1

Delegationsplan for Økonomiudvalget

B= Besluttende instans

B*= Beslutning kan ikke uddelegeres

B**= Områder hvor der er administrationsgrundlag

I= Indstillende instans

O= Orientering

1.1

Almene boliger

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.1.1

Konvertering af lån efter reglerne i konverteringsbekendtgørelsen og vedståelse af eksisterende garantier og restgarantier.

 

 

 

B**

1.1.2

Låneoptagelse uden kommunal garanti godkendes efter reglerne i almenboliglovens § 29. Der skal foreligge oplysning om lånetype.

 

 

 

B**

1.1.3

Regnskaber for almene boligorganisationer og boliginstitutioner. Forekommer der kritiske bemærkninger fra revisionen eller lejetab og lejeledighed af betydning, forelægges sagen for Økonomiudvalget.

 

 

 

B**

1.1.4

Lejeforhøjelse på op til 10 pct. efter almenlejeloven eller driftsbekendtgørelsen i forbindelse med forbedringsarbejder, når der ikke skal stilles kommunal garanti.

 

 

 

B**

1.1.5

Vedtægter og vedtægtsændringer gennemgås og tages til efterretning, når normalvedtægten ikke fraviges.

 

 

 

B**

1.1.6

Udpegelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældreboliger efter indstilling på grundlag af almenboliglovens 34, stk. 3.

 

B**

 

I

1.1.7

Budgetter og regnskaber for selvejende institutioner som ikke er almene. Forekommer der kritiske bemærkninger fra revisionen eller lejeforhøjelser der overstiger mere end 10 % af årslejen, forelægges sagen for Økonomiudvalget.

 

 

 

B**

1.1.8

Afgørelse af tvister om regnskab og budget mellem en boligorganisations bestyrelse og en afdelingsbestyrelse eller et afdelingsmøde forudsat, at lejestigningen ikke overstiger 10 % af årslejen og ikke rummer generelle eller principielle spørgsmål

 

 

 

B**

1.1.9

Huslejestigninger over 10 %, og hvor sagen indeholder generelle eller principielle spørgsmål

 

B**

 

I

1.1.10

Afgørelse af klager inden for Tilsynets kompetence, som ikke indeholder principielle eller generelle spørgsmål

 

 

 

B**

1.1.11

Afgørelse af klager inden for Tilsynets kompetence, hvor sagen indeholder principielle eller generelle spørgsmål

 

B**

 

I

1.1.12

Godkendelse af salg af almene boliger

B**

 

 

I

1.1.13

Drift og tilsyn med støttet boligbyggeri (alm. boliger, ungdomsboliger, ældreboliger mv.):

-           Godkendelse af skema A, B og C (C, når der er ændring ift. skema B)

-          Sammenlægning af boligafdelinger på tværs af kommuner

B**

 I

 

I

1.1.14

-          Godkendelse af skema C (når der ikke er ændring ift. skema B)

O

O

 

B**

1.2

Kommunens organisation

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.2.1

Den politiske organisation (udvalg, opgaver mv.) samt styrelsesvedtægt

B*

I

 

 I

1.2.2

Delegationsplaner for de politiske udvalg

B

I

I

 I

1.2.3

Større strukturændringer (fx antal af direktører, større centersammenlægninger mv.)

 

B

O

I

1.2.4

Mindre organisationsændringer under den enkelte direktør

 

O

O

B

1.2.5

Lukkedage i administrationen

 

B

 

I

1.3

Økonomi

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.3.1

Godkendelse af årshjul for budgetlægning og aflæggelse af regnskab

 

B

 

I

1.3.2

Udstedelse fuldmagt til bankkonti

 

 

 

B

1.3.3

Underskrift af leje- og leasingkontrakter (ekskl. anlæg), løbetid over 4 år og over 2 mio. kr. i årlig leasingydelse.

