1

Forord

Kære Veteran

Tak for den indsats du har ydet for Danmark. Vi påskønner det professionelle og dygtige mandskab, vi har i vores forsvar. Som veteran fortjener du derfor vores anerkendelse, vores respekt og vores taknemmelighed. Der bor ca. 200 veteraner i Sorø Kommune, og vi er stolte af jer alle.


Vi ved, at udsendelser desværre kan være forbundet med, at vores soldater kommer fysisk eller psykisk til skade. Vi ved også, at det for nogen kan være vanskeligt at vende hjem og få et almindeligt hverdagsliv til at fungere igen. Men fortvivl ikke, for der er sandsynligvis hjælp at hente flere steder fra.

For at understøtte Danmarks Veteranpolitik fra 2016, og for at hjælpe dig som veteran, har vi i Sorø Kommune udarbejdet denne serviceinformation. Serviceinformationen kan forhåbentlig give dig et overblik over kommunens tilbud til dig som veteran. Du finder blandt andet information om, hvad du kan gøre, hvis du har brug for hjælpemidler, støtte til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, eller hvis dine børn eller andre pårørende har brug for en hjælpende hånd.


Vi håber, at denne serviceinformation kan være til hjælp for dig. Vi arbejder hele tiden på at gøre det bedre. Hvis du har forslag til noget, som kan hjælpe dig eller andre veteraner, hører vi meget gerne fra dig.


De bedste ønsker for dig og din fremtid.


Lars Schmidt
Formand for
Social og Sundhedsudvalget

2

Baggrund

På baggrund af Danmarks Veteranpolitik, der blev vedtaget i 2016, har Sorø Kommune valgt at udarbejde en serviceinformation for veteraner, der er bosat i kommunen. Ser-viceinformationen er særlig rettet mod de veteraner, der har været udsendt af Forsvaret og som efter hjemsendelse har fysiske eller psykiske mén, som gør det vanskeligt at komme videre i livet med en god hverdag.

For langt de fleste veteraner har en udsendelse ikke alvorlige konsekvenser. En udsendelse kan dog være en hård fysisk og psykisk belastning. I nogle tilfælde går der år, før veteranen selv eller pårørende bliver opmærksomme på, at udsendelsen har fået konsekvenser for det psykiske helbred. Andre bliver ikke påvirket af en udsendelse og kan nemt træde ind i en hverdag igen uden støtte og hjælp. Sorø Kommune arbejder helhedsorienteret, for at give den bedst mulige hjælp til veteraner der har det svært.


Målgruppen for denne serviceinformation er veteraner, der har fået fysiske og/eller psykiske mén i forbindelse med deres udsendelse, og som er i risiko for at falde ud af arbejdsmarkedet eller som på anden måde har behov for hjælp.

Ved en veteran forstås en person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission.

Kilde: Danmarks Veteranpolitik, Forsvarsministeriet, september 2016, side 1.

3

Samarbejde med Veterancenteret

Sorø Kommune har fokus på et tæt samarbejde mellem de forskellige fagcentre, pårørende og andre relevante aktører, der kan hjælpe veteranen videre i livet. Veterancenteret er en enhed under Forsvaret, der blev etableret efter vedtagelsen af Danmarks Veteranpolitik i 2010 og som også bidrager til, at hjælpe veteraner med fysiske og psykiske skader. Veteraner kan få livslang støtte i Veterancenteret på forskellige områder. Veterancenteret tilbyder desuden at være bisidder, hvor der er behov for det.


Veterancenteret arbejder for, at veteraner anerkendes og støttes for den indsats, de har ydet for Danmark. Ligeledes arbejdes der for, at der tages hånd om familien og de vanskelige situationer, som en udsendelse kan stille de pårørende i. Veterancenteret har stor viden og indsigt i, hvad der skal til for at få veteraner tilbage til et ”normalt” liv igen. I nogle tilfælde kan Veterancenteret ikke løfte indsatsen alene. Det er derfor ofte vigtigt, at kommunen støtter veteranen sideløbende for at sikre, at veteranen kommer bedst muligt tilbage til en god og almindelig hverdag igen.


