Pressemeddelelse

Aftale om handleplan for budgetoverholdelse 2023 indgået

01-03-2023

Et flertal i Sorø Kommunes Kommunalbestyrelse (Konservative, Venstre, Nye Borgerlige og løsgænger Kasper Nygaard) har indgået aftale om en handleplan for overholdelse af budgettet i 2023. Det har på baggrund af det forventede regnskab 2022 været muligt at reducere kravet til besparelser fra 49,2 mio. kr. til 43,2 mio. kr. Aftalen prioriterer så vidt muligt varige løsninger og skal understøtte et realistisk grundlag for fremtidige budgetforhandlinger.

Sorø Kommune stod ved indgangen til 2023 ligesom flere andre kommuner over for en kraftigt udfordret økonomi. Da Kommunalbestyrelsen i 2022 vedtog Budget 2023, var der ud fra det daværende grundlag grund til at forvente, at kommunen havde et robust budget for de kommende år. Siden har der vist sig en række forhold, som har påvirket grundlaget og dermed robustheden i budgettet for 2023 i Sorø Kommune.

De økonomiske udfordringer bunder blandt andet i stigende energiudgifter, merudgifter til den busdrift, Movia står for, og det stadigt stigende udgiftspres til bl.a. specialundervisning og tilbud til sårbare børn og unge. Derudover spiller det en stor rolle, at kommunerne kun delvist har fået kompensation fra staten til de øgede udgifter til ekstraordinære prisstigninger, der blev en realitet i 2022.

Alle udfordringerne vurderes at fortsætte i årene fremover. Derfor omfatter handleplanen varige løsninger, som har fuld effekt senest 1. januar 2024. Disse løsninger suppleres med engangstiltag i 2023 for at opnå den samme effekt allerede i 2023.

 

Aftalen understøtter muligheden for et budget i balance

Aftaleparterne understøtter med denne aftale muligheden for et budget i balance. Det har været og er fortsat en stor opgave, Kommunalbestyrelsen kigger ind i, for at bringe den kommunale økonomi i balance. Der er stigende udgifter på flere områder, og det er afgørende, at vi imødegår de kendte udfordringer, så der sikres ro og balance i 2023.

Aftalen er udarbejdet med et langsigtet blik og med prioritering af varige løsninger, så vidt det er muligt. Men arbejdet med at understøtte balance i økonomien er ikke færdigt. Handleplanen er første skridt i en langsigtet og ansvarlig plan for budgetstabilitet og for at bringe kommunens udgifter ned varigt. Den skal understøtte et realistisk grundlag for budgettet i 2024, hvor løsninger for 2024 og de kommende år skal prioriteres. Det beslutter Kommunalbestyrelsen også en proces for på aftenens kommunalbestyrelsesmøde.

Det er forventningen, at der på de enkelte fagområder stadig er behov for en stram styring af udgifterne. Udgiftspresset på de specialiserede socialområder, specialundervisning samt køb og salg af plejeboligpladser løser sig ikke med et slag. Det er en længere proces, som vil have øget fokus i lang tid fremover. I det kommende budgetarbejde vil der også være fokus på det stigende sygefravær i forlængelse af corona-perioden, som både presser økonomien og svækker servicen ift. borgerne.

 

Alle udvalgsområder bistår til en fælles løsning

De forskellige fagudvalg har alle bidraget til handleplanen med betydelige besparelser. Alle udvalgsområder bidrager derfor i væsentlig grad til en fælles løsning på tværs af de forskellige serviceområder.

Som en konsekvens af den øjeblikkelige opbremsning har parterne fundet det nødvendigt at genvurdere kommunens anlægsbudget. Anlægsbudgettet for 2023 nedjusteres med 9,3 mio. kr., og et revideret anlægsbudget for 2023 vedtages i april måned.

Der er i handleplanen foretaget en nøje prioritering af kernevelfærden til børn, unge og ældre. Det er ikke muligt at friholde de store serviceområder. Partierne bag aftalen har derfor prioriteret at spare på administration og centrale puljer. Ca. 5 mio. kr. i handleplanen vedrører den kommunale administration. Det er tiltag, der lægger sig oveni, at der allerede i budget 2023 blev fjernet ca. 1 mio. kr. på det administrative område. Hertil kommer, at der i budget 2023 er sparet administrative ressourcer i Jobcentret svarende til i alt ca. 2 mio. kr. som en del af den samlede kommunale medfinansiering af Arnepensionen.

Der igangsættes samtidig en analyse af forbruget af administrative ressourcer fremadrettet. Dette gøres frem mod budget 2024. Aftaleparterne forventer, at denne analyse viser et besparelsespotentiale, der sikrer, at den kommunale administration fremstår veltrimmet og i balance i forhold til at understøtte kerneopgaven. I 2023 indføres umiddelbart et fleksibelt ansættelsesstop vedr. administrative og ledelsesfunktioner. Det forventes at give et samlet provenu på 2,5-3 mio. kr.

Vi har inden for aftalens rammer prioriteret at skabe rum til, at det igangværende arbejde med at skabe balance i økonomien på de forskellige udvalgsområder i de kommende år kan gennemføres på en god måde. Det betyder, at en del af udfordringen i 2024-26 bliver en del af den kommende proces for budget 2024.

Friholdelse af besparelse på de brugerstyrede aktivitetscentre for ældre og dagcentre har været særligt vigtig for aftaleparterne. Det har derudover også været muligt at gennemføre færre besparelser på Kultur og Fritidsområdet, end der umiddelbart var lagt op til.

 

Fakta

Som bilag til denne pressemeddelelse er vedlagt to nye bilag, der giver et overblik over den aftale om handleplan for budgetoverholdelse, der nu foreligger:

  • Bilag 6 viser de tiltag i handleplanen, der nu gennemføres i det enkelte udvalg, idet det bemærkes, at Kultur og Fritidsudvalget først udmønter deres endelige tiltag i marts måned.

    Find bilag 6 her
  • Bilag 7 viser et overblik over gennemførte tiltag i de enkelte fagudvalg og samlet for kommunen ift. de måltal, der var udgangspunktet for handleplanen. Måltallet er reduceret på baggrund af det forventede regnskab 2022, der netto viste mindre forbedringer. En del af udfordringen i 2023 løses ved at reducere i anlægsudgifterne i 2023 med 9,3 mio. kr. Dette udmøntes i Økonomiudvalget i april måned. Bilag 7 viser også den del af udfordringen, der skal løses i de enkelte fagudvalg som led i arbejdet med budget 2024.

    Find bilag 7 her