Vedligeholdelse af vandløb

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift foretager stikprøvevis tilsyn med kommunalt vedligeholdte vandløb i Sorø Kommune. Tilsynene foregår normalt samtidig med, at vedligeholdelsesarbejdet er udført eller kort tid efter.

Grødeskæring 

Grødeskæring er en almindelig årlig vedligeholdelse af vandløb. Ved grødeskæringen fjerner entreprenørerne en del af de vandplanter (grøde), der er i vandløbet. Vi grødeskærer for at få vandet til at strømme hurtigere gennem vandløbet. 

Grødeskæring er ikke det samme som oprensning. Vi oprenser kun vandløbet, hvis vi har opmålt bundkoten (bundhøjden) til at være højere end den, der er fastsat i vandløbsregulativet.

I vandløbsregulativerne står beskrevet, hvordan vores entreprenører skal vedligeholde vandløbene mht. tidspunkt, metode, bundkote og strømrendebredde mv. 

Oprensning

Oprensning er ekstraordinær vedligeholdelse, hvor vi graver aflejret sand og mudder op fra vandløbet.

For at afgøre om vi skal starte en oprensning af vandløbet, laver vi en kontrolopmåling af bundkoten (bundhøjden) i vandløbet og sammenligner den med bundkoten i vandløbsregulativet.

Vi foretager kun en  oprensning af vandløbet, hvis koten i vandløbet er højere end koten i vandløbsregulativet.

Fri bræmme langs vandløb

Du må ikke dyrke, jordbehandle, plante eller ændre i terrænet i en bræmme på 2 meter fra kronekanten af vandløb og søer. Kronekanten er den øverste kant af vandløbets brink.  

Formålet med bræmmen er at undgå skader på vandløb og søer og at beskytte dyre- og plantelivet.

Bestemmelsen gælder for søer og vandløb, der er naturlige eller højt målsatte. Vi vurderer, om et vandløb eller en sø er omfattet af bræmmebestemmelsen.

Vi fører tilsyn med, om der er en bræmme på 2 meter langs søer og vandløb. Vi kan ikke dispensere fra bræmmebestemmelsen.

Vandløbssyn

Som beskrevet i vandløbsregulativerne kan der desuden holdes et årligt vandløbssyn, hvis kommunen, lodsejere eller andre med interesse i vandløbene ønsker det. Deltagere i synene kan være bredejere og repræsentanter for bredejere. Desuden kan andre med interesse i vandløbene deltage, herunder repræsentanter for sportsfiskerforeninger, Danmarks Naturfredningsforening eller lokale landboforeninger. Formålet med vandløbssynene er hovedsageligt at konstatere, om bestemmelserne i regulativerne overholdes. Synene afholdes efter sidste grødeskæring, normalt i november måned.

Der bliver afholdt vandløbssyn på de vandløb, der kommer i oversigten. Oversigten opdateres og lægges på hjemmesiden en gang årligt. Synene tager udgangspunkt i de strækninger, der er nævnt på oversigten, men der kan under synene vise sig behov for også at syne andre strækninger af vandløbene.

Vandløbsregulativer

Du kan finde vandløbsregulativerne på:

Sorøkortet (websgis). 

Sådan gør du

Vandløbene skal du gøre synlige ved, at åbne mappen "Vandløb" i venstre side, hvorefter du sætter flueben ved "Vandløbsregulativer".

Du skal med i-knappen klikke på vandløbet, hvorefter der kommer en boks frem med et link til regulativet.

 

Kontaktinfo

Teknik, Miljø og Drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Vandløbsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13