1

Baggrund

Sorø Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en teknisk forundersøgelse med detailprojekt for 2 følgende vandområder i henholdsvis Bjørnevad Å og Øllemose Renden:

 • o8377_y, Bjørnevad Å
 • o8381, Øllemose Rende

Indeværende rapport indeholder forundersøgelsen med forslag til skitseprojekter for de enkelte vandområder. Detailprojekteringen udføres særskilt, hvis forundersøgelsen viser, at de enkelte projekttiltag er omkostningseffektive.

Forundersøgelsen skal beskrive mulighederne for opnåelse af miljømålet ”God økologisk tilstand” i de enkelte vandforekomster ved implementering af de indsatser, der er oplistet i Tabel 1.

Tabel 1: Vandområder i Bjørnevad Å og Øllemose Renden med forslag til indsats i henhold til indsatsprogrammet.

Vandløb

Vandområde

Længde (km)

Vandløbstype

Indsats

Bjørnevad Å o8377_y 2,2 Type 2 Udskiftning af bundmateriale
Etablering af træer
Øllemose Renden o8381 1,47 Type 2 Etablering af træer

På opstartsmødet den 10. december 2020 blev det aftalt, at de indsatser, der er meldt ind til staten, og som fremgår af Tabel 1, ikke ligger fast. Rådgiver kan dosere andre sidestillede indsatser i vandløbene, såfremt andre tiltag vurderes mere velegnet til at sikre målopfyldelse. Det blev aftalt videre, at en ændring i de indmeldte indsatser først kan foretages efter dialog og beslutning af kommunen.

Rådgiver udarbejder derfor overordnet forslag til dosering af indsatsen i de enkelte vandløb, som herefter sendes til kommunen til godkendelse, inden arbejdes fortsættes, hvorefter indsatsen er indarbejdet i denne rapport.

Vandområderne i hhv. Bjørnevad Å og Øllemose Renden er beliggende sydvest for Dianalund. Placeringen af vandområderne fremgår af Figur 1.

Figur 1: Oversigtskort for vandområderne i Bjørnevad Å, o8377_y (grøn streg), Øllemose Renden o8381 (gul streg), beskyttede vandløb (mørkeblå streg), (baggrundskort © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)).

Klassifikation og stationering

Bjørnevad Å er på strækningen, hvor vandområdet er beliggende, klassificeret som et offentligt vandløb, der er omfattet af regulativ for Bjørnevad Å fra 1997.

Øllemose Renden er klassificeret som et offentligt vandløb, på de 1.122 m af den nedstrøms beliggende del af vandområdet, og er omfattet af regulativ for Øllemose Renden fra 1998. Den øverste del af vandområdet på en 348 m lang strækning er klassificeret som et privat vandløb.

Stationeringen benyttes i denne rapport som grundlag for stadfæstelse af tiltag og øvrige beskrivelser af vandløbet i tilknytning til vandområderne.

Stationeringen ses på Figur 2.

Figur 2: Oversigtskort for vandområderne o8377_y i Bjørnevad Å (grøn streg) og o8381 i Øllemose Renden (gul streg), beskyttede vandløb (mørkeblå streg), med stationering (pink) og hvide tal.

Forundersøgelsen udarbejdes i henhold til vejledningen for vandløbsrestaureringsprojekter (2019) udarbejdet Udenrigsministeriet – Fiskeristyrelsen samt opfylde kravene i:

 • Bekendtgørelse nr. 252 af 20. marts 2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering,
 • Bekendtgørelse nr. 386 af 9. april 2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering.

Sorø Kommune forestår den ejendomsmæssige undersøgelse af projektet.

2

Datagrundlag

Datagrundlaget for indeværende forundersøgelse er baseret på allerede eksisterende data stillet til rådighed af Sorø Kommune og fra www.kortforsyningen.dk og/eller andre offentlige myndigheder. Det gælder f.eks. de kort (herunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten.

Vandområderne er tillige besigtiget af rådgiver i marts 2021.

Alle koter i denne forundersøgelse er angivet i m DVR90, og plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89).

3

Nuværende forhold

3.1

Beskrivelse af vandområderne

3.1.1

Vandområde o8377_y, Bjørnevad Å

Vandområdet er beliggende i Bjørnevad Å på en 2,2 km lang strækning fra st. 10.750 til 12.925 m ved udløb i Tude Å. Den nedre del af vandområdet har et forløb igennem et lysåbent landbrugsområde. Modsat er den øvre del beliggende langs et skovbryn. På strækningen for vandområdet fremstår vandløbet reguleret, udrettet og nedgravet i terræn.

På trods af det overordnede regulerede forløb fremstår vandløbet med en vis fysisk variation og med et delvist slynget forløb. Der ses bl.a. et svagt slyngprofil på Figur 3 og Figur 4 nedstrøms Kragebovej omkring st. 12.200 m.

På strækningen umiddelbart opstrøms udløbet i Tude Å fremstår Bjørnevad Å reguleret og udrettet med lille fysisk variation. På strækningen har vandløbet et lysåbent forløb langs landbrugsarealer. Der er generelt set tale om, at vandløbet har et ensartet trapez-profil, jf. Figur 3. På besigtigelsestidspunktet var
vandhastigheden svag. Bunden består hovedsagelig af sand- og mudderaflejringer og er blød. Ved besigtigelsen er der stort set ikke identificeret vintergrøde på denne strækning. Det vurderes, at skyldes beskygning fra tagrør langs brinkerne om sommeren, der begrænser grødevæksten. Der var sporadisk forekomst af planten ”mærke” langs siderne.

Ifølge regulativet for vandløbet, hvilket er verificeret i VASP, er vandløbets bundlinjefald på strækningen 0,3 ‰. På strækningen har vandområder en meget lille breddevariation, hvor bredden varierer fra ca. 2-2,5 m.

Figur 4 ses et svingprofil, hvor vandets kræfter, på trods af at der er registreret et mindre fald på strækningen, er i stand til at danne høl-stryg sekvens med større dybder i ydersiden af et sving, hvilket ses på billedet.

På tilsvarende vis kan større sten påvirke det ellers ensartede strømningsmønster, hvor strømmen går fra at være laminar til en rotationsstrømning, hvilket ses på Figur 5. Billedet er taget umiddelbart nedstrøms vejbroen ved Kragebovej.

Figur 3: Strækning nedstrøms Kragebovej uden fysisk variation og med ensartede bredde, dybde og strømforhold. Lille højdeforskel imellem vandspejl og terræn. Figur 4: Umiddelbart nedstrøms Kragebovej. Et svagt slynget profil i det eller udrettet profil. Ensartet trapezprofil.

Figur 5: Ændrede strømforhold lokalt omkring en større sten, der er beliggende umiddelbart nedstrøms broen ved Kragebovej.

Fra st. 12.100 m til st. 10.750 m, der er beliggende opstrøms Kragebovej, fremstår vandområdet i Bjørnevad Å ligeledes reguleret udrettet og delvist nedgravet i terræn. På strækningen har vandløbet et delvist lysåbent forløb.

Som følge af reguleringen fremstår vandløbet med ensartede fysiske forhold i et trapez-profil. På strækningen fra st. 11.500 til 10.750 m har vandløbet et forløb, med skov på vest og nordvestsiden af vandløbet.

Træerne har en skyggegivende effekt på udviklingen af grøde i vandløbet. På besigtigelsestidspunktet var der kun sporadisk forekomst af grøde i form af enten mærke eller vandpest. Bunden på denne delstrækning bestod hovedsagelig af grus med forekomst af sand. På Figur 6 og Figur 7 ses forekomsten af grus på strækningen. Der er dog tale om mindre grusmaterialer, der er beliggende i et bånd midt i vandløbet. Det vurderes, at forekomsten af grus på strækningen er et udtryk for, at sandtransporten er mindre udtalt i vandløbet på denne strækning.

Bundlinjefaldet på denne strækning er ifølge regulativet på knap 0,3 ‰. Den faktiske bund er beliggende på hovedparten af strækningen i vandområdet i tæt tilknytning til den regulativmæssige bund, jf. Figur 8. Ved besigtigelsen blev der foretaget kontrolmålinger af bundplaceringen, og opmålingen viste, at bunden i dag stort set er identisk med den tidligere opmåling fra 2019. Den faktiske bund, der er defineret af opmålingen fra 2019, tages der derfor udgangspunkt i ved projekteringen af projektforslagene, hvilket som ovenfor nævnt stort set svarer til de regulativmæssige dimensioner.

Vandhastigheden var på besigtigelsestidspunktet svag til jævn. Strømningen kan karakteriseres som primært laminar strømning. Vandløbsbredden er ca. 2-2,5 m, og bundbredden er ifølge regulativet på 1,5 m.

Samlet set er der tale om meget ensartede fysiske forhold med lille dybde-, bredde- og bundvariation.

Figur 6: Delstrækning omkring st. 11.000 m, hvor vandløbet fremstår reguleret og udrettet. På billedet ses en blandingsbund bestående af både grus (mørk bund) og sand (lys bund). Figur 7: Blandingsbund med både grus (mørk bund) og sand (lys bund). Langs kanterne ses vandpest.

Figur 8: Grafen viser længdeprofil af vandområdet i Bjørnevad Å fra st. 10.750 til 12950 m.

3.1.2

Vandområdet o8381, Øllemose Renden samt privat strækning

Vandområdet er beliggende i Øllemose Renden samt i et privat vandløb på en 1,47 km lang strækning (se fig. 2).