B

I

 

I

1.3.4

Underskrift af leje- og leasingkontrakter (ekskl. anlæg), løbetid under 4 år og under 2 mio. kr. i årlig leasingydelse.

 

 

 

B

1.3.5

Leje og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver (bygninger)

B*

I

 

I

1.3.6

Indfrielse af eksisterende lån ved omlægning (inden for den eksisterende økonomiske politiks rammer)

 

 

 

B

1.3.7

Igangsættelse af anlægsprojekter, hvor anlægsbevilling er meddelt og frigivet

 

 

 

B

1.3.8

Udstedelse af kommunalt betalingskort

 

 

 

B

1.4

Bevilling

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.4.1

Anlægsbevillinger

B*

I

 

I

1.4.2

Tillægsbevillinger

B*

I

 

I

1.4.3

Budgetomplaceringer mellem udvalg

B

I

I

I

1.4.4

Budgetomplaceringer inden for et politikområde under et udvalgs bevilling

 

 

 

B

1.4.5

Budgetomplaceringer mellem politikområder under et udvalgs bevilling

 

 

B

I

1.4.6

Låneoptagelser

B*

I

 

I

1.4.7

Garantiforpligtelser

B*

I

 

I

1.4.8

Omlægning af lån inden for den økonomiske politiks rammer

 

O

 

B

1.4.9

Ændring af investeringsportefølje

 

O

 

B

1.5

Pantefoged

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.5.1

Foretage udlægsforretninger for kommunale fortrinsberettigede krav (lov om inddrivelse af gæld til det offentlige §1a, stk.2)

 

 

 

B

1.5.2

Anmode kommunens advokat om at begære ejendomme på tvangsauktion for skyldige fortrinsberettigede krav

 

 

 

B

1.5.3

Løbende afskrivning af beløb i kommunens regnskab (inden for den eksisterende økonomiske politiks rammer). Dog skal Kommunalbestyrelsen godkende årets afskrivning i forbindelse med regnskabsaflæggelse.

 

 

 

B

1.5.4

Regler for afskrivninger på grund af uerholdelighed og forældelse

 

B

 

I

1.6

Økonomistyring

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.6.1

Økonomiske redegørelser (ØR1, ØR2, ØR3)

B

I

I

I

1.6.2

Styringsregler – principper eller politiker på området

B

I

 

I

1.6.3

Kasse- og regnskabsregulativ

B*

I

 

I

1.6.4

Kasse- og Regnskabsregulativets A-bilag (undtagen Bilag A06 Udbuds- og Indkøbspolitik)

 

B

 

I

1.6.5

Kasse- og Regnskabsregulativets B-bilag

 

 

 

B

 

1.6.6

Kasse- og Regnskabsregulativets C-bilag

 

 

 

B

1.6.7

Redaktionelle ændringer, som ikke ændrer de grundlæggende principper i Kasse- og regnskabsregulativet, samt konsekvensrettelser af byrådsbeslutninger, ny lovgivning og andet

 

 

 

B

1.6.8

Budgetkodeks

B

I

 

I

1.6.9

Revisionens beretning

B*

I

 

I

1.6.10

Økonomisystem (ansvar for compliance, lovgivning, mv.)

 

 

 

B

1.7

Valg, udpegninger og vederlag

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.7.1

Ændring af afstemningsområder (antal, oprettelse eller nedlæggelse)

B*

 I

 

I

1.7.2

Ændring af valgsted i et afstemningsområde (hvor ændringen vurderes af mindre betydning for vælgeren)

 

 

 

B

1.7.3

Principielle spørgsmål i relation til brevstemmeafgivning i Borgerservice, på institutioner og i private hjem fx ændring af steder for afgivelse af brevstemmer

 

 

 

B

1.7.4

Fordeling mellem de politiske partier af antallet af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne samt af brevstemmemodtagere

B

 I

 

I

1.7.5

Udpegning af valgstyrerformænd, valgstyrere og tilforordnede på afstemningsstederne samt af brevstemmemodtagere - efter indstilling fra de politiske partier

 

 

 

B

1.7.6

Div. Beslutninger ifm. Valgets afvikling, fx overførsel af brevstemmer til andet valgsted, indsamling på afstemningsstederne m.m.

