1

1. Indledning

Nærværende tillæg nr. 1 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020, omfatter spildevandskloakering af et nyt boligområde ved Pilegårdstrekanten i Dianalund (lokalplan SK 65). De direkte berørte matrikler er 19a og 19g Tersløse By, Tersløse. Området er markeret med rød streg på kortet på forsiden.

Derudover bliver ejendommene Holbergsvej 21-51 offentligt spildevandskloakerede. Det drejer sig om matr.nr. 19ex, 19eæ, 19ey, 19fo, 19fp, 19ft, 19q, 19fu, 19fd, 19fe, 19fa, 19fb, 19fc, 19eø, 19fv og 19fx Tersløse By, Tersløse. Disse ejendomme er i dag kloakerede via en ældre fællesprivat spildevandsledning, som er tilsluttet Sorø Spildevand A/S. Tagvand skal holdes på egne grunde jf. Aftale mellem Sorø Spildevand A/S og Filadelfia vedr. separatkloakering, fra 2015. Området er markeret med blå streg på kortet på forsiden.

For at kunne gennemføre lokalplan SK 65 er der behov for et tillæg til spildevandsplanen, der udpeger området til spildevandskloakering. Der skal etableres fællesprivate regnvandsbassiner til lokal håndtering og afledning af regnvand (LAR), med tilslutning (reguleret overløb) til offentlig regnvandskloak. Matr.nr. 19g indgår ikke i SK 65, men den er omfattet af det eksisterende kloakopland.

Spildevandet fra området vil blive ledt til Dianalund Renseanlæg, som på sigt skal nedlægges. Spildevandet vil i stedet, til den tid, blive pumpet til Stenlille Renseanlæg. Regnvand skal nedsive i videst muligt omfang indenfor området i henhold til nedsivnings - og tilslutningstilladelse for tag – og overfladevand for området, samt i henhold til bestemmelser i SK 65 samt nærværende tillæg.

Der henvises til Spildevandsplan 2020 for øvrige generelle bestemmelser, særligt afsnit 3.

2

Lovgrundlag

2.1

Spildevandsplantillæg

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2020 udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §32 og Spildevandsbekendtgørelsens §§ 5-7.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 32, hvor det står anført at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens2 § 5, stk. 4 anfører, at ” Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor”.

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1. anfører at ”Spildevandsforsyningsselskaber er forpligtiget til at forsyne ejendomme, som fastlagt af kommunalbestyrelsen”.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 3. anfører at ”Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse af forsyningsforholdende i kommunen, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten med spildevandsforsyningsselskabet”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

 

 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25/11/2019.
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021.

2.2

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens3 § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor for bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.

 

 

3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

2.3

Ekspropriering

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for at udpege ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Sorø Spildevands ret til ekspropriation eller aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for, at realisere de planlagte tiltag jf. miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Sorø Spildevand A/S at foretage ledningsarbejde på private grunde og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser m.v.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune har i maj 2018 truffet fornyet principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Spildevand A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om rettigheder og arealer. Den aftalte erstatning er skattefri for lodsejeren, når aftalen er på ekspropriationslignende vilkår. Ved frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne. De frivillige aftaler vil typisk blive benyttet ved mindre anlægsarbejder. Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S gennemføre rettighedserhvervelse via ekspropriation. Dette skal forelægges kommunens Teknik og Miljøudvalg inden ekspropriationssagen påbegyndes. Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvis det viser sig nødvendigt.

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020 omfatter udpegning af en ejendom (matr.nr. 19a Tersløse By, Tersløse), der skal byggemodnes og spildevandskloakeres, samt Holbergsvej 21-51, der bliver offentligt spildevandskloakeret. I forbindelse med detajlplanlægning af kloakeringen i området, kan der opstå behov for at etablere ledninger, pumpestationer eller bassiner på privat grund, og dermed kan det komme på tale, at grundejer skal afgive areal, eller at ejendommen bliver pålagt en servitut. Udgangspunktet er dog, at nye ledninger lægges i veje og stier.

Ejendomme der ligger tæt på matrikel nr. 19a Tersløse By, Tersløse m.fl. kan forvente at blive berørt af kloakprojektet. Se bilag 1 og 4.

3

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Herunder beskrives de øvrige planer som danner rammer for spildevandsplanen.

3.1

Kommuneplan og planstrategi

Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen jf. miljøbeskyttelseslovens § 32. Sorø Kommuneplan 2019-30 med tilhørende Vision 2022 fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv.

Spildevandsplanen skal generelt understøtte kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune.

Under kommuneplanens generelle rammebestemmelser står, at ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens kloaksystem, med separering af regn- og spildevand, i henhold til bestemmelserne herom, i kommunens spildevandsplan. Regnvand fra tagarealer, veje, pladser og lignende befæstede anlæg/arealer skal som hovedregel nedsives på egen grund eller på et fællesareal, medmindre regnvandet benyttes til wc-skyl og tøjvask. Opsamling af tagvand til wc-skyl, tøjvask m.m. skal anmeldes til Sorø Kommune. Ved lokalplanlægning kan nedsivning af regnvand understøttes bl.a. via bestemmelser om maksimal befæstningsgrad på de enkelte grunde. Er jordbunden ikke egnet til nedsivning, må regnvand fra tage samt veje og andre befæstede arealer føres til bassiner via sandfang og olieudskillere. Regnvandsbassiner skal generelt udformes, så de indgår i et områdes fællesarealer som naturlige landskabselementer.

Der kan ligeledes ind tænkes andre former for lokal afledning af regnvand i forbindelse med indretning af friarealer og grønne områder.

Nærværende tillæg til spildevandsplan er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for afledning af spildevand og regnvand i ny bebyggelse.

3.1.1

Lokalplaner

I forbindelse med planlægningen for området Pilegårdstrekanten er der udarbejdet et plangrundlag for området med lokalplan SK 65. Lokalplanen er i overensstemmelse med nærværende tillæg.

Figur 1. Luftfoto 2020. Rød markering viser lokalplanområdets afgrænsning. Matr. 19fv og 19fx Tersløse By, Tersløse er spildevandskloakerede og håndterer regnvand på egen grund (se afsnit 4.2.1). Matr.nr. 19g Tersløse By, Tersløse er spildevandskloakeret.

