1

Baggrund

Sorø Kommune har anmodet Bangsgaard & Paludan ApS om at udarbejde en teknisk forundersøgelse med detailprojekt for vandområde o8390 i Sandlyng Å.

Indeværende rapport indeholder forundersøgelsen med forslag til projekter for vandområdet. Detailprojekteringen udføres særskilt, hvis forundersøgelsen viser, at de enkelte projekttiltag er omkostningseffektive.

Forundersøgelsen skal beskrive mulighederne for opnåelse af miljømålet ”God økologisk tilstand” i vandområdet ved implementering af indsatserne ”udskiftning af bundmateriale” og ”etablering af træer”.

På opstartsmødet den 10. december 2020 blev det aftalt, at de indsatser, der er meldt ind til staten, ikke ligger fast. Rådgiver kan dosere andre sidestillede indsatser i vandløbet, såfremt andre tiltag vurderes mere velegnede til at sikre målopfyldelse.

Det blev videre aftalt, at en ændring i de indmeldte indsatser først kan foretages efter dialog med og beslutning af kommunen.

Vandområdet i Sandlyng Å er beliggende umiddelbart vest for Stenlille. Placeringen af vandområdet fremgår af Figur 1.

Figur 1: Oversigtskort for Sandlyng Å (blå streg) med markering af vandområde o8390 (grøn streg), (baggrundskort © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE))

Figur 2: Oversigtskort for vandområde o8390 (grøn streg) i Sandlyng Å (mørkeblå streg) med stationering (pink markering) og hvide tal.

Forundersøgelsen udarbejdes i henhold til vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering (2020) udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen samt opfylde kravene i:

  • Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter,
  • Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Sorø Kommune forestår den ejendomsmæssige undersøgelse af projektet.

2

Datagrundlag

Datagrundlaget for indeværende forundersøgelse er baseret på allerede eksisterende data stillet til rådighed af Sorø Kommune og fra www.kortforsyningen.dk (©Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE)) og/eller andre offentlige myndigheder. Det gælder f.eks. de kort (herunder orthofoto), der er anvendt gennem rapporten.

Vandområdet er tillige besigtiget af rådgiver i d. 22. september 2021, hvor vandløbet er opmålt i et omfang som modsvarer projekttiltagene.

Alle fotos anvendt i indeværende undersøgelse er taget af rådgiver.

Alle koter i denne forundersøgelse er angivet i DVR90, og plankoordinater er bestemt i UTM, zone 32 (EUREF89).

2.1

Klassifikation og stationering

Vandløbet er klassificeret som et offentligt vandløb og er stationeret i medstrøms retning. Ifølge regulativet fra 1996 løber vandløbet fra st. 0 i det nordøstlige hjørne af matr. 6d Kr. Flinterup (rørlagt), til sit endepunkt ved udløbet i Åmose Å i st. 13.317 m.

Stationeringen benyttes i denne rapport som grundlag for stadfæstelse af tiltag og beskrivelser af vandløbet.

Vandområde o8390 er beliggende fra st. 6.340 m til st. 7.860 m.

Regulativet for Sandlyng Å er et teoretisk skikkelsesregulativ, hvor der stilles krav til vandføringen igennem Sandlyng Å ud fra de angivne bundkoter og dimensioner fastsat i regulativet fra 1996. Vandløbet kan således antage en vilkårlig skikkelse (bundkote og -bredde), blot vandføringsevnen svarer til vandføringsevnen i en teoretisk geometrisk skikkelse som angivet i regulativet. Tabel 1 viser dimensionsskemaet for Sandlyng Å indenfor vandområde o8390. Det bemærkes, at der ikke er en lineær udvikling bundkoten.

Regulativets koter er beskrevet i DNN, men alle koter er i denne rapport omregnet til DVR90 ved at fratrække 7,2 cm fra den angivne kote.

Tabel 1: Regulativmæssig bundkote og -bredde på udvalgte stationer i vandområde o8390.

Station (m)

Bundkote (m DVR90)

Bundbredde (m)

6.340 26,73 3,0 (bro)
1,5
6.917 26,61 2,9 (bro)
1,5
7.860 25,30  
2.2

Vandføringsstatistik

Der findes ikke vandføringsstationer i Sandlyng Å. Til beregning af de hydrologiske konsekvenser af projektets realisering er der i stedet anvendt karakteristiske vandføringsdata for en målestation i Brændemølle Å (DMU-målestation nr. 55000017) for perioden 1990-2019. Brændemølle Å er ligesom Sandlyng Å en del af Åmose Å-systemet og målestationen befinder sig ca. 6,5 km NØ for vandområde o8390.

Det topografiske opland for Sandlyng Å st. 6.340 m (start på vandområdet) er opgjort til 16,9 km2. Ved st. 7.860 m (slut på vandområdet) er oplandet opgjort til 17,9 km2.

De karakteristiske afstrømningsforhold er opstillet i Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristiske vandføringer for undersøgelsesområdet beregnet ud fra vandføringsdata for perioden 1990-2019 i Brændemølle Å.

Afstrømning (l s-1 km-2)

Station (m) Sommermedian (maj-sep) Vintermedian (okt-apr) Medianmaks. Bemærkning
6.340 1,1 7,8 34,9 Vandområde start
7.860 1,1 7,8 34,9 Vandområde slut

De karakteristiske afstrømninger er forbundet med usikkerhed, da de repræsenterer et andet geografisk område end det topografiske opland for vandområderne.

I indeværende projekt sammenholdes nuværende og fremtidige vandspejle, og idet der benyttes samme vandføringsdata, vil forskellen mellem de nuværende og fremtidige vandspejle alene være påvirket af de ændringer, som projektrealiseringen medfører, hvorfor ovenstående afstrømninger vurderes anvendelige i indeværende projekt.

3

Nuværende forhold

3.1

Beskrivelse af vandområde o8390

Vandområdet er beliggende i Sandlyng Å på en ca. 1,5 km lang strækning fra st. 6.340 til 7.860 m. På strækningen for vandområdet fremstår vandløbet reguleret, udrettet og nedgravet i terræn. Vandområdet beskrives nærmere i nedenstående.

St. 6.340-6.700 m

På de øverste 360 m af vandområdet, startende fra overkørslen af Omkørselsvejen, har vandløbet en gennemsnitlig bundhældning på 0,2 ‰. Profilet fremstår overbredt med en bundbredde på 3-4 m, jf. Figur 3, og bundsubstratet vurderes at bestå af meget finkornet organisk og uorganisk materiale, og bunden er blød.

Figur 3: Eksempel på det udrettede og meget stillestående forløb i den øvre del af vandområdet.