Hovedparten af vandløbet har et lysåbent forløb igennem et landbrugsområde.

På hele strækningen af vandområdet fremstår vandløbet reguleret, udrettet og nedgravet i terræn, jf. Figur 9 og Figur 10.

Vandløbet har ensartede fysiske forhold med lille variation i dybde, bredde og strømforholdene.

På den nedre strækning fra ca. st. 500 m til st. 1.122 m ved udløb i Bjørnevad Å består bunden udelukkende af sand. Der forekommer generelt aflejringer og bunden fremstår blød, med 5-10 cm aflejringer. På denne strækning er der ifølge regulativet et bundlinjefald på 1 ‰ og med en bundbredde på 0,8 m. På besigtigelsestidspunktet blev der indmålt en vandspejlsbredde på 1,4 m og en vurderet bundbredde på omkring 1 m. Det vurderes derfor, at vandløbet i dag har en overbredde sammenlignet med de regulativmæssige dimensioner.

Strømhastigheden var svag til jævn på besigtigelsestidspunktet.

Figur 9: Reguleret, udrettet forløb af Øllemose Renden med et trapez-profil og ensartede fysiske forhold. Figur 10: Reguleret, udrettet forløb af Øllemose Renden med et trapez-profil og ensartede fysiske forhold.

Vandløbet har et forløb igennem et tidligere moseområde på strækningen fra ca. st. 0 til 500 m, hvor bundlinjefaldet reduceres til 0,7 ‰. På denne strækning består bunden af sand- og mudder aflejringer og den fremstår derfor meget blød med et 30-50 cm tykt dyndlag. Bundbredden på er på ca. 0,8-1 m. På besigtigelsestidspunktet var strømhastigheden svag på strækningen, og strømningen kan karakteriseres som laminar.

Der var på besigtigelsestidspunktet betydelig forekomst af vandplanter på denne strækning i form af primært mærke, vandpest og vandstjerne. Grøden dækkede en stor andel af bundarealet. Bunden fremstår blød med 30-50 cm aflejringer.

På strækningen for vandområdet øges forskellen imellem den faktiske bund, der er opmålt i 2019 og den regulativmæssige bund i opstrøms retning, jf. Figur 12, hvilket dog ikke er tilfældet på strækningen omkring st. 300 m.

Rådgiver har foretaget en opmåling af vandløbet (opmåling af bund- og vandspejlskoter på udvalgte stationer i vandområdet), der bekræfter denne forskel, dog således at forskellen er forøget. Eksempelvis er der ved st. 300 m sket en bundopbygning med ca. 35 cm ved st. 300 m, hvor der i 2019 ikke var
kravoverskridelser. På tilsvarende vis er der ved st. 470 og 800 m sket en yderligere bundhævning på ca. 25-30 cm siden 2019. Det anbefales derfor, at kommunen bør foretage en nærmere analyse af de fremherskende regulativdimensioner i forhold til de regulativmæssige krav til vandføringsevnen.

Ved projektet forudsættes det, at der foretages en indledende oprensning, således at der bringes overensstemmelse imellem den regulativmæssige og den faktiske bund.

De øverste 348 m af vandområdet, opstrøms til vejbroen ved Tåderupvej, har et forløb på en privat klassificeret vandløbsstrækning, jf. Figur 11. På figuren ses, at vandløbet ikke er vedligeholdt i vækstsæsonen 2020. På grund af vegetationen var det på besigtigelsestidspunktet vanskeligt at vurdere vandløbets bredde og dybdeforhold. Det blev aftalt med Sorø Kommune på besigtigelsestidspunktet, at rådgiver ikke skal fokusere indsatsen efter vandområdeplanen på denne private strækning. 

Figur 11: Vandområdet har et forløb på en privat klassificeret vandløbsstrækning. Bemærk at vandløbet på denne strækning ikke er vedligeholdt.

Figur 12: Grafen viser lændeprofil af Øllemose Renden på strækningen st. 0 til 1.122 m.

3.2

Vandføringsstatistik

Der findes ikke vandføringsstationer i hverken Bjørnvad Å eller Øllemose Renden.

Til beregning af de hydrologiske konsekvenser af projektets realisering er i stedet karakteristiske vandføringsdata for målestation 56.06 Tude Å, Ørslev, benyttet for perioden 1989-2019.

Det topografiske opland for Bjørnevad Å kan opgøres til 3.494 ha. ved udløbet i Tude Å.

På tilsvarende vis kan det topografiske opland for Øllemose Renden ved udløb i Bjørnevad Å opgøres til 750 ha.

De anvendte karakteristiske vandføringer for Bjørnevad Å og Øllemose Renden ved hhv. st. 12.950 og 1.122 m er angivet i Tabel 2.

Tabel 2: Vandføringer for Bjørnevad Å og Øllemose Renden angivet ud fra karakteristiske vandføringer beregnet for perioden 1989-2019 ved målestation 56.06 Tude Å, Ørslev.

 

Afstrømning

(l*s-1*km2)

Manningtal

Bjørnevad Å

Vandføring st. 12.950 m

(l*s-1)

Øllemose Renden

Vandføring st. 1.122 m

(l*s-1)

Sommermedian (maj-sept.)

1,2 10 42 9

Vintermedian (april-okt.)

7,1 25 248 53

Medianmaksimum

31,9 25 1.115 239

De karakteristiske afstrømninger er forbundet med usikkerhed, da de repræsenterer et større geografisk område end det topografiske opland for vandområderne.

I indeværende projekt sammenholdes nuværende og fremtidige vandspejle, og idet der benyttes samme vandføringsdata, vil forskellen mellem de nuværende og fremtidige vandspejle alene være påvirket af de ændringer, som projektrealiseringen medfører

3.3

Lovgivning og plangrundlag

I forbindelse med udarbejdelse af den tekniske forundersøgelse er planforhold og administrative bindinger langs vandområderne i Bjørnevad Å og Øllemose Renden undersøgt på www.miljoeportal.dk og www.mst.dk under emnet vandplaner.

Undersøgelsen viste følgende:

Drikkevandsinteresser

Vandområderne i de to vandløb ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Naturbeskyttelsesloven

Bjørnevad Å og Øllemose Renden er på strækningerne med de aktuelle vandområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttede vandløb.

Langs de to vandområder er der på nær små vandhuller ikke registreret natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. Figur 13.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb, enge, og søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Sorø Kommune har dog mulighed for at dispensere herfra til naturforbedringer efter lovens § 65.

Figur 13: Arealer (eng - grøn, sø - blå, brun - mose) omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 langs vandområderne, o8377_y, Bjørnevad Å (grøn streg), o8381, Øllemose Renden (gul streg) med stationering (pink) og hvide tal.

Beskyttelseslinjer

Der er ikke registreret kirkebyggelinjer i tilknytning til de 2 vandområder i Bjørnevad Å og Øllemose Renden.

Der er ikke Å-beskyttelseslinje langs de to vandområder. Imidlertid er der en 150m bred beskyttelseszone langs Tude Å, hvor Bjørnevad Å har udløb. Denne zone rækker derfor 150 m ind i vandområdet for Bjørnevad Å.

Der er ikke registreret sø-beskyttelseslinje, der omfatter vandområderne i de to vandløb.

Der er registreret en skovbyggelinje i tæt tilknytning til vandområdet i Bjørnevad Å fra st. 12.600 til 12.900 m inden udløb i Tude Å, jf. Figur 14. Inden for denne markering er skovrejsning uønsket.

Figur 14: Skovbyggelinje (rosa flade) i tilknytning til vandområdet i Bjørnevad Å (grøn streg) med pink stationering (m) og hvide tal

Vandområdeplan 2015-2021

I statens vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet er miljømålet for de 2 vandområder i hhv. Bjørnevad Å og Øllemose Renden ”god økologisk tilstand”.

I vandområdeplanen vurderes den økologiske tilstand af vandområderne på baggrund af tilstanden af følgende 3 kvalitetselementer; smådyrsfaunaen, fisk og makrofytter (vandplanter), i det omfang data er til rådighed.

I nyeste basisanalyse 2021-2027 fremgår det, at den økologiske tilstand for smådyrsfaunaen er bedømt til moderat og ringe i de to vandområder, mens tilstanden for fisk er ukendt, jf. Tabel 3. Det skal bemærkes, at status for kvalitetselementet planter er god i Øllemose Renden.

Tabel 3: Tilstandsklasse for kvalitetselementer samt samlet set i de 2 vandområder (fra vandområdeplanen).

Vandløb

Vandområde

Smådyr

Fisk

Planter

Samlet

Bjørnevad Å

o8377_y Moderat Ukendt Ukendt Moderat

Øllemose Renden

o8381 Ringe Ukendt God Ringe

Ifølge ovennævnte basisanalyse for vandområdeplanen 2021-2027 er miljømålet ikke opfyldt.

Planloven 

Efter planlovens § 35 må der ikke i landzone uden tilladelse ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer, herunder etablere søer/vandhuller.

Det er kommunen, der meddeler tilladelse/godkendelse efter loven.

VVM

Nærværende projekt er omfattet af bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet regulering af vandløb, som indgår i projektet som et tiltag, er medtaget i bilag 2, pkt. 10, f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt herunder revurdering af godkendelser, hvor der stilles nye driftsvilkår.

Sorø Kommune skal således gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i VVM-bekendtgørelsen. 

Vandløbsloven

Vandløbslovens formål er at tilstræbe, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Afledningen af vand skal ske under hensyntagen til de miljømæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet.

