Deltidsplads til børn af forældre på barsel og forældreorlov

Holder du barsels- eller forældreorlov, kan dine andre børn, der benytter kommunale eller private institutioner, passes på deltid

En deltidsplads betyder, at pasningstiden er nedsat til 30 timer om ugen mod en reduceret forældrebetaling. Deltidspladser er for børn fra 26 uger indtil barnet starter i Tidlig SFO.

Der kan kun søges en deltidsplads, hvis en af forældrene til børn i husstanden er på barsel eller forældreorlov. Der kan ikke søges om deltidsplads til børn indmeldt hos private passere. 

Søg om deltidsplads i forbindelse med barsel og forældreorlov

Ansøgningen om deltidsplads skal sendes til pladsanvisningen i Sorø kommune senest to måneder før den ansøgte periodes start.

Du skal i ansøgningen oplyse:

  • Barnets fulde navn og cpr nr.
  • Navn på barnets institution
  • Periode for ønske om deltidsplads
  • Vedhæftes dokumentation for barsel eller forældreorlov som bilag.

Den ansøgte periode skal begynde den 1. i måneden og slutte den sidste dag i måneden.

Der skal fremsendes kopi af relevant dokumentation, fx vandrejournal med terminsdato, fødselsattest eller aftale om barsel/forældreorlov med arbejdsgiver mv.

Der kan kun søges én periode pr. barn. Forældre kan skiftes til at have barsel under den ansøgte periode med deltidsplads.

Det forudsættes blot, at man har barsel en enkelt hverdag i måneden for at have ret til en deltidsplads i hele måneden.

Forældre kan have op til 5 uger, hvor barslen er afbrudt uden at miste retten til deltidspladsen, eksempelvis ved afholdelse af ferie. Du skal varsle Sorø kommunes pladsanvisning senest en måned før, hvis du planlægger at afbryde fraværsperioden i mere end 5 uger, eller når fraværsperioden ophører.

Forældre der genoptager arbejdet delvist vil fortsat have ret til en deltidsplads, så længe der afholdes barsel svarende til 40% af arbejdstiden. 

Sorø kommune kan en deltidsplads benyttes mellem kl. 8:00 og kl. 14:00. Det betyder at barnet først kan afleveres kl. 8:00 og skal hentes senest kl. 14:00

Der kan ikke laves undtagelser til tidsrummet, og er der brug for pasning uden for dette tidsrum, skal forældrene fastholde deres fuldtidsplads.  

Er dit barn indmeldt i en privatinstitution, skal du kontakte denne for at få oplyst, i hvilket tidsrum, dit barn kan bruge pladsen. 

Forældre der ønsker en deltidsplads i en anden kommune skal ansøge Sorø Kommune om pladsen.

Sorø kommune udregner forældrebetalingen for din plads i den anden kommune. 

Der ydes 25% i tilskud af institutionskommunens udgift til pladsen, dog højest det tilskud vi yder til en tilsvarende plads i Sorø kommmune.

Hvis du vælger et dyrere dagtilbud i en anden kommune, skal du selv betale den merudgift, der er forbundet dermed. Det vil sige, at du selv skal betale forskellen mellem det tilskud, vi yder til en tilsvarende plads i Sorø kommune, og den faktiske pris for pladsen i den anden kommune. 

Vilkårene for deltidsplads i den anden kommune eksempelvis mødetid, kan du få oplyst i institutionskommunen.

Forældre der ønsker en deltidsplads i en privat institution skal ansøge Sorø Kommune om pladsen.

Sorø kommune udregner det reducerede tilskud, og udbetaler dette til privatinstitutionen. 

Vilkårene for deltidsplads i en privat institution, eksempelvis  mødetid og forældrebetaling, kan du få oplyst af privatinstitutionen. 

Hvis du ikke længere har fravær under barsels- eller forældreorlov, kan du ikke beholde deltidspladsen (dog undtaget, hvis du blot afbryder fraværet i en periode på højst fem uger).

Når din periode med deltidspladsen slutter, går du automatisk tilbage til en fuldtidsplads i dit barns dagtilbud.

Du skal varsle Sorø Kommune senest en måned før, hvis du planlægger at afbryde fraværsperioden i mere end 5 uger, eller når fraværsperioden ophører.

Sorø kommune kan ligeledes ophæve din deltidsplads, hvis det viser sig, at betingelserne ikke overholdes, eksempelvis at I benytter dagtilbuddet uden for den angivne tidsramme.

Barnets fremmøde registreres som normal vis i institutionen. Den pædagogiske leder foretager løbende stikprøver af fremmødet, og kontakter forældrene, såfremt tidsrammen for ordningen overskrides. Hvis overskridelse af fremmødet fortsætter, kan Sorø kommune ophæve bevilling af deltidsplads, og dit barn indmeldes i en fuldtidsplads.

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13