3.2

Klimatilpasningsplan

Kommunalbestyrelsen vil med kommuneplan 2019-2030 sikre, sikre, at arealer i risiko for væsentlig oversvømmelse friholdes for bebyggelse, fortætning, særlige anlæg og anden følsom arealanvendelse, medmindre byggeri og andre sårbare anlæg kan sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger.
På screeningsværktøjet KAMP5 ses arealer med risiko for oversvømmelse. Jf. KAMP ser det ud til, at der kan forventes vand på terræn på dele af området ved en 2 årshændelse på baggrund af en screening af lavningsdybderne. Det er nødvendigt at bygherrer udfører nærmere undersøgelser inden bebyggelse detailplanlægges og udføres. Se figur 2 og 3.

Figur 2 og 3. Blue spot kort. Første kortudklip fra KAMP: 15 mm nedbør: Timenedbøren for en 2 års hændelse er 16 mm i Sorø Kommune for referenceperioden. Andet kortudklip fra KAMP: 90 mm nedbør: Døgnnedbøren for en 100 årshændelse er 96 mm i Sorø Kommune for perioden 2011-2040 RCP 8.5 ifølge Klimaatlas. Lilla områder: viser bygninger og vejstrækninger der potentielt påvirkes.

I mindre dele af området er der således risiko for oversvømmelse jf. screeningen på KAMP. Kommuneplanrammen fastlægger, at der ved lokalplanlægning om nødvendigt skal stilles krav om etablering af afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse, således at de tekniske løsninger for klimatilpasning ikke belaster arealer uden for lokalplanområdet væsentligt (jf. retningslinje 10.3.5 for klimatilpasning i Sorø Kommuneplan 2019-2030). Afværgeforanstaltninger kan være dræn, jordpåfyldning eller lignende jf. lokalplanens § 9.2. Det fremgår ligeledes, at det skal sikres, at overfladevand ikke ledes til de omkringliggende matrikler. Med lokalplanen sikres, at der kan udføres afværgeforanstaltninger, skulle det vise sig nødvendigt.

Grundejer skal sikre, at sokkelhøjden på bebyggelsen er tilstrækkelig, så det er muligt at skabe fald fra alle bygninger, så regnvand kan afledes på overfladen mod LAR.

Kloakering af Pilegårdstrekanten med afledning af overfladevand til LAR-anlæg med overløb til offentlig regnvandskloak sikrer dermed bebyggelse mod oversvømmelse.

Holbergsvej 21-51 nedsiver tag og overfladevand på egen grund jf. aftalen fra 2015.

 

 

5 KAMP (miljoeportal.dk).

3.3

Statens vandområdeplan

Spildevandsplanen må ikke stride imod vandområdeplaner. Vandområdeplanerne fastsætter mål for kvaliteten af vandområderne og nye eller ændrede udledninger fra spildevandsanlæg til vandmiljøet skal vurderes i forhold til disse mål. Målet er at sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2021, og med tredje planperiode er målet 2027.

Spildevand fra området skal renses på Dianalund Renseanlæg, der på sigt skal nedlægges, hvormed spildevandet pumpes videre til Stenlille renseanlæg, der udbygges til den tid. Der foreligger ikke en konkret tidsplan for nedlæggelse af Dianalund Renseanlæg.

For den aktuelle plan, er der tale om etablering af blandet bebyggelse med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Der planlægges følgende bebyggelser:

 • Parcelhuse: 42 stk. af ca. 150 m2 – i alt ca. 6.300 m2.
 • Rækkehuse: 69 stk. (1 etage) og 82 stk. (2 etager) af hhv. ca.120 m2 og 115 m2 – i alt ca. 17.710 m2.
 • Etageboliger: 40 stk. (ca. 90 m2) og 63 stk. (ca. 75 m2) – i alt 8.405 m2.
 • Fælleshus (4 stk. á ca. 648 m2), daginstitution og plejehjem: i alt ca. 6.532 m2.

I alt opføres ca. 296 nye boliger. Ca. 35 % af husstande i Sorø Kommune har 1 beboer, 30 % af husstandene har 2 beboere, og 12% af husstandene har 3 eller 4 personer (jf. Danmarks Statistik). Spildevandsmængden fra kloakoplandet vurderes til at blive 737 PE, når der regnes med et gns. på 2,5 PE pr. bolig6.

Dianalund Renseanlæg har i dag en kapacitet på 4650 PE. Der er ca. 4000 indbyggere i Dianalund i dag.

Den nuværende belastning af renseanlægget er på ca. 4000 PE. Belastningen fra det nye opland medfører at kapaciteten på Dianalund renseanlæg er ved at være nået. Renseanlæggets kapacitet overskrides med ca. 87 PE. Dertil kommer, at en udstykning på Skelbæklund også påtænkes realiseret, samt at nedlægning  af Skellebjerg Renseanlæg ønskes fremskyndet.

Dianalund Renseanlæg udleder til Bjørnevand Å, hvor tilstanden i dag er Ukendt. Nedstrøms Bjørnevad Å har Tude Å en ringe økologisk tilstand.

Sammenholdes PE belastningen for Dianalund Renseanlæg med antal enkeltoverskridelser af kravværdier ses, at der tilsyneladende ikke er overensstemmelse mellem beregnet PE-belastning og antal enkeltoverskridelser af kravværdier. Der er ikke sammenhæng mellem belastning og enkeltoverskridelser af krav. Se figur 4 og 5.

Figur 4. Beregnet PE-belastning fra 2004-2020. Dianalund renseanlæg, beregnet PE belastning efter tilledte stofmængder. Udledningstilladelsen: max belastning 4.65o PE defineret som 21,6kg BIS pr PE.

 

Figur 5. Kravoverskridelser fra 2010-2020. Dianalund renseanlæg har overholdt alle udleder krav de sidste 5 år, på nær i 2018 hvor ammoniumkrav blev overskredet, hvilket blev håndteret teknisk.