Projektet indeholder tiltag, hvori der indgår vandløbsregulering- samt - restaureringstiltag. En gennemførsel af projektet kræver derfor godkendelse efter §§ 16 og 37 i vandløbsloven, idet der ikke må gennemføres vandløbsregulering og - restaurering uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Et restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Sorø Kommune er vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen.

Museumsloven

Ifølge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste fortidsminder vil blive berørt af et projekt, hvori der indgår jordarbejder. Museum Vestsjælland dækker projektområdet og skal orienteres i god tid om de planlagte anlægsarbejder, når omfang og lokalisering af jordarbejderne er fastlagt. Museet har ret til at iværksætte arkæologiske undersøgelser og udgravninger inden anlægsarbejderne iværksættes.

Museet kontaktes, når den tekniske forundersøgelse er godkendt.

Der er registreret fortidsminder/fund i området omkring vandområderne. Der er primært tale om enkeltfund, jf. Figur 15.

Der er ikke registrerede beskyttede jord- og stendiger i tilknytning til de 2 vandområder. 

Figur 15: Fortidsminder/fund (rød cirkel med rød skrift), beskyttede jord- og stendiger (lysblå streg) i nærheden af vandområderne i Bjørnevad Å (grøn streg) og Øllemose Renden (gul streg) med pink stationering (m) og hvide tal.

Jordforurening

Der er ikke registreret områder med jordforurening (V1 og V2) i tilknytning til vandområderne i Bjørnevad Å og Øllemose Renden.

Okker/lavbund

Vandområderne er beliggende i et område uden okkerklassifikation.

Jordbundsforhold

Det fremgår af Figur 16, at jordbunden omkring vandområderne alene består af lerblandet sandjord.

Figur 16: Jordartskort ved vandområderne i Bjørnevad Å (grøn streg) og Øllemose Renden (gul streg) med pink stationering (m) og hvide tal, beskyttede vandløb (mørkeblå streg), lerblandet sandjord (orange), humusjord (lysgrøn), lerjord (pink), sandblandet lerjord (mørkerød).

3.4

Tekniske anlæg

Ledningsoplysninger

I forbindelse med denne tekniske forundersøgelse er der ikke indhentet oplysninger om tekniske anlæg i Ledningsregistret LER. Det skyldes, at de foreslåede indsatser ikke gennemføres tiltag med jordarbejder, der kan påvirke ledningsanlæg.

Endvidere gennemføres ikke tiltag, hvor vandspejlet påvirkes i nævneværdig grad, således at der ikke vurderes at være risiko for at tekniske anlæg afvandingsmæssig bliver påvirket af projektforslagene i vandområderne.

Veje

Vandområdet i Bjørnevad Å krydses af Kragebovej. Vandområdet i Øllemose Renden krydses ikke af veje.

3.5

Biologiske forhold

Fisk

I Udsætningsplanen, for distrikt 4 – vandsystem 01-19, distrikt 6, vandsystem 01-12 fra 2014, er strækningen for vandområderne ikke gennemgået.

Ifølge udsætningsplanen er Bjørnevad Å (gælder også for Øllemose Renden) uegnet for ørred pga. ringe bundforhold og hårdhændet vedligeholdelse.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er den Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (Natura 2000 område nr. 156), der ligger i en afstand på ca. 5,5 km syd for vandområderne. Udpegningsgrundlaget ses på Figur 17.

Figur 17: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 156 i Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (fra Natura 2000 planen), og behandles ikke nærmere, da de foreslåede projekttiltag ikke vil berøre udpegningsgrundlaget for området på nogen måde.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 137

Naturtyper Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260)
Kalkoverdrev (6210) Surt overdrev* (6230)
Tidsvis våd eng (6410) Nedbrudt højmose (7120)
Hængesæk (7140) Avenknippemose* (7210)
Kildevæld* (7220) Rigkær (7230)
Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130)
Bøg på kalk (9150) Ege-blandskov (9160)
Skovbevokset tørvemose* (91D0) Elle- og askeskov* (91E0)
Arter Sumpvindelsnegl (1016) Pigsmerling (1149)
Stor vandsalamander (1166) Odder (1355)
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlad for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Bilag IV-arter

Ved besigtigelsen blev der ikke observeret arter, der er beskyttet af habitatdirektivets Bilag IV omkring vandområderne i Bjørnevad Å og Øllemose Renden.

Arternes udbredelse er i stedet i rapporten angivet på baggrund af observationer og registreringer i faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver sandsynligheden for, at arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter projektområdet langs vandløbet, er listet i nedenstående tabel.

Artsgruppe Art*
Flagermus Vand-, Brun-, Syd-, trold-, Dværg- og Langøret flagermus
Padder Stor vandsalamander, Spidssnudet frø
Firben Markfirben
*Ovennævnte oplysning om forekomst af bilag IV i tilknytning til vandområderne er forbundet med usikkerhed, idet det er vanskeligt præcist at lokalisere ovennævnte kvadranter i forhold til projektområdet.
4

Projektforslag

4.1

Forbedring af fysisk variation

De virkemidler, som anvendes i de statslige vandområdeplansprojekter skal skabe større fysisk variation i vandløbene. Ideen bag at sikre større fysisk variation i vandløb er at skabe flere og forskelligartede levesteder for dyr og planter, der er tilknyttet vandløb, hvilket kan sikre eller bidrage til at sikre opfyldelse af miljømålet i vandområdeplanerne.

Traditionel vandløbsforvaltning i regulerede og udrettede vandløb er typisk strømrendeskæring, der ofte skaber ensformig grødevækst af hurtigvoksende arter som pindsvineknop.

Der er en ensidig fokus på at sikre en fri strømrende, hvorved der opstår lave vandhastigheder i siderne. Det resulterer normalt i, at vandløbene sedimenterer langs brinkerne, der skaber smallere vandløb og dermed større oprensningsbehov for at opretholde vandføringsevnen.

I stedet peges der på ved de valgte projekttiltag i denne forundersøgelse, at der skal arbejde med ”vandløbets naturlove”. Ved at arbejde med naturlovene kan der skabes større fysisk variation samtidig med, at vandløbets evne til at transportere materialer som sand og mudder nedstrøms forbedres ved en selvrensende effekt.

Hermed styrkes vandløbets evne til selv at opretholde vandføringsevnen.

Ideen bag at genskabe naturlige vandløb, hvor de følger naturlovene, er at skabe en rotation i vandets strømning langs vandløbets længderetning. På den måde eroderes fint materiale fra steder i vandløbet med høje vandhastigheder, som så føres nedstrøms og sedimenteres steder med lave hastigheder.

Det fremkommer typisk ved:

 • Punktvise indsnævringer i profilet
 • Spredte sten og træer/dødt ved
 • Stenstryg
 • Mæandrerende vandløb.

Vandets rotation fremmes i et naturligt varieret profil og giver:

 • Øget evne til at transportere sediment
 • Variation i strømhastighed
 • Øget dynamik

Vandets rytme imellem høl-stryg sekvens er en forudsætning for gode vandløb. Hølstryg sekvensen sikrer rytmisk skift i vandhastighed og strømningsmønster, som dermed fremmer vandets rotation.

Regulerede og udrettede vandløb har mistet denne rytme i forhold til vandets naturlige bevægelser og har derfor samtidig mistet sin evne til at håndtere og transportere sandet.

Ideen med de foreslåede projekttiltag er at skabe en begyndende selvrestaurering af vandløbet, hvor vandløbet efter indsatsen kan fortsætte de fysiske ændringer.

Ved at skabe større fysisk variation ved

 • sten- og grusudlægning
 • ændringer i vandløbsbredden
 • etablering af svingprofiler
 • udlæggelse af dødt ved
 • m.v.

Ved at initiere vandets rotation i det ellers regulerede vandløb er der muligheder for, at vandløbet over tid kan bidrage til at få et mere naturligt forløb.

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at tiltagene ofte har minimal indvirkning på vandløbets vandspejl og dermed vandføringsevne.

Eksempelvis har større sten, der er spredt ud i vandløbets profil minimal betydning for vandføringsevnen. Der er tale om stort set ikke målbare vandspejlsstigninger på vandføringsevnen ved stenudlægning.

På tilsvarende vis har en indsnævring af profilet, hvor rotationen af vandets bevægelse sikres, til en vis grænse (selvfølgelig) også minimal indvirkning på vandspejlet og dermed på vandføringsevnen. Som et eksempel herpå kan der beregnes en vandspejlsstigning på omkring 3 cm, ved en 50 %’s indsnævring af profilet i et 1 m bredt vandløb, som har et fald på 3 ‰ (Moeslund et al 2017).

Ved at initiere mæandreringsprocessen i vandløbet må det forventes, at vandløbet i starten vil ”grave” i brinkerne, hvilket er en naturlig proces for et vandløb med roterende vandbevægelse. For at undgå for stor brinkerosion kan der i svingene over tid etableres en flowstyring, hvor store sten placeres således, at hovedstrømmen styres uden om ydersiden af svingene, hvilket vil reducere brinkerosionen i svingprofilet, jf. Figur 18 og Figur 19.

Figur 18: Inden flowstyring er der stor brinkerosion. Sorte cirkler angiver hvor store sten kan placeres til flowstyring (foto: Torben Tran Ankærø). Figur 19: Efter flowstyring er hovedstrømmen (sort streg) styret uden om ydersiden af svinget, hvilket skaber mindre erosion (foto: Torben Tran Ankærø).

