Folkeoplysningsrådets arbejde, vedtægter og referater kan Kultur og Fritid kontaktet på følgende mail: kulturogfritid@soroe.dk 

Grundvandsråd Sorø er nedsat af kommunalbestyrelsen som koordinationsforum til at bistå kommunalbestyrelsen ved udarbejdelsen af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelsen i Sorø Kommune, jævnfør § 12 og 13 i vandforsyningsloven.

Du kan læse Kommissorium for Grundvandsråd Sorø her.

Medlemmer til Grundvandsråd Sorø udpeges for en kommunalbestyrelsesperiode.

I perioden 2022-2025 består Grundvandsråd Sorø af:

Sekretariatsbetjening varetages af Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune ved miljømedarbejder Karsten Rud, e-mail karu@soroe.dk eller tlf. 5787 6344.

Grønt Forum er nedsat af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og er et rådgivende organ for Økonomiudvalget og Natur, Teknik og Planudvalget samt i relevant omfang øvrige stående udvalg.

Grønt Forums overordnede formål er at arbejde for at sikre en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune og medvirke til at implementere FN’s Verdensmål. Grønt Forums overordnede formål er desuden at sikre og udvikle natur og miljø i Sorø Kommune samt mulighederne for at anvende naturen.

Læs Kommissorium for Grønt Forum

Grønt Forum holder møde fire gange årligt. Et af møderne er et dialogmøde med Økonomiudvalget, Natur, Teknik og Planudvalget og Klima og Miljøudvalget.

Grønt Forums pulje

Grønt Forum udbyder årligt primo januar en pulje, hvor skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune kan søge midler til aktiviteter inden for områderne natur, miljø og bæredygtighed.

Grønt Forums Miljø/Agenda 21-pris

Grønt Forum uddeler hvert år en Miljø/Agenda 21-pris til en familiehusholdning, skoleklasse, daginstitution, virksomhed, forening, sportsklub eller lignende, som har udrettet noget ekstraordinært eller originalt, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune.

Prisen er hidtil uddelt en gang årligt.

Vil du høre mere?

Vil du høre mere om Grønt Forums arbejde, er du velkommen til at kontakte Grønt Forums formand Sofie Hjelm Byrnak ahjeb@soroe.dk, tlf. 57 87 63 70, eller sekretær for Grønt Forum, Line Strandholm Magnussen, lsma@soroe.dk, tlf. 57 87 63 48.

Grønt Forum udbyder årligt primo januar en pulje, hvor skoler og daginstitutioner i Sorø Kommune kan søge midler til aktiviteter inden for områderne natur, miljø og bæredygtighed.

Ansøgningsfristen er 16. januar 2023.

GF_pulje følgebrev 2024.pdf

Udfyld ansøgningsskema til Grønt Forums pulje her

Grønt Forum består af:

 

Sekretariatsbetjeningen varetages af Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune, Biolog Line Strandholm Magnussen, mail: lsma@soroe.dk, eller tlf. 57 87 63 48.

Handicaprådet i Sorø Kommune er et lovpligtigt råd, der er oprettet som en del af kommunalreformen. Rådet blev etableret i maj 2006.

Handicaprådet er rådgivende over for Sorø Kommune i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle spørgsmål af betydning for mennesker med funktionsnedsættelser i kommunen. Rådet kan tage mere generelle forhold op til drøftelse og komme med forslag til både politiske og administrative initiativer. Handicaprådet kan ikke behandle personsager.

Vedtægter for Handicaprådet.

Forretningsorden for Handicaprådet.

Handicaprådets primære fokusområde er:

 • At udarbejde og følge op på handicappolitik 2017-2021

Handicappolitik-2017-2021

 • At sikre inklusion af mennesker med funktionsnedsættelser i alle kommunens initiativer, eksempelvis ved afgivelse af høringssvar
 • At skabe enighed om og bred opbakning til udviklingen af vilkårene for mennesker med funktionsnedsættelser i Sorø Kommune.

Sekretær for Handicaprådet er Socialfaglig konsulent Cecilie Svegaard Aakjær, Fagcenter Social og Sundhed, Sorø Kommune, e-mail: csaa@soroe.dk.

Handicaprådet uddeler hvert år en handicappris til nogen, som har gjort en forskel for at øge livskvaliteten for mennesker med handicap.

Den 1. december 2022 blev Handicappris 2022 uddelt.

Handicappris 2022.