Det er ud fra ovenstående, vurderingen, at renseanlægget vil kunne rense tilfredsstillende med den nye belastning, eller at man kan få det til at kunne. I takt med at ejendomme i Dianalund by separerer deres kloak internt, vil Dianalund renseanlæg også kunne modtage mere koncentreret spildevand og dermed rense spildevandet bedre.

Det er den langsigtede plan at Dianalund renseanlæg skal nedlægges og spildevandet pumpes til Stenlille. 

En pumpeledning til Stenlille renseanlæg er meget omkostningstungt, og ikke budgetlagt til 2021/2022, og hvis man samtidig vil forberede den afskærende ledning til, at man på sigt skulle nedlægge Dianalund renseanlæg, vil denne ledning blive så stor, at de små mængder der kommer fra udstykningen, vil aflede problemer med opholdstider mv. Spildevandet fra Pilegårdstrekanten pumpes derfor til Dianalund renseanlæg og håndteres der (se tracé på bilag 4). Sorø Spildevand har derfor søgt om at få ændret udledningstilladelsen, så anlægget må modtage de ekstra PE7 og så krav værdier kan overholdes m.v. Tilladelsen ventes meddelt inden opstart af byggemodningen.

Overfladevand fra Pilegårdstrekanten skal afledes til offentlig separat regnvandskloak via intern lokal nedsivning og forsinkelse i henhold til vilkårene i tilslutnings- og nedsivningstilladelsen for området.

Nedsivningstilladelsen stiller vilkår til LAR-anlæg samt til afledningen af tag og overfladevand fra den enkelte grund til LAR-anlægget.

Med ovennævnte tiltag til optimering af spildevandsafledningen fra området, og til forbedring og lovliggørelse af spildevandsrensningen, sikres at Spildevandsplanen for Pilegårdstrekanten ikke strider imod vandområdeplanens målsætning. Den øgede spildevandsbelastning fra Pilegårdstrekanten forventes først at være aktuel tidligst fra 2022.

 

6 Det bemærkes at der på Rørstensgården blev regnet med 3,5 PE pr. boligenhed, men befolkningsudviklingen pr. bolig viser at det er højt sat.

3.4

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanerne kan ses her: Sorø Kommunes planer, politikker og strategier (soroe.dk).

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. De mest følsomme områder er udpeget til indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives.

3.4.1

Grundvand

Området ligger i område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) og i indvindingsoplandet til Dianalund Vandværk. Der er ikke udpeget indsatsområder eller BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) på arealet.

Anvendelsen til boligformål med mulighed for indpasset LAR-anlæg på Pilegårdstrekanten, samt etablering af ny spildevandsledning på Holbergsvej 21-51, forventes ikke at påvirke grundvandet.

3.5

Vandløb

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes til vandløb uden gener for recipienten eller de omkringboende. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres.

Overfladevand skal i videst mulig udstrækning nedsives lokalt og der kan etableres et reguleret overløb/tilslutning til offentlig regnvandskloak. Med tillæg til spildevandsplanen ledes mere spildevand til Dianalund Renseanlæg, der leder renset spildevand ud i Bjørnevad Å. Den øgede spildevandsmængde håndteres ved revideret udledningstilladelse til renseanlægget. Se afsnit 3.3.

3.5.1

Hoveddræn

I forhold til vandløbsloven skal bygherre være opmærksom på, om der er hoveddræn der krydser arealet.

Sådanne dræn administreres efter vandløbsloven. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at omlægge en sådan ledning, der modtager vand fra højere liggende arealer.

Sådanne hoveddræn og private fællesledninger er registreret på arealet og skal således beskrives og håndteres, ved flytning eller renovering, i byggemodningen. Se figur 6.

Figur 6. Udklip fra drænkort over Filadelfia. Se derud over note 8 vedr. 3. mands dræn.

Sidedræn til hoveddrænet på Pilegårdstrekanten nedlægges i forbindelse med byggemodningen. Drænvandet på Pilegårdstrekanten håndteres i byggemodningsprojektet. Evt. påvirkninger af naboer for så vidt angår drænvand håndteres ligeledes i byggemodningsprojektet. Dræn som krydser Pilegårdsvej skal fortsat kunne aflede vand (3.mands dræn), herunder dræn fra ejendommen på Pilegårdsvej 9 (matr.nr. 20a Tersløse By, Tersløse)8.

 

 

8 Se drænkort i bilag 5 i Teknisk Notat: Vurdering af effekten af sløjfning af eksisterende markdræn (DJ-MG), af 12. maj 2021.

3.6

Jordforurening

Lokalplanområdet samt Holbergsvej 21-51 er omfattet af ”Områdeklassificering”. Det er et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Byzoner er fastsat jf. reglerne i Bekendtgørelse af lov om planlægning (§ 34 i LBK nr. 1157 af 1/7/2020).

3.7

Naturbeskyttelse og fortidsminder

Bebyggelse og kloakering af området m.v. påvirker ikke natur eller fortidsminder. Der blev foretaget arkæologiske udgravninger i området i foråret 2021.

4

Afløbsforhold

4.1

Status

Pilegårdstrekanten udgør et areal på ca. 17 ha (ca. 176.860 m2) og omfatter matr.nr. 19a og 19g begge Tersløse By, Tersløse. Området ligger i planlagt kloakopland i Spildevandsplan 2020. Matr. 19g er i dag spildevandskloakeret og skal håndtere regnvand på egen grund.

Holbergsvej 21-51 er i dag tilsluttet en fællesprivat defekt spildevandsledning, der er koblet på den offentlige spildevandskloak. Tagvand skal holdes på egen grund jf. Aftale mellem Sorø Spildevand A/S og Filadelfia vedr. separatkloakering, fra 2015. Se figur 7.

Figur 7. Holbergsvej 21-51 er markeret med grøn streg. Der afledes i dag spildevand til privat spildevandsledning mod øst.