Der er på strækningen dårlig fysisk variation, men der ses dog en rimelig variation plantesamfundet, jf. Figur 4. Planterne observeret på strækningen omfatter både planter, der typisk forbindes med vandløb, og nogle der forbindes med søområder.

Blandt de mest udbredte bundplanter på strækningen kan nævnes: Smalbladet mærke, vandstjerne sp. (to forskellige), vandpest og andemad (kors- og liden). Der var ved besigtigelsen desuden en del stængler tilbage fra afskåret pindsvineknop og tagrør samt en del trådalger.

Figur 4: De øverste to tredjedele af vandområdet fremstår med en rimelig variation i bund- og brinkvegetationen.

St. 6.760-7.330

Ved ca. st. 6.760 m indsnævres vandløbet til ca. 2 m, og vandet strømmer lidt bedre. Særligt hvor strømmen koncentreres af smalbladet mærke ses små strømrender med sandet og fast bund, jf. Figur 5, men derudover er bunden fortsat blød.

Der er fortsat ikke meget fald på vandløbsbunden med en gennemsnitlig bundhældning på 0,5 ‰ (lokalt op til 1-2 ‰), men er vandet ikke ligeså stillestående her som opstrøms, og udbredelsen af trådalger er minimal på strækningen. Derudover er plantesammensætningen nogenlunde den samme som opstrøms.

Figur 5: Koncentration af strømmen på grund af bevoksning med smalbladet mærke.

St. 7.320-7.360 m

Ved ca. st. 7.330 m er der etableret et stryg i forbindelse med fjernelsen af en gammel opstemning. På stryget slynger strømrenden sig med frisk strøm gennem banker af gydegrus, større sten og partier med vandplanter (især smalbladet mærke og vandstjerne sp.), jf. Figur 6 og Figur 7. Den gennemsnitlige bundhældning er 20 ‰ på de ca. 30 m.

Figur 6: Stryget i st. 7.330-7.360 m med en let slynget strømrende og frisk strøm.

Figur 7: Eksempel på hvordan gydegrus og vandplanter koncentrerer strømmen i den ene side af vandløbsprofilet.

St. 7.360-7860 m

Efter stryget ændrer udtrykket i vandløbet markant. Der ses her en stor udbredelse af trådalger og pindsvineknop, jf. Figur 8, og væsentligt mindre af de andre arter, som eksisterer opstrøms.

Bundens bredde er igen udvidet til over 3 m, strømmen er langsomt flydende, den gennemsnitlige bundhældning er på 0,5 ‰ og bundsubstratet er blødt.

Figur 8: Eksempel fra den nederste del af vandområde o8390.

Figur 9: Længdeprofil af vandområde o8390 i Sandlyng Å fra st. 6.340 til 7.860 m.

3.2

Lovgivning og plangrundlag

I forbindelse med udarbejdelse af denne tekniske forundersøgelse er planforhold og administrative bindinger langs vandområdet i Sandlyng Å undersøgt på www.miljoeportal.dk og www.mst.dk under emnet vandplaner.

Undersøgelsen viste følgende:

Drikkevandsinteresser

Vandområde o8390 ligger i et område med drikkevandsinteresser.

Naturbeskyttelsesloven

Sandlyng Å er på strækningen med det aktuelle vandområde omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttede vandløb.

Langs vandområdet er der registreret et moseområde og et engområde, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, jf. Figur 10.

Ifølge naturbeskyttelsesloven må tilstanden af naturområder såsom vandløb og enge omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 ikke ændres. Sorø Kommune har dog mulighed for at dispensere herfra til naturforbedringer efter lovens § 65.

Figur 10: Arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 langs vandområdet

Beskyttelseslinjer

Der er hverken registreret kirkebyggelinjer eller skovbyggelinjer i tilknytning til vandområde o8390 i Sandlyng Å. Sandlyng Å er omfattet af en å-beskyttelseslinje på de nederste 150 m af vandområdet.

Vandområdeplan 2015-2021 

I statens vandområdeplan 2015-2021 for hovedvandoplandet 2.5.

Smålandsfarvandet er miljømålet for vandområdet ”god økologisk tilstand”.

I vandområdeplanen vurderes den økologiske tilstand af vandområderne på baggrund af tilstanden af følgende 3 kvalitetselementer; smådyrsfaunaen, fisk og makrofytter (vandplanter), i det omfang data er til rådighed.

I nyeste basisanalyse 2021-2027 fremgår det, at den økologiske tilstand for smådyrsfaunaen og for makrofytter er bedømt til moderat, mens tilstanden for fisk er dårlig. Altså er den samlede økologiske tilstand for vandområde o8390 vurderet som dårlig.

Ifølge ovennævnte basisanalyse for vandområdeplanen 2021-2027 er miljømålet ikke opfyldt.

Planloven

Efter planlovens § 35 må der ikke i landzone uden tilladelse ske ændring i anvendelsen af ubebyggede arealer, herunder etablere søer/vandhuller.

Det er kommunen, der meddeler tilladelse/godkendelse efter loven.

VVM

Nærværende projekt er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), idet regulering af vandløb, som indgår i projektet som et tiltag, er medtaget i bilag 2, pkt. 10, f: Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Anlæg nævnt i bilag 2 er kun omfattet af VVM-pligten, hvis de af kommunen skønnes at kunne påvirke miljøet væsentligt.

Sorø Kommune skal således gennemføre en såkaldt VVM-screening af projektet.

Screeningen skal afklare, om projektet medfører væsentlige miljøpåvirkninger.

Screeningen skal gennemføres i overensstemmelse med de kriterier, der er anført i bilag 6 i VVM-bekendtgørelsen.

Vandløbsloven

Vandløbslovens formål er at tilstræbe, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Afledningen af vand skal ske under hensyntagen til de miljømæssige interesser, der er tilknyttet vandløbet.

Projektet indeholder tiltag, hvori der indgår vandløbsregulering samt restaureringstiltag. En gennemførsel af projektet kræver derfor godkendelse efter §§ 16 og 37 i vandløbsloven, idet der ikke må gennemføres vandløbsregulering og - restaurering uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Et restaureringsprojekt skal behandles efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Sorø Kommune er vandløbsmyndighed og skal derfor give godkendelsen. 

Museumsloven

Ifølge museumslovgivningen skal museer inddrages, for at afgøre om jordfaste fortidsminder vil blive berørt af et projekt, hvori der indgår jordarbejder. Museum Vestsjælland dækker projektstrækningen og skal orienteres i god tid om de planlagte anlægsarbejder, når omfang og lokalisering af jordarbejderne er fastlagt.

Museet har ret til at iværksætte arkæologiske undersøgelser og udgravninger inden anlægsarbejderne iværksættes.