Veterancenteret yder bistand til kommunens sagsbehandlere både i enkeltsager og på mere generelt niveau. Hvis veteranen modtager økonomisk kompensation for arbejdsskade, tilbyder Veterancenteret økonomisk rådgivning. Veterancenteret yder desuden forskellige former for støtte og bistand til veteraner og deres pårørende efter udsendelsen. Veterancentret har socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere og militærpsykologer ansat. Derudover er der mulighed for at deltage i frivillige lokalforeninger og veterancafeer, som Veterancenteret kan hjælpe med at formidle kontakt til. Der findes mere information på Veterancenterets hjemmeside. Veterancenteret kan kontaktes på døgntelefonen på tlf. 72 81 97 00.

Veterancenterets hjemmeside

4

Tilbud til veteraner i Sorø Kommune

I Sorø Kommune tager vi udgangspunkt i den enkelte borger. Vi har en række tilbud, som kan støtte den enkelte i at komme videre i eget liv. Vi arbejder efter mindsteindgrebsprincippet, som betyder, at du som veteranen hjælpes til at klare dig selv i dit eget hverdagsliv på så mange områder om muligt. Denne serviceinformation er derfor opbygget omkring eksisterende tilbud, som veteraner kan gøre brug af i Sorø Kommune.


De mere konkrete og detaljerede tilbud og ordninger der passer til din konkrete situation, fås hos din kommunale sagsbehandler. Hvis du ikke kender din sagsbehandler, kan du få navn og telefonnummer i Borgerservice.

Du kan i denne serviceinformation læse mere om følgende temaer:
  • Job og uddannelse
  • Familien
  • Sociale tilbud
  • Bolig
  • Akuttilbud
  • Hjælpemidler og transport
  • Genoptræning og behandling
  • Rusmidler
5

Job og uddannelse

De fleste veteraner, der kommer i kontakt med det kommunale system, er blevet ledige og har behov for hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet f.eks. i fleksjob. I Jobcenter Sorø er der fokus på at få dig i job eller uddannelse så hurtigt som muligt. Det er væsentligt for Jobcentret, at tage udgangspunkt i dig og din konkrete situation, så der tages de nødvendige hensyn. I Jobcentret fokuserer vi på dine kompetencer – herunder de særlige kompetencer, du som veteran har tilegnet dig under udsendelsen.


I de tilfælde, hvor du som veteran har andre udfordringer end ledighed, vil du blive tilbudt en koordineret, helhedsorienteret og tværgående indsats for at understøtte, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet i tæt samarbejde med Veterancenteret. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt, at din sag bliver behandlet i Sorø Kommunes rehabiliteringsteam. Veterancenteret tilbyder behandlingsforløb og rehabilitering for veteraner, der fortsat er ansat i Forsvaret.


Jobcenteret samarbejder ligeledes med Sorø Sundhedscenter. Ud fra en konkret faglig og individuel vurdering er der mulighed for at henvise dig til et forløb i Sundhedscenteret. Forløbet kan være individuelt eller gruppebaseret og det kan have fokus på fysiske vanskeligheder som mentale eller psykiske udfordringer f.eks. stress, angst og depression. Hvis du har svære belastningsskader kan Sundhedscenterets sagsbehandler hjælpe dig med at kontakte Veterancenteret, Akut psykiatrisk modtagelse eller Krise og Katastrofepsykiatrisk Center på Rigshospitalet. For yderligere information se afsnit om Akuttilbud.

6

Familien

Dine pårørende kan også have behov for særlig støtte og rådgivning, både før/under og efter din udsendelse. Hele familien, herunder også dine børn, kan blive påvirket af din udsendelse, og i visse tilfælde kan børnene have behov for særlig støtte. Fagcenter Børn og Familier tilbyder hjælp til børnefamilier. Det er ikke alle problemer, som man selv kan løse som familien, heller ikke altid med hjælp fra venner eller øvrigt netværk. Somme tider kan det faktisk være rarest at tale med nogen, som ikke er tæt på.