I forhold til at genetablere vandets rotation i vandløbet igennem restaureringstiltag er det vigtigt at gøre sig klart, at det eneste konstante ved naturlige vandløbsformer er, at de konstant ændrer sig.

Det er et budskab, som er vigtigt at få frem til landmændene, ejerne og brugerne af vandløbet i forbindelse med en realisering af projektet.

Denne konstante ændring skal så modsat holdes op imod, at vandløbet opnår en bedre evne til at være selvrensende til gavn for vandføringsevnen og dermed afvandingsinteresserne. Det er således muligt at tilgodese både de afstrømnings- og de miljømæssige interesser i vandløbene samtidig.

4.1.1

Beskrivelse af de enkelte virkemidler

Etablering af strømkoncentratorer

Etablering af strømkoncentratorer anvendes i større omfang som virkemiddel i vandområder til at initiere en mæandrering i det ellers udrettede vandløbsforløb. 

En strømkoncentrator er i princippet en ”trekantet kile”, der etableres ud i profilet af vandløbet fra brinken. Kilen skal etableres således, at den når så langt ud i profilet at den påvirker strømningsmønstret. Endvidere etableres kilerne således, at de er højere end vandspejlet ved en vintermiddelafstrømning.


For at skabe et slynget forløb med strømkoncentratorer etableres de på brinkerne skiftevis på begge siderne af vandløbet med en indbyrdes afstand på 5 til 7 m for et vandløb med en bredde på 1 m. Det svarer til en naturlig mæanderform i et vandløb med en bredde på 1 m. På Figur 20 ses en skitse over placering og udformning af en strømkoncentrator. I Bjørnevad Å skal kilerne placeres længere fra hinanden og omkring 10 m. 

Figur 20: Principskitse for placering af strømkoncentratorer i vandløb.

Eksempel på udlægning af strømkoncentratorer er vist i et mindre vandløb på Nordfyn i Figur 21.

Figur 21: Eksempel på udlægning af strømkoncentratorer i et mindre vandløb på Nordfyn.

Der kan også peges på, at afstanden imellem koncentratorerne kan øges for at begrænse anlægsomfanget og omkostningerne hertil. Det vil dog ikke give den fulde biologiske effekt af mæandreringen, såfremt det naturlige strømningsmønster brydes.

Ofte etableres koncentratorerne med materialer, der ikke er formstabile for at undgå at placere vandløbet i et fikseret nyt forløb. Kilen består derfor typisk af sten- , grus eller jordmaterialer eller en kombination heraf. I regulerede vandløb med stejle brinkanlæg, kan kilen også etableres ved at trykken brinken ud i vandløbet, hvorved kilen kan dannes. For at undgå at jorden herefter eroderes væk, kan fronten af kilen stensikres med grus.

Strømkoncentratorerne kan også etableres ved udlægning af dødt ved, der på tilsvarende vis udlægges skiftevis på hver side af vandløbet. Det døde ved skal påvirke strømmen, således der skabes et varieret strømningsforløb omkring vedet. 

Der udlægges både stammer, som fæstnes i brinken og som skal række ud i vandløbet i medstrøms retning. Endvidere kan anvendes rodstød, som fæstnes i kanten af vandløbet. Da vandløbet er lysåbent kan udlægningen af ved forekomme unaturligt, men som ved udlægning af grus, er der tale om et kompromis for at skabe mere variation i vandløbet og forbedre de fysiske forhold i området. Det tilstræbes, at udlægningen fremstår så naturligt i vandløbet som muligt.

For at sikre at strømkoncentratorerne bliver formgivende for strømningsmønstret etableres strømkoncentratorerne i op til halvdelen af vandløbets nuværende profilbredde. Ved projektet er der lagt op til, at den regulativmæssige bundbredde skal overholdes. For at sikre regulativbredden, kan det være nødvendigt at afgrave af brinken på modsat side af en koncentrator.

Det er afgørende, at udlægningen foretages ”sjusket”, således der skabes størst mulig variation i vandløbet. Der forekommer dermed strækninger med varierende afstand mellem stenbåndene samt i varierende bredde.

Udlægning af grus

På de delstrækninger, hvor vandløbet naturligt vil danne ”strygpartier” eller hvor der er etableret strømkoncentratorer, foreslås det, at der udlægges et ca. 0-20 cm varierende tykt lag af naturligt grussubstrat bestående af 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm).

Det er vigtigt, at gruset udlægges med stor variation i placering, længde og mægtighed, således at der dannes mange ”fronter” på overfladen, hvor laksefisk foretrækker at gyde. Endvidere skal variationen i mægtigheden sikre, at gruset ikke stuver vandet med resulterende delstrækninger, hvor strømhastigheden langs bunden er lav med sedimentation og dårlig miljøkvalitet til følge. Udlægningen af grusbankerne imellem strømkoncentratorerne skal formes således at vandløbets bundlinjefald og dermed tilsvarende vandspejlsfald alene afvikles hen over strygene og ikke over svingprofilet.

Udlægning af større sten

Som virkemidlet ”udlægning af groft materiale” foreslås det videre på delstrækninger, at der udlægges større sten i vandløbets profil.

Stenene, der udlægges, skal være i størrelsesordenen 250-500 mm.

Udskiftning af bund

På de delstrækninger, hvor den faktiske bund er beliggende i tæt tilknytning til den regulativfastsatte bund, vil der være behov for, at der forud for materialeudlægningen foretages en afgravning af bunden for at give plads til grusog stenmaterialerne. 

4.2

Mulige projekttiltag i vandområdet o8377_y, Bjørnevad Å

I vandområdet i Bjørnevad Å er der i vandområdeplanen peget på virkemidlerne;

 • Udskiftning af bund,
 • etablering af træer

Det foreslås, jf. nedenstående afsnit at virkemidlet etablering af træer erstattes med ”udlægning af groft materiale”.

Vandområdet er et ca. 2,2 km langt vandløb med et lille fald. Det lave fald gør, at vandløbet ikke har store indbyggede hydrauliske kræfter, der i større omfang kan bidrage til at skabe fysisk variation. Imidlertid kunne det ved besigtigelsen konstateres, at vandløbet under de nuværende forhold med et lille fald har tilstrækkelig med ”hydrauliske kræfter” på den slyngede strækning opstrøms Kragebovej til at skabe stryg-høj sekvens, hvor der opstår varierede dybde og strømforhold med større dybder i svingene og lavere og hurtigere strømpartier imellem svingene.

Vandløbet fremstår videre generelt set med meget ensartede fysiske forhold på grund af regulering og delvist udrettet forløb. Det fremstår med en overbredde, der sammen med det udrettede forløb med ensartede dybde og strømforhold sænker vandhastigheden og dermed reducerer de hydrauliske kræfter i vandløbet, der normalt bidrager til at skabe fysisk variation.

Samtidig vurderes det, at der ikke i større omfang er sandvandring i vandløbet. Der er lokale forekomster af sten- og grusmaterialer, hvor der dog generelt set er tale om finere materiale.

På baggrund i ovennævnte anbefales det, at projekttiltagene skal understøtte vandløbets nuværende og kontinuerlige udvikling hen imod et slynget profil samtidig med, at den fysiske variation øges.

Da vandløbets fald generelt set er lavt (0,3‰) vurderes det ikke muligt at udlægge egentlige gydebanker i form af nødde- og singelssten til anvendelse for ørredgydning.

Teknisk set kan der ved anvendelse af vejledningen i udlægning af gydebanker etableres banker på strækningen med en mægtighed på 30 cm og med et fald hen over en lokal gydebanke på omkring 4-5 ‰. Men en gydebanke, der har en højde på 30 cm vil i et vandløb med et fald på 0,3 ‰, stuve 1 km opstrøms, hvor vandløbsbunden vil ligge under bankens topkote. Erfaringen fra besigtigelse af disse banker er, at vandløbsbunden opstrøms bankerne slemmer til i aflejringer af sand, mudder og blade på grund af stuvningen. Alternativt kan der peges på at nedgrave gruset i vandløbsbunden, således at kun 10 cm af banken er beliggende over den omkringliggende bund og hvor den resterende del er gravet ned, samtidig med at vandspejlsfaldet over banken er 4-5 ‰. En højde på 10 cm på en grusbanke vil i vandløbet med 0,3 ‰ fald stuve ca. 300 m opstrøms.

Udtrykt på en anden måde; man vil ved disse projekttiltag med udlægning af gydebanker med en mægtighed på 10-30 cm fratage vandløbet sit generelle fald og i stedet placere vandspejlsfaldet hen over de korte gydebanker. Det vil herefter  kun være muligt at opnå fornuftig miljøkvalitet hen over banker, hvorimod resten af vandløbsstrækningen vil fremstå stuvet og dermed forarmet på grund af manglende fald.

I stedet foreslås det, at der udlægges større sten, som kan bidrage til at øge den fysiske variation igennem en ændring af strømningsmønstret. Endvidere er en lang række smådyrsarter tilknyttet grovere sten- og grusmaterialer.

Endelig foreslås det, at der specielt på de fremtidige lige strækninger imellem strømkoncentratorerne udlægges et 5-10 cm tykt lag at grus- og stenmaterialer i størrelsesordenen 32-120 mm (60 % 16-32 mm, 30 % af 32-64 mm og 10 % af 64-120 mm). Udlægning af disse sten- og grusmaterialer i vandløbet forventes at bidrage til at sikre målopfyldelse for specielt smådyr, idet mange af de rentvandskrævende arter er tilknyttet stenbund. 