Museet kontaktes, når den tekniske forundersøgelse er godkendt.

Der er ikke registreret fortidsminder/fund eller beskyttede sten- eller jorddiger i direkte forbindelse med vandområdet, jf. Figur 11.

Figur 11: Kort over registrerede diger og enkeltfund omkring vandområdet

Jordforurening

Der er ikke registreret områder med kendte jordforureninger (V1 og V2) i direkte tilknytning til vandområdet. Den nærmest registrerede V1- og V2-forurening ligger ca. 100 m øst for vandløbet.

Okker/lavbund

Vandområdet er beliggende i et område uden okkerklassifikation.

Jordbundsforhold

Jordbunden omkring vandområde o8390 i Sandlyng Å består af humusjord og lerblandet sandjord, jf. Figur 12.

Figur 12: Jordartskort omkring vandområde o8390.

3.3

Tekniske anlæg

Ledningsoplysninger

I forbindelse med denne tekniske forundersøgelse er der ikke indhentet oplysninger om tekniske anlæg i Ledningsregistret LER.

Ledningsoplysninger vil blive indhentet i forbindelse med detailprojekteringen.

Veje

Vandområde o8390 i Sandlyng Å krydses af Omkørselsvejen og Tjørntvedvej samt af jernbaneskinner.

3.4

Biologiske forhold

Fisk

I Udsætningsplanen, for distrikt 4 – vandsystem 01-19, distrikt 6, vandsystem 01-12 fra 2014, blev der registreret tilbagegang i ørredbestanden i Sandlyng Å trods det, at der heller ikke blev registreret mange fisk ved den forrige undersøgelse.

Af udsætningsplanen fremgår det, at der blev registreret gydning ved stryget i st. 7.320 m, men der blev ikke fundet nogen yngel på lokaliteten.

I forbindelse med undersøgelsen blev det noteret at ”vandløbet mangler gydegrus og skjulesten”, og at ”der skal gøres en kæmpe indsats, hvis vandløbet skal blive gydeegnet”. Udsætningen i vandløbet blev stoppet pga. en NOVANA-station ved Øbrovej.

Natura 2000

Nærmeste Natura 2000-område er Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (Natura 2000 område nr. 156), som Sandlyng Å løber ind i før tilløbet til Åmose Å.

Udpegningsgrundlaget fremgår af Figur 13.

Figur 13: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område nr. 156 i Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (udklip fra Natura 2000 planen for det pågældende område). 

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 137

Naturtyper Kransnålalge-sø (3140) Næringsrig sø (3150)
Brunvandet sø (3160) Vandløb (3260)
Kalkoverdrev* (6210) Surt overdrev* (3260)
Tidsvis våd eng (6410) Nedbrudt højmose (7120)
Hængesæk (7140) Avneknippemose* (7210)
Kildevæld* (7220) Rigkær (7230)
Bøg på mor (9110) Bøg på muld (9130)
Bøg på kalk (9150) Ege- blandskov (9160)
Skovbevokset tørvemose* (91D0) Elle- og askeskov (91E0)
Arter Sumpvindelsnaegl (1016) Pigsmerling (1149)
Stor vandsalamander (1166) Odder (1355)
Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura-2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benuttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2.
* angiver at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Bilag IV-arter

Arternes udbredelse er angivet på baggrund af observationer og registreringer i faglig rapport fra DMU nr. 635 ”Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV”, som beskriver sandsynligheden for, at arten forefindes på lokaliteten. De arter, der tidligere er observeret i de 10*10 km kvadranter, der omfatter vandområdet er listet i nedenstående tabel.

Artsgruppe

Art

Flagermus Vand-, Brun-, Syd-, Trold-, Dværg- og Langøret flagermus
Padder Stor vandsalamander, Spidssnudet frø
Firben Markfirben
4

Projektforslag

4.1

Forbedring af fysisk variation

De virkemidler, som anvendes i de statslige vandområdeplansprojekter skal skabe større fysisk variation i vandløbene. Ideen bag at sikre større fysisk variation i vandløb er at skabe flere og forskelligartede levesteder for dyr og planter, der er tilknyttet vandløb, hvilket kan sikre eller bidrage til at sikre opfyldelse af miljømålet i vandområdeplanerne.

Traditionel vandløbsforvaltning i regulerede og udrettede vandløb er typisk strømrendeskæring, der ofte skaber ensformig grødevækst af hurtigvoksende arter som pindsvineknop.

Der er en ensidig fokus på at sikre en fri strømrende, hvorved der opstår lave vandhastigheder i siderne. Dette resulterer normalt i, at vandløbene sedimenterer langs brinkerne og skaber smallere vandløb og dermed større oprensningsbehov for at opretholde vandføringsevnen.

I stedet peges der på ved de valgte projekttiltag i denne forundersøgelse, at der skal arbejdes med ”vandløbets naturlove”. Ved at arbejde med naturlovene kan der skabes større fysisk variation samtidig med, at vandløbets evne til at transportere materialer som sand og mudder nedstrøms forbedres ved en selvrensende effekt.

Hermed styrkes vandløbets evne til selv at opretholde vandføringsevnen.

Ideen bag at genskabe naturlige vandløb, hvor de følger naturlovene, er at skabe en rotation i vandets strømning langs vandløbets længderetning. På den måde eroderes fint materiale fra steder i vandløbet med høje vandhastigheder, som så føres nedstrøms og sedimenteres steder med lave hastigheder.
Dette fremkommer typisk ved:

  • Indsnævringer i profilet
  • Spredte sten og træer/dødt ved
  • Stenstryg
  • Mæandrerende vandløb.

Vandets rotation fremmes i et naturligt varieret profil og giver:

  • Øget evne til at transportere sediment
  • Variation i strømhastighed
  • Øget dynamik

Vandets rytme imellem høl-stryg sekvens er en forudsætning for gode vandløb. Hølstryg sekvensen sikrer rytmisk skift i vandhastighed og strømningsmønster, som dermed fremmer vandets rotation.

Regulerede og udrettede vandløb har mistet denne rytme i forhold til vandets naturlige bevægelser og har derfor samtidig mistet sin evne til at håndtere og transportere sandet.

Ideen med de foreslåede projekttiltag er at skabe en begyndende selvrestaurering af vandløbet, hvor vandløbet efter indsatsen kan fortsætte de fysiske ændringer.

Der skabes større fysisk variation ved

  • sten- og grusudlægning
  • ændringer i vandløbsbredden
  • etablering af svingprofiler
  • m.v.

Ved at initiere vandets rotation i det ellers regulerede vandløb er der muligheder for, at vandløbet over tid kan bidrage til at få et mere naturligt forløb.