Handicaprådet er sammensat af:

 • Fire repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer - lokalafdeling Sorø
 • En repræsentant fra gruppering uden for Danske Handicaporganisationer
 • Fem repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen

Medlemmer for perioden 1. januar 2022 - 31. december 2025

Handicaporganisationernes repræsentanter

 • Formand Johnna Toft Kristensen, Danske Handicaporganisationer (personlig stedfortræder under udpegning)
 • Pia Loop, CP Danmark (personlig stedfortræder Jan Lisbygd, Hjernesagen)
 • Henning Carlsen, Dansk blindesamfund (personlig stedfortræder Lars Pilegaard, Dansk blindesamfund)
 • Kasserer Klaus Gylling, Høreforeningen (personlig stedfortræder Anita Andersen, LEV)
 • Iben Røstbjærg Kullberg, psykisk sårbare (personlig stedfortræder Lene Christensen) 

Politiske repræsentanter

 • Næstformand Linda Nielsen (F) (personlig stedfortræder Anne Madsen (A))
 • Peter Nygaard (C) (personlig stedfortræder Marianne Vinding (C))
 • Ninna Wiese (V) (personlig stedfortræder Jakob Spliid (V))
 • Bettina Jensen (A) (personlig stedfortræder Ivan Hansen (A))
 • Susanne Borggaard (D) (personlig stedfortræder Bo Christensen (C))

Sekretær

Cecilie Svegaard Aakjær, socialfaglig konsulent, csaa@soroe.dk, tlf. 20371519

Handicaprådet holdt sit konstituerende møde torsdag den 10. februar 2022.

Handicaprådet holder møde cirka seks gange årligt og besøger løbende Sorø Kommunes tilbud på handicapområdet.

Planlagte mødedatoer i 2024

 • 20, juni 2024
 • 10. september 2024 - Præsentation af budget 2025 
 • 1. oktober 2024
 • 3. december 2024 - International Handicapdag
 • Handicaprådets arbejde i 2023

Handicaprådet har i efteråret 2023:

 • holdt dialogmøde med Social og Sundhedsvalget
 • fået præsenteret budget 2024
 • indgået i arbejdet omkring revidering af Sorø Kommunes handicappolitik
 • og meget andet

Referater fra møder

Handicaprådet 2022-2025

22. april 2024

27. februar 2024

4. december 2023

24. august 2023

14. juni 2023

27. april 2023

15. marts 2023

9. februar 2023

1. december 2022

26. oktober 2022

8. september 2022

7. juni 2022

5. maj 2022 - temamøde

Handicaprådet 2018-2021

3. december 2021

1. kvartal

 • Planlægning af årets møderække og arrangementer
 • Aftale om emner og temaer på årets møder

2. kvartal

 • Budgetønsker /forslag indleveres inden 1. maj
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe for ”Handicapprisen” – arrangement og profilering
 • Annoncering om Handicapprisen

3. kvartal

 • Budgetmøde og høringssvar til budget 2025.
 • Verdens mentale sundhedsdag/ OBS på arrangementet: Don’t Fear The Weird. Den 10/10-23

4. kvartal

 • Arrangement omkring Handicapprisen.
 • Evaluering af årets arbejde/ opsamling af erfaringer til næste år.

Opgaver året rundt

 • Høringssvar
 • Opfølgning på handicaprådets budget
 • Årshjulet
 • Handicaprådets fokusområder

Øvrige

 • Dialogmøde med jobcenter
 • Dialogmøde med Børn og Undervisningsudvalget
 • Dialogmøde med Social og Sundhedsudvalget
 •  

Huslejenævnet behandler klager og tvister om lejemæssige vilkår hos private udlejere, f.eks. om:

 • huslejens størrelse (inkl. spørgsmål om depositum/forudbetalt leje)
 • forhøjelse af leje (inkl. stigning i lejers betaling af á conto bidrag til varme og vand)
 • omkostningsbestemte varme- og vandregnskaber
 • lejevilkår
 • opsigelse af lejemål (inkl. hvor meget lejer skal betale for istandsættelse efter fraflytning eller afregning af depositum efter fraflytning)
 • manglende vedligeholdelse (både for lejer og udlejer)
 • iværksættelse af forbedringsarbejder
 • lejers betaling for signalforsyning fra fællesantenneanlæg
 • regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan kun indbringes af udlejer)

 Huslejenævnet behandler ikke sager med uenighed om opsigelse og ophævelse af lejeaftaler.

Både udlejere og lejere kan indbringe sager for Huslejenævnet.

I sager, hvor udlejer ensidigt varsler lejeforhøjelse, skal udlejer indbringe varslingen for Huslejenævnet, hvis han ønsker at opretholde det krav, han fremsætter i varslingen. Det gælder også i de tilfælde, hvor lejerne gør indsigelser mod vand- og varmeregnskaber, og udlejer vil fastholde sit krav om merbetaling.

