Parkering

Det er bilistens ansvar at holde sig opdateret med Færdselsloven, herunder de gældende regler for parkering.

Parkeringsafgifter

En P-afgift er en kontrolafgift. Afgiften er på 510 kr. og er fritaget for moms.

Politiet foretager parkeringskontrollen på de offentlige parkeringspladser og vejarealer i kommunen. Kontrollen foretages i henhold til færdselsloven.

P-pladser i Sorø by

På de fleste P-pladser i Sorø by er der tidsbegrænsning på, hvor lang tid du må parkere.

Regulativer for parkering og tomgang

I medfører af færdselslovens § 92 stk. 1, § 92c, stk. 4,samt vejlovens § 107 stk. 2 bekendtgøres herved med samstykke fra Sydsjællands og Lollands Falster Politi følgende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i Sorø Kommune.


§ 1.
Reglerne i dette regulativ finder alene anvendelse i forhold til køretøjer, der er henstillet på offentlige veje, gader, parkeringspladser og private fælles veje.


§ 2.
Ved parkeringsplads forstås i dette regulativ de med færdselstavler afmærkede pladser samt alle steder, hvor der ved striber eller på anden måde er indrettet pladser til parkering. Ingen del af et parkeret køretøj må rage uden for et afmærket område.


§ 3.
Påhængskøretøjer (herunder campingvogne m.v.) med en tilladt totalvægt under 2.000 kg må kun parkeres i indtil 48 timer.


§ 4.
Overtrædelse af dette regulativ pålægges afgift i henhold til færdselslovens § 121 og § 122a.


§ 5.
Dette regulativ træder i kræft den 01. oktober 2021 og ophæver samtidig tidligere udstedte lokale regulativer om standsning og parkering i Sorø Kommune.


Sorø Kommune, den 02.september 2021

I medfør af § 16 og § 17 i Miljøministeriets bekendtgøørelse nr. 1517 af 14. december 2006 om miljøregulering
af visse aktiviteter har Byrådet i Sorø Kommune fastsat:


§ 1
Stk. 1.
Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang i længere end højst nødvendigt og højst 1 minut.

Stk. 2.
Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke i følgende tilfælde:
1. så længe køretøjet befinder sig i trafik kø,
2. så længe det af hensyn til køretøjets anvendelse efter dets funktion er nødvendigt til at udnytte motorens trækkraft til af- og pålæsning
3. udrykningskøretøjer med lyssignal i gang
4. komprimering af affald
5. tilvejebringelse af trykluft eller lignende specielle tilfælde
6. anvendelse af motoren, som er nødvendigt i forbindelse med reparation og justering.


§ 2
Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 straffes med bøde. Sagerne behandles som politisager.


Vedtaget af Sorø Byråd den 12. oktober 2011

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Trafikafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13