Erfaringer fra tidligere projekter viser, at tiltagene ofte har minimal indvirkning på vandløbets vandspejl og vandføringsevne.

Som et eksempel herpå kan der beregnes en vandspejlsstigning på omkring 3 cm, ved en 50 % indsnævring af profilet i et 1 m bredt vandløb, som har et fald på 3 ‰ (Moeslund et al 2017).

4.2

Beskrivelse af de enkelte virkemidler

4.2.1

Affladning af brinker

Vurderingen af det enkelte vandområdes DVPI-klasse er baseret på de tilstedeværende arter og deres udbredelse i den vanddækkede del af vandløbet (dækningsgrad) på en 100-meter strækning. Artsrigdommen af planter bliver således vurderet ud fra en liste med 175 arter, der både dækker over egentlige
vandplanter og landplanter, der kan vokse ud i den vanddækkede zone. 

Vandløbsmorfologien er afgørende for samspillet mellem land og vand. Dybt nedskårede og kanaliserede vandløb med stejle brinker begrænser særligt udbredelsen af de sekundære vandplanter, der kan leve både i og over den vanddækkede zone. Naturlige vandløb fremstår desuden med en større lokal
variation i bundbredde og strømhastighed, hvilket i sig selv tillader en større variation i plantesammensætningen. Baatrup-Pedersen et al. (2015) påviste en positiv sammenhæng mellem et naturligt tværprofil og en stor slyngningsgrad i et vandløb og DVPI-scoren.

Grødeskæring er en udbredt praksis for at varetage de afvandingsmæssige interesser for omkringliggende drænede jorde, men ved at beskære vandløbets planter hyppigt selekteres de hurtigvoksende og grødeskæringstolerante arter.

Desuden øges strømhastigheden i vandløbet, hvilket medfører borterosion af det finere aflejrede materiale, som mange vandløbsplanter kræver til rodfæstelse.

Desuden kan grødeskæringen foretages mere eller mindre målrettet på nogle særlige strækninger eller arter. Baatrup-Pedersen et al. (2015) fandt, at vandløb med god eller høj økologisk tilstand blev skåret for grøde én gang eller mindre årligt.

Det er vigtigt at bemærke, at de ovennævnte faktorer påvirker den økologiske tilstand for plantesamfundet i et vandløb forskelligt og samtidigt. Der kan derfor eksempelvis godt være god økologisk tilstand i et vandløb, der bliver grødeskåret flere gange, hvis det ellers henligger naturligt og med en god kemisk tilstand. Derfor kan den økologiske tilstand for makrofytter i et vandløb også forbedres ved at målrette indsatser mod hver af påvirkningsfaktorerne.

I indeværende projekt kombineres affladning af brinkerne med indsnævring af vandløbsprofilet som skitseret i Figur 14. Formålet er at skabe bedre samspil mellem vand og land ved at etablere en større zone til udbredelsen at de sekundære vandplanter, der befinder sig i zonen mellem vandspejlsniveauet for
små og store vandføringer.

Figur 14: Skitsering af princippet bag affladningen af brinken i kombination med indsnævring af bundbredden. Tegningen er ikke målfast.

Hvis materialetransporten i et vandløb vurderes lille, eller hvis strømhastigheden på en strækning vurderes høj nok til at forhindre aflejring af sediment, kan affladning af brinkerne og indsnævring af bundbredden kombineres med udskiftning af bundmaterialet, jf. principskitse Figur 15. Der kan med fordel skabes en slynget strømrende, enten ved skiftevis affladning af brinkerne eller ved affladning af den ene brinker fulgt af skiftevis opbygning på begge sider. Det sidste kan især anbefales ved øst-vest-vendte vandløbsstrækninger, da lysindfaldet til vandløbsbunden derved forøges mest. Desuden kan der med fordel vælges opbygning af brinkanlæg på den modsatte side ved tilstedeværelsen af drænudløb, så disse ikke skal forlænges. 

Med dette tiltag forsøges både vandplanter og smådyrsfaunaen og derved i sidste ende også fiskenes levevilkår tilgodeset ved skabelse af øget vandløbsdynamik, bedre grundlag for større artsvariation for vandplanter og mere fysisk variation og et mere attraktivt bundsubstrat for smådyrsfaunaen.

Figur 15: Principskitse for udlægning af grus- eller stenmaterialer i forbindelse med affladning af brinkerne og indsnævring af vandløbsbunden.

Udskiftning af bund

På de delstrækninger, hvor den faktiske bund er beliggende i tæt tilknytning til den regulativfastsatte bund, vil der være behov for, at der forud for materialeudlægningen foretages en afgravning af bunden for at give plads til grusog stenmaterialerne.

Det er vigtigt, at stenene udlægges med stor variation i placering, længde og mægtighed. Variationen skal sikre at stenmaterialerne ikke stuver vandet resulterende i delstrækninger, hvor strømhastigheden langs bunden er lav med sedimentation og dårlig miljøkvalitet til følge. Desuden skal den varierede
udlægning sikre et varieret strømningsmønster, som skal danne grundlag for en bredere artssammensætning blandt vandløbets organismer.

4.3

Mulige projekttiltag i vandområdet o8390, Sandlyng Å

I vandområdet i Sandlyng Å er der i vandområdeplanen peget på virkemidlerne;

  • Udskiftning af bund
  • etablering af træer

Det foreslås, jf. nedenstående afsnit, at virkemidlet ”etablering af træer” erstattes med ”udlægning af groft materiale”.

Vandområdet er et ca. 1,5 km langt vandløb med et lille fald. Det lave fald og den overbrede bund gør, at strømmen ikke når hastigheder, der i større omfang kan bidrage til at skabe fysisk variation. Imidlertid kunne det ved besigtigelsen konstateres, at der skabes væsentlig bedre dynamik, hvor vandløbet indsnævres af planter - særligt smalbladet mærke.

Det vurderes ikke muligt, at Sandlyng Å indenfor vandområde o8390 selv vil have hydrauliske kræfter nok til at slynge sig i landskabet, men det vurderes, at mindre slyngninger i det nuværende forløb vil kunne bidrage med en større variation i vandløbsmorfologi og bundsubstratet.

Bortset fra etableringen af et egentligt gydestryg, vurderes det ikke hensigtsmæssigt at udskifte vandløbsbunden med gydegrus i form af nødde- og singelssten til anvendelse for ørredgydning. Da bundhældningen generelt er for lav, vurderes risikoen for overlejring med finkornet materiale som værende stor. I
stedet foreslås det, at der udlægges større sten, som kan bidrage til at øge den fysiske variation igennem en ændring af strømningsmønstret. Endvidere er en lang række smådyrsarter tilknyttet grovere sten- og grusmaterialer.