Udlejer og lejer kan ikke - hverken i Huslejenævnet eller i nævnssekretariatet - forvente at få råd og vejledning, der går ud over vejledning om, hvilke typer af sager der kan indbringes for Huslejenævnet, og hvordan man skal forholde sig i forbindelse med at indbringe en sag.

Det koster 357 kr. (2024) at indbringe en sag for Huslejenævnet. Gebyr for forhåndsgodkendelse af leje er dog fastsat til 596 kr. Beløbene reguleres en gang årligt.

Huslejenævnet iværksætter ikke en realitetsbehandling af den indbragte sag, førend beløbet er betalt.

Beløbet skal indbetales til Jyske Bank reg. 7411 konto 0004180008, mærket "Huslejenævn".

Nævnsvurdering

Gebyret for en nævnsvurdering er 4.552 kr. (2024).

Huslejenævnet skal forhåndsvurdere, om det er tilladt for en udlejer at iværksætte en gennemgribende modernisering, og i denne sammenhæng også vurdere, om en ejendom skal have en karensperiode på grund af ejerskifte. I en nævnsvurdering skal energiforbedringer også medtages som en væsentlig parameter.

Ønsker du en sag behandlet af Huslejenævnet, skal du indbringe sagen skriftligt med præcisering af, hvad det er, nævnet skal tage stilling til.

Sammen med klagen skal du vedlægge den fornødne dokumentation for det, du gerne vil have behandlet. Generelt vil det som minimum være en kopi af lejekontrakten.

Indbring en sag for Sorø Kommunes Huslejenævn

Som administrativ klageinstans indhenter Huslejenævnet selv de fornødne oplysninger hos sagens parter og eventuelle offentlige myndigheder. Oplysninger, der indgår i nævnets afgørelse, forelægges sagens parter til udtalelse.

Huslejenævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages i sagen, og nævnet har ret til at indhente oplysninger hos sagens parter, alle offentlige myndigheder og private.

Nævnet kan desuden foretage besigtigelse af ejendommen eller lejligheden. I sådanne tilfælde vil både lejer og udlejer blive indkaldt til besigtigelsen med mindst en uges varsel.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden er meget forskellig afhængig af, hvilken type sag det drejer sig om. Det følger dog af Boligreguleringslovens § 42, at Huslejenævnet skal træffe afgørelse senest 4 uger efter, at Huslejenævnet har modtaget svar på dets høringsskrivelser til sagens parter og eventuelle andre offentlige myndigheder.

Hvis Huslejenævnet ikke har truffet en afgørelse inden udløb af fristen på 4 uger, kan klageren indbringe sagen for boligretten uden at afvente Huslejenævnets afgørelse.

Anke

Huslejenævnets afgørelse kan ankes til Boligretten. Det skal ske senest 4 uger efter, at parterne har fået nævnets afgørelser.

I forbindelse med lejelovsændringer pr. 1. juli 2015 er der indført en regel, som pålægger udlejer et gebyr, hvis lejer får fuldt medhold i en sag. Reglen findes i lov om boligforhold § 82, stk. 2.

Lov om boligforhold § 82, stk 2

Gebyret er i 2024 på 6.827 kr. og reguleres én gang årligt.

Det er Huslejenævnet, der vurderer, om betingelserne for at pålægge gebyr er til stede.

Der er ikke en modsvarende regel, hvis en udlejer får fuldt medhold.

Huslejenævnet i Sorø Kommune består af:

 • Formand Bent Pedersen
 • Niels P. Lindhard (Lejernes Landsorganisation)
 • Vagner Pedersen (Sorø Grundejerforening)

Sorø Beredskabskommission er et lovpligtigt råd oprettet i januar 2021 som en konsekvens af, at Sorø Kommune indgik et nyt beredskabssamarbejde med Slagelse Brand og Redning.

Slagelse Brand og Redning

Beredskabskommissionen har til formål at forvalte Sorø Kommunes nye redningsberedskab.

Beredskabskommissionen har til opgave at følge beredskabet og dets rolle herunder sikre, at beredskabet leverer den service, som blandt andet er vedtaget af beredskabskommissionen ved den risikobaserede dimensionering.

Derudover har beredskabskommissionen til opgave løbende at træffe beslutninger om sager i relation til beredskabets arbejde.

