Planlovsafgørelser

Her offentliggør vi planlovsafgørelser, der omfatter landzonetilladelser, dispensationer fra lokalplaner og afgørelser om terrænregulering.

Indlæs flere

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landzoneafdelingen
Hvis du vil klage

Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet senest fire uger efter offentliggørelsen.

Klagevejledningen er i sidste afsnit af afgørelserne.