1

Indledning

Nærværende tillæg nr. 2 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020, omfatter separatkloakering af 9 ejendomme syd for Karsholtevej i Skellebjerg. Projektet fremgår af Spildevandsplan 2020 ´Indsatsområder´ jf.afsnit 2.1.2. De direkte berørte matrikler er 1a, 2q, 2a, 3a, 4i, 4g, 4m, 4n og 10 Skellebjerg by, Skellebjerg.

I dag ledes eksisterende separatkloakeret overfladevand u-renset og u-forsinket til recipienten Bolbjerg Rende. Der etableres derfor BAT bassin til rensning og forsinkelse af overfladevand fra hele Skellebjerg på matr.nr. 3m Skellebjerg by, Skellebjerg.

Skellebjerg renseanlæg står nu overfor en større renovering. Renseanlægget kan på nuværende ikke leve op til de udledningskrav som bliver stillet, og vil ikke kunne leve op til kravene på trods af renoveringen.

Derfor ønskes Skellebjerg Renseanlæg nedlagt. Sorø Spildevand A/S ønsker i den forbindelse at etablere en ny pumpestation i Skellebjerg på matr.nr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg og en transportledning langs med Karsholtevej, hvor spildevandet ledes via trykledning til et etableret ledningsnet ved Karsholtevej i bygrænsen til Dianalund og ender på Dianalund Renseanlæg.

Der henvises til Spildevandsplan 2020 for øvrige generelle bestemmelser.

2

Lovgrundlag

2.1

Spildevandsplantillæg

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2020 udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §32 og Spildevandsbekendtgørelsens §§ 5-7.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 32, hvor det står anført at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens2 § 5, stk. 4 anfører, at ” Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor”.

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1. anfører at ”Spildevandsforsyningsselskaber er forpligtiget til at forsyne ejendomme, som fastlagt af kommunalbestyrelsen”.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 3. anfører at ”Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse af forsyningsforholdende i kommunen, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten med spildevandsforsyningsselskabet”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

 

 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022.
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 1317 af 04/12/2019.

2.2

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens3 § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor for bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.

 

 

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 973
af 25/06/2020.

2.3

Ekspropriering

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Sorø Spildevands ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for, at realisere de planlagte tiltag jf. miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Forsyningen at foretage ledningsarbejder på private grunde og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v.

Byrådet i Sorø Kommune har i maj 2018 truffet fornyet principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Spildevand A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om rettigheder og arealer. Den aftalte erstatning er skattefri for lodsejeren, når aftalen er på ekspropriationslignende vilkår. Ved frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne. De frivillige aftaler vil typisk blive benyttet ved mindre anlægsarbejder. Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S gennemføre rettighedserhvervelse via ekspropriation. Dette skal forelægges kommunens Teknik og Miljøudvalg inden ekspropriationssagen påbegyndes. Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvis det viser sig nødvendigt.

I forbindelse med detajlplanlægning af projektet i området, kan der opstå behov for at etablere ledninger, pumpestationer eller bassiner på privat grund, og dermed kan det komme på tale, at grundejer skal afgive areal, eller at ejendommen bliver pålagt en servitut. Udgangspunktet er dog, at nye ledninger lægges i veje og stier.

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2020 omfatter udpegning af 9 ejendomme (se figur 3, grønt område), der skal separatkloakeres, og derudover skal der anlægges et BAT bassin inden udledning til recipienten, samt pumpestation til erstatning for renseanlægget. Bassin og pumpestation anlægges på matr. 3m Skellebjerg by, Skellebjerg. Se figur 1 og bilag 4. Matr. 3k, hvor Skellebjerg Renseanlæg nedlægges, overdrages til ejer af matr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg.

Ejer af matr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg må påregne at afgive et areal på ca. 4.500 m2 til nævnte spildevandstekniske anlæg i forbindelse med projektet. Arealoverdragelsen ventes at ske via frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Se figur 1 og bilag 4.

Figur 1. BAT bassin og pumpestation ønskes anlagt på matr.nr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg (pink markering). Skellebjerg Renseanlæg ligger på matr.nr. 3k Skellebjerg By, Skellebjerg (grøn markering), som overdrages til ejer af matr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg. Bolbjerg Rende er markeret med blå linje.

