Bygge- og anlægsaffald

Byggeaffald fra renoveringer og nedrivninger skal anmeldes til Sorø Kommune minimum to uger før, arbejdet udføres, så vi har tid til at behandle sagen. Du må derfor først køre dit bygge- og anlægsaffald væk 14 dage efter, du har anmeldt det.

Det gælder, hvis byggeprojektet omfatter

 • mere end 1 ton affald, eller
 • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977

Bygherre skal foretage en screening (gennemgang) af bygning, anlæg eller dele heraf for at afdække, om der kan være problematiske stoffer f.eks. asbest, PCB, tungmetaller, PAH’er (tjærestoffer) og klorparaffiner til stede.

 

Oplysninger om bygge- og anlægsaffald

Anmeld affald

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsen skal indeholde:

 1. Anmeldelsesdato
 2. Bygherrens navn og adresse
 3. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 4. Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
 5. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen
 6. Dato for kortlægningen
 7. Byggeår og eventuelle renoverings år
 8. Forekomsten og koncentration af problematiske stoffer
 9. Kortlægningsrapport med resultat af analyser af repræsentative prøver i medfør af kortlægningsforpligtelsen, samt beskrivelse af screening, der ligger til grund for materialeprøver herunder:
  1. Placering af materialet med problematiske stoffer angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl
  2. Hvordan problematiske stoffer gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret
  3. Hvordan materialer indeholdende eller forurenet med problematiske stoffer er planlagt udsorteret, fjernet og håndteret
 10. De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner
 11. Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffald, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

 

Mere viden om at håndtere byggeaffald

Flere tips?

Her finder du flere råd om, hvordan du søger tilladelse og håndterer dit byggeaffald:

 Mit byggeaffald

De farlige affaldstyper

Hvis man vil genbruge rene materiale fra nedrivnings- eller byggeaktiviteter, skal man stadig anmelde disse affaldsfraktioner til kommunen.

Yderligere skal følgende være gældende, før materialerne må bruges:

 • Byggeaffaldet skal være kildesorteret.
 • Byggeaffaldet skal være helt fri for forurenende stoffer, såsom PCB-fugemasse, sod, tjære og rester af maling samt lak.
 • Byggeaffaldet må kun anvendes til beslægtede formål:
  • Som byggematerialer – f.eks. mursten til mursten
  • Forarbejdet som erstatning for primære råstoffer – f.eks. nedknust tegl og beton som erstatning for grus og småsten.

Læs mere i restproduktbekendtgørelsen

Se kapitel 5 og bilag 2 og 6.

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, som kan spaltes til fibre og ikke kan brænde. Derfor har asbest frem til midten af 1980’erne været brugt til armering, isolering og brandsikring.

Man kan derfor finde asbest-fibre i tagplader, beklædningsplader til vægge og lofter, i gulvbelægninger, fliseklæber, som rørisolering og i særlige produkter som asbestholdige ventilationskanaler, asbestcementholdige rør til vandforsyning, fugemasser og pudsmaterialer.

Når asbest forvitrer eller knækker støver det og fibrene kan være mikroskopisk små og trænge ned i lungernes mindste dele. At indånde støv fra asbest kan bl.a. forårsage forskellige typer kræft, og kan være sundhedsskadeligt, selv i små mængder.

Da asbest og asbestholdige materialer er sundhedsfarlige, skal asbestaffald fra nedrivning og lignende aktiviteter anmeldes til kommunen og arbejde hermed anmeldes til arbejdstilsynet.

Hvad er asbestaffald?

Asbestaffald opdeles i tre kategorier, der ikke må sammenblandes eller blandes med andet affald af hensyn til både miljø og økonomi.

 • Asbeststøv: stærkt støvende asbestholdigt affald, filtre, støvsugeposer og lignende, herunder opfej, beskyttelsesdragter og andet støvende materiel fra asbestarbejde.
 • Asbestholdigt affald, der kan støve: Beskadigede og knuste hårde eternitplader, beskadigede bløde væg- og loftsplader med asbestfibre og asbest fra rørisolering og pakninger.
 • Ikke støvende asbestholdigt affald: Hele ubeskadigede plader med asbestfibre og lignende udendørs eternitplader.

