Driftsmidler og tilskud

Her finder du information om fordeling af driftsmidler, og hvordan du søger tilskud til dit lokalråd fra den særlige udviklingspulje.

Sorø Kommunes lokalråd modtager økonomisk driftstilskud og har mulighed for at søge om tilskud fra Puljen for særlige udviklingsaktiviteter, såfremt lokalrådet er politisk godkendt. Læs her om driftstilskud samt, hvordan dit lokalråd søger tilskud fra den særlige udviklingspulje.

Driftsmidler eller driftstilskud skal dække udgifter til PR, informationsfolder, jubilæumsfolder, brochure, hjemmeside, administration, forsikringer, generalforsamlinger, annoncer, medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd, arrangementer, leje af lokaler/pladser, kurser for bestyrelsesmedlemmer, småanskaffelser og vedligehold (listen er ikke udtømmende). 

Midlerne kan ikke anvendes til mad og drikke udover basal mødeforplejning. 

Alle lokalråd får i begyndelsen af året udbetalt et fast forhåndstilskud til drift, når forudgående års regnskab er modtaget og godkendt i Sekretariat for Politik, Ledelse og Erhverv.

I Sorø Kommune fordeles årligt 332.000 kr., jf. nedenstående fordelingsmodel.

Fordelingen af driftstilskud til lokalrådene er udarbejdet af Sorø Kommune på baggrund af lokalrådenes indmeldte ønsker. Der dog er sket en (i nogle tilfælde markant) efterfølgende nedjustering med baggrund i de senere års erfaringer om aktivitetsniveauet.

Fordeling af driftsmidler

Lokalråd Uddeling af driftsmidler
Alsted-Fjenneslev Lokalforening 16.000 kr.
Dianalund Udviklingsråd (DUR) 72.000 kr.
Frederiksberg Lokalråd 16.000 kr.
Lynge Lokalråd 12.000 kr.
Niløse og Omegns Beboerforening 12.000 kr.
Nyrup og Omegns Borgerforening 4.000 kr.
Pedersborg Lokalråd 24.000 kr.
Ruds Vedby Lokalråd 48.000 kr.
Skellebjerg Beboerforening 16.000 kr.
Slaglille-Bjernede Lokalforening 16.000 kr.
Stenlille Handels-, Håndværker og Borgerforening 48.000 kr.
Stenmagle Bylaug 12.000 kr.
Munke Bjergby Borgerforening 16.000 kr.
Rude Eskilstup Landsbylaug 4.000 kr.
Døjringe Beboerforening 4.000 kr.
Vester Broby Lokalråd 4.000 kr.
Tersløse Byforening 8.000 kr.
Lynge-Eskilstrup, Kongskilde og Omegns Lokalråd 4.000 kr.
I alt 336.000 kr.

Lokalrådene skal hvert år fremsende regnskab til Sekretariat for Politik, Ledelse og Erhverv umiddelbart efter årsafslutningen og senest den 1. april for at kunne få tildelt driftsmidler. Der skal kun aflægges regnskab for forbrug udover 4.000 kr. Der kan max. overføres 4.000 kr. pr. år.

Det er nødvendigt, at lokalrådene sikrer afholdelse af den årlige generalforsamling, inden fristen for indlevering af regnskab og ubrugte midler.

Lokalråd kan søge tilskud til særlige udviklingsaktiviteter fra den særlige udviklingspulje. Der er afsat 532.900 kr. til puljen.

Puljen til særlige udviklingsaktiviteter prioriteres politisk, og aktiviteterne skal være forankret i en lokal helhedsplan/udviklingsplan for at kunne få tilskud fra puljen.

Gadekær og trafiksikkerhed

Der kan ikke længere søges midler til trafik og gadekær via udviklingspuljen. Center for Teknik, Miljø og Drift sikrer, at de opgaver løses via en trafiksikkerhedsplan samt en gadekærsindsatsplan.

Mere om brandamme og gadekær er på vej.

Alle trafiksikkerhedsmæssige tiltag prioriteres som udgangspunkt jf. Trafiksikkerhedsplanen. Lokalrådene er repræsenteret med et antal pladser i Trafiksikkerhedsrådet.

Læs mere om trafik, offentlige arealer og veje

Midler fra Puljen for særlige udviklingsaktiviteter uddeles to gange årligt.

  • Ansøgningsfristen for første ansøgningsrunde er den 2. januar 2023.
  • Anden ansøgningsrunde i 2023 udskydes, til anden økonomiske redegørelse har været behandlet i kommunalbestyrelsen den 13. september 2023.

Udfyld ansøgningen til Puljen for særlige udviklingsaktiviteter og send det til Christina Knakkergaard på ckna@soroe.dk.

Du finder ansøgningsskemaet her:

Ansøgning til Puljen for særlige udviklingsaktiviteter 

Om udviklingspuljen gælder det:

  1. Puljen kan søges til aktiviteter, der understøtter mål i en eksisterende (kommunal) udviklingsplan/helhedsplan. Det indebærer, at lokalråd, der ønsker at komme i betragtning, skal beskrive, hvordan projektet eller aktiviteten understøtter en eksisterende (kommunal) udviklingsplan. Eksisterer der ikke en kommunal udviklingsplan for lokalrådsområdet, skal det ansøgende lokalråd udarbejde egen plan for områdets udvikling og beskrive det konkrete formål med projektet samt beskrive, hvordan projektet i en bredere sammenhæng bidrager til lokalområdets udvikling og attraktivitet. Dette indebærer, at der i et givet år kan bevilges høje beløb til fx et eller to lokalråd, der i høj grad har igangsat tiltag, der flugter med helhedsplan/udviklingsplan, og som mere varigt bidrager til lokalområdets attraktivitet. I særlige tilfælde kan et lokalråd søge til en aktivitet eller et socialt/kulturelt arrangement, selv om aktiviteten ikke, som generelt påkrævet, er forankret i en helhedsplan/udviklingsplan, såfremt aktiviteten har stor værdi og betydning for lokalområdet.

  2. Det henstilles, at lokalråd ansøger om midler til kulturelle projekter (som understøtter en eksisterende udviklingsplan) i puljen til særlige udviklingsaktiviteter. Det henstilles samtidig til, at lokalrådene IKKE ansøger kulturelle midler i Kultur og Fritidsudvalgets regi.

  3. Det skal bemærkes, at der ikke længere kan søges om midler til trafikrelaterede eller vejtekniske anlæg, vedligeholdelse af kommunale bygninger og arealer og lignende, som ligger inden for kommunens normale ansvarsområder (jf. ad 3). 

Har du nogen spørgsmål?

Sekretariat for politik, ledelse og erhverv
Christina Knakkergaard
Åbningstider
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13