4.2

Plan

4.2.1

Spildevand

Ved udstykning på matrikel 19a, Tersløse By, Tersløse etablerer Sorø Spildevand A/S stik til spildevand til de enkelte ejendomme, som ejendommen skal tilsluttes. Spildevandet ledes til Sorø Spildevands eksisterende ledningsanlæg. Spildevandet planlægges håndteret ved, at der etableres en hovedpumpestation for udstykningen, inkl. enkelte ejendomme fra Filadelfia, i nordvestlige hjørne af udstykningen. Der lægges en trykledning parallelt med Holbergsvej bag ejendommene i marken. Trykledningen fortsættes i fortov/vejareal på Parkvej, og kan evt. laves som styret underboring, hvilket medfører mindre retablering. Herefter graves ledningen i vest om Sømosevej, i de grønne arealer og stier, helt ned til Bjørnevad Å. Trykledningen kan evt. pumpes op i spildevandbrønden på Per Degns Vej, eller helt nede ved åen inden det løber ind til Dianalund Renseanlæg. Se skitse for planlagt tracé for spildevandsafledning fra Pilegårdstrekanten i bilag 4.

Spildevandet ledes til rensning på Dianalund Renseanlæg via en trykledning. På sigt skal Dianalund Renseanlæg nedlægges (erstattes af en pumpestation) og spildevandet pumpes til Stenlille renseanlæg, der på sigt skal udbygges. Kloakoplandet er udlagt til kloakering (kloakopland) i Spildevandsplan 2020. Her er matr. 19g Tersløse By, Tersløse også omfattet af kloakoplandet. Se figur 8.

Figur 8. Kloakopland for Pilegårdstrekanten jf. Spildevandsplan 2020 omfatter matr. 19a og 19g Tersløse By, Tersløse. Matr. 19g er spildevandskloakeret i dag. Der ventes ikke ændringer af ejendommens kloakforsyning. Matr. 19ex-19f (Holbergsvej 21-51) er i dag tilsluttet en privat spildevandsledning, der er tilsluttet off. spildevandsledning. Holbergsvej 21-51 bliver offentligt kloakeret og skal holde regnvand inkl. drænvand på egen grund.

Sorø Spildevand A/S etablerer en ny tæt spildevandsledning til Holbergsvej 21-51. Ledningen etableres øst for ejendommene på Pilegårdstrekantens matrikel 19a, Tersløse By, Tersløse. Der sker tilslutning til Pilegårdstrekantens pumpestation. Se bilag 1 og 5. Ejendommene overgår til at være offentligt spildevandskloakerede. Den enkelte matrikel kan tilsluttes via egen stikledning, eller der kan ske tilslutning via én stikledning pr. dobbelthus. For sidstnævnte løsning er der vilkår om tinglysning af ansvarsfordelingen mellem Sorø Spildevand A/S og grundejerne.

4.2.2

Regnvandshåndtering og regnvandslav

LAR-anlæg med overløb til offentlig regnvandskloak – tilladelse og driftsinstruks

Overfladevand fra de enkelte ejendomme på Pilegårdstrekanten

Regnvand fra de enkelte ejendomme skal afledes til LAR-anlæg via overfladen. LAR-anlægget kan om nødvendigt have et reguleret overløb til offentlig regnvandskloak. Det regulerede overløb fastsættes af Sorø Kommune i forbindelse med myndighedsbehandlingen af spildevandstilladelsen. Der skal håndteres knap 3000 m3 regnvand fra området. I forbindelse med planlægningen for området er der blevet lavet en undersøgelse af effekten af drænkapning, se 3.6.1. Undersøgelse af effekten ved drænkapning på Pilegårdstrekanten på grundvandsspejlet, viser stigende grundvandsspejl i en stor del af området, særligt i de lavtliggende områder. Samlet set vurderes det, at fjernelsen af drænene vil medføre forøget risiko for højtstående grundvand samt periodevise oversvømmelser af ejendommene beliggende ved områdets nordvestlige afgrænsning. Undersøgelsen9 understøtter derfor ikke fuld LAR-løsning i området, hvorfor der skal være overløb til offentlig regnvandskloak.

Der kan jf. Lokalplanen etableres tre våde opsamlingsbassiner, hhv. nordvest, i centrum og mod øst. Fra nordvestlige bassin etableres overløb/tilslutning til eksisterende offentlig regnvandskloak i Holbergsvej.

Regnvandsbassiner, som modtager vejvand skal etableres som våde (bufferkapacitet) og tørre (nedsivningsbassiner) bassiner. Ophold i tørbassiner frarådes af hensyn til nedsivningsanlæg og jordlag i disse områder, der virker som renseforanstaltning. Man skal være opmærksom på at bassinernes funktion ikke må blive påvirket negativt af det forventede forhøjede grundvandsspejl. Er dette tilfældet kan det medføre ændret opbygning af LAR-systemet. Der må i udgangspunktet afledes med 1 l/s/reduceret ha. til offentlig regnvandskloak. Det endelige afløbstal vil dog bero på en konkret vurdering af myndigheden.

Herunder foretages en vurdering af det eksisterende regnvandssystems kapacitet, samt forsinkelse og rensning inden udledning til recipient. Se desuden afsnit 3 i Spildevandsplan 2020 vedrørende tilslutnings – og nedsivningstilladelse, byggemodning og dimensionering m.v.

Det fællesprivate LAR-anlæg ejes af grundejerforeningen. Render på privat matrikel ejes af grundejer.

 • Bygherre10 skal søge om tilladelse til nedsivning af overfladevand i LAR-anlæg.
 • Bygherre skal søge om tilslutningstilladelse til offentlig regnvandskloak.
 • Der skal udarbejdes en Driftsinstruks for specielt regnvandsrenderne og -grøfterne, hvori bl.a. frekvens og vedligeholdelsesmetoder skal beskrives.
 • Driftsinstruksen sendes til godkendelse hos Sorø Kommune inden byggemodningens afslutning.

Vejvand og andet overfladevand

Vand fra veje, parkeringsarealer renses inden udledning jf. Spildevandsplan 2020 afsnit 2.11.1.

Rensning kan ske i våde bassiner i henhold til BAT11.

Der skal håndteres ca. 1.125 m3 regnvand fra veje og P-pladser. Der skal etableres grønne åbne løsninger i vejprofilet, såsom LAR-bede/regnbede og render, der kan filtrere vandet, inden det ledes videre ud til de større bassiner på de grønne arealer.

Anlæggene skal opsamle og forsinke overfladevand.

Regnvandslavet (grundejerforeningen) overtager driften af de åbne grøfter, sammen med driften af de grønne arealer12.