I praksis er det vanskeligt at håndtere asbestplader uden, at de går i stykker eller brækker - hele ubeskadigede plader skal forstås som plader, hvor der kun er borehuller, eller hvor mindre hjørner er knækket af.

Er der asbest i mit tag?

Der er asbest i tageternit produceret frem til 1984, og der kan være asbest i plader der er produceret frem til 1988. Du ser om dit bølgeeternittag har asbest ved at tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget.

Hvordan håndteres asbestaffald?

Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes som farligt affald, enten på genbrugspladsen i mindre mængder eller til deponi på et af AffaldPlus miljøanlæg.

Støvende asbest skal være dobbeltemballeret i plastposer eller støvtæt på anden måde. Alt asbest skal være pakket i plastisk ved aflevering på genbrugspladsen.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om asbest på Arbejdstilsynets hjemmeside

Flere byggematerialer kan indeholde tungmetaller, herunder f.eks. maling, glaserede fliser og tegl, Linoleum- og PVC-gulve, rørsamlinger og taginddækninger.

Der er stor forskel på, hvornår tungmetallerne er blevet forbudt at anvende i byggematerialer, og hvilke anvendelser forbuddene gælder. Nogle tungmetaller anvendes fortsat, og det er derfor stort set umuligt at vurdering om f.eks. maling indeholder tungmetaller, hvis man ikke ved præcis hvilken maling der er brugt.

Der er følgende grænseværdier for tungmetaller:

Stof (mg/kg = ppm) Rent – Hvis under Farlig – hvis over
Arsen – As 20 1.000
Bly – Pb 40 2.500
Cadmium – Cd 0,5 1.000
Krom – Cr 500 1.000
Kobber – Cu 500 2.500
Kviksølv – Hg (uorg.) 1 2.500
Nikkel – Ni 30 1.000
Zink – Zn 500 2.500

 

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler. Det er en række stoffer, der er skadelige for både mennesker og miljøet.

PCB'er blev tidligere anvendt i byggematerialer, hvor PCB'erne gav byggematerialet bestemte egenskaber for eksempel elasticitet, slidstærke overflader eller brandhæmmende egenskaber. PCB'er blev frem til 1977 og i elektriske produkter frem til 1986.

Der er fundet PCB-holdige byggematerialer i 75 % af alle byggerier fra 1950-1977. PCB ses oftest følgende materialer: elastiske fuger, termoruder, maling (særligt på beton og vandrør mm.) og i lysarmaturer.

PCB-holdigt affald skal altid udsorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres særskilt. Det må IKKE genanvendes, og det skal som udgangspunkt destrueres - Eller ved lave koncentrationer deponeres.

Der er følgende grænseværdier for PCB:

Stof Rent - hvis under  Farlig - hvis over
PCB 0,1 mg/kg = ppm 50 mg/kg = ppm

Læs mere hos Miljøstyrelsen

Klorparaffiner er en stor gruppe af stoffer, der i bygninger bl.a. har været brugt som blødgørere i plast (f.eks. kabler), som additiv i rustbeskyttende maling, i grundmaling, samt i fugemasse.

Klorparaffiner erstattede PCB i fugematerialer i 1977, da PCB blev forbudt, men er også blevet brugt før 1977. De blev brugt frem til 2001/2002, hvorefter de begyndte at blive udfaset.

Der er følgende grænseværdier for klorparaffiner:

Stof Farlig – hvis over
Klorparaffiner 2.500 mg/kg = ppm

PAH er forkortelsen for polycykliske aromatiske hydrocarboner, og kan stadig finde i byggeri i dag, hvor det oftest forekommer i (sokkel-) maling, herunder tjæremaling, sodsværtede mursten fra skorsten, undergulve, fugtsikring af ydervægge og evt. i tagpap.

Der er følgende grænseværdier for PAH:

Stof Rent - hvis under  Farlig - hvis over

 PAH

4 mg/kg

1000 mg/kg (mere kræver vurdering)

Læs mere hos Miljøstyrelsen

Affald

Teknik, miljø og drift
Åbningstider
 • Man-ons 10-13
 • Tors 10-17
 • Fre 10-13