1

Delegationsplan for Natur- Teknik- og Planudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Plan

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.1.1

Kommuneplanlægning

-          Planstrategi

-          Kommuneplan

B**

I

I

I

6.1.2

Kommuneplantillæg, igangsætning

 

B

I

I

6.1.3

Kommuneplantillæg, forslag og endelig vedtagelse

B

I

I

I

6.1.4

Lokalplaner uden kommuneplantillæg, igangsætning

 

 

 

B

6.1.5

Lokalplaner med kommuneplantillæg, igangsætning

 

B

I

I

6.1.6

Lokalplaner med/uden kommuneplantillæg, forslag og endelig vedtagelse

B

I

I

I

6.1.7

Aflysning/ophævelse/revision af lokalplaner, igangsætning

 

 

 

B

6.1.8

Aflysning/ophævelse/revision af lokalplaner, forslag og vedtagelse

B

I

I

I

6.1.9

Afgørelse om lokalplanpligt

 

 

 

B

6.1.10

Nedlæggelse af § 14-forbud efter planloven

 

B

I

I

6.1.11

Nedlæggelse af forbud efter planlovens § 12 stk. 2 (udstykning og bebyggelse i byzone i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser), samt nedlæggelse af forbud efter planlovens § 12 stk. 3 (udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse i by- og sommerhuszone i strid med kommuneplanens rammedel)

 

 

 

B

6.1.12

Dispensation fra lokalplaner

 

 

 

B

6.1.13

Øvrige områder:

-          Landzoneadministration

-          Godkendelse af grundejerforeningsvedtægter

-          Påtegning af servitutter efter planlovens § 42

-          Håndhævelse af servitutter

-          Påbud om fraflytning ved anvendelse af sommerhus som helårsbolig

-          Udstykningskontrollen ved matrikulære ændringer

-          Avancebeskatning – udtalelse til om grunde over 1.400 m2 kan forventes udstykket

 

 

 

B**

6.1.14

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

-          Områdefornyelse

-          Bygningsfornyelse – rammer, principper, udmøntning

B

I

I

I

6.1.15

Overordnet varmeplanlægning (temaplaner o.l.)

B**

I

I

I

6.1.16

Varmeprojektforslag

 

 

 

B

 

 

 

1.2

Byg

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.2.1

Byggeloven

 

 

 

B**

6.2.2

Bygningsreglement 2018 (BR18)

 

 

 

B**

6.2.3

Lov om bygnings- og boligregistrering

 

 

 

B**

6.2.4

Lov om adresser

 

O

 

B**

6.2.5

Fastsættelse af vejnavne (§3)

 

 

B**

I

6.2.6

Lov om ejerlejligheder

 

 

 

B**

6.2.7

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

 

 

 

B**

6.2.8

Lov om boligforhold

 

 

 

B**

6.2.9

Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum (Byfornyelsesloven § 76)

 

 

O

B**

6.2.10

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for aftrækssystemer og fyringsanlæg (skorstensfejerbekendtgørelsen)

B**

 

 

I

 

1.3

Natur og miljø

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.3.1

Rotter

-       Fastsættelse af gebyrer for rottebekæmpelse

-       Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

B

I

I

I

6.3.2

-          Påbud, afgørelser og håndhævelse

-          Lade påbudte foranstaltninger på rotteområdet udføre for den ansvarliges regning

-          Lade foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet

 

 

 

B

6.3.3

Badevand og badestrande

-          Planlægning og kontrol af årets badevandsanalyser

-          Badepunkt

-          Badefrarådning ved forurening af badevandet

 

 

 

B

6.3.4

Svømmebade

-          Afgørelser om godkendelser til svømmebade

-          Tilsyn med svømmebade

 

 

 

B

6.3.5

Beskyttelse af jord og grundvand

-          Afgørelser og tilbagekaldelser om nedgravning, udlægning og afledning af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund

-          Afgørelser om jordvarmeanlæg og olietanke

 

 

 

B**

6.3.6

Spildevand

-          Spildevandsplan - revision af hele planen samt godkendelse af principielle tillæg til planen

-          Godkendelse af Sorø Spildevands takster

-          Ekspropriation af areal til spildevandsanlæg

B**

I

I

I

6.3.7

-          Spildevandstillæg af ikke-principiel karakter, kan godkendes til offentlig høring i otte uger

 

 

B**

I

6.3.8

-          Påbud om tilslutning til offentlig kloak, kloakseparering i kloakopland, udbedring af fejltilslutning samt forbedret spildevandsrensning på landet, mm.