Det anbefales ikke, at der etableres træer på længere strækninger af vandområdet, idet træerne typisk vil afstedkomme, at vandløbet bliver bredere på grund af træernes beskygning af brinkvegetationen. Ved en øgning af bredden falder vandløbets hydrauliske kræfter yderligere, hvilket vurderes ikke at være ønskeligt i forhold til at øge den fysiske variation ved at anvende de indbyggede hydrauliske kræfter, der i dag allerede findes i vandløbet.

Endelig foreslås det på de lige udrettede strækninger, at der etableres strømkoncentratorer, der skal initiere en mæandreringsproces på disse strækninger for at øge den fysiske variation.

Øvre del af vandområdet fra st. 10.750 til 11.200 m 

På denne strækning har vandløbet et udrettet og reguleret forløb med stabile bundforhold indeholdende delvis finere grus- og stenmaterialer.

Det foreslås som projekttiltag, at det ensartede strømningsmønster i profilet brydes ved, at der etableres strømkoncentratorer i kombination med en udskiftning af bunden på hele strækningen af vandområdet, jf. Figur 22. Hermed forventes det, at der lokalt kan dannes rotationsstrømning, som er vigtigt i forhold til, at vandløbet selv kan øge den fysiske variation og føre fine sand- og muddermaterialer nedstrøms i stedet for, at det aflejres på strækningen. 

Figur 22: Forslag til indsats på øvre del af vandområdet i Bjørnevad Å (grøn streg) fra st. 10.750 til 11.200 m, vandområde i Øllemose Renden (gul streg), placering af strømkoncentratorer (lyserblå trekant), stationering i m (pink symbol).

Tiltaget udlægning af strømkoncentratorer og større sten kan karakteriseres som udlægning af groft materiale, der er et sidestillet virkemiddel til udskiftning af bund.

følge længdeprofilet for vandløbet er den faktiske vandløbsbund placeret svagt over den regulativmæssige bund på denne strækning. Det foreslås derfor, at der foretages en indledende opgravning af aflejret materiale på strækningen indtil den regulativmæssige bund opnås, hvilket svarer til en oprensningsdybde på mellem 0-25 cm. Det afstedkommer, at det fortsat er muligt at opretholde de regulativmæssige dimensioner på strækningen efter en realisering af de foreslåede projekttiltag.

Efter afgravning af bunden etableres strømkoncentratorer på strækningen på hver side af vandløbet for hver løbende ca. 20-30 m således, at der dannes et mindre slynget forløb i det ellers lige udrettede forløb. Der etableres i alt 13 strømkoncentratorer på strækningen.

Strømkoncentratorerne etableres ved en kombination af at trykke brinken ud i vandløbet over en ca. 2-3 m lang strækning, således, at de når så langt ud i profilet til, at de er formgivende for strømforløbet samt ved udlægning af grusmaterialer på fronten.

Bundbredden i vandløbet skal ifølge regulativet være på 1,5 m. På strækningen har vandløbet en overbredde, der typisk varierer imellem 2-2,5 m. Det betyder, at strømkoncentratorerne skal etableres, således at nå så langt ud i profilet, at der er 1,5 m’s bredde tilbage i det resterende profil. Det vil typisk svare til, at koncentratorerne rækker 1 m ud i profilet. På Figur 23 ses et eksempel på, hvorledes strømkoncentratoren rækker ud i vandløbet i et tværsnit ved st. 10.958 m.

Figur 23: Eksempel på strømkoncentrator ved st. 10.958 m, hvor vandløbet i dag har en overbredde i forhold til regulativkravet på 1,5 m’s bundbredde.

Strømkoncentratoren etableres med en overkant ca. 50 cm over vandløbsbunden, således, at den stort set er tør ved en vintermiddelafstrømning. Koncentratoren topdresses i opstrøms side med et 10 cm tykt lag grus med følgende blanding (75 % nøddesten 16-32 mm og 25 % singels) for at begrænse erosion.

Det er vigtigt, at koncentratorerne udlægges med variation og forskelligartet udformning for at sikre størst mulig fysisk variation.

Når strømkoncentratorerne er etableret, udlægges der større sten i størrelsesordenen 20-50 cm på strækningen. Der udlægges en sten for hver 2. til 3. meter.

Etableringen af strømkoncentratorerne kan erstattes af vedstammer eller rodstød, der placeres skiftevis på brinkerne med en indbyrdes afstand tilsvarende som ved koncentratorerne.

Da vandløbet på strækningen generelt set ved de nuværende forhold ikke er belastet af sandtransport vurderes det, at det sandsynligvis er muligt at øge den fysiske variation på bunden ved afslutningsvis at udlægge et ca. 5 cm’s tykt lag af sten- og grusmaterialer imellem de nye svingprofiler efter ovennævnte størrelsesanvisninger.

Mellemste del af vandområdet fra st. 11.200 til 12.300 m 

På denne strækning har vandløbet et delvist slynget forløb med stabile bundforhold indeholdende en kombinationsbund imellem finere grus- og stenmaterialer og sand.

Da vandløbet er delvis slynget foreslås det, at der etableres strømkoncentratorer de steder, hvor der i dag er større afstand imellem svingprofiler i forhold til et vandløbs naturlige svingningsmønster, jf. Figur 24. Det foreslås, at der etableres 10 strømkoncentratorer udvalgte steder efter ovennævnte anvisninger.

Koncentratorerne placeres således, at de understøtter og forstærker vandløbets nuværende og naturlige strømningsmønster, hvorved det forventes, at mæandreringsprocessen øges yderligere til gavn for den fysiske variation.

Figur 24: Forslag til indsats på mellemste del af vandområdet i Bjørnevad Å (grøn streg) fra st. 11.200 til 12.300 m, placering af strømkoncentratorer (lysblå trekant), stationering i m (pink symbol).

På strækningen har vandløbet en overbredde i forhold til den regulativmæssige bundbredde på 1,5 m. Dog fremstår vandløbet lidt smallere sammenlignet med strækningen opstrøms herfor. Der er alene tale om en mindre overbredde, som er vist på Figur 25.

Figur 25: Faktiske og regulativmæssige tværprofiler udvalgte steder på strækningen med bundbredder over 1,5 m, som er regulativdimensionen.

Så på tilsvarende vis som strækningen ovenfor kan der i udgangspunktet etableres strømkoncentratorer inden for regulativets dimensioner. Det er dog vigtigt at koncentratorerne fortsat kan nå så langt ud i profilet til, at de er formgivende for strømningen. For at regulativdimensionerne fortsat kan opretholdes, kan der i nogle tilfælde være behov for, at der afgraves på modsat side af koncentratoren for at sikre vandløbsbredden på 1,5 m.

Når strømkoncentratorerne er etableret, udlægges der større sten i størrelsesordenen 20-50 cm på strækningen. Der udlægges en sten for hver 3 til 5 løbende meter.

Endelig afsluttes der med udlægning af et 5 cm tykt lag af sten og grusmaterialer på de lige strækninger imellem koncentratorerne med ovennævnte størrelsesfordeling. For at regulativdimensionerne kan opretholdes kan der være behov for at der foretages en mindre afgravning af bunden, hvilket fastsættes endeligt ved en detailprojektering.

Nedre del af vandområdet fra st. 12.300 til 12.950 m

På denne strækning bærer vandløbet præg af at være stuvningspåvirket fra vandstanden i Tude Å i udløbet i st. 12.950 m. Endvidere er den nuværende bund beliggende op til 0,5 m under den regulativmæssige bund samtidig med, at vandet er langsomt flydende, og bunden er blød.

Det er vanskeligt at gennemføre tiltag på denne strækning, som med en større sandsynlighed kan opretholdes og dermed vil være tilstede efter en årrække. Det må forventes, at den bløde bund ikke kan ”holde på” stenmaterialer, som sandsynligvis derfor bare vil forsvinde ned i bunden. Til sammenligning blev det ved besigtigelsen vurderet, at jordtypen omkring vandløbet er ”mørk” humusholdigt jord uden stenmaterialer, som dog ikke bekræftes af jordartskortet, hvor jorden er registreret som lerblandet sandjord. Tilstedeværelse af humusjord langs vandløbet er sandsynligvis årsagen til, at vandløbsbunden er ”opblødt” på strækningen.

I stedet anbefales det, at der ikke i vandplanssammenhæng gennemføres indsatser på denne strækning, men at der ændres på vandløbsvedligeholdelsen, således at der ikke alene skæres i en strømrende men i stedet netværkskæres. Ved en netværksskæring kan kommunen anvende planterne som ”bioentreprenører”, der kan skabe variation i strømningsmønstret og derigennem danne rotationsstrømning og i sidste ende over tid en større fysisk variation. 

Samlet indsats og materialeforbrug 

I Tabel 4 ses en oversigt over indsatserne i vandområdet o8377_y i Bjørnvad Å.

Tabel 4: Oversigt over mulige projekttiltag i vandområdet i Bjørnevad Å.

Nr

Station (m)

Tiltag

1 10.750-12.300 Etablering af strømkoncentratorer
2 10.750-12.300 Udlægning af store sten
4 10.750-12.300 Udlægning af sten og grus
5 12.300-12.950 Ingen indsats

Det anslåede materialeforbrug for tiltagene i vandområdet ses i tabellen nedenfor.

Strækning (st.)

Type

Mængde (m3)

10.750- 11.200 Jordarter 15
Sten 2
Grus 30
Grus til strømkoncentratorer 6
11.200-12.300 Jordarter 14
Sten 3
Grus 45
Grus til strømkoncentratorer 5
4.3

Mulige projekttiltag i vandområdet 08381, Øllemose Renden

I vandområdet i Øllemose Renden er der i vandområdeplanen peget på virkemidlet;

 • etablering af træer.