Vejvandet ledes til det fælles LAR-anlæg med overløb/tilslutning til regnvandskloak.

Holbergsvej 21-51

Holbergsvej 21-51 skal nedsive tag- og overfladevand på egen grund jf. aftalen fra 2015.

Dimensionering af LAR/hovedgrøftesystemet

Der henvises til Spildevandsplanens afsnit 3.5 om dimensionering. På grund af områdets karakter bør hovedgrøftsystemet dimensioneres til en 100-års hændelse for at sikre, at der ikke skabes problemer med opstuvning af regnvand på private grunde. Ved dimensionering af LAR-anlægget med tilhørende grøfter og render anbefales det at benytte min. en dimensionsgivende regnintensitet på 196 l/s/ha (10 min regnhændelse), samt en modelfaktor på 1,2 og en klimafaktor på 1,5. Den resulterende dimensionsgivende regnintensitet er altså 352,8 l/s/ha. (Tysk norm)13.

Ved ansøgning om tilladelse til etablering af LAR-anlæg og nedsivningsbassiner, skal der efter konkret vurdering redegøres for en 10-20-100 års regn hændelse. Om nødvendigt tilpasses LAR-anlægget ud fra en vurdering af konsekvenserne.

Det skal påvises, hvor vandet løber hen såfremt nedbøren overstiger kapaciteten. Om nødvendig skal der træffes afhjælpende foranstaltninger.

Miljøkrav til regnvand der ledes til LAR-anlægget

Der må på den enkelte ejendom ikke etableres tage eller lodrette og skråfacadeinddækninger af kobber, zink eller bly, ligesom tagrender og nedløbsrør ikke må være af kobber, zink eller bly, såfremt ejendommen afvander til LAR-anlæggets tørbassiner14.

Der må ikke anvendes pesticider eller midler mod mos og alger på tage, i indkørsler eller arealer der afvender til LAR-anlægget. Hvis sådanne midler anvendes, skal det dokumenteres over for Sorø Kommune, at spildevandet herfra opsamles og ikke ledes til LAR.

Af hensyn til jord og grundvand anbefales det ikke, at vaske biler, foretage olieskift på køretøjer og lignende aktiviteter i haver og på veje med afløb til nedsivningsanlæg.

Ifølge anbefalinger fra Aalborg Universitet skal der anvendes vådsaltning hvis veje og cykelstier udgør mere end 5% af det areal, der skal afvandes til nedsivningsanlæggene. Hvis vejarealet udgør mere end 20 %, skal nedsivning af vejvand undgås, ligesom alternativer bør vurderes ifht. miljø og drift15.

Ovenstående miljøhensyn vil blive indarbejdet i tilslutnings – og nedsivningstilladelsen til LAR-anlægget.

Afledningskrav for tag og overfladevand til LAR-anlægget

 • Grundejer skal ansøge om afledning af tag- og overfladevand til LAR-anlæg inden byggeriet påbegyndes på den enkelte grund.
 • Grundejer skal ansøge om nedsivning af overfladevand på egen grund inden byggeriets påbegyndelse.
 • Grundejer skal anmelde opsamling af tag- og overfladevand til brug i husstanden til Sorø Kommune.
 • Grundejer skal færdigmelde spildevandstilslutning.

De private matrikler skal, via åbne render aflede overfladevand til hovedgrøftesystemet, der leder overfladevandet til LAR-anlæggets regnvandsbassiner. Den enkelte matrikel får en kote16, hvortil regnvandet fra grunden kan17 ledes til hovedgrøftsystemet. Afledningskort og kote bilægges salgsmaterialet.

Det er vigtigt, at terrænet på den enkelte grund har det fald, der er nødvendigt for at aflede regnvandet på terræn. Terrænfald og fremtidig afledning skal indtænkes allerede inden og under opførelsen af bebyggelsen. Hvis grunden er flad, bør terrænets dynamik udbygges. Se folderen ”brug dit regnvand klogt” eller på kommunens hjemmeside.

En hældning på under 10 %o er tilstrækkeligt til at kunne afvande via overfladen til det fælles LAR-system.

Til sammenligning er faldet i vandløb ofte kun 1-2 %o.

Krav til håndteringen af regnvand på privat grund

Tag- og overfladevand fra de enkelte grunde skal håndteres i det fælles LAR-anlæg eller på egen grund.

Afledning af regnvand fra de enkelte boliggrunde til det fælles LAR-anlæg skal ske på overfladen via åbne render/grøfter. Åbne render kan fx være af beton eller som fordybninger i græsplænen. Dog må der ikke strømme regnvand til anden mands grund oftere end én gang hvert 5. år ved en regnhændelse.

En regnvandsrende, der er placeret på privat grund, og udelukkende afvander den private grund skal vedligeholdes af grundejer.

Hvis den enkelte grundejer ønsker at holde alt tag – og overfladevand på egen grund, skal der søges om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg18.

Spildevandslav/grundejerforening

LAR-anlægget vil efter etablering overgå til et privat regnvandslav19 i regi af grundejerforeningen, der skal stå som ejer og forestå driften, vedligehold og oprensning af LAR-anlægget efter etablering. Dette omfatter regnvandsrender langs veje og regnvandsgrøfter og evt. nedsivningsfaskiner samt våde og tørre bassiner m.v. i grønne områder jf. Drifts- og vedligeholdelsesplanen.

Grundejerforeningen opfordres til, i grundejerforeningens vedtægter, at henvise til vilkårene i nedsivningstilladelsen, eller til at indføre disse i grundejerforeningens vedtægter.

Forslag til vedtægter for regnvandslavet fremgår af bilag 2.

