Priser og tilskud til børnepasning

Se, hvad det koster at have dit barn i dagtilbud, SFO og SFO II og hvilke tilskud du kan få. 

 Vi opkræver forældrebetalingen forud. Juli måned er opkrævningsfri måned. 

 

  Fra 1.1 2023

Fra 1.5 2023

Dagtilbud 0-6 år  Pris pr. måned 11 måneder  Pris pr. måned 11 måneder
Dagpleje 3.256 kr.  3.232 kr.
Vuggestue 3.512 kr.  3.397 kr.
Børnehave 1.989 kr.  1.925 kr.
Deltidspladser til forældre på barselsorlov
Dagpleje indtil 30 timer pr. uge  2.230 kr.  2.207 kr.
Vuggestue indtil 30 timer pr. uge  2.489 kr.  2.418 kr.
Børnehave indtil 30 timer pr. uge 1.441 kr.  1.402 kr.
Tidlig SFO, SFO og SFO II
Tidlig SFO 1.626 kr.  1.626 kr.
SFO Morgenmodul 325 kr.  325 kr.
SFO Eftermiddagsmodul 1.301 kr.  1.301 kr.
SFO Fuldtidsmodul 1.626 kr.  1.626 kr.
SFO feriefridagsmodul 3.096 kr.  3.096 kr.
SFO II 964 kr.  964 kr

 

Opkrævning

Vi opkræver forældrebetaling forud i 11 måneder om året. Juli måned er opkrævningsfri.

Feriefridagsmodul
Der betales for et skole år ad gangen. Et skoleår løbet fra 1/8 - 31/7.

Hvis du melder dit barn ud af skolen i løbet af det år, f.eks pga flytning eller overgang til privatskole, så vil der ikke blive refunderet betaling for den restende periode.

Indmelder du dit barn i løbet af skoleåret, skal der betales for et fuldt skolefridagsmodul.

  Fra 1.1 2023  Fra 1.8 2023
Type          Tilskud pr. måned i 12 måneder   Tilskud pr. måned i 12 måneder
Privat børnepasser i eget hjem  6.559,50 kr. 6.422,00 kr.
Privat børnepasser uden for hjemmet 6.559,50 kr. 6.422,00 kr.
Hjemmepasning 0 - 2 årige 7.424,00 kr. 7.279,00 kr.
Hjemmepasning 3 - 5 årige 4.306,00 kr. 4.167,00 kr.

Tilskuddet til Hjemmepasning beskattes som A-indkomst for tilskudsmodtageren. Der optjenes ikke feriepenge, men feriepenge kan modtages som følge af allerede udført arbejde. 

Tilskuddet beregnes ud fra din dokumenterede udgift hver måned og nedsættes efter det antal timer du har ansat din private passer i. 

Tilskud til at ansætte en privat passer udgør maks. 75% af den udgift, du betaler til passeren.

    Fra 1.1 2023 Fra 1.8 2023
Barnet alder Timer pr. uge  Beløb pr. måned  Beløb pr. måned 
26 uger - 2 år  1 - 11 timer pr. uge  1.639,00 kr. 1.605,50 kr.
26 uger - 2 år  12 - 23 timer pr. uge  3.279,00 kr.  3.211,00 kr.
26 uger - 2 år  24 - 35 timer pr. uge  4.919,00 kr.  4.816,50 kr.
26 uger - 2 år  36 timer    6.559,50 kr.   6.422,00 kr.

Hvis du har mere end 1 barn, som bor og er tilmeldt din adresse, bliver der automatisk beregnet søskendetilskud.

Du betaler fuld pris for det barn, der har den dyreste plads. Den dyreste plads er den plads, der har den højeste nettodriftsudgift (kommunens bruttodriftsudgift fratrukket din fulde pris for pladsen)

Derefter betaler du halv pris for øvrige børns pladser, der ydes tilskud til.

Søskendetilskud i private pasningsordninger gives efter særlige regler.

Du kan søge om økonomisk friplads, hvis

 • du bor i Sorø Kommune
 • dit barn har fået en plads i et dagtilbud, SFO og SFO II
 • din husstandsindkomst er inden for grænserne for fripladsgrænsen

Der ydes ikke fripladstilskud til private børnepassere, og til SFO / Klubtilbud i privat- og friskoler. 

Søg om økonomisk fripladstilskud

Du kan søge økonomisk friplads, hvis dit barn er meldt ind i en privat institution


Du kan ikke søge økonomisk friplads, hvis: 

 • du får tilskud til pasning af dit eget barn
 • dit barn er i privat pasning hos en privat børnepasser
 • dit barn er meldt ind i en SFO på en privat- eller friskole

Når du har søgt og fået bevilget fripladstilskud, bruger vi dine oplysninger til at beregne det månedlige foreløbige fripladstilskud, og ændrer først beregningsgrundlaget, når du sender en ny ansøgning til os. 