Fagligt giver det fin mening at anvende dette virkemiddel som skyggegivende vegetation overfor grødevæksten i vandløbet, som på besigtigelsestidspunktet om vinteren var omfangsrigt og bestod primært af tætte bånd af grødearter som eksempelvis mærke. Det vurderes samtidig at vandløbet derfor om sommeren gror helt til i grøde og sekundære vandløbsplanter (dueurt).

Umiddelbart vurderes det, at der kan etableres træer lokalt og udvalgte steder for at begrænse grødevæksten for at skabe variation i bredden. Træer har nemlig den effekt, at de skaber overbrede vandløb på grund af beskygning af bredvegetation, hvilket øger erosion af brinker ved store afstrømninger. I et vandløb som Øllemose Renden vil der være risiko for, at vandhastigheden tages ud af vandløbet, hvis det får en overbredde samtidig med, at faldet på strækningen karakteriseres som mindre (1 ‰).

Det foreslås derfor, at der udelukkende etableres grupper af træer af 7 meters længde på den syd- eller vestlige side af vandløbet for hver løbende 30 m strækning fra st. 0 til 500 m, jf. Figur 26, hvor vandløbet har et lysåbent forløb. Beplantningen foretages således i 14 grupper fordelt jævnt på strækningen. Hver gruppe etableres med 1 træ pr. lbm.

Der anvendes hjemmehørende arter, som ligeledes skal være vandtolerante, når de placeres tæt på/i vandfasen. Der kan bl.a. anvendes rødel eller andre løvfældende arter. Den nærmere sammensætning defineres i detailprojektet efter aftale med Sorø Kommune.

Beplantningen foretages på brinken ca. 30-40 cm fra vandspejlet.

Figur 26: Forslag til indsats i vandområdet i Øllemose Renden (gul streg) fra st. 0 til 1.122 m, stationering i m (pink symbol).

På strækningen nedstrøms herfor er vandløbet beskygget, hvorfor det ikke er nødvendigt at udvide etableringen af træerne til også at omfatte denne strækning. I stedet foreslås det, at der etableres strømkoncentratorer på denne strækning for at igangsætte en mæandreringsproces hen imod et slynget forløb. Faldet kan dog karakteriseres som lavt.

Ifølge længdeprofilet for vandløbet er den faktiske vandløbsbund placeret svagt over den regulativmæssige bund på denne strækning. Det foreslås derfor, at der foretages en indledende analyse af, hvorvidt regulativet er overholdt. Det vurderes fortsat muligt at opretholde de regulativmæssige dimensioner på strækningen efter en realisering af de foreslåede projekttiltag.

Efter afgravning af bunden etableres strømkoncentratorerne.

Imidlertid foreslås det også, at der anvendes virkemidlet ”udlægning af groft materiale”, således at der skabes adgang til at etablere strømkoncentratorer i vandløbet. Koncentratorerne skal bidrage til at skabe en turbulent og en rotationsstrømning, der lokalt kan skabe højere vandhastigheder, hvilket vil bidrage til at fjerne sand nedstrøms og skabe partier der kan friholdes for grøde.

Med en faktisk bundbredde på omkring 1 m foreslås det, at der etableres strømkoncentratorer i vandløbet for hver løbende 7-10 m skiftevis på hver side af vandløbet på strækningen. Strømkoncentratorer skal være omkring 0,4-0,5 m høje og ”række” så langt ud i profilet til, at de er formgivende for strømningen, jf. Figur 27.

Figur 27: Faktisk og regulativmæssig tværprofil på st. 949 m i Øllemose Renden med regulativbundbredde på 1 m.

Strømkoncentratorerne kan etableres ved at trykke brinken ud i vandløbet over 1-2 meter. Herefter udlægges en 10-20 cm tykt lag af grus (størrelsesorden 75 % af 16-32 mm og 25 % af 32-64 mm) på fronten af koncentratoren. Det fremgår af Figur 27, at der vil ske en indsnævring af det regulativmæssige profil, såfremt der alene etableres strømkoncentratorer i vandløbet, hvilket skyldes, at vandløbets faktiske dimensioner er beliggende i tæt tilknytning til de regulativmæssige. For at sikre at de regulativmæssige dimensioner fortsat er tilstede i vandløbet foreslås det at der afgraves i brinken på modsat side af en strømkoncentrator de steder, hvor regulativbundbredden ikke kan opretholdes ved alene at etablere en koncentrator, jf. Figur 28.

Figur 28: Eksempel på afgravning af brink på modsat side af strømkoncentrator i Øllemose Renden for at opretholde regulativbundbredden.

Endelig foreslås det, at der udlægges større sten, der skal supplere strømkoncentratorerne i forhold til at skabe rotationsstrømning.

Der udlægges større sten i vandløbet på strækningen med 1-2 sten pr. løbende 5 meter. Stenene skal have en størrelsesorden på 200-300 mm. 

Endelig afsluttes der med udlægning af et 5 cm tykt lag af sten og grusmaterialer på de lige strækninger imellem koncentratorerne med ovennævnte størrelsesfordeling. For at regulativdimensionerne kan opretholdes, kan der være behov for at der foretages en mindre afgravning af bunden, hvilket fastsættes
endeligt ved en detailprojektering. Da vandløbets bundlinjefald i gennemsnit er beliggende på ca. 1 ‰ kan der være risiko for, at der aflejres sand og dyndet materiale på sten- og grusmaterialerne efterfølgende. Omfanget heraf afhænger af, om det lykkes at ændre strømningen i vandløbet fra laminar til rotationsstrømning.

I dag, hvor der i udpræget grad er laminarstrømning, er der 5-20 cm aflejringer på bunden af vandløbet. Strømhastigheden er generelt set for lav, hvorved finere materialer aflejres på bunden.

Samlet indsats og materialeforbrug

I Tabel 4 ses en oversigt over indsatserne i vandområdet i Øllemose Renden.

Tabel 5: Oversigt over mulige projekttiltag i Øllemose Renden

Nr.

Station (m)

Tiltag

1 0-500 Etablering af træer
2 500-1.122 Etablering af strømkoncentratorer
4 500-1.122 Udlægning af store sten
5 500-1.122 Udlægning af sten og grus

Det anslåede materialeforbrug for tiltagene ses i tabellen nedenfor.

Type

Mængde (m3)

Jordarbejder, strømkon 50
Jordarbejder, oprensning 100
Grus til koncentrator 35
Sten 2
Grus 30
Træer ≈ 100
5

Konsekvensvurdering

5.1

Hydrologiske konsekvenser

Hydrologiske konsekvenser

Vandføringsevne, vandstand og -hastigheder i vandområderne er beregnet ved en vintermiddelvandføring, der er beskrevet i afsnit 3.2 for de regulativmæssige, nuværende og projekterede dimensioner.

Bjørnevad Å

De foreslåede tiltag vil ikke i nævneværdig grad påvirke vandløbets vandføringsevne, der er defineret af det gældende regulativ, jf. Figur 29.

Det fremgår af figuren, der kan beregnes en forskel i vandspejlene imellem de nuværende og de fremtidige forhold på op til 6 cm i opstrøms retning på strækningen fra st. 10750 til 11.200 m (øvre del) som eksempelstrækning. En beregnet hævning i vandspejlet i denne størrelsesorden ligger inden for
beregningsusikkerheden ved anvendelse af et hydraulisk beregningsprogram. I praksis vil det ikke kunne observeres en vandspejlstigning. Det vil være det samme resultat for strækningen nedstrøms (mellemste del), idet indsatsen er identisk.

  Figur 29: Længdeprofil af projektstrækningen for Bjørnevad Å fra st. 10.700 til 11.200 m med vandspejle for de nuværende for de fremtidige forhold.

I Tabel 6 ses ændringen i vandspejlet ved en vintermiddelafstrømning ved de nuværende forhold og ved projekttiltagene. Det fremgår af tabellen, at vandspejlet stiger op til ca. 6 cm med de foreslåede projekttiltag. Det skyldes primært at materialeudlægningen skaber større modstand i vandløbet. Ved en
maksimumsafstrømning vil effekten (forskellen) være endnu mindre, idet de fysiske tiltag vil fylde mindre i profilet i forhold til afstrømningen.

Der er videre en lille ændring i vandhastigheden i vandløbet på projektstrækningen hvor hastigheden øges med typisk imellem 5-10 cm/s. I fremtiden vil hastighederne ligge omkring 20-30 cm/s. Denne vandhastighed er velegnet til gydning og som opvækstområde for ørreder.

Tabel 6: Ændring i vandspejlskoter ved vinter-og sommermiddelafstrømning ved de nuværende forhold og ved projekttiltagene.

 

Station

Vinter

Sommer

VSP Projekt

Nuvær.

Forskel VSP

VSP Projekt

Nuvær.