Det anbefales ikke, at der etableres træer på længere strækninger af vandområdet, idet træerne typisk vil afstedkomme, at vandløbet bliver bredere på grund af træernes beskygning af brinkvegetationen. Ved en øgning af bundbredden falder vandløbets hydrauliske kræfter yderligere, hvilket vurderes ikke at være ønskeligt i forhold til at øge den fysiske variation, der i dag allerede findes i vandløbet.

Endelig foreslås det på udvalgte strækninger, at de stejle brinkanlæg afflades, og at den afgravede jord bruges til at indsnævre bundens bredde som beskrevet i afsnit 4.2.1. Således skabes en smallere strømrende med et bredere tværprofil (fra kronekant til kronekant), som skal danne et bedre grundlag for udbredelsen af sekundære vandløbsplanter.

Det kan under de fleste omstændigheder ikke anbefales at anvende jord uden stensikring til at forme vandløbsprofilet, da jorden er meget lidt formstabil, hvorfor der er en betydelig risiko for borterosion af materialet. I dette tilfælde vurderes vandløbets hydrauliske kræfter at være så små, at erosionsrisikoen vurderes minimal. Det kan dog ikke udelukkes, at lokale omstændigheder kan forårsage erosion af profilet. For at imødekomme erosionsrisikoen anbefales det endvidere, at anlægsarbejdet udføres i forsommeren, så planterne har længst mulig tid til at gro til på de nye brinker inden de større vinterafstrømninger.

Det skal bemærkes, at det er uklart om dette tiltag kan indgå som virkemiddelstiltag efter vandområdeplanen, hvor omkostningerne hertil er dækket. Umiddelbart vurderet kan tiltaget karakteriseres som virkemidlet ”bundudskiftning”. Det anbefales, at kommunen afklarer dette nærmere, inden der søges om realisering af projektet.

I Tabel 3 og af Figur 16 ses en oversigt over indsatserne i vandområde o8390 i Sandlyng Å. Nedenfor følger en uddybende beskrivelse af indsatserne på hver enkelt projektstrækning.

Tabel 3: Oversigt over mulige projekttiltag i vandområde o8390 i Sandlyng Å.

Station (m)

Tiltag

6.340-6.700 Affladning af brink på østsiden
Indsnævring af vandløbsbunden
6.940-7.055 Affladning af brink på vestsiden
Indsnævring af vandløbsbunden
Udlægning af stenmaterialer
7.242-7.342 Etablering af gydestryg
Indsnævring af vandløbsbunden
7.360-7.860 Affladning af brink på vestsiden
Indsnævring af vandløbsbunden

Figur 16: Forslag til indsatser i vandområde o8390 i Sandlyng Å.

4.3.1

Øvre del af vandområdet, st. 6.340 til 6.700 m (option)

På denne strækning har vandløbet et udrettet og reguleret forløb med blød bund og næsten stillestående vand. Vandløbsprofilet er meget kasseformet og der meget lidt samspil mellem vand og land. Desuden fremstår vandløbet overbredt med en bundbredde på omkring 3 meter.

Ifølge længdeprofilet for vandløbet er den faktiske vandløbsbund placeret svagt over den regulativmæssige bund på denne strækning. Det foreslås derfor, at der foretages en indledende opgravning af aflejret materiale på strækningen, indtil den regulativmæssige bund opnås, hvilket svarer til en oprensningsdybde på mellem 0-20 cm. Dette afstedkommer, at det fortsat er muligt at opretholde de regulativmæssige dimensioner på strækningen efter en realisering af de foreslåede projekttiltag.

Det foreslås videre, at afflade brinken på østsiden, hvor der graves 0,5-1 m af kronekanten. Hældningen på brinkanlægges opretholdes som nuværende indtil 0,5-0,75 m over regulativmæssig bundkote, hvorefter jordmaterialet bruges til at etablere et jævnt skrånende brinkanlæg til der opnås en bundbredde på 1,5 m. Der skal ikke afgraves mere materiale, end der skal bruges til genopbygning af det nye profil.

For at øge variationen i vandet strømning på strækningen skiftes siden for udlægningen af jordmaterialet i vandløbet for hver 10-20 m, således at strømrenden flyttes mellem brinkerne.

Der er tale om affladning af brinken på en 260 m lang strækning. Overslagsmæssigt skal der afgraves ca. 260 m3 jord.

Der forventes oprenset omkring 40 m3 aflejret materiale på strækningen. 

Behandlingen af det oprensede materiale skal ske efter anvisning af Sorø Kommune. Dette vil blive specificeret under detailprojekteringen.

Denne indsats er indsat som option.

4.3.2

Mellemste del af vandområdet, st. 6.940-7.055

På denne strækning er vandløbets bredde indsnævret til omkring 2 meter, hvilket medfører en øget strømhastighed. Strømrenden er desuden yderligere indsnævret af vandløbsplanter, men brinkanlægget er fortsat stejlt.

Det foreslås videre, at afflade brinken på østsiden, hvor der graves 0,5-1 m af kronekanten. Hældningen på brinkanlægges opretholdes som nuværende indtil 0,5-0,75 m over regulativmæssig bundkote, hvorefter jordmaterialet bruges til at etablere et jævnt skrånende brinkanlæg til der opnås en bundbredde på 1,5 m. Der skal ikke afgraves mere materiale, end der skal bruges til genopbygning af det nye profil.

For at øge variationen i vandets strømning på strækningen skiftes siden for udlægningen af jordmaterialet i vandløbet for hver ca. 10-20 m, således at strømrenden flyttes mellem brinkerne.

Der er tale om affladning af brinken på en 115 m lang strækning. Overslagsmæssigt skal der afgraves ca. 115 m3 jord.

Efter affladning af brinkerne foreslås bundsubstratet udskiftet i hele vandløbets nye bundbredde med stenmateriale i størrelsen 64-120 mm (stentype II), for at forbedre forholdene for smådyrsfaunaen. Den relativt grove fraktion skal skabe øget turbulens over bunden for at begrænse risikoen for at materialeaflejring.

Stenmaterialet trækkes lidt op ad det nye brinkanlæg svarende til grænsen for den vandmættede del for at beskytte mod erosion.

Det eksisterende bundmateriale bortgraves til et niveau på 10-20 cm under den eksisterende bundkote, hvorefter der fyldes op til denne med stenene. Det er vigtigt at stenene udlægges ”sjusket”, så der skabes et varieret strømningsmønster.

Det anslåede stenforbrug og afgravningsvolumen på strækningen er således beregnet til 25 m3. Afgravet jordmateriale genindbygges sammen med det øvrige på strækningen.

