Delegationsplan for de politiske udvalg

Delegationsplanen er en 'vejviser' for både politikere og administration i forhold til, hvem der kan beslutte hvad. Delegationsplanen er besluttet af kommunalbestyrelsen.

For at skabe tydelighed omkring beslutningskompetencer i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, fagudvalg og administration har Sorø Kommune udarbejdet delegationsplan for:

  • Økonomiudvalget
  • Børn og Undervisningsudvalget
  • Kultur og Fritidsudvalget
  • Social og Sundhedsudvalget
  • Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget
  • Natur, Teknik og Planudvalget

Delegationsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger, som skal træffes af Sorø Kommune. Erfaringsmæssigt kan der dog opstå sager, som ikke er beskrevet i delegationsplanen. I de tilfælde bliver det med udgangspunkt i lovgivningen og sagernes karakter vurderet, om sagerne skal behandles administrativt eller politisk.

Vurdering fra sag til sag

Selvom der er udarbejdet en delegationsplan, skal administrationen stadig fra sag til sag vurdere, om sagen har et sådant politisk indhold, at den på trods af delegationsreglerne bør indbringes til politisk behandling.

Det vil også være muligt for kommunalbestyrelsen at trække delegationen tilbage i en given sag og dermed kræve den behandlet i kommunalbestyrelsen.

Delegationsplanen påvirker derfor ikke kommunalbestyrelsesmedlemmernes rettigheder i forhold til indsigtsret og standsningsret.

Ajourføring

Delegationsplanen skal mindst én gang i en kommunalbestyrelses funktionsperiode gennemgås med henblik på ajourføring og forelæggelse for kommunalbestyrelsen. Det vil typisk være, når en ny kommunalbestyrelse er sammensat efter et kommunalvalg.

Se delegationsplanen for Sorø Kommune her

Hvis du printer, så husk at vælge liggende papirretning for at få alle oplysninger med.

1. Delegationsplan for Økonomiudvalget

2. Delegationsplan for Børn- og Undervisningsudvalget

3. Delegationsplan for Kultur- og Fritidsudvalget

4. Delegationsplan for Social- og Sundhedsudvalget

5. Delegationsplan for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

6. Delegationsplan for Natur-, Teknik- og Planudvalget

Godkendt af Sorø Kommunalbestyrelse den 13. december 2023.

Administrationsgrundlag

De politiske udvalg i Sorø Kommune varetager den umiddelbare forvaltning af deres respektive opgaveområder. På mange områder har udvalgene godkendt overordnede retningslinjer for, hvordan administrationen skal forvalte lovgivning og praksis på et fagområde, også kaldet administrationsgrundlag.

Se Administrationsgrundlag for Sorø Kommune her

Politiske udvalg

Du kan læse mere om de politiske udvalg, hvordan de arbejder, og hvornår de holder møder, på siden Politiske udvalg.

Besøg siden Politiske udvalg

Senest opdateret 07-02-2024