 

 

 

B

1.7.7

Vederlag til politisk udpegede og valgte personer

B*

 I

 

I

1.8

Politikker og strategier

Godkendelse af politikker, strategier og principper, der går på tværs af organisationen, eller som vedrører Økonomiudvalgets fagområder, fx:

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.8.1

Vision for kommunen

B

I

I

I

1.8.2

Areal-, Ejendoms- og Anvendelsesstrategi

B*

I

I

I

1.8.3

Indkøbs- og udbudspolitik

B

I

I

I

1.9

Personale

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.9.1

Retningslinjer for behandling af personalesager

 

B

I

I

1.9.2

Ansættelse af kommunaldirektør

B*

 I

 

I

1.9.3

Ansættelse af direktør

B*

 I

 

I

1.9.4

Ansættelse af borgerrådgiver

B

 I

 

I

1.9.5

Ansættelse af fagcenterchef, øvrige chefer, ledere og specialister

 

 

 

B

1.9.6

Tjenestemandsansættelse

 

 

 

B

1.9.7

Tjenestemandsansættelse af lærere i den lukkede gruppe

 

 

 

B

1.9.8

Kontraktansættelse og åremålsansættelse

 

 

 

B

1.9.9

Lønfastsættelse – forhåndsaftaler

 

 

 

B

1.9.10

Lønfastsættelse – individuelle lønforhandlinger

-          Kommunaldirektør

-          Direktører

-          Borgerrådgiver

-          Fagcenterchefer, øvrige chefer, ledere og specialister

 

 

B

 

 

 

B

B

B

1.9.11

         

1.9.12

Indgåelse af senior-, generationsskifteaftaler og fratrædelsesordninger:

-          Kommunaldirektør

-          Direktør

-          Borgerrådgiver

B

I

 

I

1.9.13

Indgåelse af senior-, generationsskifteaftaler og fratrædelsesordninger: Fagcenterchef

 

 

 

B

1.9.14

Tjenestefri med løn samt tjenestefri uden løn i mindre end 1 måned: Kommunaldirektør og borgerrådgiver

 

B

 

I

1.9.15

Tjenestefri med løn samt tjenestefri uden løn i mindre end 1 måned: Direktør

 

 

 

B

1.9.16

Tjenestefri uden løn i mere end 1 måned:

-          Kommunaldirektør

B

I

 

I

1.9.17

Tjenestefri uden løn i mere end 1 måned:

-          Direktør

-          Borgerrådgiver

 

 

 

B

1.9.18

Uansøgt afsked samt suspension, advarsel og andre disciplinære skridt:

-          Fagcenterchef

-          Tjenestemænd (uansøgt afsked)

 

 

 

B

 

1.10

Fysisk planlægning og fast ejendom i øvrigt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.10.1

Udbud og fastsættelse af vilkår for fast ejendom, samt arealer

B

I

 

I

1.10.2

Salg af fast ejendom
Indgåelse af købsaftaler på udbudte ejendomme i det omfang, at tilbuddet er inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer (se 1.9.1.)

 

 

 

B

1.10.3

Salg af udbudte erhvervsarealer
Indgåelse af købsaftaler på udbudte ejendomme i det omfang, at tilbuddet er inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer (se 1.9.1.)