 

 

9 Notat fra Sweco: Screening af effekt af drænkapning på grundvandsspejlet, 23. juni 2021.
10 Bygherrer er Sorø Kommune. Sorø Kommune søger om tilladelse til LAR-anlægget. Nedsivningstilladelsen stiles til grundejerforeningen, som er Sorø Kommune, indtil denne overdrages formelt til den reelle grundejerforening på Pilegårdstrekanten jf. Lokalplanen.
11 Faktablad om dimensionering af våde bassiner.
12 Udstyr til håndtering af regnvand fra vejene betragtes som vejudstyr og driftes derfor af vejens ejer, som i nærværende tilfælde bliver grundejerforeningen, da der jf. Lokalplan SK 65 er tale om private fællesveje.
13 Denne blev benyttet på de kommunale byggemodninger Rørstensgården og på Klokkergården.
14 Af hensyn til rensningen ned gennem jordlagene i de tørre nedsivningsbassiner.
15 Anbefalinger_ udledning_nedsivning_regnvand.pdf (separatvand.dk).
16 Tilslutningskoten vil være den højeste rendestenskote ud for grunden. Sokkelhøjden bestemmes ud fra denne.
17 Det er det enkelte grunds hældning og placering, der afgør hvor tag – og overfladevand fra bebyggelse kan til ledes LAR-anlægget.
18 Se mere om reglerne for afledning af overfladevand på Håndtering af regnvand (soroe.dk).
19 Jf. Spildevandsbekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 § 5, pkt. 11, stk. 3.

5

Grundejere der berøres af tillægget

Tillægget berører følgende grundejere, og kommende grundejere af grunde, der bliver udstykket fra disse:

Matr. Nr.

Ejere

19a Tersløse By, Tersløse Sorø kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø
19g Tersløse By, Tersløse Holbergsvej 61A, 4293 Dianalund
19ex, 19eæ, 19ey, 19fo, 19fp, 19ft, 19q, 19fu, 19fd, 19fe, 19fa, 19fb, 19fc, 19eø, 19fv og 19fx Tersløse By, Tersløse Holbergsvej 21-51
19p Tersløse By, Tersløse m.fl. Filadelfia

Ejendommene på matr. 19a vil blive omfattet af spildevandskloakeret kloakopland, og de udstykkede ejendomme skal tilsluttes det offentlige stik til spildevand i skel.

Matrikel nr. 19ex, 19eæ, 19ey, 19fo, 19fp, 19ft, 19q, 19fu, 19fd, 19fe, 19fa, 19fb, 19fc, 19eø, 19fv og 19fx Tersløse By, Tersløse vil blive omfattet af spildevandskloakeret kloakopland, og ejendommene skal tilsluttes det offentlige spildevandsstik i skel. Tekniske anlæg, der etableres udenfor offentligt vejareal, vil blive tinglyst på den pågældende ejendom.

Der ventes ikke ændring i matr. Nr. 19g ´s kloakforsyning.

Ejendomme der ligger tæt på matrikel nr. 19a og 19g kan forvente at blive berørt af kloakprojektet. Se bilag 1 og 4

6

Tidsplan

Byggemodning af Pilegårdstrekanten, samt kloakering af Holbergsvej 21-51 ventes påbegyndes i 2022. En konkret tidsplan for kloakering af Holbergsvej 21-51 kan efter behov aftales med Sorø Spildevand og Sorø Kommune.

Den reviderede udledningstilladelse til Dianalund Renseanlæg ventes klar samtidig.

7

Økonomi

7.1

Pilegårdstrekanten

Etablering af de offentlige spildevandsledninger finansieres til skel af Sorø Spildevand A/S.

Private ledningsanlæg og nedsivningsanlæg til tag- og overfladevand finansieres af grundejerne.

Der skal betales tilslutningsbidrag for hhv. husspildevand og overfladevand til Sorø Spildevand A/S, samt vandafledningsbidrag i henhold til gældende betalingsvedtægt.

Ved etablering af overløb/tilslutning fra privat etableret LAR løsning til offentlig regnvandskloak, kan Sorø Spildevand A/S, efter en konkret vurdering, fastsætte et reduceret tilslutningsbidrag for overfladevand fra den privat etablerede LAR-løsning.

7.2

Holbergsvej 21-51

Da ejendommene allerede er tilsluttet kloaksystemet, opkræves der ikke tilslutningsbidrag, men hver enkelt husejer skal afholde udgiften til at tilslutte spildevand til den nye parcelbrønd og eventuelle udgifter til at håndtere regn- og spildevand på egen grund, idet den fællesprivate kloakledning vil blive koblet fra kloaksystemet.

8

Behandling og vedtagelse af tillægget

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 1 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020 skal, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, offentliggøres med efterfølgende offentlig høring i 8 uger20.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget forelægges høringskommentarerne for Kommunalbestyrelsen i en hvidbog.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune vedtager herefter tillægget, med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen, til den gældende spildevandsplan for Sorø Kommune. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune godkendte den 3. marts 2021 at Teknik og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende ikke-principielle tillæg til spildevandsplanen.

Teknik og Miljøudvalget har godkendt forslaget om tillæg til spildevandsplanen på møde d. 2. juni 2021.

Offentliggørelse af forslag til tillæg har fundet sted i perioden d. 4. juni - 13. august 2021.

Teknik og Miljøudvalget har endelig godkendt tillægget til spildevandsplanen på møde d. 8. december 2021.

 

 

20 Vedtagelse af spildevandstillæg er fra 2021 delegeret til Teknik og Miljøudvalget.

9

9. Miljøvurdering

9.1

Baggrund og vurdering

Miljøvurderingsloven skal sikre at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, eller ændringer heri, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven gælder for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse. Hvis planer og programmer inden for bl.a. vandforvaltningsområdet fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer afgørelse af om planen er omfattet krav om miljøvurdering. I forbindelse med afgørelsen skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven, samt resultatet af høringen.

Sorø Kommune vurderer, at spildevandsplantillægget indeholder mindre ændringer i Spildevandsplan 2020. Der er derfor foretaget en vurdering af kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven til bestemmelse af tillæggets sandsynlige indvirkning på miljøet. Screeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Udkast til afgørelse har været i høring hos interne myndigheder. Der indkom ikke bemærkninger, der havde indflydelse på afgørelsens udfald.

9.2

Afgørelse

På baggrund af screeningen har Sorø Kommune den 4. juni 2021 truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 1 ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering.

Afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven, om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af nærværende tillæg til spildevandsplan 2020, har været offentliggjort i 4 uger fra den 4. juni 2021, sammen med høring af udkast til tillægget. Afgørelsen blev ikke påklaget.