Ejendomme der ligger inden for eller i nærheden af projektområdet kan forvente at blive berørt af kloakprojektet. Se desuden bilag 1.

 

3

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Herunder beskrives de øvrige planer som danner rammer for spildevandsplanen.

3.1

Kommuneplan og planstrategi

Skellebjerg ligger inden for kommuneplanramme Sk.B 1, Sk.B 2 og Sk.Bl 1 i Sorø Kommuneplan 2019-2030.

Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen jf. miljøbeskyttelseslovens § 32. Sorø Kommuneplan 2019-30 med tilhørende Vision 2022 fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv.

Spildevandsplanen skal generelt understøtte kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune.

Under kommuneplanens generelle rammebestemmelser står, at ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens kloaksystem, med separering af regn- og spildevand, i henhold til bestemmelserne herom, i kommunens spildevandsplan. Regnvand fra tagarealer, veje, pladser og lignende befæstede anlæg/arealer skal som hovedregel nedsives på egen grund eller på et fællesareal, medmindre regnvandet benyttes til wc-skyl og tøjvask. Opsamling af tagvand til wc-skyl, tøjvask m.m. skal anmeldes til Sorø Kommune4. Ved lokalplanlægning kan nedsivning af regnvand understøttes bl.a. via bestemmelser om maksimal befæstningsgrad på de enkelte grunde. Er jordbunden ikke egnet til nedsivning, må regnvand fra tage samt veje og andre befæstede arealer føres til bassiner via sandfang og olieudskillere. Regnvandsbassiner skal generelt udformes, så de indgår i et områdes fællesarealer som naturlige landskabselementer.

er kan ligeledes ind tænkes andre former for lokal afledning af regnvand i forbindelse med indretning af friarealer og grønne områder.

Forud for nærværende tillæg har det været undersøgt hvorvidt der kunne opnås enighed blandt de berørte grundejere om at holde overfladevand på egen grund. Der er ikke enighed blandt borgerne, hvorfor der gennemføres en separatkloakering af fælleskloakken5.

En lille del af matr.nr. 3m ligger indenfor Kommuneplanramme Sk.Bl.1 (muligvis udlagt til byggegrund). Det fremgår af rammerne, at der i området kan tillades fælles anlæg, tekniske anlæg og miljøvenligt erhverv, hvor Sorø Kommune vurderer, det er rimeligt. Se bilag 4 for plan over bassinets og pumpestationens placering. Anlæg af regnvandsbassin sker uden for kommuneplanrammen.

Nærværende tillæg til spildevandsplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for afledning af spildevand og regnvand i ny bebyggelse.

 

 

4 Se reglerne på Sorø Kommunes hjemmeside.
5 Jf. § 16 i BEK. nr. 1393 af 21/06/2021.

3.1.1

Lokalplaner

I Skellebjerg er kun et mindre område lokalplanlagt til byudvikling, med SK 5 – Boligområde ved Herrestrupvej i Skellebjerg. Lokalplanområdet ligger uden for området vedrørende nærværende spildevandstillæg og har derfor ikke betydning.

3.2

Klimatilpasningsplan

Kommunalbestyrelsen vil med retningslinje 10.3.2 og 10.3.3 i Sorø Kommuneplan 2019-2030 sikre, at arealer i risiko for væsentlig oversvømmelse friholdes for bebyggelse, fortætning, særlige anlæg og anden følsom arealanvendelse, medmindre byggeri og andre sårbare anlæg kan sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger.

På screeningsværktøjet KAMP6 ses arealer med risiko for oversvømmelse. Jf. KAMP ser det ud til, at der på dele af området hvor BAT bassinet påtænkes kan forventes vand på terræn ved en 2 årshændelse på baggrund af en screening af lavningsdybderne. Det er nødvendigt at Forsyningen udfører nærmere undersøgelser inden anlæg detailplanlægges og udføres.

Figur 2. Blue spot kort fra KAMP: 15 mm nedbør: Timenedbøren for en 2 års hændelse er 16 mm i Sorø Kommune for referenceperioden. Lilla områder: viser bygninger og vejstrækninger der potentielt påvirkes.

