Lokalplan er endeligt vedtaget

Lokalplan for etablering af en energistation (Vaskehal, tankanlæg og el-ladestandere) i Pedersborg er endeligt vedtaget.

29-04-2024

Klagefristen er den 27. maj 2024.

Sorø Kommunalbestyrelse har i henhold til planlovens § 27 endeligt vedtaget Lokalplan SK 78 – Etablering af tankanlæg, vaskehal og el-ladestandere (Energistation) i Pedersborg.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe de planmæssige grundlag for at der kan opføres en vaskehal, et tankanlæg og el-lade standere, samlet betegnet energistation ved Elmebjergvej/Kalundborgvej i Pedersborg. Lokalplanen skal være medvirkende til at imødekomme den grønne omstilling med ønsket om at udskifte fossilt brændstof med vedvarende energikilder.

Til lokalplanen er der udarbejdet en udbygningsaftale, der skal sikre en højresvingsbane langs Kalundborgvej.

Læs Lokalplanen

Udbygningsaftalen fremgår af sidste bilag i lokalplanen.

Planens retsvirkninger

Efter denne bekendtgørelse af lokalplanen må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre kommunen har meddelt dispensation hertil efter planlovens regler.

Gældende lokalplaner 

En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område.

Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom.

Find din lokalplan på Sorøkortet

Klagevejledning

Alle, der har en retlig interesse i lokalplanen, kan klage over dens endelige vedtagelse til Planklagenævnet inden 4 uger fra denne  offentliggørelse, dvs. senest den 27. maj 2024 inden midnat. Det er  kun retlige spørgsmål, der kan påklages.

Hvis du ønsker at klage, skal klagen indsendes digitalt til Sorø Kommune via Planklagenævnets Klageportal hos Nævnenes Hus.

Find klageportalen på Nævnenes Hus hjemmeside .

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen. Klagenævnet opkræver et gebyr på 900 kr. for

privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger, før en klage behandles. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal

du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på e-mail: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Indsend din klage via Klageportalen

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13