4.3.3

Stryg, st. 7.242-7.342 m

Det eksisterende stryg har en gennemsnitlig bundhældning på 20 ‰ fordelt over en 30 m strækning. Der foreslås derfor etableret et 100 m langt gydestryg ved at udligne noget af denne bundhældning opstrøms og derved skabe et længere forløb med varieret vandløbsbund og potentiale for ørredgydning. 

Først afflades den østlige brink efter princippet beskrevet ovenfor, men på denne strækning indsnævres vandløbet med den afgravede jord skiftevis fra hver brink for hver 3-4 meter vandløbsstrækning som strømkoncentrator til der opnås en bundbredde på 1,5 m. Desuden skal toppen også placeres ca. 0,3 m over projekteret bund, da det indsnævrede tværprofil på denne strækning skal kunne rumme en vintermedianafstrømning.

Efterfølgende ”topdresses” strømkoncentratorerne med ca. 5 cm gydegrus på fronten for at sikre anlæggets formstabilitet.

Endelig udskiftes bundmaterialet med et 0,2 m tykt lag gydegrus af stentype I med fordelingen 75 % nøddesten (16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm) på de 90 første meter af projektstrækningen. Bunden anlægges med et jævnt fald fra kote 26,42 m til kote 26,02 m, hvilket resulterer i en bundhældning på 4,0 ‰. Det er vigtigt at gruset udlægges med stor variation, så der opstår mange fronter.

Da bundhældningen umiddelbart efter st. 7.243 m overstiger 20 ‰, vil der være risiko for høje strømhastigheder og deraf følgende borterosion af gruset på den sidste del af projektstrækningen. På de sidste 10 m af strækningen foreslås derfor udlagt sten i størrelsen 64-120 mm (stentype II) i stedet for gydegrus.

Der er her tale om affladning af brinken på en 100 m lang strækning.

Overslagsmæssigt skal der afgraves ca. 100 m3 jord, hvoraf det hele forventes genindbygget i profilet. Såfremt der bliver jord i overskud, skal der kunne tåles transport på op til 500 m.

Det anslåede jordarbejde i forbindelse med udligning af faldet er beregnet til 50 m3, hvilket betyder et anslået samlet jordarbejde på 150 m3 . Den anslåede mængde stentype I er opgjort til 30 m3 , og den anslåede mængde stentype II er opgjort til 5 m3.

4.3.4

Nedre del af vandområdet, st. 7.360-7.860 m.v

Efter stryget i st. 7.330-7.360 m ligner vandløbet den øverste del af vandområdet.

Variationen og udbredelsen af vandløbsplanter er dog ikke ligeså god på denne strækning.

Ifølge længdeprofilet for vandløbet er den faktiske vandløbsbund placeret over den regulativmæssige bund på denne strækning. Det foreslås derfor, at der foretages en indledende opgravning af aflejret materiale på strækningen indtil den regulativmæssige bund opnås, hvilket svarer til en oprensningsdybde på mellem 0-30 cm. Det afstedkommer, at det fortsat er muligt at opretholde de regulativmæssige dimensioner på strækningen efter en realisering af de foreslåede projekttiltag.

Der foreslås derfor den samme indsats som for den øverste del af vandområdet. 

Der er her tale om affladning af den østlige brink på en 500 m lang strækning.

Overslagsmæssigt skal der afgraves ca. 500 m3 jord, hvoraf det hele forventes genindbygget i profilet. Såfremt der bliver jord i overskud, skal der kunne tåles transport på op til 500 m.

5

Konsekvensvurdering

5.1

Hydrologiske konsekvenser

Vandføringsevne, vandstand og -hastigheder i vandområderne er beregnet ved en sommer- og vintermiddelvandføring, der er beskrevet i afsnit 2.2, for de regulativmæssige, nuværende og projekterede dimensioner.

Tilstedeværelse af planter komme til at have væsentlig betydning for det reelle strømningsmønster, hvorfor vandspejlsberegningen bedst kan anskues som en beskrivelse af ændringen i vandløbsmorfologien. Vandløbsplanter er på sin vis inddraget i beregningerne beskrevet ved den modstand vandstrømmen møder  udtrykt ved Manningtallet. Formålet er dog, at planterne kan komme til at spille rollen som ”bioentreprenører” og derved skabe små slyngede strømrender og andre variationer indenfor vandløbsprofilet. Dette vil øge strømhastigheden og dynamikken generelt, men det bliver ikke beskrevet den i todimensionelle vandspejlsberegning.

Der er til denne forundersøgelse blevet foretaget projektopmåling i form af kontrolpunkter til verifikation af den opmåling til regulativ fra 2018, som er blevet udleveret af Sorø Kommune. Bundkoterne i opmålingen fra 2018 er derfor blevet opdateret til brug i vandspejlsberegningerne på projektstrækningerne.

5.1.1

Vandføring

De foreslåede tiltag vil ikke i nævneværdig grad påvirke vandløbets vandføringsevne, der er defineret af det gældende regulativ, idet der netop er projekteret efter regulativets dimensioner. Figur 17 og Figur 18 viser vandspejlsændringerne indenfor vandområde o8390 for henholdsvis en sommerog en vintermedianafstrømning ved realisering af de projekterede indsatser. Der ses en vandspejlssænkning på den øvre og den nedre del af vandområdet, hvilket primært skyldes den projekterede oprensning af aflejret materiale i forhold til de nuværende forhold. På den mellemste del forventes ingen ændring i forhold til nuværende situation, da bunden udskiftes 1:1, men som det fremgår af Figur 17 og Figur 18, ligger vandspejlet her noget under det beregnede regulativmæssige vandspejl.

Det projekterede vandspejl ligger over det regulativmæssige niveau på den øvre og den nedre projektstrækning, jf. Figur 17 og Figur 18. Dette skyldes, at der nedstrøms projektstrækningerne fortsat er aflejret materiale, hvilket skaber stuvning opstrøms.

Figur 17: Nuværende og projekteret bund, tilhørende beregnede vandspejle samt regulativmæssigt vandspejlsniveau ved en sommermedianafstrømning i vandområde o8390 (nuværende bund – sort streg, projekteret bund – grøn streg, regulativmæssig bund – lyserød streg, nuværende vandspejl – blå streg, projekteret vandspejl – lysegrøn streg, regulativmæssigt vandspejl – rød streg).

Figur 18: Nuværende og projekteret bund, tilhørende beregnede vandspejle samt regulativmæssigt vandspejlsniveau ved en vintermedianafstrømning i vandområde o8390 (nuværende bund – sort streg, projekteret bund – grøn streg, regulativmæssig bund – lyserød streg, nuværende vandspejl – blå streg, projekteret vandspejl – lysegrøn streg, regulativmæssigt vandspejl – rød streg).