Jævnfør beredskabslovens § 9 stk. 2 er der en række krav til sammensætningen af, hvilke repræsentanter der skal indgå i beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen skal bestå af et ulige antal stemmeberettigede og være sammensat af kommunalbestyrelsen. Hertil skal følgende medlemmer som minimum være repræsenteret:

 • Borgmesteren
 • Politidirektør
 • Et flertal valgt af kommunalbestyrelsen
 • Én frivillig repræsentant

Hvis der ikke indgår en frivillig som medlem af beredskabskommissionen, skal kommunalbestyrelsen, jævnfør beredskabslovens § 9 stk. 2, udpege én repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen.

Udover ovenstående krav om beredskabskommissoriets sammensætning, kan kommunalbestyrelsen udpege én eller flere medarbejderrepræsentanter til at indgå i kommissionen og tillade, at den daglige leder af redningsberedskabet deltager i kommissionens møder.

Medlemmer af Sorø Beredskabskommission

 • Gert Jørgensen, gejo@soroe.dk, Borgmester og formand for Beredskabskommissionen
 • Tom Trude, tst010@politi.dk, Politiinspektør Sydsjællands og Lolland Falsters Politi
 • Bo Christensen, boch@soroe.dk, Medlem af kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti
 • Preben Lund, prlu@soroe.dk, Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet
 • Peter Nygaard, Peter@pnygaard.dk, Medarbejderrepræsentant
 • Michael Djervad, midje@slagelse.dk, Beredskabschef i Slagelse Brand og Redning
 • Kasper Nygaard, kany@soroe.dk, Medlem af kommunalbestyrelsen for Moderaterne 
 • Flemming Kjærgaard, fmekj@soroe.dk, Medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet 
 • Andreas Jørgensen, b.joergensen@gmail.com, Kredsleder for Frivillige i Slagelse Brand og Redning 

I 2024 holder Sorø Beredskabskommission møder på følgende datoer:

 • Tirsdag d. 5/3 kl. 14:00 – 15:30
 • Torsdag d. 16/5 kl. 14:00 – 15:30
 • Tirsdag d. 20/8 kl. 14:00 – 16:00, Fællesmøde med Beredskabskommission Slagelse, mødet afholdes i Slagelse kommune
 • Tirsdag d. 24/9 kl. 14:00 – 15:30 ,
 • Tirsdag d. 10.12 kl. 14:00 – 15:30

Referater

Referat fra møde den 5. marts 2024

Referat fra møde den 13. december 2023.pdf 

Referat fra fællesmødet med Slagelse Beredskabskommission den 22. august 2023

Referat fra mødet den 7. december 2022

Referat fra fællesmødet med Slagelse Beredskabskommission den 18. august 2022

Referat fra mødet den 29. marts 2022

Referat fra mødet den 10. marts 2022

Referat fra mødet den 13. september 2021

Referat fra mødet den 16. juni 2021

Referat fra mødet den 8. april 2021

 

Rådets medlemmer:

 • Formand, NTPU - Bo Christensen
 • Næstformand, NTPU - Linda Nielsen
 • Børn og Undervisningsudvalget - Mogens Schwensen
 • Politiet - Morten Brix Jensen
 • Fagcenter Børn og Familier - SSP - Sus Lilholm
 • Cyklistforbundet  - Morten Heegaard Christensen
 • Dianalund Udviklingsråd - Michael Bauer
 • Frederiksberg Lokalråd - Jørn-Ole Hesselvig
 • Lynge Lokalråd - Merete Mensink
 • Munke Bjergby Borgerforening - Tonny Larsen
 • Pedersborg Lokalråd - Flemming Kjærgaard
 • Rude Eskilstrup Landsbylaug - Julie Kristine Guldberg Stryhn
 • Vester Broby Lokalråd - Ole Kildegaard
   

Sekretariat:

 • Teknik Miljø og Drift - Peder Neerup Madsen
 • Teknik Miljø og Drift - Svend Eide Joensen

Trafiksikkerhedsrådet er et udvalg nedsat af kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune og er et rådgivende organ for Natur, Teknik og Planudvalget samt i relevant omfang øvrige stående udvalg.

Trafiksikkerhedsrådets overordnede formål er at arbejde for at fremme trafiksikkerheden i Sorø Kommune og derved at minimere antallet af trafikuheld.

Trafiksikkerhedsrådet mødes 2 gange årligt. Møderne er ikke offentlige.

Trafiksikkerhedsrådet beskæftiger sig kun med sager af principiel karakter.

Til møderne kan der efter rådets beslutning inviteres relevante personer, eksempelvis politikere eller fagpersoner.