Separatkloakering af de sidste 9 ejendomme i Skellebjerg bidrager til sikring af bebyggelse mod oversvømmelse.

 

 

6 KAMP (miljoeportal.dk).

3.3

Statens vandområdeplan

Spildevandsplanen må ikke stride imod vandområdeplaner. Vandområdeplanerne fastsætter mål for kvaliteten af vandområderne og nye eller ændrede udledninger fra spildevandsanlæg til vandmiljøet skal vurderes i forhold til disse mål. Målet er at sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2021, og med tredje planperiode er målet 2027.

I dag ledes separatkloakeret regnvand fra den nordlige del af Skellebjerg ud til Bolbjerg Rende uden rensning og forsinkelse (udløb AS). Den sydlige del af byen er fælleskloakeret, og der er ikke regnvandsudløb eller overløb fra fællessystemet, og den samlede vandmængde ledes i dag til Skellebjerg renseanlæg. Ved vedvarende regn, sker der aflastning af renseanlægget til Bolbjerg Rende via bypass. Aflastningen sker til udløb BS til Bolbjergrenden, som også er udløb fra renseanlægget. Bolbjerg Rende leder til Skelbækken, der går over i Bjørnevad Å og ud i Tude Å systemet, som har dårlig økologisk tilstand. Slutrecipienten er Musholm Bugt, hvor kvælstofindsatsen er fastsat i henhold til tilstanden i dette vandområde.

Tude Å ligger i Hovedvandopland Smålandsfarvandet (2.5), hvor der er kvælstofindsats jf. Vandområdeplan 2015-2021. Bolbjerg Rende er 2619 m langt, hvoraf 119 m er rørlagt. Vandløbet er § 3 registreret og målsat i Vandplan 2015-21, og har i flere år overholdt målsætningen God Økologisk Tilstand for Dansk Vandløbs Fauna Indeks. Vandløbet er uden fisk, og målsætningen betyder at der skal kunne trives et alsidigt dyre og planteliv selv om ringe eller manglende vandføring i perioder forhindrer at der kan leve fisk. Der er ikke Natura 2000 udpegning i området.

Spildevand fra Skellebjerg (270 PE svarende til ca. 10.000 m3 /år) skal renses på Dianalund Renseanlæg.

På sigt skal Dianalund Renseanlæg også nedlægges, hvormed spildevandet pumpes videre til Stenlille renseanlæg, der udbygges til den tid. Denne del af projektet er ikke planlagt eller projekteret. Dianalund Renseanlæg udleder til Bjørnevad Å, hvor tilstanden i dag er Ukendt. Nedstrøms Bjørnevad Å har Tude Å en ringe økologisk tilstand.

Med nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg bortfalder den gennemsnitlige kvælstofudledning fra Skellebjerg Renseanlæg med 507 kg tot - N /år. Den kvalitative vurdering (da vandkemiske data ikke foreligger, ej heller data om udtørring) af påvirkningen af recipienten Bolbjergrenden, er at nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg og fjernelse af udledningen, ikke vil medføre en forringelse af vandløbet. Den afledte vandmængde fra hele oplandet i Skellebjerg, når bassinet er etableret, ventes at være 28.336 m3/år.

Dianalund Renseanlæg renser mere end dobbelt så godt som Skellebjerg med baggrund i kontroltallene7.

Med bedre rensning på Dianalund Renseanlæg forventes den forøgede N-udledningen fra Dianalund Renseanlæg maksimalt at stige med 50 % af den tidligere gennemsnitlige udledning fra Skellebjerg renseanlæg, så den forventede gennemsnitlige udledning bliver 5.141+ 50 % af 507 = 5.395 kg tot N /år (eller mindre). Den samlede gennemsnitlige effekt, af nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg, på Tude Å systemet bliver en reduktion på ca. 250 kg tot – N / år. Se bilag 2 og 3 der viser spildevandsanalyser fra 2020 for Skellebjerg og Dianalund Renseanlæg. Analyserne viser at samtlige vilkår og kravværdier overholdes i dag8.