Du skal indsende ny ansøgning om økonomisk friplads, hvis der sker ændringer i din samlede husstands indkomst eller i dit samlivsforhold, uanset om du flytter sammen med en person, eller du bliver alene på adressen. 

Du skal IKKE indsende ny ansøgning om økonomisk friplads, hvis:

 • du har et barn, der allerede er meldt ind i et dagtilbud 
 • dit barn skifter fra f.eks. dagpleje til børnehave, og der ikke er ophold i indmeldelsen.
 • dit barn flytter fra et dagtilbud til et andet i Sorø Kommune

Der kan være situationer, hvor vi stopper dit fripladstilskud. 

 • Hvis du fraflytter Sorø Kommune, stopper dit økonomiske fripladstilskud med virkning fra den sidste dag i den måned, hvor du flytter (flytter du fx den 17. maj, vil dit økonomiske fripladstilskud gælde til og med 31. maj).
  I de tilfælde hvor vi skal opkræve for pladsen i en opsigelsesperioden (du er flyttet fra Sorø før dit barn er udmeldt af pasningstilbuddet), og du har sagt ja til et pasningstilbud i din nye kommune), beregnes der ikke økonomisk fripladstilskud. Du skal således betale den fulde pris for pladsen i Sorø. 
 • Hvis du bliver samboende stopper dit økonomiske fripladstilskud som enlig den sidste dag i den måned, hvor du bliver samboende. Bliver du samboende fx den 10. november, stopper dit økonomisk fripladstilskud den 30. november. 
  Bliver du samboende fx 1. november, stopper dit økonomiske fripladstilskud den 31. oktober.

 • Når det sidste barn i din husstand udmeldes af pasningstilbud, stopper dit fripladstilskud automatisk. Det betyder, at hvis dit barn indmeldes igen på et senere tidspunkt, skal du selv søge om fripladstilskud igen. Det gælder også, selvom pausen i indmeldelsen mellem 2 pasningstilbud er ganske få dage. 

Hvis du gerne vil stoppe dit økonomisk fripladstilskud f.eks. på grund af, at du er blevet samboende eller har fået lønforhøjelse, skal du selv stoppe fripladstilskuddet. 
Du skal logge dig på Digital Pladsanvisning, og finde din aktuelle ansøgning under "økonomisk fripladstilskud" 

Alle bevillinger af økonomisk friplads genberegnes hver eneste måned hele året.

Vi tjekker den indkomst du har oplys til os i ansøgningen i forhold til den indtægt din arbejdsgiver har indberettet til SKAT. 

Hvis der er afvigelser, ændrer vi i beregningsgrundlaget for den aktuelle genberegningsmåned, og vi sender dig et brev med ændringen.

 • Har du modtaget for meget i økonomisk friplads - får du en ekstra regning
 • Har du modtaget for lidt i økonomisk friplads får du penge tilbage

Der kan gå op til 3 måneder fra du har fået besked om evt. regulering af din økonomiske friplads til den fremgår på din opkrævning.

Husk at sende en ny ansøgning om økonomisk friplads (via Digital Pladsanvisning), hvis dit indkomstgrundlag ændrer sig væsentligt fremover.

Ud over den månedlige genberegning af dit økonomiske fripladstilskud, laver vi også en årlig efterregulering af tilskuddet.

Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt.

Når vi laver efterreguleringen medtager vi også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til regulering i løbet af året.

Du vil modtage en opgørelse over årets økonomiske fripladstilskud, uanset om du skal have penge tilbage, skal betale tilskud tilbage, eller om tilskuddet har været korrekt i løbet af året.

Der er ingen over- eller undergrænse for, hvornår der kan laves en årlig efterregulering. 

Økonomisk fripladstilskud bevilges ud fra dine oplysninger i ansøgningen og/eller forskudsopgørelsen fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er opdateret med aktuelle indkomster, når du søger.

Da vi først kan efterregulere økonomisk fripladstilskud på selvstændige, når vi har modtaget årsopgørelsen fra SKAT, kan der ikke foretages månedlig genberegning for selvstændige. 
Som selvstændig, forpligter du dig til at indlevere skatteregnskab/revisorerklæring til brug for den årlige efterregulering af økonomisk fripladstilskud. Vi skriver til dig, når vi har brug for oplysninger fra dig. 

Måske vil dette også interesse dig?

Særlige tilskud

Kontaktinfo

Pladsanvisningen

Telefontid

Mandag    10-15
Torsdag    10-17
Fredag      10-13