Privat pasning

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

Du kan først få tilskud til at hjemmepasse dit barn fra det tidspunkt, hvor dit barn tilbydes plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det betyder, at du skal skrive dit barn op på venteliste til kommunens dagtilbud. 

Skriv dit barn op til dagtilbud

Hvis du ønsker at få en plads i et privat dagtilbud, skal du tage kontakt til den pågældende institution eller den private børnepasser. Dernæst skal du søge om tilskud til privat pasning:

Søg tilskud til privat pasning   

Hvad er din situation?

Du kan først få tilskud til at hjemmepasse dit barn fra det tidspunkt, hvor dit barn tilbydes plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det betyder, at du skal skrive dit barn op på venteliste til kommunens dagtilbud. 

For at du kan få tilskud til at hjemmepasse sig barn, er det et krav at:

 • Dit barn er skrevet op på venteliste til kommunal pasning med garantidato
 • Du ikke modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt
 • Du har opholdt dig i Danmark eller i EU/EØS-land, de seneste 7 ud af 8 år
 • Du har tilstrækkelige danskkundskaber, svarende til bestået 9. klasse eller Dansk 2.
 • Du passer dit barn i minimum 8 uger og maksimum 1 år
 • Du maks. modtager tilskud til 3 børn

Du kan få afslag på din ansøgning, hvis der er iværksat hjælpeforanstaltninger i jeres familie. Hjælpeforanstaltninger kan f.eks. være tabt arbejdsfortjeneste.

Du og dit barn skal have bopæl i Sorø Kommune. Tilskuddet bortfalder, hvis den forælder, der modtager tilskuddet, flytter til en anden kommune 

Der kan højst søges tilskud til 3 børn pr. husstand og det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for den maksimale dagpengesats.

Du kan få tilskud for én samlet periode på minimum 8 uger og maksimum 52 uger.

Tilskuddet kan gives fra barnet er 26 uger og indtil barnet bliver 5 år

Hvis du har modtaget tilskud til at hjemmepasse dit barn i en anden kommune, modregnes den periode i de 52 uger.

Ansøgning om tilskud til at hjemmepasse skal være pladsanvisningen i hænde senest 1 måned før ordningen kan træde i kraft.

Tilskuddet udbetales bagud månedsvis.
Det betyder, at tilskud for eksempelvis januar måned bliver udbetalt til dig den sidste hverdag i januar. Tilskuddet udbetales til din NemKonto

Er du uenig i vores afgørelse, kan du klage til Kommunalbestyrelsen senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelse

Det følger af Dagtilbudslovens regler, at klager over:

 • kommunens generelle fastsættelse af tilskuddets størrelse,
 • optagelse i et dagtilbud samt
 • andre kommunalt fastsatte retningslinjer for ordningen

alene kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, idet der er tale om fastlæggelse af kommunens generelle serviceniveau. 

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder den gældende lovgivning, kan du kontakte det kommunale tilsyn i Ankestyrelsen.

Du kan først få tilskud til en privat passer til dit barn fra det tidspunkt, hvor dit barn tilbydes plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det betyder, at du skal skrive dit barn op på venteliste til kommunens dagtilbud. 

Du kan søge om tilskud, hvis du vil ansætte en privat passer til dit barn i stedet for en plads i et dagtilbud.

Du kan søge tilskud når dit barn er i alderen 26 uger til 3 år. Tilskuddet bortfalder automatisk måneden inden dit barn fylder 3 år.

Du og dit barn skal være bosat i kommunen

Hvis du ønske en kommunal børnehaveplads når dit barn fylder år, skal du skrive dit barn på venteliste.

Oprykning fra en privat passer vil ske den 1. i den måned dit barn fylder 3 år. Hvis du siger nej til det fremsendte tilbud om børnehaveplads, slettes barnet fra ventelisten og det kommunale økonomiske tilskud frafalder. 

Når tilskud til privat pasningsordning ophører, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti.

Pasningsgarantien betyder bl.a., at kommunen er forpligtet til at give dit barn en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud.

Private pasningsordninger er ikke omfattet af de regler, der efter dagtilbudsloven gælder for dagtilbud.

I private pasningsordninger er der ikke krav om:

 • udarbejdelse af pædagogisk læreplaner
 • formaliseret forældre indflydelse
 • tilbud alternativ pasning ved sygdom, ferie eller afholdelse af lukkedage
 • at barnet i 3-års alderen sprogvurderes af kommunen i den private pasningsordning
 • at barnet ikke kan opsiges fra den private pasningsordning

Du kan først få tilskud til en privat passer til dit barn fra det tidspunkt, hvor dit barn tilbydes plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det betyder, at du skal skrive dit barn op på venteliste til kommunens dagtilbud. 