10

Bilag

10.1

Bilag 1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse (se afsnit 2.3 om ekspropriering) eller servitutpålæg.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration, omfattende nedenstående punkter.

Deklarationsbælte
Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 meter på hver sin side af ledningsanlægget, målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Sorø Spildevand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybde- gående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsnettet, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

Adgang til ledningsanlæg
Ledningsnettet skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Sorø Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

Ulemper samt retablering m.v.
Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af en taksationskommission.

Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Sorø Spildevand A/S som påtale berettigede.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

10.2

Bilag 2 Forslag til vedtægter for det private regnvandslav Pilegårdstrekanten.

Formål og opgaver

Stk. 1. Foreningen forestår etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og -anlæg, herunder private fællesveje og -stier inden for lokalplanområdet, jf. Lokalplan SK 60 § 10.

Stk. 2. Foreningen forestår endvidere funktionen som regnvandslav og varetager i forbindelse hermed drift, vedligeholdelse og fornyelse af det fælles private regnvandsanlæg (LAR) – til afledning af overfladevand fra befæstede parkeringsarealer på privat grund, fra private fællesveje og overløb fra medlemmernes nedsivningsanlæg, samt tag- og overfladevand fra ejendomme inden for regnvandslavets geografiske område, som fastlagt i § 2 stk. 2. – jf. Driftsinstruks for regnvandsanlæg (Bilag A) med beskrivelse af og kortskitse over regnvandsanlægget samt de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser om spildevand.

Regnvandslavet skal ansøge om tilladelse til nedsivning og udledning af tag og overfladevand fra Regnvandslavets anlæg i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven og regler udstedt i medfør heraf.

Medlemmer er pligtige til at overholde de til enhver tid stillede vilkår i tilladelser, herunder fx vilkår om bilvask, saltning, tagrens og sprøjtemidler.

Foreningen er berettiget til at foretage nødvendige reparationer af regnvandsanlægget til enhver tid, og er i den forbindelse berettiget til i nødvendigt omfang at færdes på private grunde i området. Foreningen er berettiget til at påbyde fjernelse af træer, hække og buske, der befinder sig i en afstand af mindre end fem meter (for birk, poppel og pil – mindre end ti meter) fra regnvands-rendernes midte.

Efterkommes påbud ikke inden for en rimelig frist – max. 3 måneder – er foreningen beføjet til at udføre arbejdet på grundejers regning. Tilsvarende beføjelser har foreningen for så vidt angår øvrige forhold, der efter foreningens skøn hindrer vandets frie løb i regnvands-renderne. 

Medlemmer er forpligtede til at sikre, at tag- og overfladevand fra medlemmernes grunde håndteres i overensstemmelse med spildevandsplanen og kommunale afgørelser. Medlemmernes individuelle anlæg til tag- og overfladevandshåndtering kan have overløbssikring til Regnvandslavets anlæg.

Regnvandslavet skal sikre opfyldelse af sine forpligtelser til lavest mulige bidrag fra medlemmerne, dog skal driften af anlæg ejet af Regnvandslavet ske med fokus på forsyningssikkerhed og miljø-, sundheds- og afstrømningsmæssige forhold.

Stk. 3. Foreningen varetager i øvrigt medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de, under foreningens område, hørende ejendomme.

Stk. 4. Foreningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

10.3

Bilag 3 Geografisk område for Pilegårdstrekantens Regnvandslav

Regnvandslavets geografiske område og ejendomme indenfor, som afleder tag- og overfladevand til Regnvandslavet, i henhold til vedtægterne.

kort over regnvandslavet.

10.4

Bilag 4 Planlagt tracé for afledning af spildevand fra Pilegårdstrekanten

10.5Definitioner og forklaring af relevante tekniske udtryk.

Bilag 5 Ordliste

Afløbskoefficient
Dimensionsløs faktor, der afhænger af terrænbefæstelsen, og som regnvandsmængden pr. tidsenhed skal ganges med for at angive den strøm, der påregnes ført til afløbssystemet. Afhængig af om afstrømning og regn måles som intensiteter (vandføringer per volumenenhed) eller dybder (vandvolumener per arealenhed) fås forskellige afløbskoefficienter. Angives som phi-værdi.

Afløbsledning
Rørledning eller anden konstruktion, oftest nedgravet, som er konstrueret til transport af spildevand og/eller regnvand.

Afløbssystem
Rørsystem med tilhørende anlæg (f.eks. brønde, pumpestationer, bassiner mv.) til transport af spildevand og/eller regnvand til et renseanlæg eller andet udledningsanlæg.

Afløbsvand
Fællesbetegnelse for spildevand, regnvand og evt. drænvand, der transporteres i et afløbssystem.

Afskærende ledning
Transportledning som på afløbssiden af overløbsbygværker fører frem til renseanlægget.

Afvandingssystem
Naturligt eller kunstigt anlagt system for afvanding af et opland.

Befæstet areal
Den del af et opland, som udgøres af impermeable eller semipermeable flader (f.eks. tagflader og belægning som fliser, asfalt etc.), og som derved bidrager til overfladeafstrømning.

CDS-regn (Chicago Design Storm)
En dimensioneringsregn, som kan konstrueres for en vilkårlig gentagelsesperiode.

COD (Chemical Oxygen Demand)
Mål for organisk stof i vand og spildevand.

Dimensionsgivende regn intensitet
Dimensioneringskrav til brug ved beregning af ledningers og bassiners størrelse.

Driftsopgaver
Opgaver der udføres for at opretholde den daglige funktion af det eksisterende afløbssystem f.eks. højtryksspuling, rodskæring m.m.

Drænvand
Ved drænvand forstås vand, der ledes til afløbssystemet igennem dræningsanlæg.

Forsinkelsesbassin
Bassin til midlertidig opbevaring af afløbsvand.

Forsyningsledninger
Ledninger som forsyner private kunder og industri med f.eks. gas, elektricitet, kabel tv eller vand.

Fælles private spildevandsanlæg
Spildevandsanlæg som betjener 2 eller flere ejendomme og som ejes, drives og vedligeholdes af ejerne af de pågældende ejendomme.

Fællessystem
Afløbssystem, hvor spildevand, regnvand og drænvand transporteres i samme ledning.