Der beregnes ligeledes kun marginale forskelle i vanddybder og strømhastigheder på de tre projektstrækninger, jf. Tabel 4 og Tabel 5. Det skal her også tages i betragtning, at der under nuværende forhold er større sedimentaflejringer, der både skaber stuvning og strækninger med lokalt fald ift. de projekterede forhold.

Tabel 4: Nuværende og projekterede vanddybder ved henholdsvis en sommer- og vintermedianafstrømning på den øvre, mellemste og nedre del af vandområdet.

Vanddybde

Sommer

Vinter

Station (m) Nuværende (m) Projekt (m) Nuværende (m) Projekt (m)
6.340-6.700 0,20-0,44 0,19-0,29 0,35-0,61 0,38-0,45
6.940-7.050 0,17-0,19 0,13-0,17 0,26-0,31 0,27-0,30
7.360-7.860 0,15-0,37 0,26-0,30 0,25-046 0,43-0,45

Tabel 5: Nuværende og projekterede Strømhastigheder ved henholdsvis en sommerog vintermedianafstrømning på den øvre, mellemste og nedre del af vandområdet.

Strømhastighed

Sommer

Vinter

Station (m) Nuværende (m s-1) Projekt (m s-1) Nuværende (m s-1) Projekt (m s-1)
6.340-6.700 0,01-0,08 0,04-0,05 0,07-0,24 0,13-0,17
6.940-7.320 0,05-0,07 0,06-0,08 0,15-0,18 0,18-0,22
7.360-7.860 0,02-0,11 0,03 0,09-0,29 0,11
5.1.2

Stryget, st. 7.242-7.342 m

Udligningen af noget af det stejle fald på stryget i opstrøms retning er beregnet til at medføre et vandspejlsfald på op til ca. 15 cm henover stryget ved både en sommer- og en vintermedianafstrømning. Vandspejlsfaldet aftager gradvist opstrøms og modelleringen viser, at det vil række så langt som 150-200 m
opstrøms.

Ved realisering af projektet estimeres det, at der på strækningen opnås strømhastigheder på 0,13-0,18 m/s og 0,40-0,53 m/s og vanddybder på 0,08-0,11 m og 0,15-0,20 m ved hhv. en sommer- og en vintermedianafstrømning.

5.1.3

Medianmaksimumafstrømning

Vandspejlsberegning ved medianmaksimumafstrømningen er benyttet til at vurdere, hvorvidt realisering af projektet medfører kritiske vandhastigheder, hvis forskydningsspænding er kritisk for formstabiliteten af grusmaterialet og passageforhold i vandløbet.

Kritiske vandhastigheder betegnes som vandhastigheder > 1,0 m/sek.

Der er ikke registreret projektstrækninger med kritiske vandhastigheder.

Det skal dog bemærkes, at formstabiliteten for den udlagte jord til indsnævring af vandløbsprofilet, som her er projekteret, særligt i første vækstsæson kan blive udfordret ved større vandføringer. Det vil dog afhænge af graden af plantetilvækst.

5.2

Biologiske konsekvenser

5.2.1

Vandløb/målopfyldelse

De foreslåede projekttiltag vil afstedkomme, at der skabes større variation i strømningsmønsteret med indsnævringen af bundbredden og flade brinker, der vil danne grundlag for en udbredelse af vandplanter, der over tid vil skabe mere varierede fysiske forhold. Det vurderes derfor muligt at løfte den økologiske tilstand for makrofytter til målopfyldelse.

Endvidere kan der peges på muligheden for at ændre vedligeholdelsen fra maskine til manuel gennemgang, og vedligeholdelsen bør tilrettelægges således, at grøden skæres selektivt, hvor der opretholdes en stor artsvariation i plantesammensætningen. Samtidig kan grøden skæres således, at planterne som bioentreprenører kan understøtte vandløbets udvikling hen imod et mere naturligt slynget forløb med dannelse af varierede fysiske forhold.

Udlægningen af grove stenmaterialer vil bidrage til at øge den fysiske variation i vandløbet, som over tid kan udvikle sig til et naturligt forløb. Ved at øge den fysiske variation skabes forskelligartede levesteder for en lang række af arter indenfor alle tre kvalitetsparametre. Herigennem vurderes det, at det vil være muligt at løfte den nuværende faunatilstand (smådyr) til målopfyldelse i Sandlyng Å. 

Den nuværende miljøtilstand for kvalitetselementet ”fisk” er vandområde o8390 i Sandlyng Å er dårlig. Etablering af gydestryget forventes imidlertid at forbedre gyde- og opvækstforhold for laksefisk i Sandlyng Å. Vandhastigheden ved vintermedianafstrømningen forventes omkring 0,40-0,53 m/s, hvilket ligger i den høje ende af, hvad ørreder normalt foretrækker i forbindelse med gydningen. Det beregnede vandhastighederne er dog et gennemsnitligt udtryk for vandhastigheden henover strygene, og der vil dermed være strækninger med højere og lavere hastigheder. Det forventes, at der vil være en gydeaktivitet på stryget, såfremt der kommer et tilstrækkeligt optræk af moderfisk.

Det vurderes i øvrigt, at den øgede fysiske variation skaber bedre grundlag for tilstedeværelsen af en fiskebestand i vandløbet, hvor der især kan peges på arter som ørred, ål og hundestejle. Det betyder, at det må forventes, at tiltagene vil kunne løfte fiskebestanden i vandområdet.

§ 3 – Naturbeskyttelse

Vandområdet i Sandlyng Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttet natur.

De foreslåede indsatser efter vandområdeplanen har til formål, at øge den fysiske variation i vandløbet for at skabe forskelligartede levesteder for dyr, planter og fisk i vandløbene, hvilket vurderes at være afgørende for, at vandløbet på sigt kan opfylde miljømålene angivet i statens vandområdeplan.

Tiltagene forventes derfor at påvirke vandløbets naturtilstand i positiv retning, hvorfor der er grundlag for at meddele dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Efter Sorø Kommunes anvisning foreslås affladning af brinken langs et § 3-beskyttet moseområde. Da kronekanten højest rykkes en meter, og da der med tiltaget skabes bedre hydraulisk kontakt mellem vandløbet og moseområdet, vurderes det, at tiltaget ikke vil være af naturforringende karakter.

Tiltagene er desuden herunder projekteret efter, at der ikke skal ske færdsel i forbindelse med anlægsarbejderne i områder, som er udpeget som §3-beskyttet natur.

Natura 2000

Projektet vurderes ikke at berøre Natura 2000-områder.