Du kan søge om tilskud, hvis du vil ansætte en privat passer, som skal passe dit barn i dit hjem.

Det er dig som forældre, der er  arbejdsgiver, som ansætter og aflønner  en børnepasser, for eksempel en ung pige eller en bedsteforælder.

Denne model indebærer en række forpligtelser for forældrene, blandt andet oprettelse af SE-nummer, indbetaling af ATP-bidrag, feriepenge og tegning af arbejdsskadeforsikring.

Du kan søge tilskud når dit barn er i alderen 26 uger til 3 år. Tilskuddet bortfalder automatisk måneden inden dit barn fylder 3 år.

Du og dit barn skal være bosat i kommunen.

Du skal selv ansætte og betale personen. Du kan derefter ansøge kommunen om tilskud til den lønudgift, du har til den private passer.

Du kan modtage tilskud, fra dit barn er 26 uger og indtil barnet er 3 år.

Når du har ansøgt, kontakter Børn og Familier dig og aftaler et møde.

Vi kommer ud og godkender hjemmet og den private passer. Dette gør vi for at sikre, at barnets behov kan tilgodeses. Børn og Familier fører tilsyn med den private pasningsordning en gang om året, enten som anmeldt eller uanmeldt tilsyn.

Lovgivningen
Som arbejdsgiver skal du overholde lovgivningen, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv.

Vejledningen her skal hjælpe dig til at få overblik over disse forpligtelser. Den indeholder information og hjælp iht.:

 • CVR-nummer
 • ATP
 • Ferieregler
 • Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. (husligt arbejde)
 • Skatteregler
 • Arbejdsmiljø
 • Sygedagpenge
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Øvrige forsikringsforhold
 • Opsigelsesvarsel

Cvr-nummer
Når du har arbejdsgiverforpligtelse skal du have tildelt et CVR-nummer. Det skal bruges, når der skal betales ATP, feriegodtgørelse osv. CVR-nummeret fås ved henvendelse til:

Erhvervsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København V
Tlf. 33 30 77 00
Eller på www.virk.dk

Når du udfylder CVR-registreringsblanketten kan det anbefales, at du oplyser, at der er tale om et ansættelsesforhold knyttet til Frit valg-ordningen efter §26 i serviceloven (under ”branche).

Frit valg-ordningen er ikke omfattet af momsloven, lønsumsafgiftsloven og kildeskatteloven.

ATP
Det er antallet af timer, som passeren er beskæftiget i de enkelte lønperioder, der afgør om der skal betales ATP-bidrag og hvor meget, der skal betales.

Du skal betale ATP-bidrag, når passeren er beskæftiget i:

 • Mindst 39 timer om måneden (månedslønnede)
 • Mindst 18 timer i en 14-dages periode (14-dages lønnede)
 • Mindst 9 timer om ugen (ugelønnede)

Yderligere oplysninger om ATP fås hos:
Arbejdsmarkedets Tillægspension
ATP-Huset
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Tlf. 70 11 12 13

Ferieregler
Ferien udgør 2 ½ dag for hver måneds beskæftigelse i et kalenderår (optjenings år). Hvis lønmodtage\u0002ren har været ansat i et helt kalenderår, vil der være optjent 30 feriedage (dvs. 5 ugers ferie a 6 dage, da lørdage også tæller som feriedage).

Ferie optjenes i perioden 1.1. – 31.12. Optjent ferie afholdes året efter fra den 1.5 – 30.4.

Ferie med løn
De fleste børnepassere vil være ansat med fast månedsløn, samt løn under sygdom og på søn- og helligdage. Sådanne lønmodtagere får i stedet for feriegodtgørelse løn under ferie. Endvidere ydes et ferietillæg på 1 % af den løn, der er indtjent i det foregående optjenings år.

Retten til ferie med løn skal først optjenes i et kalenderår til brug det efterfølgende ferie år.
Hvis der ikke er optjent ret til løn under ferie, kan arbejdsgiveren fradrage 1/25 af månedslønnen pr. feriedag.

Af ferien skal mindst 18 dage gives i sammenhæng i tiden mellem 2. maj og 30. september (ferieperio\u0002den).
Resterende feriedage skal også gives i sammenhæng, men kan lægges uden for ferieperioden.

