Sagsbehandlingstider og tidsfrister

Oversigt over Sorø Kommunes frister for sagsbehandling

Fristerne er fastsat efter retningslinjerne i Retssikkerhedsloven. Visse frister er fastsat efter anden lovgivning.

Tidsfrister på teknik- og miljøområdet

På teknik- og miljøområdet har staten fastsat servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider på miljøgodkendelser af virksomheder og husdyrbrug samt for byggesager.

For de øvrige sagstyper inden for teknik- og miljøområdet er der ikke tale om lovbestemte tidsfrister, men derimod gennemsnitlige sagsbehandlingstider regnet fra, at vi har modtaget alle de nødvendige oplysninger til sagen. Sagsbehandlingstiden kan variere fra sag til sag afhængig af sagens karakter.

Tidsfrister ved ansøgning om aktindsigt

Ansøgning om aktindsigt behandles snarest muligt.

Øvrige tidsfrister

Område Tidsfrist for afgørelse
Kvittering for din ansøgning 10 arbejdsdage
Byggetilladelser og anmeldelser om byggearbejde (hvis der kræves andre tilladelser vil sagsbehandlingstiden fremgå af din kvittering) 6-8 uger
Lovliggørende byggetilladelser 20-21 uger
Landzonetilladelser privat inkl 4 ugers klagefrist 16-18 uger
Landzonetilladelser erhverv inkl 4 ugers klagefrist  12-16 uger

Campingtilladelser

10-12 uger

Screeningsafgørelse af konkrete projekter (VVM)

10-12 uger

Miljøvurdering af konkrete projekter (VVM)

60 uger

Miljøgodkendelse af virksomheder bilag 1

28 uger

Miljøgodkendelse af virksomheder bilag 2

18 uger

Private spildevandstilladelser

4-6 uger

Tilslutningstilladelser

26 uger

Udledningstilladelser

26 uger

Større nedsivningstilladelser

26 uger
Husdyrbrugstilladelser og -godkendelser uden miljøvurdering (VVM) 12-13 uger

Husdyrgodkendelser med miljøvurdering (VVM)

25 uger

Jordvarmetilladelse/anmeldelse

2-4 uger

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har vedtaget sagsbehandlingsfrister for ansøgninger. Fristen regnes fra ansøgningsdatoen. Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt. Det betyder, at du kan forvente, at vi har truffet afgørelse i din sag, før den pågældende frist er gået. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger til en ansøgning, hører du fra os. I perioder med øget sagspres, vil du kunne forvente en øget sagsbehandlingstid. Hvis dette sker, vil du blive orienteret om det. 

 

Bevillingsmyndighed Social Service  
Dagcenter, § 79 8 uger
Praktisk hjælp § 83 8 uger
Personlig hjælp § 83 (ved akut behov iværksættes hjælpen samme dag) 4 uger
Praktisk hjælp § 84 4- 8 uger
Social pædagogisk bistand § 85 12 uger
Praktisk hjælp § 86 / AHL 4 uger
Personlig hjælp § 86 / AHL 4 uger
Aflastningsophold § 84 2 uger
Dagcenter, aflastning § 84 2 uger
Træning § 86 8 uger
Praktisk hjælp § 94 (ansættelse af udpeget privat person) 6 uger
Personlig hjælp § 94 (ansættelse af udpeget privat person) 6 uger
Pasning af nærtstående med sygdom eller handicap § 118 2 uger 
Pasning af døende § 119 & hjælp til sygeplejeartikler § 122 1-2 uger 
BPA § 95 & 96 16 uger
Ledsageordning § 97 8 uger
Støttekontaktperson døvblindeblevne § 98 10 uger
Merudgifter § 100 12 uger
Behandling § 102 8 uger
Beskyttet beskæftigelse § 103 12 uger
Aktivitets-og samværstilbud § 104 12 uger
Midlertidige botilbud § 107 26 uger
Længerevarende botilbud § 108 26 uger
Område Tidsfrist for afgørelse

Enkeltydelser §§ 81- 82 og personligt tillæg. (Aktivloven)

4 uger

Flexjob

6 mdr.

Helbredstillæg

4 uger

Indskudslån

4 uger

Kontanthjælp

4 uger

Legater

6 uger

Lån til betaling af ejendomsskat

4 uger

Pension

Lovpl. 3 mdr. efter at kommunen vælger at rejse sag.