I Sorø Kommune vil vi gerne ydes en tidlig indsats, så familiens og børnenes vanskeligheder ikke udvikler sig. Som forælder kan du selv kontakte distriktsrådgiveren, som træffes på alle skoler og daginstitutioner. Distriktsrådgiveren har så mulighed for at vurdere om barnet eller familien skal tilbydes f.eks. familieorienteret behandling eller individuelle forløb. Dine børn har også mulighed for selv at kontaktedistriktsrådgiveren på deres skole. Samtalerne med distriktsrådgiveren kan i langt de fleste tilfælde være anonyme.


Hvis den forebyggende indsats ikke er tilstrækkelig, så sikrer distriktsrådgiveren, at socialrådgivergruppen i Fagcenter Børn og Familier går videre med sagen ifølge de normale sagsbehandlingsprocedurer. Hvis et barn eller ung viser tegn på manglende trivsel i forbindelse med, at en af forældrene er udsendt eller har været udsendt, kan kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) også involveres. PPR tilbyder rådgivning til både børn, unge og forældre med fokus på, hvordan såvel forældre som fagpersoner bedst kan støtte op om barnets, den unges og familiens trivsel.

Sorø Kommunes fagcenter for Børn og Familier samarbejder ligeledes med Veterancentret omkring barnet/familien. Veterancentret tilbyder samtaleterapi og kursusforløb til veteraner og deres nærmeste pårørende samt samtalegruppe til børn og unge fra otte år. Derudover tilbyder Veterancenteret psykologhjælp og socialrådgivning. Veterancentret kan kontaktes på døgntelefonen på tlf. 72 81 97 00.

7

Sociale tilbud

Frivillige i foreningen Danmarks Veteraner arrangerer forskellige turer og arrangementer, der udover at tilbyde socialt samvær med ligesindede, også er en mulighed for at bearbejde oplevelser. Landsforeningen for Danmarks Veteraner udgiver otte gange årligt et medlemsblad, med en oversigt over frivillige lokalforeninger, som ligeledes står for sociale arrangementer. Endvidere er der etableret særlige veterancafeer flere steder i landet. Kontakt Veterancenteret for at høre mere om veterancafeerne.


Sorø Kommune har ligeledes flere forskellige samværs- og aktivitetstilbud, hvor du som veteran har mulighed for at møde andre, uden at du er henvist fra en sagsbehandler i kommunen. Huset i Søndergade 20, har åbent flere gange om ugen og tilbyder uformelt samvær, aktiviteter og ture. Desuden er der mulighed for fællesspisning en aften om ugen. Aktivitetshuset i Sorø på Rådhusvej 17 og Netværket i Dianalund, Holbergsvej 16, har begge åbent næsten alle hverdage og tilbyder forskellige uforpligtende aktiviteter, kurser eller idrætstilbud som bl.a. fitness.

 

Danmarks Veteraner & Veteranstøtten

8

Bolig

Hvis du som veteran får et akut boligproblem, kan du få råd og vejledning om din boligsituation ved at henvende sig til Borgerservice. I særlige tilfælde og ud fra en individuel vurdering kan kommunen hjælpe med at anvise en bolig. Kommunal anvisning sker efter kommunens kriterier for akut boliganvisning, som du kan få mere at vide om i Borgerservice. Sorø Kommunes Borgerservice kan ligeledes henvise til det nærmeste herberg eller forsorgshjem.


Der findes også frivillige foreninger og organisationer, som tilbyder midlertidig bolig til veteraner. Du kan se en opdateret liste på Veterancenterets hjemmeside.

9

Akuttilbud

Hvis du som veteran, oplever en akut psykisk krise, kan du kontakte Psykiatrisk Akut-modtagelse i Slagelse på telefon 1818. Akutmodtagelsen kan give dig den støtte og omsorg, der er akut behov for, så situationen ikke forværres.