Feriegodtgørelse ved fratrædelse
Ved fratrædelse yder arbejdsgiver feriegodtgørelse med 12 ½ % af lønnen for det løbende optjenings år, samt for den del af tidligere optjenings år, for hvilken lønmodtageren ved sin fratrædelse endnu ikke har holdt ferie.

Læs mere om indbetaling til FerieKonto på www.virk.dk

Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv. (husligt arbejde)
Hvis en børnepasser får kost og logi som del af lønnen eller minimum 3 hovedmåltider om dagen, er ansættelsesforholdet omfattet af "Lov om visse arbejdsforhold i landbruget mv.".

Passeren og arbejdsgiveren kan skriftligt aftale, at feriereglerne i "Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v." bruges i stedet for ferielovens regler. Ifølge disse regler gælder, at optjeningsperioden er lig ferieperioden, dvs. at lønmodtageren får ferie med løn under det første års ansættelse. Lønmodtageren optjener også efter denne lov 2½ feriedag for hver måneds ansættelse.

Afholdelse af ferie
Lønmodtageren kan kræve, at 2/5 af ferien gives i sammenhæng i tiden 2. maj til 30. september, hvis ansættelsesperioden gør det muligt. Resterende ferie gives delt eller i sammenhæng efter lønmodtage\u0002rens ønske.

Ferie gives med fuld løn inkl. kostpenge, hvor dette er en del af lønnen. Herudover ydes et ferietillæg på 1 % af den samlede løn.

Værdi af kost beregnes på grundlag af de af Ligningsrådet fastsatte satser for det pågældende år.
Arbejdsgiveren skal så vidt muligt sørge for, at ferie holdes inden udløbet af ansættelsesperioden. Er det ikke muligt på grund af sygdom eller tilskadekomst, ydes i stedet løn og værdi af kost, samt det nævnte ferietillæg for hver mistet feriedag.

Arbejdsministeriets departement, 1. Kontor administrerer disse særlige ferieregler. Spørgsmål til disse særlige regler skal rettes til Arbejdsministeriet, Tlf. 33 92 59 00.

Skatteregler
Vejledning om skatteregler, herunder om betaling af arbejdsmarkedsbidrag mv. kan fås hos SKAT, tlf. 72 22 18 18.

Arbejdsmiljø
Oplysninger om arbejdsmiljølovgivningen kan fås ved henvendelse til:
Direktoratet for Arbejdstilsyn
Landskronagade 33
2100 København Ø
Tlf. 39 15 20 00

Sygedagpenge
Normalt ansættes børnepasseren månedsvist med løn under sygdom og på søgnehelligdage, svarende til, at pasningstilskuddet fra kommunen ifølge pasningsaftalen ydes månedsvist. Spørgsmålet om sygedagpenge kommer ikke på tale i disse situationer, fordi der udbetales løn under sygdom.

Er der derimod tale om timelønnet ansættelse uden løn under sygdom, skal forældrene betale sygedagpenge til den ansatte.

Som privat arbejdsgiver skal forældrene kun betale løn/sygedagpenge til børnepasseren i de første 2 uger. Herefter refunderer kommunen løn/sygedagpengeudgiften.

For at modtage refusion fra kommunen skal forældrene kontakte kommunens Borgerservice (sygedagpengekontoret) og få information om sygedagpenge. 

Den frivillige forsikringsordning tegnes hos:
Den Sociale Ankestyrelse
Amaliegade 25
Postboks 3042
1022 København K
Tlf. 33 41 12 00

Arbejdsskadeforsikring
Når forældrene er arbejdsgiver, skal de tegne en arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder uanset hvor pasningen skal foregå. Der er dog ikke pligt til at tegne forsikring, hvis børnepasserens arbejde sammenlagt med anden medhjælp i forældrenes private husholdning ikke overstiger 400 timer i et kalenderår.
Nærmere oplysning fås hos:
Arbejdsskadestyrelsen
Sankt Kjelds Plads 11
2100 København Ø
Tlf. 72 20 60 00

Øvrige forsikringsforhold
Oplysninger om øvrige forsikringsforhold ved ansættelse af en privat børnepasser kan fås fra det forsikringsselskab, hvor familien i forvejen har sine forsikringer eller ved at henvende sig til Forsikringsoplysningen tlf. 33 43 55 00.

For oplysning om erhvervssygdomsforsikring kontaktes ATP tlf. 48 20 48 20.

