Hjemmeundervisning

Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet skal gå i skole.

Du kan vælge selv at stå for undervisningen af dit barn i den undervisningspligtige alder. Sørger du selv for dit barns undervisning, skal du give skriftlig besked til kommunen. Det skal ske, før undervisningen starter.

Hvis du selv vil stå for undervisningen af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Krav til hjemmeundervisning

 • Du skal sørge for, at dit barn får samme muligheder for alsidig, personlig og faglig udvikling, som hvis dit barn gik i en almen folkeskoleklasse.

 • Du bestemmer selv, hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, du benytter. Du har selv ansvar for at skaffe undervisningsmidler.

 • Du bestemmer, om du vil undervise hver fag hvert for sig, blande fagene sammen eller arbejde ud fra projekter. Et projekt er et forløb, der varer en uge eller mere, hvor dit barn skal arbejde med en udfordring (fx samfundsproblem) og formidle løsningerne til dig. 

 • Du skal undervise inden for hvert af de tre fagområder: Humanistiske fag, naturvidenskabelige fag og praktisk-musiske fag.

 • Du skal som minimum undervise i fagene dansk, matematik og engelsk og de obligatoriske emner: Færdselslære, Sundheds- og Seksualundervisning samt Uddannelse og Job.

Udgifterne til hjemmeundervisning skal forældrene selv afholde.

Det betyder indkøb af undervisningsmidler, digitale som analoge, internetadgang men også alle de praktisk afledte ting så som:

 • Prøveaftaler med en skole
 • Tilmelding til prøver og test
 • Etablering af UNI-login
 • Udarbejdelse af dokumentation for at undervisningen lever op til hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
 • Ekskursioner og ture
 • Sikringen af børnenes kontakt til almenområdet mv.

Det er barnets distriktskole, der fører tilsyn med den undervisning barnet/børnene får i hjemmet. Der føres tilsyn efter vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler.

Tilsynsfører kontakter jer inden opstart, ligesom det løbende aftales omkring tilsyn.  

Hyppigheden af tilsyn aftales på det første møde, hvor tilsynsførende og hjemmeunderviser forventningsafstemmer.

Tilsynet føres ved gennemgang af konkret dokumentation for undervisning f.eks. undervisningsmateriale, dagbøger, produkter og andre relevante evalueringsredskaber.

Derudover vil der være en samtale med hjemmeunderviser og barnet, hvor der vil være fokus på, om den fremviste dokumentation i tilstrækkelig grad formidler læring, og hvilke ændringer, der vil være behov for.

Der udarbejdes et tilsynsnotat efter hvert tilsyn, hvor det vurderes, om undervisningen står mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Dette notat opbevares på den hjemmeundervistes sag i Sorø Kommune. 

Når Børn og familier har modtaget din besked om hjemmeundervisning af dit / dine børn, oprettes en sag, hvor din ansøgning registeres. Her vil også tilsynsrapporter, aftaler mv. blive registreret. 

Du får desuden en kvittering på, at vi har modtaget din ansøgning. 

Derefter sendes din ansøgning til distriksskolen som kontakter dig i forhold til aftaler om opstart af hjemmeundervisning. 

Skolen sikrer endvidere, at dit barn udmeldes af folkeskolen. 

Når du har søgt skal du således vente på, at distriktskolen kontakter dig. 

I Danmark er der pligt til, at alle børn modtager undervisning.

Undervisningen skal ske iflg. bestemmelserne i Folkeskoleloven eller Lov om Frie Grundskoler.

Undervisningen skal, jf. Grundlovens § 76, stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Det vil sige, at elever, der forlader 9.klasse på en fri grundskole (hjemmeundervisning), skal have fået en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Hjemmeundervisning hører under Bekendtgørelse af Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Undervisningen skal følge anbefalingerne i Vejledning nr. 145 af 23. juli 2001: Vejledning om undervisningspligtens opfyldelse i friskoler og private grundskoler og tilsynet hermed.

Vil du selv sørge for undervisning af dit barn?

Giv os besked

Når du skal give os besked om hjemmeundervisningen, skal du sende os nogle oplysninger.

Vi skal vide 

 • Oplysning om forældremyndighedsindehavere, herunder fulde navne og cpr numre.
 • Oplysning om hvilke børn der hjemmeundervises
 • Hvor undervisningen skal foregå
 • Hvem der skal undervise børnene

Du modtager en kvittering, og du vil efterfølgende blive kontaktet af dit barns distriktsskole. 

Giv besked om hjemmeundervisning

Kontaktinfo

Skoleindskrivningen

Telefontid

Mandag    10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13