Rådets opgaver er at komme med generelle anbefalinger vedrørende den overordnede trafiksikkerhed til Teknik, Miljø og Planudvalget og Fagcenter for Teknik, Miljø og Drift, samt at rådgive Teknik, Miljø og Planudvalget med henblik på revidering af Sorø Kommunes Trafiksikkerhedsplan.

Rådets rolle er at fungere som rådgivende råd for generelle trafiksikkerhedsemner, repræsentere interesser og synsvinkler for alle borgere i Sorø Kommune og fungere som ambassadør for trafiksikkerhedsindsatsen i Sorø Kommune.

Det er vedtaget ved lov, at alle kommuner skal have et folkevalgt ældreråd. Ældrerådet skal ifølge loven høres i alle forhold om ældres vilkår, før der træffes en beslutning i kommunalbestyrelsen og de politiske fagudvalg.

Ældrerådet arbejder for, at de ældre bliver informeret bedst muligt om alle forhold, der har med deres levevilkår at gøre. Det er således Ældrerådets hovedopgave at være bindeled mellem kommunens borgere over 60 år og kommunalbestyrelsen, dens politikere og administrationen.

Ældrerådet henvender sig til politikerne og administrationen m.fl., når rådet mener, at det er påkrævet.

Valg til Ældrerådet

Rådet består af personer over 60 år, som opstilles og vælges som enkeltpersoner. Alle borgere, der er fyldt 60 år, har stemmeret.

Valgperioden for Ældrerådet følger perioden for valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

Ældrerådet i Sorø Kommune har ni medlemmer.

Forretningsorden for Ældrerådet i Sorø Kommune

Vedtægt for Ældrerådet i Sorø Kommune

Folder om Ældrerådet

Ældrerådet beskæftiger sig kun med sager af principiel karakter. Rådet må ikke behandle sager for og om enkeltpersoner, men bruger dem undtagelsesvis som anledning til at rejse principielle spørgsmål.

Normalt holder rådet møde én gang om måneden med undtagelse af juli. Møderne er ikke offentlige.

Til møderne kan der efter rådets beslutning inviteres politikere eller personer fra administrationen - herunder ældrechefen - samt andre relevante personer.

Sorø Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd og bliver derigennem orienteret om såvel problemer som gode løsninger og tiltag fra andre ældreråd i Danmark. Gennem Danske Ældreråd har rådet mulighed for at påvirke lovgivningen i Folketinget.

Konkrete sagsområder og forhold, som Ældrerådet hele tiden har fokus på:

 • Sorø Kommunes ældrepolitik
 • Sorø Kommunes økonomi på ældreområdet
 • Service- og sundhedspolitik for ældregruppen
 • Visitering
 • Hjemmepleje
 • Boligforhold
 • Madordninger
 • Sundhedsforhold
 • Transport

Kontakt Ældrerådet

Ældrerådet lytter gerne til idéer fra kommunens ældre borgere og deres pårørende, og du kan frit henvende dig til ethvert medlem af Ældrerådet med sager og forhold, som du mener, rådet bør kende til. Din henvendelse kan være skriftlig eller mundtlig, og du får altid en tilbagemelding, når du henvender dig.

Find kontaktinformationer til Ældrerådets medlemmer

Ældrerådet holder løbende kontakt til ældre, så deres problemer, behov og ønsker kan blive hørt i kommunen.

Ældrerådet i Sorø Kommune består af:

Egon Madsen
Formand

Dagmarksvej 2
4173 Fjenneslev

Mail: 
svs98@nypost.dk

Zenia Nielsen
Næstformand

Bygaden 10, st.
4296 Nyrup

Mail: 
zenia@nielsen.mail.dk

Inge Mortensen
Sekretær

Mågevej 15
4293 Dianalund

Mail: 
i.mortensen@hotmail.com

Marianne Krüth
Kasserer

Karsholteparken 18
4293 Dianalund

Mail: 
oleolsen@oncable.dk

Karin Christensen
Medlem

Ingemannsvej 8, st. th.
4180 Sorø

Mail: 
karinch52@gmail.com

Jørgen List Kristensen
Medlem

Feldskovvej 1 A, 1.th.
4180 Sorø

Mail:
jlk@jlk.dk

Vagn Egekær
Medlem

Lersøparken 7
4291 Ruds Vedby

Mail:
vagn.egekjaer@pc.dk

Flemming Greve
Medlem

Drosselvej 7
4293 Dianalund

Mail: 
giflgreve@webspeed.dk

Ida Laustsen
Medlem

Søndergade 18, st. th.
4180 Sorø

Mail:
madam@stofanet.dk
Senest opdateret 10-01-2024