Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan søge om dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis du har et løntab som følge af dit barns nedsatte funktionsevne eller indgribende og langvarige lidelse.

Der kan være forskellige situationer, hvor du som forælder er nødt til at holde ekstraordinært fri fra dit arbejde. Det kan være i forbindelse med:

  • sygehusbehandling
  • lægeundersøgelser
  • deltagelse i handicaprettet kursus
  • pasning af dit barn i hjemmet i stedet for fuldt skole- eller dagtilbud

Som udgangspunkt svarer kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til det indtægtstab, du har ved helt eller delvist at opgive dit arbejde for at kunne passe dit barn. Kompensation kan ydes op til 37 timer om ugen. Du kan også søge om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, selvom du pt. er uden for beskæftigelse.

Når du ansøger

Når du ansøger, foretager vi først en vurdering af, om dit barn tilhører målgruppen.

Du vil blive inviteret til en samtale med en børnesagsbehandler. Vi beder dig om at beskrive dit barns funktionsnedsættelse eller lidelse og årsagen til at du skal holde tjenestefri. Vi indhenter, med dit samtykke, relevante oplysninger fra andre fagpersoner. Ved den første samtale vil vi også yde rådgivning og vejledning om eventuelle andre støttemuligheder.

Ansøg om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Hvis I har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste mellem 2017-2019

Måske har I modtaget for lav en ydelse?

Vigtig information til borgere, som har modtaget kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i perioden 2017-2019 - og som har været ramt af ydelsesloftet. Se reguleringen af satser.

Social- og Indenrigsministeriet er blevet opmærksom på, at der har været fejl i enkelte af vejledningens satser.
Det kan betyde, at nogle ydelsesmodtagere i en årrække har fået udbetalt en for lav maksimal ydelse i forhold til den, som de har krav på efter Serviceloven.
Social- og Indenrigsministeriet har den 6. februar 2020 informeret landets kommuner om fejlen og dens betydning ved denne orienteringsskrivelse.

Vi har pligt til at behandle jeres sag på ny

Kommunen har pligt til at behandle de sager, hvor borgere har modtaget de pågældende ydelser, og hvor størrelsen af ydelsen kan være for lav på grund af ministeriets fejl i satserne, på ny.
Der er tale om sager, hvor man som forælder har modtaget den højeste dækning for tabt arbejdsfortjeneste for hjemme at passe et barn under 18 år med alvorlig sygdom eller handicap.
Her har den maksimale sats været fejlagtigt reguleret siden den 1. juli 2012.

Det er Social- og Indenrigsministeriets vurdering, at det er forældelseslovens almindelige regler om forældelse, der gælder, det vil sige den almindelige forældelsesfrist i loven på 3 år.
Det gælder også, selv om du naturligvis ikke har haft kendskab til, at ministeriet har begået en fejl.
Se pkt. 5.3 i ministeriets orienteringsskrivelse.

Hvis du har modtaget ovennævnte ydelse efter Serviceloven, kan du rette henvendelse til dit barns sagsbehandler eller til teamkoordinator Birgitte Tjørnebjerg på tlf. 21 16 70 80.

Din sag vil herefter blive vurderet og behandlet på ny.