Europa-Parlamentsvalg i Sorø Kommune

Søndag den 9. juni 2024 er der valg til Europa-Parlamentet. Der skal vælges 15 danske medlemmer ud af de i alt 720 medlemmer.

Vi har samlet alle praktiske informationer her i forbindelse med afvikling af valget i Sorø Kommune.

I Sorø Kommune er der 7 afstemningssteder. De er åbne fra kl. 9-20 på valgdagen.

Valgdistrikt Afstemningssted Adresse Postnr. og by
Dianalund Holberghallen (Multisalen)  Sømosevej 50 4293 Dianalund
Ruds Vedby Ruds Vedby Sognegård Rudsgade 15 C 4291 Ruds Vedby
Alsted Fjenneslev Huset Vrangshøj Thyrasvej 45 4173 Fjenneslev
Sorø Sorø Borgerskole (Bygning H - Musiklokalet) Alleen 8 4180 Sorø
Frederiksberg Frederiksberg Hallen (Hal 1) Smedeparken 1 4180 Sorø
Pedersborg Pedersborg Hallen (Musiklokalet) Rustkammervej 76 4180 Sorø
Stenlille Stenlille-Hallen (Hal 2) Idrætsvej 4 4295 Stenlille

Vær opmærksom på, at afstemningssted i valgdistrikt Alsted Fjenneslev er Huset Vrangshøj. Årsag til, at valget ikke finder sted i Alsted Fjenneslev Hallen, er på grund af hærværk og hvor gulvet skal udskiftes. 

Bliv klogere på, hvornår du får dit valgkort, og hvad du gør, hvis det ikke er landet i din postkasse.

Du modtager dit valgkort senest fem dage før valgdagen. Valgkortet er personligt, og du skal medbringe det på dit valgsted, når du skal stemme.

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort, eller hvis der er fejl i det, skal du kontakte Borgerservice på telefon 5787 6000.
 

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har mit valgkort?

Du har også mulighed for at stemme uden dit valgkort. Så skal du møde op på valgstedet med gyldig identifikation (pas, kørekort eller sundhedskort).
 

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået ny adresse?

Hvis du flytter eller anmelder flytning i perioden op til EU-Parlamentsvalget, skal du være opmærksom på følgende regler:
 

Er du flyttet inden for kommunen?

Er du er flyttet og har anmeldt flytningen senest 24. maj (16 dage før valget), skal du stemme på det afstemningssted, der er tilknyttet din nye adresse. Sker flytningen eller anmeldelsen af flytningen senere, skal du stemme på det afstemningssted, der er tilknyttet den adresse, som du er fraflyttet. Afstemningsstedet står på dit valgkort.


Er du flyttet fra en anden kommune?

Hvis du flytter til Sorø Kommune fra en anden kommune og har anmeldt flytningen senest 24. maj (16 dage før valget) skal du stemme på det afstemningssted, der er tilknyttet din nye adresse. Anmelder du flytning senere end 16 dage før valget, skal du stemme i den kommune, du er flyttet fra. Husk du altid kan brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark.  
 

Er du flyttet hjem fra udlandet?

Hvis du er flyttet hjem til Danmark fra udlandet kort før et valg, skal du huske hurtigt at melde flytning. Du kan kun stemme, hvis du har meldt flytning senest syv dage inden valget. 

 

Er du flyttet til udlandet?

Du kan ikke stemme, hvis du på afstemningsdagen eller senere flytter til udlandet.

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at ændre afstemningssted.

Alle afstemningssteder bestræber sig på at være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede. Der er valgbokse beregnede til kørestolsbrugere på alle afstemningssteder.

Er du ikke i stand til at gå fra din egen bil og ind til afstemningsstedet på valgdagen, er det muligt at få stemmemodtagere ud til din bil.

På Sorø Borgerskole og Stenlille Hallen er der i valgboksen hæve-sænkebord  og lup med lys til brug for synshandicappede. På Sorø Borgerskole er desuden CCTV-skærm.

 

Ansøg om at stemme ved at andet afstemningssted

Handicapfaciliteterne på afstemningsstederne varierer en del, og det er derfor muligt at søge om at stemme på et andet afstemningssted, end det man er tilknyttet i forhold til valglisten. Man kan kun overføres til et andet afstemningssted i bopælskommunen. Ændringen i afstemningssted skal være begrundet med vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen kan ske fra søndag den 12. maj til fredag den 31. maj kl. 12.00. Udfyld ansøgningsskema til at stemme ved et andet afstemningssted og send til borgerservice@soroe.dk.  

Læs mere om, hvordan du kan få hjælp til at stemme ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024 - se folder her

Organisationer og foreninger kan søge om tilladelse til at foretage indsamling ved afstemningsstederne.

En tilladelse vil altid blive givet med en række betingelser, der skal overholdes af indsamlerne. Det skyldes, at valgloven forbyder valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning af vælgeren i afstemningslokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil.

En tilladelse til indsamling vil derfor forudsætte, at:

 • Indsamlingen alene finder sted udenfor valgstedernes område,
 • Indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, herunder besværliggør vælgernes færden til og fra valgstederne, og
 • Sorø Kommune ikke påtager sig opgaver i forbindelse med indsamlingen.

Tilladelsen bliver givet af valgbestyrelsen inden valget.

Send ansøgning til gmh@soroe.dk senest fredag den 10. maj. 

Du kan brevstemme fra mandag den 29. april frem til torsdag den 6. juni 2024.

Hvis du ikke har mulighed for at afgive din stemme på valgdagen, kan du brevstemme fra mandag den 29. april 2024 til torsdag den 6. juni 2024. 