Bilag IV-arter

Det vurderes, at de foreslåede projekttiltag ikke påvirker det naturlige udbredelsesområde for de registrerede flagermus-arter, da der ikke fjernes vandforekomster, hvor arterne kunne søge føde. Endvidere forventes det ikke, at der skal foretages rydningsarbejder, som potentielt kan omfatte træer, der i dag
fungerer som yngle og rasteområde.

Udbredelsen af markfirben vil normalt ikke forekomme i umiddelbar tilknytning til vandløb, medmindre der er egnede diger eller lignende, hvor de kan holde til. Det vurderes ikke, at projektet vil berøre eventuelle levesteder for markfirben i tilknytning til projektområdet, og de vurderes ikke at være berørt af realisering af projektet.

Da projekttiltagene ikke påvirker eksisterende sø- og andre vandområder, vil projektet ikke have en negativ indvirkning på tilstedeværelse af padderne spidssnudet frø og løg frø i området. 

5.3

Myndighedsbehandling

Projektet skal vurderes efter følgende lovgivninger

  • Vandløbslovens § 37
  • Naturbeskyttelseslovens § 3
  • Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM-screenes)

Det vurderes, at der kan opnås de nødvendige dispensationer til realisering af indeværende projekt.

Bekendtgørelse nr. 291 af 27. marts 2020 

Dette projekt opfylder kriterierne i § 7, stk. 2, punkt 1 og 4, og det vurderes derfor sandsynligt, at projektet kan opnå tilskud fra staten.

5.4

Tekniske anlæg

Der indhentes ledningsoplysninger i forbindelse med detailprojekteringen.

Der henvises desuden til, at entreprenøren vil blive gjort ansvarlig for indhentning af ledningsanlæg i forbindelse med anlægsarbejdet.

Ved projektet skal dræntilløb til vandløbet fortsat være funktionelle efter projekternes realisering. Der må således ikke udlægges groft materiale, som spærrer for nuværende drænudløb. Ved projektet er der taget hensyn til indmålte og observerede dræn i felten.

Hvis der ved en realisering fremkommer dræn, som der ved projekteringen ikke er taget højde for, må disse ligeledes ikke påvirkes negativt. Der foretages i så fald insitu tilpasninger af projekttiltagene.

6

Berørte ejendomme/lodsejerholdning

6.1

Berørte ejendomme

Følgende matrikler angivet i Tabel 6 ligger langs projektstrækningerne i vandområdet.

Tabel 6: Oversigt over matrikler omkring projektstrækningerne i vandområdet.

Strækning

Matr. nr.

Ejerlav

Øvre del, st. 6.340-6.700 m 4m, 5k Tjørntved By, Stenlille
7a Stenlille By, Stenlille
Mellemste del, st. 6.940-7.320 m 7d, 7i, 3k Tjørntved By, Stenlille
Stryg, st. 7.242-7.243 m 5an, 6fd, 7f Stenlille By, Stenlille
Nedre del, st. 7.360-7.860 1e, 2c, 2g Tjørntved By, Stenlille
  5a Stenlille By, Stenlille
6.2

Lodsejerholdning

Sorø Kommune varetager selv opgaven med hensyn til at få afdækket lodsejerholdningerne til de foreslåede projekttiltag.

7

Budgetoverslag

I forbindelse med realisering af indeværende projekt anbefales det, at der udføres tilsyn i forbindelse med anlægsarbejderne. Anslået omkostning til tilsyn er opgjort til 30.000 kr.

  Beløb (kr. ekskl. moms)
Tilsyn 30.000

Anlægsomkostningerne er forudsat at anlægsarbejderne gennemføres om sommeren i en tør periode. De angivne omkostninger forbundet med at realisere projektforslaget kan overslagsmæssigt sættes til:

Indledende arbejder Beløb (kr. ekskl. moms)
Arbejdsplads, etablering, drift 25.000

 

Station (m)

Projekttiltag

Forbrug (m3, stk)

Enhedspris (kr.) 

Beløb (kr.)

6.340-6.700 Jordarbejder, oprensning 40 80 3200
(option) Jordarbejder, affladning 260 80 20800
6.940-7.32 Jordarbejder, affladning 115 80 9200
Jordarbejder, afgravning 25 80 2000
Stenarbejder (stentype II) 25 700 17500
7.242-7.243 Jordarbejder, affladning 100 80 8000
Jordarbejder, afgravning 50 80 4000
Stenarbejder (stentype I) 30 700 21000
Stenarbejder (stentype II) 5 700 3500
7.360-7.860 Jordarbejder, oprensning 115 80 9200
Jordarbejder, affladning 500 80 40000
I alt inkl. optioner 133400
I alt ekskl. optioner 109400

De samlede omkostninger til realisering af projektet indeholdende anlæg ekskl. optioner og tilsyn skønnes således til:

164.400 kr. ekskl. moms

De estimerede anlægsoverslag er udelukkende baseret på erfaringspriser og ikke på indhentning af egentligt entreprenørtilbud.

Det skal i den forbindelse bemærkes at prisfastsættelsen for de enkelte delstrækninger baserer sig på at flere af projekterne realiseres samtidig. Hvis enkeltprojekter udtages eller ønskes realiseret særskilt, kan det have større betydning for ydelsesprisen.

8

Konklusion

Vandløbsrestaureringsindsatsen i Sandlyng Å omfatter stort set hele vandområdet.

Vandløbets nuværende økologiske miljømål er ikke opfyldt. Gennemførelse af projekterne vil bidrage til, at der kan opnås målopfyldelse for smådyr og planter.

Vandområdet i Sandlyng Å er 1,52 km langt.

Referenceværdien ved realisering af mindre strækningsvise restaureringer i type 2 vandløb med detailprojektering er angivet til 75.000 kr./km vandløb i bilag 1 i bekendtgørelse 291 af 27. marts 2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Referenceværdien for vandområde o8390 er således 114.000 kr.

Den øvre grænse for, hvornår et projekt vurderes omkostningseffektivt, er 1,5 x referenceværdien, hvormed grænseværdien er 171.000 kr. for vandområdet. 

De udarbejdede budgetoverslag for realisering af det foreslåede projekter uden optioner overstiger referenceværdien, men ligger lavere end grænsen for omkostningseffektivitet, hvormed projekterne vurderes omkostningseffektive.

9

Litteraturhenvisning

Baatrup-Pedersen, A., Göthe, E., Riis, T., 2015. DVPI og økologisk tilstand:

Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger, Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, udgave nr. 135.

Moeslund, B., Schlunsen, K., Jensen, I. K., 2017. Forudsætninger og data ved vandspejlsberegninger i vandløb, Faglig udredning til Hedeselskabets medlemsudvalg. Orbicon, Hedeselskabet.