Opsigelsesvarsel
Det gensidige opsigelsesvarsel mellem forældre (arbejdsgiver) og børnepasser (lønmodtager) skal aftales i forbindelse med indgåelse af pasningsaftalen og fremgå af den skriftlige aftale/kontrakt. Ved fastsættelsen af længden på opsigelsesvarslet skal der bl.a. tages hensyn til muligheden for at finde alternativt pasningstilbud til barnet/børnene, herunder et kommunalt pasningstilbud.

Pasningsaftalen kan ophæves med øjeblikkelig virkning, hvis en af aftalens parter misligholder aftalen (ved udeblivelse eller lignende). Hvis passeren er langtidssygemeldt en måned eller mere, eller hvis kommunen har mistanke om, at der er tale om en proforma aftale.

Sorø kommune kan opsige den private pasningsordning i tilfælde af, at eventuelle henstillinger ikke efterkommes ifm. tilsyn.

Tilskuddets størrelse
Tilskud til at ansætte en privat passer udgør maks. 75 % af den udgift, du betaler til passeren. 

Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen, nedsættes maksimumtilskuddet.

Tilskuddet er beregnet efter, hvad det koster at passe et barn på samme alder i en kommunal plads.

Tilskuddet udbetales månedsvis bagud, og bliver indsat på din NemKonto. Du skal fremsende en kvittering via digital post for udbetaling af lønnen til den private passer. Dit tilskud indsættes herefter senest 10. hverdage efter modtagelsen af kvitteringen.

Aftale mellem dig og den private passer
Vi anbefaler, at du indgår en skriftlig aftale med den private passer, der indeholder:

 • Oplysninger om løn og arbejdstid
 • Rettigheder i forhold til ferie, sygdom
 • Opsigelsesvarsel

Der gælder særlige regler, hvis du indgår aftale med privat passer om kost og logi – kontakt SKAT for yderligere information på telefon 72 22 18 18.

Du kan ikke søge om tilskud til ansættelse af au pair, da en au pair har en opholdstilladelse i Danmark og ikke en arbejdstilladelse.

Administration af pasningsordningen
Sorø Kommune tilbyder at administrere forældrenes arbejdsgiverforpligtelser delvist i forbindelse med ansættelse af en børnepasser.
Sorø Kommune tilbyder således, at sørge for ATP, feriegodtgørelse, sygedagpenge.

Uanset om der er indgået en administrationsaftale, er det dog forældrene selv som skal varetage udbetalingen af forældrenes egenbetaling til børnepasseren.
Såfremt kommunen varetager administrationen for forældrene, er det fortsat forældrene, der er arbejdsgivere, og dermed også forældrene der opretholder arbejdsgi\u0002veransvaret. Det er ligeledes forældrene, der udarbejder ansættelsesbevis.

Du skal betale et administrationsgebyr til Sorø kommune.

Hvis du ønske en kommunal børnehaveplads når dit barn fylder år, skal du skrive dit barn på venteliste.

Oprykning fra en privat passer vil ske den 1. i den måned dit barn fylder 3 år. Hvis du siger nej til det fremsendte tilbud om børnehaveplads, slettes barnet fra ventelisten og det kommunale økonomiske tilskud frafalder. 

Når tilskud til privat pasningsordning ophører, gælder de almindelige regler om pasningsgaranti.

Pasningsgarantien betyder bl.a., at kommunen er forpligtet til at give dit barn en plads i et dagtilbud senest 3 måneder efter, at du har skrevet dit barn op til en plads i dagtilbud.

Du kan først få tilskud til en privatinstitution til dit barn fra det tidspunkt, hvor dit barn tilbydes en kommunal plads i en dagpleje, vuggestue eller børnehave. Det betyder, at du skal skrive dit barn op på venteliste til kommunens dagtilbud. 

Du kan få tilskud til dit barn i en privatinstitution fra det tidspunkt hvor vi har tilbud dit barn plads i et kommunalt dagtilbud. Du skal derfor sikre dig, at du har fået tilbud fra os, inden du takker ja til et tilbud i en privatinstitution.

Privatinstitutionen giver os besked om at dit barn er indmeldt, og vi udbetaler herefter et tilskud direkte til privatinstitutionen, som herefter nedsætter din forældrebetaling. 

Tilskud til drift af privatinstitutioner består af et driftstilskud, et administrationstilskud og et bygningstilskud, som udbetales månedligt direkte til privatinstitutionen.
Herudover kan der udbetales søskendetilskud og økonomisk fripladstilskud til privatinstitutionen. Du skal selv søge om økonomisk fripladstilskud. 

Kontaktinfo

Pladsanvisningen
Telefontid

Mandag    10-15
Tirsdag     10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13