Revalidering

6 mdr.

Skånejob

6 uger

Arbejdsredskaber

4 uger

Mentorordninger

2 uger

Aktivering

1 uge

Sprogskole

4 uger

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, ansøgning

4 uger

Støtte til frivilligt socialt arbejde § 18, bevilling

2 uger

Område Tidsfrist for afgørelse

Kvittering for ansøgninger

5 arbejdsdage

Underretninger

Vurderes indenfor 24 timer (lovmæssigt krav)

Udgifter i forbindelse med konsulentbistand/Prævention m.m. (§11)

8 uger

   

Afgørelser på følgende områder kræver, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse. Tidsfristen er derfor den tid en undersøgelse tager at udarbejde (lovmæssigt krav)

 

Døgnaflastning udenfor hjemmet

4 måneder

Anbringelse udenfor hjemmet

4 måneder

Familiebehandling ambulant

4 måneder

Familiebehandling i døgnophold

4 måneder

Kontaktperson

4 måneder

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

4 måneder

Praktiktilbud og udbetaling af godtgørelse

4 måneder 

Psykologbehandling

4 måneder 

   

Afgørelse som tillæg til anbringelse udenfor hjemmet

 

Udstedelse af netværks- og privat plejetilladelse

3 måneder 

§54 støtte (borgeren finder som regel selv støtten)

14 dage 

Formandsbeslutning døgnanbringelse

7 dage 

Samvær og kontakt med anbragt barn

3 uger 

Udgifter i forbindelse med samvær til forældrene og netværket

2 uger 

Ansøgninger om økonomisk tilskud fra plejefamilier til anbragte børn

2 uger 

 

 

Børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse  
Dækning af merudgifter 8 uger 

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

8 uger 

Døgnaflastning udenfor hjemmet

12 uger 

Rådgivning, undersøgelse og behandling

7 uger

 

 

Øvrige områder

 

Økonomisk tilskud til efterskoler

8 uger

Økonomisk tilskud i forbindelse med allerede iværksatte foranstaltninger

4 uger

Efterværn Der træffes afgørelse når den unge fylder 17,5 år 
Område Tidsfrist for afgørelse

Omsorgstandpleje § 131-132

8 uger

Specialtandpleje § 131-132

8 uger

Tidsfrister for sagsbehandling for hjælpemidler er politisk besluttet af Social og Sundhedsudvalget. Tidsfristerne oplyser dig om, hvor lang sagsbehandlingstiden kan være. Det vil sige, at du i nogle tilfælde vil få en afgørelse inden tidsfristen. 

Område Tidsfrist for afgørelse

Nødkald § 112 (Ved akut behov: samme dag/førstkommende hverdag)

1 uge

Mindre (komplekse) hjælpemidler og forbrugsgoder

 5 uger

Høre- og synstekniske hjælpemidler*

4 uger

Større (mere komplekse) hjælpemidler og forbrugsgoder

12 uger

Informations- og kommunikationshjælpemidler

32 uger

Brystproteser, paryk og tracheostomi

4 uger

Diabetes, Kateter og Stomi

4 uger

Inkontinens (incl. udredningstiden hos kontinenssygeplejerskerne)

20 uger

Fodtøj, fodindlæg

8 uger

Proteser, ortoser og særlige kompressionshjælpemidler

12 uger

Servicehund

32 uger

Støtte til køb af biler mm

32 uger

Boligindretning jfr. SEL § 116:

 

Mindre indretning i nuværende bolig

5 uger

Større indretninger i nuværende bolige

12 uger

Ombygning, tilbygning, skift til anden bolig 

32 uger 

* Afgørelsesfristen beregnes fra den dato hvor Sorø Kommune modtager indstilling fra CSU Slagelse.

Område Tidsfrist for afgørelse

Ældreboliger: Lov om almene boliger

8 uger

Plejeboliger: Lov om almene boliger

8 uger

Værgemål: Lov om værgemål

Afgørelse om grundlag for indstilling: 8 uger
Sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen er 16-24 uger

Handicapkørsel: Lov om trafikselskaber § 11

12 uger

Kommunikation/logopæd: Lov om specialundervisning

4 uger

Post til døren: Postloven

12 uger