På Psykiatrisk Akutmodtagelse bliver du mødt af vejledere, som har erfaring med at støtte mennesker i psykisk krise. Du får tilbud om samtale, støtte og hjælp i trygge omgivelser. Du får også hjælp til at komme i kontakt med dine pårørende og andre relevante socialpsykiatriske aktører, hvis der er behov for det. På Psykiatrisk Akutmodtagelse kan man blive indlagt i op til to døgn og få tilrettelagt et behandlingsforløb.


På samme måde er der mulighed for at du som veteran kan modtage et behandlingsforløb på Krise og Katastrofepsykiatrisk Center, som er en del af Rigshospitalet. Behandlingsforløbene igangsættes typisk som følge af svære belastningsskade, angst-forstyrrelser, depression eller PTSD. Centeret kan kontaktes på tlf. 38 64 71 72.

10

Hjælpemidler og transport

Hvis du som veteran, har fået varige psykiske og fysiske skader, kan du søge om støtte til hjælpemidler, indretning af boligen, handicapkørsel og/eller støtte til køb af bil, på lige fod med andre borgere.


Indretning af boligen kan for eksempel være fjernelse af dørtrin, opsætning af ramper og slidsker. Det kan også være ændring af eksisterende rum, hvis indretningen er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet til dine ændrede vilkår. Du vil kunne søge støtte til køb af bil, hvis du ikke kan færdes uden brug af bil og kørselsbehovet ikke kan dækkes på anden vis for eksempel via Flextrafik.


Du kan ansøges om hjælpemidler via Sorø Kommunes hjemmeside. Kommunens terapeuter vil derefter kontakte dig og tilbyde et hjemmebesøg efter en konkret og individuel vurdering. Hvis kommunen ikke har mulighed for at hjælpe dig, på grund af lovgivning, vil du ofte kunne få hjælp til at søge fonde gennem Veterancenteret.

Søg om hjælpemiddel

11

Genoptræning og behandling

I nogle tilfælde kan du som veteran have behov for intensiv og længerevarende genoptræning. Alle veteraner med akutte alvorlige fysiske skader efter udsendelse bliver behandlet på Rigshospitalet. Genoptræningen foregår i tæt samarbejde med Forsvaret og er målrettet veteraner. Dette forløb kan suppleres med yderligere tilbud om genoptræning i kommunalt regi.


Henvisningen foregår direkte fra sygehuset til Sorø Sundhedscenter. Genoptræning gives efter en konkret og individuel vurdering og kan foregå i Træningsenheden eller hjemme hos dig selv. I Sundhedscenteret kan du også få støtte til at ændre livsstil gennem et samtaleforløb, hvis der er behov for det. Livsstilssamtalen er et tilbud til dig som veteran, hvis du gerne vil ændre uhensigtsmæssige vaner eller problemer i forhold til fx søvn, motion, mad eller alkohol. En livsstilssamtale er en samtale med en sundhedskonsulent, der kan motivere dig til at komme i gang med et forløb, som passer til dine ønsker og problematikker i det rigtige tempo. Kontakt Sorø Sundhedscenter, hvis du vil vide mere.


I særlige tilfælde kan du som veteran have behov for ekstra tandbehandlinger f.eks. hvis du har været udsat for gidseltagning eller ligget i koma. Ved større tandbehandlinger kan du søge om enkelt ydelser i Borgerservice eller hos Veterancenteret.

12

Rusmidler

Som veteran kan du opleve en hård psykisk belastning. For nogen kan det føre til problemer med misbrug af smertestillende medicin, alkohol og euforiserende stoffer. Både du som veteran og dine pårørende kan få hjælp og vejledning hos Slagelse Rusmiddelcenter eller Ringsted Rådgivningscenter. Begge steder tilbyder anonym alkohol– og rusmiddelbehandling. Du kan også få hjælp og støtte i Sorø Sundhedscenter.

13

Kontaktoplysninger til Sorø Kommune

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte os eller se mere om de forskellige tilbud på Sorø kommunes hjemmeside.

Sorø kommunes hjemmeside


Sorø Kommune
Rådhusvej 8
4180 Sorø
Tlf. 57 87 60 00
soroekom@soroe.dk