Der udarbejdes revideret udledningstilladelse til Dianalund renseanlæg, som ud over at skulle modtage spildevand fra Skellebjerg også skal modtage spildevand fra Pilegårdstrekanten og andre udstykninger i Dianalund, der nu realiseres. Dianalund Renseanlæg vurderes at have den hydrauliske kapacitet til at modtage det ekstra spildevand. Det er derudover vurderingen, at Dianalund Renseanlæg vil kunne rense tilfredsstillende med den nye belastning, eller at man kan få det til at kunne. I takt med at ejendomme i Dianalund by separerer deres kloak internt, vil Dianalund renseanlæg også kunne modtage mere koncentreret spildevand, hvilket forbedrer anlæggets renseevne.

Med ovennævnte tiltag, for at optimere afledningen og rensning af spildevand fra Skellebjerg, og for at forbedre og lovliggøre rensning af spildevand på Dianalund Renseanlæg, sikres at Spildevandsplantillægget for Skellebjerg ikke strider imod vandområdeplanens målsætning. Den øgede spildevandsbelastning fra Skellebjerg forventes først at være aktuel fra 2022-2023.

 

 


7 Kontroltallet er en statistisk bearbejdning af måltal.
8 Måltallene skal være overholdt 95 % af tiden.

3.4

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanerne kan ses her: Sorø Kommunes planer, politikker og strategier (soroe.dk).

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. De mest følsomme områder er udpeget til indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives.

3.4.1

Grundvand

Området ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og i indvindingsoplandet til Dianalund Vandværk. Der er ikke udpeget indsatsområder eller BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) ved Skellebjerg. Projektet forventes ikke at påvirke grundvandet.

3.5

Vandløb

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes til vandløb uden gener for recipienten eller de omkringboende. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres.

Med etablering af BAT bassin til separatkloakeret regnvand, ventes en bedring af det offentlige vandløb, Bolbjerg Rendes fysiske og miljømæssige tilstand idet vandet renses og forsinkes inden udledning. Der etableres nyt udløb, se bilag 4. En del af vandløbet i byen er rørlagt. Med nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg fjernes overløb med urenset spildevand fra bypass. Nedlæggelse af renseanlægget reducerer de tilførte vandmængder, til Bolbjerg Rende fra renseanlægget, med ca. 10.000 m3 /år (svarende til 270 PE).

Dog tilføres separatkloakeret vand fra de 9 ejendomme til Bolbjerg Rende via bassinet. Den samlede afledte vandmængde fra hele oplandet i Skellebjerg, når bassinet er etableret ventes at være 28.336 m3/år.

Der vil blive ledt mere spildevand til Dianalund Renseanlæg, der udleder renset spildevand til Bjørnevad Å.

Den øgede spildevandsmængde håndteres ved revideret udledningstilladelse til renseanlægget. Se afsnit 3.3.

Målsætningen for strækningen iht. Vandområdeplanens basisanalyse er ”God økologisk tilstand” og ”God kemisk tilstand”. Tilstanden opgives til at være ”Moderat økologisk tilstand” samlet set, men dog som ”God økologisk tilstand” for smådyrene, og ”Ukendt kemisk tilstand”. Der vurderes at være ” Risiko for
manglende opfyldelse i 2027 af miljømål for samlet økologisk tilstand”, men ” Risiko for manglende opfyldelse i 2027 af miljømål for kemisk tilstand kan ikke vurderes”.

Der foreligger ikke vandkemiske data eller data om udtørring af vandløbet Bolbjerg Rende. Der er derfor ikke umiddelbart noget at bemærke til reduktionen i Bolbjergrendens vandføring. Der tilledes fortsat i et vist omfang regnvand til strækningen, dog bedre renset og forsinket. Vandet bliver i samme vandløbssystem. Det vurderes, at nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg og fjernelse af udledningen fra renseanlægget, ikke vil medføre en forringelse af vandløbet. Umiddelbart vurderes forbedringerne af miljøtilstanden at opveje reduktionen i vandføringen.

Sorø Forsyning får ved behov lavet en sårbarhedsanalyse af Bolbjerg Rende til brug for ansøgning om udledningstilladelse.

3.5.1

Hoveddræn

I forhold til vandløbsloven skal bygherre være opmærksom på, om der er hoveddræn der krydser arealet.