-          Tilladelse til tilslutning til offentlig kloak, udledning af regn eller spildevand til recipienter, nedsivning af regn eller spildevand til grundvandet, samt opsamling af regnvand

-          Tilsyn på ejendomme

-          Håndhævelse af ulovlige forhold

-          Udtræden af, eller indtræden i, Sorø Spildevand A/S

-          Afgørelser ifm. afdragsordning, lån til kloakudgifter samt fristforlængelse af påbudsfrist

-          Udsættelse af tilslutningspligt for ejendomme i det åbne land, som har en godkendt renseløsning

-          Forlængelse af påbudsfrist ifm. forbedret spildevandsrensning for alle ejendomme i det åbne land

 

 

 

B**

6.3.9

Miljøtilsynsplan 4-årig

 

 

B**

I

6.3.10

Tilladelser og miljøgodkendelser virksomheder

-       Fastlæggelse af tilsynsprogram for 1-årig periode: Hvert år skal det fastlægges, hvor mange og hvilke virksomheder, der skal føres miljøtilsyn på

 

 

 

B

6.3.11

Tilsynsindberetning

-          Særligt forurenende virksomheder skal inden etablering have en miljøgodkendelse

-          Håndhævelse af ulovlige forhold

-          Afgørelse om underordnet betydning for miljøbeskyttelsen

-          Afgørelser efter branchebekendtgørelser som maskinværkstedsbekendtgørelsen, MCP-bekendtgørelsen (bekendtgørelse om miljøkrav for ml. store fyringsanlæg) samt risikobekendtgørelsen

-          Håndhævelse efter miljøbeskyttelsesloven (påbud, indskærpelser mv.)

 

 

 

B**

6.3.12

Miljøregulering af visse aktiviteter

-       Mindre miljøbelastende og nogle gange midlertidige aktiviteter, som f.eks. sandblæsning af en bygning, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og mindre dyrehold i byzone mv.

 

 

 

B

6.3.13

Affald

-          Affaldsregulativer og takster

-          Affaldsplan

-          Valg af affaldsordninger

B

I

I

I

6.3.14

-          Lade påbudte foranstaltninger på affaldsområdet udføre for den ansvarliges regning

 

 

B

I

6.3.15

-          Lade foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet

-          Afgørelse efter bekendtgørelse om affald

-          Afgørelser efter bekendtgørelse om affaldsregulativer, gebyrer og –
aktører

-          Håndhævelse efter miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelser (henstilling, indskærpelse, påbud, forbud mv.)

 

 

 

B

6.3.16

Vandløb

-          Ekspropriation

B

I

I

I

6.3.17

-          Vandplaner

O

 

 

 

6.3.18

-          Klassificering af vandløb

-          Anlæg af større broanlæg

-          Godkendelse af vandløbsregulativer

 

 

B

I

6.3.19

Vandløbsreguleringssager og restaurering

-          Vedligeholdelse og drift af vandløb

-          Ny beplantning langs vandløb

-          Vandløbsrestaurering

-          Opstemningsanlæg

-          Tilsyn med vandløb

-          Påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, manglende vedligeholdelsesarbejder eller fare for betydelig skade

-          Udgiftsfordeling, herunder fastsættelse af bidrag og benyttelsesret

-          Dispensation til bygge- og anlægsarbejder

 

 

 