 

 

 

B

1.10.4

Opsigelse af forpagtningskontrakter

 

 

 

B

1.10.5

Dispensation fra byggefrist (påbegyndelse og færdiggørelse) under følgende betingelser:

-          køber kan dokumentere, at manglende overholdelse af byggepligten ikke kan tilregnes køber,

-          tidsfristerne for påbegyndelse og færdiggørelse af byggeri kan maksimalt forlænges op til 3 år i henhold til aftalen mellem kommunen og køber

-          køber i det væsentlige har forsøgt at overholde byggepligten (Bemyndigelsen omfatter ikke erhvervsgrunde og et egentligt bortfald af byggepligten)

 

 

 

B

1.10.6

Tilbagekøb, mageskifte og videresalg af parcelhusgrunde under forudsætning af at overdragelse sker på sædvanlige vilkår og med fastholdelse af bebyggelsespligt

 

 

 

B

1.10.7

Godkendelse af nye lejere i kommunale ejendomme

 

 

 

B

1.10.8

Salg af mindre arealer når følgende forudsætninger er opfyldte:

1.       Arealet er under 2.000 m².

2.       Arealet kan ikke selvstændigt bebygges.

3.       Købsprisen svarer til markedsprisen.

4.       Arealet kan overdrages, idet der ikke er tekniske eller andre hindringer.

5.       Forinden et køb og/eller salg kan godkendes, foretages i fornødent omfang intern og ekstern høring af interessenter (Teknik, Miljø og Drift, naboer etc.) med henblik på at afdække, om arealet anvendes eller planlægges anvendt til et kommunalt formål.

6.       Det vurderes, at den påtænkte anvendelse er i overensstemmelse med kommunens interesser.

7.       Et offentligt udbud ikke kan antages at fremkalde et højere bud end salgsprisen.

 

 

 

B

1.11

Generelt

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.11.1

Strukturelle forhold, som påvirker serviceniveauet

B

I

 

I

1.12

Borgerservicerelaterede opgaver

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.13.1

Overordnede retningslinjer for borgerservicerelaterede opgaver samt enkeltydelser, helbredstillæg og serviceydelser mv. til pensionister

 

B

 

I

1.13.2

Callcenter, åbningstider m.v. (national funktion)

 

B

 

I

1.13.3

Sagsbehandlingstider (fx frister)

B

I

 

I

1.13.4

Hjælp i særlige tilfælde, LAS

 

 

 

B

1.13

Tilskud, projekter og sponsoraftaler

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.14.1

Retningslinjer for tilskud og sponsoraftaler

 

B

 

I

1.14.2

Konkrete sponsoraftaler

 

B

I

I

1.14.3

EU-projekter

B

I

 

I

1.14.4

Markedsføringstilskud

 

B

 

I

1.14.5

Retningslinjer for markedsføring

 

B

 

I

1.14.6

Venskabsbysamarbejde

 

B

I

I

1.14

Udbud, udlicitering, indkøb og kontrakter

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.15.1

Udbudsplan

 

O

 

B

1.15.2

Konkrete udbud af særlig strategisk karakter, fx udbud der har betydning på tværs af hele eller dele af organisationen

B

I

 

I

1.15.3

Konkrete udbud af ikke særlig strategisk karakter, herunder valg af udbudsform og tildelingskriterier

 

 

 

B

1.15.4

Større strategiske anlægsopgaver – indhold, kravspecifikation (fx en skolerenovering)

 

 

B

I

1.15.5

Indkøb og udbud af varer (herunder tilslutning til aftaler under SKI, FUS mv.)

 

 

 

B

1.15.6

Leverandørkontrakter/indkøbsaftaler, øvrige kontrakter og compliance

 

 

 

B

1.15.7

Indkøb af nyt IT-system eller IT-indkøb

 

 

 

B

1.15

Beredskab og skorstensfejere

   

Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalg

Fagudvalg

Administration

1.16.1

Beredskabsplan - planen skal revideres 1 gang i hver valgperiode

B*

I

 

I

1.16.2

Samarbejdsaftaler mellem Slagelse Brand og Redning og kommunen

B

I

 

I

1.16.3

Godkendelse af kontrakter med skorstensfejere (§ 1)

B

I

 

I

1.16.4

Fastsættelse af gebyrer for skorstensfejning (§ 14) (en del af takstbladet)

B

I

 

I