Grundvand
Vand, som befinder sig i lag under jordoverfladen (under grundvandsspejlet). Grundvand der strømmer ind i et afløbssystem kaldes indsivningsvand eller infiltrationsvand.

Hovedledning
Ledning som stik fra ejendomme, vejbrønde mm sluttes på.

Hydraulisk index
Index for stuvning i brønde(stuvningsindex), kapacitet i ledninger (kapacitetsindex) bestemt ved MOUSE be-regninger.

Indsivning
Indtrængning af grundvand i et afløbssystem.

Industrispildevand
Spildevand, som helt eller delvist stammer fra industri- eller erhvervsvirksomheder.

Kloakforsyning
Forsyningsvirksomhed som har ansvaret for afløbsforholdene i kommunen i de kloakerede områder.

LAR
LAR er en forkortelse af Lokal Afledning af Regnvand. Det betyder at regnvandet håndteres via alternative løsninger til regnvandsledninger i jord. De alternative løsninger kan f.eks. være: kanaler, grøfter, wadier, faskiner, regnbede osv.

Olieudskiller/sandfang
Bygværk, ofte i forbindelse med tankstationer og værksteder, hvorigennem regn/spildevand ledes med så ringe hastighed, at eventuelt olieindhold udskilles på overfladen i et oliefang og hvor sand og grus bundfælles.

Opland
Afvandingsområde med afløb til et afløbssystem eller vandløb.

Opstuvning
Tilstand, hvori spildevand og/eller regnvand tilbageholdes under tryk i et gravitationssystem, men som ikke strømmer ud på jordoverfladen og skaber oversvømmelse.

Opstuvningsniveau
Det beregnede eller aktuelle afløbsvandspejl i et afløbssystem opstrøms for et givet kontrolpunkt.

Overfladevand
Vand fra nedbør, der strømmer fra jordoverfladen mod en afløbsledning eller recipient.

Overløbsbygværk (regnvandsoverløb)
Et bygværk i et fælles- eller delvist separatsystem eller på renseanlægget, som aflaster afløbssystemet, hvis der tilstrømmer mere vand end der er kapacitet til. Overløb sker som regel til en recipient.

PE (personækvivalent)
Den mængde forurening en person bidrager med ud fra standarddefinitioner. Personækvivalenter kan angives for en række nøgleparametre som spildevandsmængde, organisk indhold, næringsstofindhold m.fl. (21,9 kg organisk stof/år målt som det biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år eller 1,0 kg total fosfor/år)

Recipient
Ethvert vandområde som f.eks. havet, fjorde, vandløb eller søer, til hvilket afløbssystemer udleder til.

Regnvand (overfladevand)
Nedbør, som ikke er trængt ned i jorden, og som er afledt til et afløbssystem direkte fra jordoverfladen eller fra ydre bygningsoverflader.

Regnvandsbassin
Anlæg i forbindelse med regnvandsafledning / bortledning af regnvand fra befæstede områder. Regnvandsbas-sinet opmagasinerer regnvand under kraftig regn og afgiver langsomt regnvandet til en afskærende ledning eller recipient.

Regnvandsbetingede udløb
Udløb fra afløbssystemet som følge af nedbør.

Renovering
Fornyelse af en eksisterende ledning ved foring på indersiden af ledningen (strømpeforing, stram foring, kort- og langrørsforing). Kan også betyde at ledninger udskiftes.

Separatsystem
Afløbssystem, der består af to ledninger hhv. til spildevand og til regnvand.

Spildevand
Alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer.

Husspildevand
Spildevand udledt fra køkkener, vaskerum, toiletter, baderum og andre lignende faciliteter.

Tag- og overfladevand
regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevandet må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning.

Offentlige spildevandsanlæg/ anlæg ejet af spildevandsforsyningsselskaber
Spildevandsanlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift eller vedligeholdelse.

Private spildevandsanlæg
a. der ikke er etableret af kommunalbestyrelsen (efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.), er private, selvom de drives og vedligeholdes af kommunalbestyrelsen på grundejerens vegne.
b. der er etableret af spildevandsforsyningsselskabet (efter § 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.: anlæg i det åbne land der tilbydes kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningsselskabet), er private, selvom de drives og vedligeholdes af spildevandsforsyningsselskabet på grundejerens vegne.

Spildevandsanlægs kapacitet
Den mængde spildevand med indhold af forurenende stoffer angivet i personækvivalenter (PE), der i henhold til en spildevandstilladelse kan afledes fra en eller flere ejendomme inden for et fastlagt opland til anlægget,

Stikledning
Den ledning der går fra den private del af en ejendoms afløbssystem og ud til hovedkloakken.

Tilslutningsbidrag
Bidrag til kloakforsyningen for at blive tilsluttet et offentligt kloaksystem. Bidragets størrelse fremgår af betalingsvedtægten.

Tilstandsregistrering
En registrering af kloaksystemets fysiske og kapacitetsmæssige tilstand baseret på særlige undersøgelser.

Tilstandsvurdering
En sammenfattende vurdering af kloaksystemets tilstand og funktion.

Totalomkostninger
Samlede udgifter i forbindelse med et system i dets forventede levetid, dvs. de totale anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, der alle er kalkuleret på samme tidsbasis.

Trykledning
Rør, hvor afløbsvand transporteres ved hjælp af pumpning (ledningsstrækning efter en pumpestation).

Udløb
Afsluttende del af en rørledning fra hvilken afløbsvand er udledt til et renseanlæg eller en recipient.

Uvedkommende vand
Uønsket vand i afløbssystemet, f.eks. regnvand i en spildevandsledning.

Vandafledningsbidrag
Bidrag til kloakforsyning for at aflede spildevand til et offentligt kloaksystem. Bidragets størrelse og beregning fremgår af betalingsvedtægten. Beregnes på grundlag af det aktuelle vandforbrug pr. år.

Vandførende lag
Vandførende lag i de øverste jordlag. Det kan være lag med høj hydraulisk ledningsevne såsom sand og grus.

Vedligeholdelse
Rutinemæssigt arbejde, der udføres til sikring af en fortsat fejlfri funktion af afløbssystemer.