Anlægsprojekter

Har I som frivillige eller som forening planer om et konkret anlægsprojekt, som en bygning eller et sportsanlæg, skal I være opmærksomme på retningslinjer og tilladelser.

Hvad kræver et anlægsprojekt?

Såfremt projektet omfatter anlæg eller ændringer på et område, der ikke ejes af foreningen, kræver det en fuldmagt fra grundejer. Ofte er grundejer Sorø Kommune. Derfor skal du allerførst i dialog med de byggesagkyndige i Sorø kommune.

En lang række af nedenstående opmærksomhedspunkter skal I være enig med grundejer om, inden I går videre.

Send mail til de byggesagkyndige

Skal I bygge eller opføre et anlæg? Så skal der skal søges om en byggetilladelse. Dette skal ske inden man går i gang med projektet. Byggeafdelingen ved også om projektet er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag. Det gælder alle fysiske projekter -lige fra en skaterbane, en pavillon, opstilling af en scene til et ny foreningshus.

Skriv en mail til byggeafdelingen i Sorø Kommune

Skal I flytte elle tilføre jord til/fra matriklen? Så skal der muligvis tages prøver af jorden for at klassificere denne, og jordflytningen skal meldes til kommunen. Er I i tvivl, kan I kontakte jord@soroe.dk.

Har I behov for at terrænregulere i landzone, skal I kontakte landzone@soroe.dk og forhøre Jer, om der skal søges om en landzonetilladelse. Vær opmærksom på, at hvis I skal terrænregulere i byzone kræver dette også en byggetilladelse.

Meld jordflytning

Nogle projekter involverer belysning af en særlig større karakter - f.eks. sceneanlæg, koncerter, boldbaner, kørebaner, ridebaner m.v.

Skal der etableres særlig udendørsbelysning, er der risiko for at påvirke omkringliggende bebyggelse. I så fald skal i kontakte planafdelingen for at høre, om det planlagte er lovligt.

Send en mail til planafdelingen

Er der risiko for at projektet vil forårsage støj, fra f.eks. musik, motorstøj eller andet, skal I kontakte miljøafdelingen for at få en vurdering af støjen og hvad, der kan gives tilladelse til.

Tilsvarende skal I kontakte miljøafdelingen, hvis Jeres aktivitet har særlige støv- eller lugtgener til følge.

Send en mail til miljøafdelingen

Er der spildevandsafledning, eller lægges der fastbelægning, som skal bortlede regnvand, skal I kontakte spildevandsafdelingen for at få en vurdering af jeres muligheder og behov.

Send en mail til spildevandsafdelingen 

Nedsivning af tag- og overfladevand skal anmeldes til kommunen. Hvis arealet er over 300 m², skal der søges tilladelse.

Vil anlægget eller aktiviteten have andre former for miljøpåvirkning, f.eks. pga. kemiske midler som antifrostbehandling, eller har I behov for at oplagre olier eller lignende under etablering eller driften, skal miljøafdelingen kontaktes, så miljøafdelingen kan afgøre, om det er nødvendigt med en egentlig miljøvurdering.

Send en mail til miljøafdelingen

I skal også være opmærksomme på om Jeres projekt giver anledning til affald. I så fald skal I overveje, hvordan I bedst håndtere affaldet.

Kontakt AffaldPlus for vejledning

Tag kontakt til naturmedarbejderne og få en vurdering af, om jeres projekt er til risiko for beskyttet natur.

Send en mail til naturmedarbejderne 

Hvem skal drifte anlægget, efter det er etableret? Dette er meget vigtigt at have styr på.

Hvilke driftsopgaver er der? Få et overblik og hav styr på, hvad driften koster. Driftsopgaver kan være almindelig vedligehold, el, vand og varme. Men det kan også være sikkerhedsinspektion og anden kontrol ved offentlige myndigheder - f.eks. legepladsinspektion.

Har I taget stilling til bestandige materialer? (Investeringen kan være dyrere, men der kan spares på driften).

For lokalråd

Puljemidlerne til projekter gives under forudsætning af, at projektet efterfølgende vedligeholdes af foreningen. Efterfølgende drift og vedligehold kan ikke lægges over til Sorø Kommune. Foreningen/lokalrådet vil have det fulde ansvar for projektet, herunder også eventuelle ansvarspådragende sager.

Hvis projektet misligholdes, ikke overholder den, til hvert tid gældende lovgivning, eller udgør en sikkerhedsrisiko, vil det blive pålagt foreningen at lovliggøre, renovere eller bortskaffe projektet samt eventuelt reetablere efter projektet.

Er der øget trafik efter anlæggelse? Er der tale om et større arrangement, med mange besøgende/tilskuere? Så kan der være tale om behov for regulering under anlæg/event.

Skriv en mail til trafikmedarbejderne i Sorø Kommune

Der er momsrefusion på 17,5 % for Kommunen på midler modtaget fra private fonde - det vil sige f.eks. NordeaFonden, Trelleborgfonden osv. Det vil også sige midler som foreninger har modtaget fra private fonde og giver videre til Sorø Kommune til f.eks. anlæg.

Har I overvejet at ansøge om eksterne midler? Husk at budgetter og tidsplan skal kunne rumme de krav som fondene stiller, f.eks. mht. egenbetalingsprocent, projektejertype osv. Frivilligcenter Sorø kan hjælpe jer videre med jeres fundraising.

Frivilligcenter Sorø

Det er vigtigt at tage stilling til, hvem projektet er for, hvem der ønsker projektet og hvem der kunne være modstandere af det (interessenter). Dette så man involvere de rigtige.

Overvej nøje hvem projektet er til gavn for, og hvem der kan være generet af det, inden I går i gang, herunder f.eks. naboer. Inddrag gerne Jeres naboer tidligt i projektet og hør om deres mening.

Beskriv hvem der bakker op om projektet, og hvem der kommer til at bruge det.

Beskriv kort projektets finansiering. HUSK at finansiering ikke er det samme som tilladelse. Så har man f.eks. opnået tilsagn om lokalrådsmidler til et projekt, er det ikke ensbetydende med, at projektets tilladelser m.v. er på plads.

Anlægsprojekter og Events

Få sparring til jeres idé

Har I brug for at blive guidet hen til den rette afdeling eller kontaktperson, eller har I brug for at få sparring omkring jeres projekt? Så er I velkommen til at kontakte os og få en snak.

Projekter og aktiviteter inden for idræt, motion og bevægelse:

Sebastian Bruun Søndergaard, Idrætskonsulent

sesp@soroe.dk / tlf. 24814679

 

Kulturelle projekter og arrangementer:

Mette Tingholm, Kulturkonsulent

meti@soroe.dk / tlf. 57876116

Senest opdateret 27-11-2023