Lokalplan endeligt vedtaget

Lokalplan for Ankerhus-området med boliger, offentlige formål mm. er endeligt vedtaget.

28-05-2024

Klagefristen er den 3. juli 2024

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 75.

Dette skete på Kommunalbestyrelsens møde den 22. maj 2024.

Læs referat fra mødet (pkt. 533)

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udviklingen af et nyt blandet byområde af høj kvalitet og som tilpasses i forhold til kulturmiljøet og den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Det vil sige et nyt boligområde med bl.a. rækkehuse og etageboliger samt mulighed for forskellige offentlige formål omkring den tidligere husholdningsskole og seminarium Ankerhus.

Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre bevaringen af eksisterende bebyggelse og beplantning med kulturhistorisk værdi for området. Dette sker ved at bygninger og træer udpeges som bevaringsværdige med forbud mod nedrivning.

Læs Lokalplanen

Lokalplanlægningen har krævet, at kommuneplanrammen So.O 1, blev ændret fra en ramme til offentlige formål til en boligramme med mulighed for fx liberalt erhverv, museum mv.

Kommuneplanrammen blev ændret i forbindelse med revision af kommuneplanen, der blev endeligt vedtaget af Sorø Kommunalbestyrelse den 22. maj 2024.

Læs referatet fra mødet (Pkt. 531)

Ændringer i lokalplanen efter den offentlige høring

Det er, i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen, besluttet at foretage nogle få rettelser og tilføjelser i lokalplanen i forhold til det reviderede planforslag, som har været i supplerende offentlig høring.

Læs oversigten over ændringerne 

På baggrund af beslutning fra Natur, Teknik og Miljøudvalget, er der foretaget en tilføjelse til lokalplanens § 8.12 samt ændring af kortbilag 4, i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Læs om ændringerne i notatet

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Gældende lokalplaner

En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område.

Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom.

Find din lokalplan på Sorøkortet

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne offentliggørelse, dvs. senest den 3. juli 2024 inden midnat. Det er kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus. Klageportalen findes på Nævneneshus.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til

det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Indsend din klage via Klageportalen

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13