B

6.3.20

Naturbeskyttelse og Natura 2000-planlægning

-          Vedtagelse af handleplan for gennemførelsen af Natura 2000-planer

-          Rejsning af nye fredningssager

-          Vedtagelse af indsatsplan til bekæmpelse af kæmpebjørneklo

B**

I

I

I

6.3.21

-          Afgørelser jf. naturbeskyttelseslovens § 3 (naturbeskyttede områder)

-          Afgørelser vedr. byggelinjer (skov og kirke) og beskyttelseslinjer (sø, å og fortidsminder)

-          Afgørelser om ændring af beskyttede diger

-          Afgørelser offentlighedens adgang til skove, udyrkede arealer samt veje og stier

-          Afgørelse om reklameskiltning i det åbne land

-          Udtalelser til sikring af fredningers formål

-          Afgørelser om dispensation til skovrejsning i negative skovrejsningsområder

-          Afgørelse om pålæg af drift til opfyldelse af Natura 2000-planer

-          Beslutning om hvorvidt aktiviteter i Natura 2000-områder og Bilag IV arter kræver væsentligheds- og konsekvensvurdering

-          Tilsyn og afgørelser vedr. administration af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo og jf. gældende indsatsplan

 

 

 

B

6.3.22

Campingreglement og sommerhusloven

 

 

 

B

6.3.23

Vandforsyning

-          Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

-          Vandforsyningsplan

-          Godkendelse af takster for Sorø Vand A/S

-          Ekspropriationslignende sager (f.eks. vedr. Boringsnære beskyttelsesområder)

B**

I

I

I

6.3.24

-          Afgørelser vedr. vandindvinding og vandindvindingsanlæg

-          Grundvandssænkning

-          Grundvandskøling

-          Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer

-          Tilsyn med vandforsyninger

-          Godkendelse af takster for private almene vandforsyninger

-          Godkendelse af regulativer for almene vandforsyninger

 

 

 

B**

6.3.25

-       Afslag på godkendelse af regulativer for almene vandforsyninger

 

 

B**

I

6.3.26

Forurenet jord

-          Tilladelser efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse, eller bygge- og anlægsarbejder på forureningskortlagte arealer

-          Påbud efter jordforureningslovens § 40 og § 41

-          Påbud efter jordforureningslovens § 44 (tålepåbud)

-          Påbud efter jordforureningslovens § 48 (villaolietanke)

-          Anvisning efter jordforureningslovens § 50 (jordflytningssager)

-          Underretning af Region Sjælland efter jordforureningslovens § 70

-          Håndhævelse af standsningspligt § 71

-          Tilladelser til genanvendelse eller nyttiggørelse af ren eller forurenet jord (miljøbeskyttelseslovens § 19 og § 33)

 

 

   

6.3.27

Miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

-          Afgørelser vedrørende miljøgodkendelser og –tilladelser til landbrug

-          Påbud/forbud til godkendte husdyrbrug

-          Påbud/forbud til tilladte husdyrbrug

-          Tilsyn med husdyrbrug omfattet af loven og efterfølgende håndhævelser

-          Tilladelser til erhvervsmæssigt dyrehold i mindre staldanlæg, som ikke er omfattet af husdyrgodkendelsesloven

-          Placering, indretning og drift af stalde, ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg for alle dyrehold samt gødningsopbevaringskapacitet og indretning af afløb m.v.

-          Anvendelse af husdyrgødning generelt Indretning og drift af pelsdyrfarme til kødædende pelsdyr m.v.

 

 

 

B

6.3.28

Råstof

-       Høringssvar til råstofplan

 

 

B

I

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Vej og trafik

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.4.1

Lov om offentlige veje

 

 

 

B

6.4.2

-          Vejregister

-          Vedtagelse og ajourføring af registret over offentlige veje og stier

 

 

B

I

6.4.3

-          Optagelse af almene og private fællesveje som kommuneveje (§ 15)

-          Opklassificering og overtagelse

B

 

I

I

6.4.4

Vedtagelse af planer, fx infrastrukturplan mv.

B

I

I

I

6.4.5

Regulativer (vedtagelse), fx for offentlige veje, fortove og stier etc.