Du kan brevstemme i alle borgerservicecentre i Danmark. Du møder blot op og afgiver din stemme. Du behøver ikke medbringe valgkort, kun legitimation som fx sundhedskort. Ændrer du holdning, kan du stemme igen frem torsdag den  6. juni 2024.

Hvor kan jeg brevstemme?

Se nedenfor, hvor og hvornår du kan stemme i Sorø Kommune.

Borgerservice, Sorø, (Absalonsgade 17) 

Mandag - onsdag kl. 10-13
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13
Lørdag den 25. maj og 1. juni 2024 kl. 09-12
Onsdag den 5. juni 2024 (Grundlovsdag)  kl. 09-12 
Torsdag den 6. juni  kl. 09-17

 Dianalund Bibliotek

Mandag kl. 13 - 17
Tirsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17

Brevstemme i hjemmet

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstederne på valgdagen, har du mulighed for at stemme i dit eget hjem. Hvis du ønsker at stemme i dit hjem, kan du enten ansøge på borger.dk eller udfylde dette skema: Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet.

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan ske fra søndag den 12. maj 2024 frem til tirsdag den 28. maj 2024 kl. 18.00. Efter ansøgningsfristen vil du få besked fra kommunen om, hvilken dag og hvilket omtrentlige tidspunkt stemmeafgivningen i hjemmet vil finde sted. 

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 5787 6000 fra den 13. maj 2024 kl. 10, for at få hjælp til at udfylde skemaet.

Brevstemme på sygehuset

Hvis du eller en pårørende er indlagt på sygehuset, når folketingsvalget afholdes, så kan der afgives brevstemmer der. Spørg det enkelte sted om, hvordan det foregår.

Brevstemme på plejehjem m.v.

I boligformer som plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecentre, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger og friplejeboliger får beboerne mulighed for at brevstemme. Stemmemodtagere fra Sorø Kommune kommer forbi og modtager brevstemmerne. Udfyld dette skema Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet.og send til borgerservice@soroe.dk. 

Brevstemme fra udlandet

Hvis du gør tjeneste på et dansk skib eller havanlæg - fx boreplatform - kan du brevstemme der. Opholder du dig midlertidigt i udlandet, fx er på ferie eller lignende, kan du også brevstemme. Ønsker du at brevstemme fra udlandet, skal du henvende dig til den danske ambassade eller konsulat i det land, du befinder dig.

Du kan afgive din stemme fra tirsdag den 9.marts 2024, hvis du stemmer fra udlandet. Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men er brevstemmen ikke modtaget i kommunen inden afstemningen begynder kl. 9.00 på valgdagen, kan brevstemmen ikke komme i betragtning.

 

Der gælder særlige regler for at sætte valgplakater op. Se mere herunder.

 
Ophængning af valgplakater til Europa-Parlamentsvalget den 9. juni 2024

Der må hænges op fra lørdag den 18. maj 2024 kl. 12.00. Valgplakater skal tages ned senest mandag den 17. juni inden døgnets udgang.

 

Generelle vilkår for ophængning af valgplakater

Når der er valg, må kandidaterne hænge deres plakater op i lysmasterne. Der findes regler for ophængning af vejplakater på vejarealet, som man skal følge på offentlige veje og private fællesveje. 

 

Hvornår må valgplakater komme op at hænge?

Valgplakater og midler til at fastgøre valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet.

 

Hvor må plakaterne hænge?

På kommune- og statsveje må der kun hænges valgplakater op på følgende:

 • Lysmaster 
 • Hegn 
 • Vejtræer 
 • Elmaster 
 • Genstande, der er fæstnet i jorden, fx spyd, pind, strop, mv. 

På private fællesveje i byer eller bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på lys- eller elmaster.

 

Opsætning af valgplakater eller bannere på privat grund

Opsætning af valgplakater på privat grund i ”by, bymæssig bebyggelse” er ikke omfattet af hverken vejloven, privatvejsloven eller naturbeskyttelsesloven. 

Vær opmærksom på følgende:

 • At grundejers accept skal foreligge inden opsætningen.
 • At der ikke er en lokalplan, der forhindrer opsætningen.
 • At redningsåbninger må ikke spærres ved opsætningen.
 • At valgplakater skal fastgøres forsvarligt.
 • Såfremt valgplakaten efter opsætning viser sig at være til fare for trafiksikkerheden, kan politiet kræve valgplakaten/banneret fjernet iht. færdselslovens § 99.

Valgmateriale opsat på privat område, f.eks. en mark i det åbne land, er omfattet af lovgivningen. Materialet må derfor kun opsættes i perioden fra den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valgdagen.

 

Dette skal du være opmærksom på, når du hænger valgplakater op

Valgplakaten må ikke hænges op: 

 • På eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • I midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • På højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.,
 • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten,
 • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten,
 • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
 • Så den forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold
 • Så den i øvrigt ikke udgør en fare for trafiksikkerheden

Valgplakaterne skal forsynes med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på den fysiske/juridiske person, der har iværksat ophængningen. Oplysningerne kan stå på bagsiden.

 

Hvis plakaterne hænger ulovligt

Plakater, der hænger ulovligt, kan vejmyndigheden påbyde nedtaget inden for 24 timer. Der er også regler for, hvornår de kan fjernes akut.

Ulovligt ophængte plakater kan tippes til Sorø Kommune på www.soroe.dk..

 

Læs eventuelt mere

Der kan man læse meget mere om Vejdirektoratets regler for ophængning af valgplakater. 

Se også Vejdirektoratets vejledning med eksempler på rigtig og forkert ophængning: Valgplakater på vejareal.

Se oversigt over partier og kandidater ved Europa-Parlamentsvalget den 9. juni på valg.im.dk