Forskel VSP

10742 23,61 23,55 0,06 23,42 23,37 0,05
10759 23,60 23,54 0,06 23,42 23,37 0,05
10780 23,60 23,54 0,06 23,41 23,36 0,05
10801 23,59 23,53 0,06 23,41 23,36 0,05
10822 23,59 23,53 0,06 23,40 23,36 0,04
10843 23,59 23,53 0,06 23,40 23,36 0,04
10865 23,58 23,53 0,05 23,40 23,36 0,04
10888 23,58 23,53 0,05 23,39 23,35 0,04
10911 23,57 23,52 0,05 23,39 23,35 0,04
10935 23,56 23,51 0,05 23,39 23,35 0,04
10958 23,56 23,52 0,04 23,38 23,34 0,04
10980 23,55 23,51 0,04 23,38 23,35 0,03
11003 23,55 23,52 0,03 23,37 23,34 0,03
11025 23,54 23,51 0,03 23,37 23,34 0,03
11047 23,53 23,50 0,03 23,36 23,34 0,02
11069 23,52 23,50 0,02 23,35 23,33 0,02
11094 23,50 23,48 0,02 23,34 23,33 0,01
11118 23,49 23,48 0,01 23,32 23,31 0,01
11142 23,48 23,47 0,01 23,31 23,30 0,01
11166 23,46 23,45 0,01 23,30 23,29 0,01
11188 23,45 23,44 0,01 23,29 23,29 0,00
11211 23,44 23,44 0,00 23,28 23,28 0,00
11233 23,43 23,43 0,00 23,27 23,27 0,00
11255 23,42 23,42 0,00 23,26 23,26 0,00
11277 23,42 23,42 0,00 23,25 23,25 0,00

At der kun sker en lille ændring i vandspejlet imellem de nuværende og fremtidige forhold skyldes, at der gennemføres en forudgående oprensning af bunden på de delstrækninger af vandområderne, hvor er forslås gennemført indsatser. Samtidig udlægges groft materiale i form af sten, grus eller strømkoncentratorer inden for de regulativmæssige dimensioner, jf. Figur 30. Det skal til figuren bemærkes, at det materiale, der i dag er aflejret inden for regulativprofilet, oprenses forud for realisering af projekttiltagene.

Figur 30: Beregnede vandspejle ved en vintermiddelafstrømning ved de nuværende forhold og de regulativmæssige dimensioner (tværsnit ved udvalgte stationer), som også er projektdimensioner.

Øllemose Renden

De foreslåede tiltag vil ikke i nævneværdig grad vil påvirke vandløbets vandføringsevne, der er defineret af det gældende regulativ. Det skyldes at der opretholdes et tværsnitsareal i vandløbet svarende til de regulativmæssige dimensioner.

I stedet vil vandspejlet falde med 0-20 cm fra de nuværende forhold til de projekterede forhold, idet der foretages en oprensning af bunden forud for realiseringen af tiltagene, jf. Tabel 7.

De beregnede vandhastigheder ved en vinterafstrømning er beregnet til ca. 0,2 m/s med vanddybder omkring 0,25 m. Den beregnede vandhastighed og -dybde er et gennemsnitligt udtryk for den vandhastighed og -dybde, som vil forekomme på projektstrækningen fra st. 500 m og nedstrøms til udløb i Bjørnevad Å. Der vil således forventeligt forekomme lokale strækninger med større og lavere vandhastigheder og -dybder.

Tabel 7: Ændring i vandspejlskoter ved vinter-og sommermiddelafstrømning ved de nuværende forhold (opmåling 2019) og ved projekttiltagene

Station

Vinter

Sommer

VSP Projekt

Nuvær.

Forskel VSP

VSP Projekt

Nuvær.

Forskel VSP

490 24,02 24,22 -0,20 23,90 24,10 -0,20
515 24,00 24,20 -0,20 23,88 24,09 -0,21
539 23,99 24,19 -0,20 23,86 24,07 -0,21
564 23,97 24,16 -0,19 23,84 24,06 -0,22
588 23,95 24,14 -0,19 23,82 24,03 -0,21
619 23,92 24,07 -0,15 23,80 24,00 -0,20
643 23,91 24,05 -0,14 23,78 23,94 -0,16
666 23,89 24,00 -0,11 23,76 23,90 -0,14
690 23,87 23,95 -0,08 23,75 23,85 -0,10
713 23,86 23,90 -0,04 23,73 23,80 -0,07
736 23,84 23,86 -0,02 23,71 23,75 -0,04
760 23,82 23,83 -0,01 23,69 23,71 -0,02
783 23,81 23,81 0,00 23,68 23,69 -0,01
806 23,79 23,79 0,00 23,66 23,67 -0,01
830 23,78 23,79 -0,01 23,65 23,66 -0,01
853 23,77 23,78 -0,01 23,64 23,65 -0,01
877 23,75 23,76 -0,01 23,63 23,64 -0,01
900 23,74 23,75 -0,01 23,62 23,64 -0,02
922 23,73 23,74 -0,01 23,61 23,63 -0,02
945 23,72 23,73 -0,01 23,60 23,62 -0,02
967 23,7 23,71 -0,01 23,59 23,61 -0,02
989 23,69 23,70 -0,01 23,58 23,60 -0,02
1011 23,67 23,68 -0,01 23,56 23,58 -0,02
1034 23,64 23,64 0,00 23,54 23,55 -0,01
1056 23,58 23,59 -0,01 23,49 23,51 -0,02
1074 23,55 23,54 0,01 23,42 23,44 -0,02
1076 23,55 23,54 0,01 23,41 23,39 0,02
5.1.1

Medianmaksimumafstrømning

Vandspejlsberegning ved medianmaksimumafstrømningen er benyttet til at vurdere, hvorvidt realisering af projektet medfører kritiske vandhastigheder, hvis forskydningsspænding er kritisk for formstabiliteten af grusmateriale og passageforhold i vandløbet.

Kritiske vandhastigheder betegnes som vandhastigheder > 1,0 m/sek.

Der forventes vandhastigheder omkring 0,2-0,35 m/s på vandløbsstrækningerne i vandområderne.

Der er således ikke registreret projektstrækninger med kritiske vandhastigheder.

5.2

Biologiske konsekvenser

5.2.1

Vandløb/målopfyldelse

De foreslåede projekttiltag vil afstedkomme, at der skabes større variation i strømningsmønsteret med dannelse af turbulent eller rotationsstrømning ved etablering af strømkoncentratorerne.

Denne ændring i strømningsmønstret vil over tid skabe varierede fysiske forhold i vandområdet med dannelse af stryg/hølsekvenser, hvor der forventes at være store forskelle i dybde-, strømnings-, og breddeforholdene. 

Udlægningen af groft grus- og stenmaterialer vil bidrage til at øge den fysiske variation i vandløbet, som over tid kan udvikle sig til et naturligt forløb. Ved at øge den fysiske variation skabes forskelligartede levesteder for en lang række af arter af dyr, fisk og planter. Herigennem vurderes det, at det vil være muligt at løfte den nuværende faunatilstand (smådyr) på faunaklasse 4 til en klasse 5, svarende til målopfyldelse i Bjørnevad Å. På tilsvarende vis vurderes det, at det vil være muligt at løfte faunaklassen i Øllemose Renden, hvorved tiltagene vil bidrage til at sikre målopfyldelse.

Den nuværende miljøtilstand for kvalitetselementet ”fisk” er ukendt for de to vandområder i Bjørnevad Å og Øllemose Renden. Imidlertid vurderes det, at tiltagene kan skabe betingelser for tilstedeværelsen af en fiskebestand i vandløbene, hvor der især kan peges på arter som ørred, ål og hundestejle. Der
skabes ikke egentlige gydebanker på strækningerne for at undgå risikoen for stuvninger herfra over længere strækninger. Det vurderes dog på trods heraf at udlægningen af sten- og grusmaterialer i et op til 5 cm tykt lag på bunden kan skabe forhold, hvor opgangsørred kan finde små lokaliteter, hvor forholdene for gydning er tilstede. Ofte vil ørreder være i stand til under udformningen af gydegruben samle tilstrækkeligt med grusmaterialer sammen til gydning. Samtidig kan der peges på, at de kommende fremherskende vandhastigheder om vinteren ved en vintermiddelafstrømning i Bjørnevad Å vil ligge i en størrelsesorden (0,25-0,35 m/s), hvor gydning er mulig. Modsat forventes vandhastighederne i Øllemose Renden generelt set at være for lave til ørredgydning, men såfremt der kan opbygges en ørredbestand i Bjørnvad Å vurderes det muligt, at fisk herunder ørred kan kolonisere Øllemose Renden via indvandring fra Bjørnevad Å.

Det betyder, at det må forventes, at tiltagene vil kunne løfte fiskebestanden i vandområderne.

Umiddelbar vurderet vil tagene ikke i nævneværdig grad ændre på status for kvalitetselementet ”vandplanter”. Da tiltagene med strømkoncentratorer og store sten kan besværliggøre en fremtidig vedligeholdelse af vandløbene med maskine, kan der peges på muligheden for at ændre vedligeholdelsen fra maskine til manuel gennemgang. Endvidere bør vedligeholdelsen tilrettelægges således, at grøden skæres selektiv, hvor der opretholdes en stor artsvariation i plantesammensætningen. Samtidig kan grøden skæres således, at den kan fungere som bioentreprenører og understøtte vandløbets udvikling hen imod et mere naturligt slynget forløb med dannelse af varierede fysiske forhold.

§ 3 – Naturbeskyttelse

Vandområderne i Bjørnevad Å og Øllemose Renden er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur.

De foreslåede indsatser efter vandområdeplanen har til formål, at øge den fysiske variation i vandløbene for at skabe forskelligartede levesteder for dyr, planter og fisk i vandløbene, hvilket vurderes at være afgørende for, at vandløbene på sigt kan opfylde miljømålene angivet i statens vandområdeplan.

Tiltagene forventes derfor at påvirke vandløbenes naturtilstand i positiv retning, hvorfor der er grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Tiltagene påvirker ikke øvrige naturområder langs ved vandområderne.