B

I

I

I

6.4.6

Planer for nye veje og større forlægninger mv

 

 

B

I

6.4.7

-          Ekspropriation (§§ 96-102)

-          Beslutning om iværksættelse af ekspropriationsprocessen til realisering af offentlige vej- og stianlæg

B

I

I

I

6.4.8

-          Frivillige aftale om mindre arealafståelser, rådighedsindskrænkninger og servitutter m.v.

-          Indgåelse af aftaler om køb/salg/bytte af jord over 2.000 m2 ved vej, sikring af oversigt i kryds o.l.

 

 

B

I

6.4.9

-          Nedlæggelse af offentlige veje

-          Nedlæggelse af veje, så deres funktion som vejareal udgår og de enten overgår til anden brug eller tilbydes naboerne

 

 

B

I

6.4.10

Lov om private fællesveje

 

 

 

B

6.4.11

-          Vejfortegnelse

-          Registrering i og ajourføring af register over udlagte og anlagte private fællesveje i byerne

 

 

B

I

6.4.12

-          Optagelse af private fællesveje som offentlige

-          Opklassificering over overtagelse

 

 

B

I

6.4.13

Snerydning

-          Regulativer og serviceniveauer

 

 

B

I

6.4.14

Glatførebekæmpelse

-          Regulativer og serviceniveauer

 

 

B

I

6.4.15

Renholdelse

-          Regulativer og serviceniveauer

 

 

B

I

6.4.16

Færdselsloven

 

 

 

B

6.4.17

Lov om trafikselskaber

 

 

 

B

6.4.18

Udarbejdelse af høringssvar i forbindelse med udarbejdelsen af statslige trafikplaner (§ 8)

B

I

I

I

6.4.19

Væsentlige udvidelser/reduktioner af den kollektive trafik

 

 

B

I

6.4.20

Serviceniveau

 

 

B

I

1.5

Ejendom

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.5.1

Tilbudsloven

-          Fastsættelse af udbudsform for bygge-/anlægsprojekter ved kontraktværdier under EU's tærskelværdier (§ 2 og § 6)

-          Opstilling af sagsspecifikke tildelingskriterier afhængig af opgavetype (§ 8)

-          Annullering af licitation eller forkastning af tilbud (§ 14)

-          Indgå i forhandling med bydende (§ 10 og § 11)

-          Evaluering og indstilling af indkomne tilbud efter tilbudsindhentning

 

 

 

B

6.5.2

Udbudsloven

-          Fastsættelse af udbudsform for bygge-/anlægsprojekter ved kontraktværdier under EU's tærskelværdier (§ 55)

-          Opstilling af sagsspecifikke tildelingskriterier afhængig af opgavetype (§ 162)

-          Annullering af licitation eller forkastning af tilbud (§ 171)

-          Indgå i forhandling med bydende (§ 24)

-          Evaluering og indstilling af indkomne tilbud efter tilbudsindhentning

-          Afgørelse om arealdisponering i kommunale bygninger

 

 

 

B

6.5.3

Byggeloven

-       Krav om garanti for færdiggørelse af veje og stier i private udstykninger (§ 4)

-       Selvhjælpshandlinger, f.eks. hvis et påbud ikke efterkommes (§ 18)

 

 

 

B

1.6

Miljøvurdering

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.7.1

Godkendelse af miljørapport

B

I

I

I

6.7.2

Godkendelse af miljøkonsekvensrapport

B

I

I

I

6.7.3

Screening og beslutning om, hvorvidt en plan eller et program er omfattet af krav om at udarbejde en miljørapport

 

 

 

B

6.7.4

Screening og beslutning om, hvorvidt et konkret projekt er omfattet af krav om at udarbejde en miljøkonsekvensrapport

 

 

 

B

1.7

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

6.8.1

Politikker og strategier på området

B

I

I

I

6.8.2

Politianmeldelser

 

 

O

B

6.8.3

Tilsyn og håndhævelse

 

 

O

B**