Sådanne dræn administreres efter vandløbsloven. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at omlægge en sådan ledning, der modtager vand fra højere liggende arealer.

3.6

Jordforurening

De matrikler der påvirkes af projektet, er ikke omfattet af ”Områdeklassificering” og der er ikke kortlagt V1 og V2 forurening

3.7

Naturbeskyttelse og fortidsminder

I en afstand på 0,5 – 1 km afstand fra området foreligger der ikke registreringer af Bilag IV arter, rødlistearter eller fredede arter. Arealet er intensivt dyrket landbrugsjord, og der er ikke registret § 3 beskyttet natur i nærheden – bortset fra vandløbet. Projektet påvirker ikke natur negativt. Bolbjerg Rende er § 3 beskyttet. Se 3.6.

Der er registreret 2 fortidsminder, som ikke er fredede på matr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg, hvor bassin og pumpestation planlægges anlagt. Museum Vestsjælland er kommet med en udtalelse om, at der er stor risiko for væsentlige skjulte fortidsminder i projektområdet. Bygherre skal indhente § 25 udtalelse jf. museumsloven i god tid inden arbejdets påbegyndelse.

4

Afløbsforhold

4.1

Status

Oplandet til Skellebjerg Renseanlæg deles af Sorøvej/Karsholtevej i en nordlig og en sydlig del. Se figur 3.

Det samlede opland i Skellebjerg er på 12,55 ha. Det reducerede areal er 4,4 ha når det antages at afløbskoefficienten er 0,35. Den nordlige del er separatkloakeret, med regnvandsudløb ”AS” til rørlagte øvre del af Bolbjerg Rende, og med spildevand ført til Skellebjerg Renseanlæg. Den sydlige del er fælleskloakeret, og er uden regnvandsudløb eller overløb fra fællessystem, og den samlede vandmængde ledes til Skellebjerg Renseanlæg.

Der er ikke vejvand tilsluttet fællessystemet. Vejvand fra den nordligste del af Tersløsevej er tilsyneladende tilsluttet ledningsnet tilhørende vejvæsnet.

På renseanlægget er der ved indløb etableret en 100 m 3 stor udligningstank til opmagasinering af spildevand under regn for senere tilledning til renseanlæg, og for bundfældning af spildevand inden aflastning til recipient i tilfælde af vedvarende regn. Der er ikke etableret udstyr til registrering af denne aflastning via bypass. Eventuelle aflastninger fra udligningstanken ledes til udløb ”BS” der også er udløb fra Skellebjerg renseanlæg.

Recipienten er Bolbjerg Rende der indgår i Tude Å systemet. Se desuden afsnit 3.3. og 3.6.

Figur 3. Kloakopland status for Skellebjerg. Røde områder: eksisterende separatkloakerede. Grønne områder: fælleskloakeret områder der separatkloakeres. Sorte områder: ukloakeret kloakopland. Sort område vest for grønne område ved Tåderupvej: Ejendommen er spildevandskloakerede.

Dianalund by er separatkloakeret. Der er flere regnvandsudløb til Bjørnevand Å fra det separatkloakerede oplandet til Dianalund renseanlæg.

Udløb fra det separatkloakerede opland til Dianalund renseanlæg påvirkes ikke af, at der tilledes en større spildevandsmængde til Dianalund renseanlæg, når spildevandet fra Skellebjerg tilledes.

Der er ikke nødoverløb i forbindelse med renseanlægget, men kun udløb ”N” for det rensede spildevand. 

Recipienten er Bjørnevad Å der indgår i Tude Å systemet.

4.2

Plan

Skellebjerg

Spildevandssystemet i Skellebjerg færdigsepareres. I den forbindelse gennemfører Sorø Forsyning kildeopsporing af fejlkoblinger i eksisterende system.

Renseanlægget i Skellebjerg bliver nedlagt, og erstattes af en pumpestation. Udløbet fra renseanlægget fjernes i den forbindelse.

Den nordlige del af oplandet til renseanlægget er uændret.

