Vandløbsrestaurering

Det fremgår af de statslige vandområdeplaner, at en lang række vandløb ikke lever op til miljømålene. Der er redegjort i planerne for de påvirkninger, der i større eller mindre grad er årsag hertil.

De væsentligste årsager til, at vandløb ikke har en god miljømæssig tilstand, er dårlige fysiske forhold og spildevandspåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold i vandløbene (restaureringsprojekter) og at nedbringe spildevandsbelastningen fra lokalområdet til vandløbene.

Dårlige fysiske forhold har en negativ indvirkning på fisk, planter og smådyr, som er de kvalitetselementer, der måles på i forhold til vurdering af den økologiske tilstand i vandløb.

For at belyse mulighed for at forbedre de fysiske forhold gennem restaurering på vandløbsstrækninger er der foretaget forundersøgelser.

 

Der er gennemført forundersøgelser, som har undersøgt muligheden for restaureringsprojekter på delstrækninger i de offentlige vandløb:

  • Tude Å 1 fra tilløbet af Munke Bjergby-løbet til Munke Bjergbyvej.
  • Tude Å 2 fra ca. 200 m opstrøms Elmebjergvej til sammenløbet med Løngbækken (under udarbejdelse).
  • Øllemose Rende fra Tåderupvej til sammenløbet med Bjørnevad Å.
  • Bjørnevad Å fra sammenløbet med Øllemose Rende til udløbet i Tude Å.
  • Sandlyng Å fra Omkørselsvejen til sammenløbet med Galtebjerggrøften 

For at forbedre de fysiske forhold i ovennævnte vandløb, er det derfor undersøgt, om der kan ske vandløbsrestaureringer i vandløbene.

Forundersøgelserne kan ses her: 

Bjørnvad Å og Øllemose Renden 

Tude Å 1

Tude Å 2

Sandlyng Å

Forundersøgelserne er udarbejdet som en del af indsatsen i program for Statens Vandområdeplaner 2015-21. Projektet er finansieret af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Sorø Kommune har udført undersøgelserne.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Natur og Miljø i Sorø Kommune.

 I Sorø Kommune har vi desuden restaureringsstrækningerne Tude Å og Ålerenden.

HAV & FISK logo Logo for Den Europæiske Unions Hav- og Fiskerifond

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Vandløbsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13