Natura 2000

Projektet vurderes ikke at berøre Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at de foreslåede projekttiltag ikke påvirker det naturlige udbredelsesområde for de registrerede flagermus-arter, da der ikke fjernes vandforekomster, hvor arterne kunne søge føde. Endvidere forventes det ikke, at der skal foretages rydningsarbejder, som potentielt kan ramme træer, der i dag fungerer som yngle og rasteområde.

Udbredelsen af markfirben vil normalt ikke forekomme i umiddelbar tilknytning til vandløb, medmindre der er egnede diger eller lignende, hvor de kan holde til. Det vurderes ikke, at projektet vil berøre eventuelle levesteder for markfirben i tilknytning til projektområdet, og de vurderes ikke at være berørt af realisering af projektet.

Da projekttiltagene ikke påvirker eksisterende sø- og andre vandområder, vil projektet ikke have en negativ indvirkning på tilstedeværelse af padderne spidssnudet frø og løg frø i området.

5.3

Myndighedsbehandling

Det vurderes, at der kan opnås de nødvendige dispensationer til realisering af indeværende projekt, jf. beskrivelser i afsnit 0 samt 5.1 og 5.2.

Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020

Dette projekt opfylder kriterierne i § 7, stk. 2, punkt 1 og 4, og det vurderes derfor sandsynligt, at projektet kan opnå tilskud fra staten.

5.4

Tekniske anlæg

Ved de foreslåede indsatser foretages ingen indgreb i umiddelbar tilknytning til vejanlæg, hvormed indbyggede ledningsanlæg ikke vurderes at blive berørt at realisering af projektet. Der vil være et mindre indgreb ved indgangen til broen ved Kragebovej, hvor der etableres en strømkoncentrator. Der forventes dog ikke gennemført tiltag i vejkassen.

Dræntilløb til området skal fortsat være funktionelle efter projekternes realisering. 

Der må således ikke udlægges groft materiale, som spærrer for nuværende drænudløb. I projekteringen er der taget hensyn til kendte dræntilløb. Hvis der ved en realisering fremkommer yderligere dræn må disse ligeledes ikke påvirkes negativt.

Det vurderes, at de tekniske anlæg i projektområdet ikke er til hinder for projektets realisering. De tiltag, der peges på, indeholder ikke egentlig jordarbejde, hvorfor ledningsanlæg i jorden ikke påvirkes.

LER-søgningen, der er gennemført i denne tekniske forundersøgelse, kan alene betragtes som vejledende. Det anbefales derfor, at der inden anlægsarbejdet igangsættes gennemføres en ny LER-søgning med efterfølgende påvisning af eventuelle ledninger af ledningsejerne.

6

Berørte ejendomme/lodsejerholdning

6.1

Berørte ejendomme

Følgende matrikel angivet i Tabel 8 ligger langs projektstrækningerne i de to vandområder.

Tabel 8: Oversigt over matrikler omkring projektstrækningerne i de to vandområder.

Vandområde

Strækning

Matr. Nr.

Ejerlav

Bjørnevad Å Øvre del, st. 10.750-11.200 m 9a, 31, 33a, 34 Tersløse By, Tersløse
14, 15 Sobjerg By, Skellebjerg
Mellemste del, st. 11.200-12.300 m 9a, 35a, 37 Tersløse By, Tersløse
15, 16, 18 Sobjerg By, Skellebjerg
3c Tåderup By, Skellebjerg
Øllemose Renden Øvre del, st. 0-500 m 4a, 4p Skellebjerg By, Skellebjerg
5c, 5d, 7c, 9, 10b Sobjerg By, Skellebjerg
Nedre del, st. 500-1.122 m 3c, 3e, 3l, 4p Skellebjerg By, Skellebjerg
1l, 13a, 14, 16 Sobjerg By, Skellebjerg
6.2

Lodsejerholdning

Sorø Kommune har selv varetaget opgaven med hensyn til at få afdækket lodsejerholdningerne til de foreslåede projekttiltag.

Kommunen har sendt forundersøgelsen ud til alle de 16 lodsejere, der har jord lang smed vandløbet, i høring.

Der er 4 lodsejere, der har returneret et svar til kommunen. De 4 lodsejere er positive overfor en projektrealisering.

Matrikler og høringsbemærkninger af ejerne

Matrikler

Høringsbemærkninger af ejerne

15b, 40 Tersløse By, Tersløse, 3L, 4a Skellebjerg By, Skellebjerg, 16 Sobjerg By, Skellebjerg  
43a Tersløse By, Tersløse  
9a Tersløse By, Tersløse

Synes at projektet ser spændende ud, må ikke genere hans drænafløb.
Vedkommende oplyser, at han gerne i forbindelse med anlægsarbejdet vil have det opgravede bundmateriale lagt lidt væk fra brinken.

3e Skellebjerg By, Skellebjerg, 31 Tersløse By, Tersløse  
33a, 34 Tersløse By, Tersløse  
35a Tersløse By, Tersløse Positivt stemt, da vedkommende meget gerne ser et bedre miljø i vandløbet. OBS på ny hestefold i forbindelse med evt. anlægsarbejde.
37 Tersløse By, Tersløse, 3 Tåderup By, Skellebjerg  
5c Sobjerg By, Skellebjerg Strækningen vil fremadrettet blive vedligeholdt. Vedkommende har ingen bemærkninger eller indvindinger imod projektet.
Han er som udgangspunkt for forbedringer.
4p Skellebjerg By, Skellebjerg, 11 Sobjerg By, Skellebjerg  
5d Sobjerg By, Skellebjerg, 7c Sobjerg By, Skellebjerg  
8b Sobjerg By, Skellebjerg  
9 Sobjerg By, Skellebjerg  
3c Skellebjerg By, Skellebjerg + 13a Sobjerg By, Skellebjerg + 14
Sobjerg By, Skellebjerg
Meget positivt stemt. Er dog i tvivl om indsatsen på Øllemoserenden nytter, da vandløbet bliver tørlagt så godt som hver sommer.
15 Sobjerg By, Skellebjerg  
7

Budgetoverslag

Vandløb

Station (m)

Projekttiltag

Forbrug (m3, stk)

Enhedspris (kr.)

Beløb (kr.)

Bjørnevad Å

 Øvre     10.750-11.200 Strømkoncen./gydegrus 6 700 4200
Jordarbejder/strømkonc. 15 300 4500
Jordarbejder, oprensning 100 100 10000
Stenarbejder 2 1500 3000
Grusarbejder 30 700 21000
 Mellemste     11.200-12.300 Strømkoncen./gydegrus 5 700 3500
Jordarbejder/strømkonc. 14 300 4200
Jordarbejder, oprensning 50 100 5000
Stenarbejder 3 1500 4500
Grusarbejder 45 700 31500
I alt Bjørnevad Å 91.400

Øllemose Renden

 Øvre 0-500 Etablering af træer 100 100 10000
 Nedre    500-1.122 Strømkoncen./gydegrus 35 700 24500
Jordarbejder/strømkonc. 50 300 10500
Jordarbejder, oprensning 100 100 10000
Stenarbejder 2 1500 1500
I alt Øllemose Renden 74000
I alt i begge vandområder 165400,00

De samlede omkostninger til realisering af tiltagene i begge vandområder indeholdende anlæg og tilsyn skønnes således til:

305.400 kr. ekskl. moms

De estimerede anlægsoverslag er udelukkende baseret på erfaringspriser og ikke på indhentning af egentligt entreprenørtilbud.

Det skal i den forbindelse bemærkes at prisfastsættelsen for de enkelte delstrækninger baserer sig på at flere af projekterne realiseres samtidig. Hvis enkeltprojekter udtages eller ønskes realiseret særskilt, kan det have større betydning for ydelsesprisen.

8

Konklusion

Vandløbsrestaureringsindsatsen i Bjørnevad Å og Øllemose Renden er koncentreret på 2 delstrækninger i hvert vandområde.

Vandløbets nuværende økologiske miljømål er ikke opfyldt. Gennemførelse af projekterne vil bidrage til, at der kan opnås målopfyldelse for smådyr.

Vandområderne i Bjørnevad Å og Øllemose Renden er hhv. 2,2 km og 1,47 km, jf. Tabel 9.

Referenceværdien ved realisering af mindre strækningsvise restaureringer i type 2 vandløb med detailprojektering er angivet til 75.000 kr./km vandløb i bilag 1 i bekendtgørelse 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Projekternes referenceværdier og omkostningseffektivitet ses i Tabel 9.

Tabel 9: Vandområdernes længde, referenceværdi, og omkostningseffektivitet.

Vandløb

Vandområde

Længde (km)

Referenceværdi

Referenceværdi i alt

Omkostningseffektivitet

      (kr./km) (kr.) (kr.)
Bjørnevad Å o8377_y 2,2 75.000 165.000 247.500
Øllemose Renden o8381 1,47 75.000 110.250 165.375
I alt       275.250 412.875

Den øvre grænse for, hvornår et projekt vurderes omkostningseffektivt, er 1,5 x referenceværdien.

Det udarbejdede budgetoverslag for realisering af de foreslåede projekter ligger således inde for projekternes grænseværdier for omkostningseffektivitet. 

Projekterne vurderes dermed omkostningseffektive.

9

Litteraturhenvisning

Moeslund, B., K. Schlunsen, I. K. Jensen. 2017. Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb, Faglig udredning til Hedeselskabets medlemsudvalg. Orbicon, Hedeselskabet.