Regnvand fra den sydlige del af oplandet, samt fra den separerede nordlige del af byen, ledes til nyt BAT bassin der placeres lige nord for Karsholtevej på matr.nr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg med afløb til Bolbjerg Rende. Adgangsvejen ventes anlagt via Møllevej. Den afledte regnvandsmængde fra oplandet, når bassinet er anlagt, ventes at ligge på ca. 28.336 m3/år.

Spildevand fra Skellebjerg pumpes til Dianalund renseanlæg, hvor det renses. Der anlægges en ny pumpeledning langs Karsholtevej (ledningen anlægges på gæsteprincippet), som tilsluttes eksisterende kloak i Karsholtevej ved bygrænsen i Dianalund (lige nord for Karsholtevej 58A).

Pumpeledningen til Dianalund Renseanlæg fra Skellebjerg anlægges ikke i det ellers planlagte tracé der fremgår af kort 2.7 i Spildevandsplan 2020. Dette trace skal ses i sammenhæng med nedlæggelse af Ruds Vedby Renseanlæg, hvilket ikke er projekteret på nuværende tidspunkt. Det ellers planlagte tracé syd om Dianalund er ikke hensigtsmæssigt set i lyset af den lille spildevadsmængde der skal pumpes fra Skellebjerg.

Se bilag 2 der viser spildevandsanalyser fra 2020 for Skellebjerg Renseanlæg. Se bilag 4, der viser en plan for placering af nyt udløb og pumpestation m.v. på matr.nr. 3m Skellebjerg By, Skellebjerg.

Dianalund renseanlæg

Renseanlægget har den hydrauliske kapacitet til at kunne modtage spildevandsmængden fra 270 PE svarende til ca. 10.000 m3 /år.

Renseanlægget har i de 5 foregående år renset ned til et kontroltal på gennemsnitligt 6,95, hvilket er mere end dobbelt så godt, som for Skellebjerg renseanlæg hvor det gennemsnitlige kontroltal er 14,27.

Med bedre rensning forventes den forøgede N-udledningen fra Dianalund renseanlæg maksimalt at stige med 50 % af den tidligere gennemsnitlige udledning fra Skellebjerg renseanlæg, så den forventede gennemsnitlige udledning bliver 5.141+ 50 % af 507 = 5.395 kg tot N /år. (eller mindre).

På sigt skal Dianalund Renseanlæg nedlægges (erstattes af en pumpestation) og spildevandet pumpes til Stenlille renseanlæg, der på sigt skal udbygges. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke en konkret
tidsplan for dette.

Med nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg flyttes et udløbspunkt fra Bolbjerg Rende til Bjørnevad Å, som begge ligger i samme vandløbssystem.

Planlagt rækkefølge af delprojekterne:

  1. Etablering af transportledning til Dianalund renseanlæg.
  2. Etablering og sætning af ny Pumpestation.
  3. Nedlæggelse af Skellebjerg Renseanlæg.
  4. Separatkloakering af de 9 ejendomme ved Skellebjerg.
  5. Etablering af Bassin med nyt udløb.

Ind til alle husstande er omkoblet, til det nye regn – og spildevandssystem, kobles fællesledningen på spildevandssystemet. Fællesledningen betonfyldes når alle husstande er omkoblet til det nye system. Se bilag 3 der viser spildevandsanalyser fra 2020 for Dianalund Renseanlæg.

5

Grundejere der berøres af tillægget

Tillægget berører følgende grundejere, og kommende grundejere af grunde, der bliver udstykket fra disse:

Matr. Nr.

Adresse

1a Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 4, 4293 Dianalund
2q Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 2, 4293 Dianalund
2a Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 1, 4293 Dianalund
3a Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 3, 4293 Dianalund
3m Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 3A, 4293 Dianalund
3k Skellebjerg By, Skellebjerg Karsholtevej 62, 4293 Dianalund
4i Skellebjerg By, Skellebjerg Tåderupvej 2, 4293 Dianalund
4g Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 11, 4293 Dianalund
4m Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 7, 4293 Dianalund
4n Skellebjerg By, Skellebjerg Tersløsevej 5, 4293 Dianalund
10 Skellebjerg By, Skellebjerg Tåderupvej 4, 4293 Dianalund

De separerede ejendomme vil blive omfattet af separatkloakeret kloakopland, og ejendommene skal tilsluttes de offentlige spildevandsstik og regnvandsstik i skel. Tekniske anlæg, der etableres udenfor offentligt vejareal, vil blive tinglyst på den pågældende ejendom.

Øvrige ejendomme der ligger tæt på ovennævnte matrikler kan forvente at blive berørt af kloakprojektet.

Se desuden bilag 1.

6

Tidsplan

Projektet ventes gennemført i 2022-2023.

Den reviderede udledningstilladelse til Dianalund Renseanlæg foreligger efter godkendelse af nærværende tillæg.

Grundejere får samlet en frist på mindst 10 måneder til at gennemføre de interne kloakarbejder på egen grund og tilslutte regnvand og spildevand til de respektive stik i skel.

7

Økonomi

Etablering af de offentlige tekniske anlæg samt spildevands – og regnvandsledninger finansieres til skel af Sorø Spildevand A/S. Private ledningsanlæg samt tilslutning til Sorø Spildevands anlæg og evt. nedsivningsanlæg til tag- og overfladevand finansieres af grundejerne. Der skal betales tilslutningsbidrag for ejendomme der ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak, samt vandafledningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt.

Da ejendommene allerede er tilsluttet kloaksystemet, opkræves der ikke tilslutningsbidrag, men hver enkelt husejer skal afholde udgiften til at tilslutte spildevand og regnvand til de nye parcelbrønde og eventuelle udgifter til at håndtere regn- og spildevand på egen grund.

8

Behandling og vedtagelse af tillægget

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 2 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020 skal, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, offentliggøres med efterfølgende offentlig høring i 8 uger9.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget forelægges høringskommentarerne for Kommunalbestyrelsen i en hvidbog.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune vedtager herefter tillægget, med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen, til den gældende spildevandsplan for Sorø Kommune. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2021 (pkt. 556), at delegere beslutningskompetencen for ikke-principielle spildevandsplantillæg til Teknik og Miljøudvalget.

Teknik og Miljøudvalget har godkendt forslaget om tillæg til spildevandsplanen på møde d. 8. december 2021.

Offentliggørelse af forslag til tillæg har fundet sted i perioden d. 11. januar 2022 – 8. marts 2022.

Natur, Teknik og Planudvalget har endelig godkendt tillægget til spildevandsplanen på møde d. 6. april 2022.

 

 

9 Vedtagelse af spildevandstillæg er fra 2021 delegeret til Teknik og Miljøudvalget.

9

Miljøvurdering

9.1

Baggrund og vurdering

Miljøvurderingsloven skal sikre at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, eller ændringer heri, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven gælder for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse. Hvis planer og programmer inden for bl.a. vandforvaltningsområdet fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer afgørelse af om planen er omfattet krav om miljøvurdering. I forbindelse med afgørelsen skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven, samt resultatet af høringen.

Sorø Kommune vurderer, at spildevandsplantillægget indeholder mindre ændringer til Spildevandsplan 2020. Der er derfor foretaget en vurdering af kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven til bestemmelse af tillæggets sandsynlige indvirkning på miljøet. Screeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Udkast til afgørelse har været i høring hos interne myndigheder. Der indkom ikke bemærkninger, der havde indflydelse på afgørelsens udfald.

9.2

Afgørelse

På baggrund af screeningen har Sorø Kommune den 11. januar 2022 truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 2 ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering.

Afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven, om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af nærværende tillæg til spildevandsplan 2020, har været offentliggjort i 4 uger fra den 11. januar 2022, sammen med høring af udkast til tillægget. Afgørelsen blev ikke påklaget.

10

Bilag

10.1

Bilag 1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse (se afsnit 2.3 om ekspropriering) eller servitutpålæg.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration, omfattende nedenstående punkter.

Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 meter på hver sin side af ledningsanlægget, målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Sorø Spildevand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybde- gående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsnettet, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

Adgang til ledningsanlæg

Ledningsnettet skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Sorø Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

Ulemper samt retablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af en taksationskommission.

Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Sorø Spildevand A/S som påtale berettigede.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Kontakt teknik-miljoe@soroe.dk for at få tilsendt pdf med fuld bilagsliste.