Om visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Sorø Kommune

Vedtaget af Teknik og Miljøudvalget den 8. november 2022.

Formål

Denne forskrift har til formål, at fastsætte regler for støj, vibrationer og støv i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde samt nedrivningsarbejde for at forebygge gener fra dette.
Denne forskrift betyder at, man ikke længere skal anmelde midlertidigt bygge- og anlægsarbejde til Sorø Kommune, men blot overholde denne forskrifts vilkår. Dog skal man være opmærksom på at, ved afvigelser fra forskriften skal der søges om dispensation jf. reglerne i forskriftens § 10.
Forskriften tilsidesætter ikke anden gældende lovgivning eller regler på området, hvorfor man stadig skal søge tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet i henhold til § 20 stk. 2 samt § 24 stk. 2 i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering ad visse aktiviteter

Bestemmelser

Gyldighedsområde

§ 1. Forskriften omfatter alle midlertidige støjende, stærkt støjende, vibrerende og støvende aktiviteter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder og nedrivningsarbejde i Sorø Kommune.
Stk. 2. Sorø kommune afgør i tvivlstilfælde, om en given aktivitet er omfattet af denne forskrift.
Stk. 3. Sorø kommune afgør hvad der er støjende, vibrerende og støvende aktiviteter.

 

Vejledning

Sorø kommune vurderer at bl.a. følgende aktiviteter kan medføre væsentlige gener:

 • Aktiviteter der anvender elektriske slibe-, skære- og boremaskiner eller lignede støjende værktøjer.
 • Nedramning af spuns og pæle
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre.
 • Betonnedbrydning og -nedknusning
 • Højtryksrensning
 • Sandblæsning
 • Anvendelse af tårnkraner, elektriske lifte eller hydrauliske mobile kraner
 • Anvendelse af trykluftsværktøjer, herunder betonhammere eller lignende
 • Anvendelsen af kompressorer
 • Placering og anvendelse af anlæg til bl.a. asfalt, behandling af forurenet jord og nedknusning.
 • Opstilling og nedtagning af stillads
 • Komprimering med tromle eller pladevibrator
 • Dozere, grave- og læssemaskiner
 • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald
 • Tagrensning

Forskriften omhandler bygge-, anlægs- og nedrivningsarbejde, herunder bygningsfacadebehandling. Øvrige aktiviteter omfattet af bekendtgørelsen om midlertidig aktivitet skal anmeldes 14 dage inden arbejdet påbegyndes.

Arbejdstider

§ 2. Støjende, vibrerende og støvende aktiviteter må kun foregå på hverdage i tidsrummet mandag til fredag fra 7.00-18.00 og lørdag fra 7.00-14.00.
I dette tidsrum (§ 2) må der for eksempel ske kørsel af materialer til og fra byggepladsen og anvendes motordrevne bygge- og anlægsmaskiner, se flere eksempler under § 1 (vejledning).

Nabo-orientering

§ 3. Senest en uge før arbejdet begynder, skal bygherre eller entreprenør skriftligt orientere nærmest omboende, nærmeste virksomheder eller andre, der kan blive berørt af den midlertidige aktivitet om arbejdet.
Stk. 2. Informationsmaterialet skal indeholde oplysninger om arbejdets karakter og varighed samt telefonnummer på en kontaktperson.
Stk. 3. Samtidigt skal Sorø Kommune have en kopi af informationsmaterialet til naboerne.
Stk. 4. Hvis der sker ændringer i arbejdet, skal der på ny gives information.

Inden arbejdet påbegyndes skal man orientere de omkringboende om arbejdet, enten ved opslag eller ved husstandsomdelte meddelelser. Informationen skal indeholde oplysninger om arbejdets karakter og varighed samt vejledende oplysninger om de gener, der kan forekomme.

Jo mere man informerer, jo større sandsynlighed er det for at undgå eventuelle konflikter med naboerne.

Derfor er det en god idé at orientere løbende undervejs, hvis der for eksempel sker ændringer.
Kopi af informationsmaterialet kan sendes til miljoe@soroe.dk

Støj og Vibrationer

§ 4. Udførende entreprenør/personer skal overholde grænseværdierne for støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder:

Grænseværdier for støjbelastning målt udendørs

Hverdage 7.00-18.00 og lørdage 7.00-14.00 70 dB
Søndage, helligdage og alle aftener mellem 18.00-22.00 40 dB
Nat (22.00-7.00) 40 dB

 

Grænseværdier for bygningstransmitteret støj målt indendørs i beboelsesrum og kontorer

Hverdage 7.00-18.00 og lørdage 7.00-14.00 55 dB
Kontorlokale uden for ovenstående tidsrum 40 dB
Beboelsesrum uden for ovenstående tidsrum 25 dB
Nat (22.00-7.00) 25 dB

 

Grænseværdier for vibrationer

Boligområder 75 dB
Blandet bolig og erhverv 80 dB
Erhvervsområder 85 dB

Tabel forklaring:

dB bliver målt i ækvivalente, korrigerede støjniveau.

Støjkravene kan med fordel indarbejdes i et udbudsmateriale. Derved kan alle parter på et tidligt tidspunkt tage højde for disse og undgå at projektet bliver dyrere eller forsinket.

Allerede i planlægningsprocessen bør der tages højde for, hvornår de støjende aktiviteter kan foregå. Det er vigtigt at huske, at grænseværdierne ikke bygger på et kontant støjniveau på det plan.

Denne forskrift omfatter udelukkende regulering af vibrationer til gene for mennesker. Miljøbeskyttelsesloven og forskriften regulerer ikke bygningsskadende vibrationer.

Erstatning i forbindelse med beskadigelse af bygninger som følge af vibrationer henvises til civilt søgsmål.

§ 5. Uanset bestemmelsen i § 4 skal valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen ske, med mindst mulig gener fra støj og vibrationer.
Stk. 2. Kommunen kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder med henblik på at begrænse støj og vibrationer.
Stk. 3. Kommunen kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder er de mest skånsomme for miljøet i forhold til støj og vibrationer.

§ 6. Stærkt støjende aktiviteter må kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 08.00-17.00. Stærkt støjende aktiviteter er bl.a.

 • Nedramning af spuns, pæle eller lignende.
 • Etablering af sekantpæle eller jordankre.
 • Skærende og slibende aktiviteter, fx betonskæ\u0002ring, asfaltskæring, metal-skæring eller lignende.
 • Betonnedbrydning og -nedknusning

Stk. 2. Sorø kommune afgør i tvivlstilfælde hvad der er stærkt støjende aktiviteter. Stærkt støjende aktiviteter, skal stadig overholde grænseværdierne for støj, men tidrummet de må finde sted i er indskrænket.

Støv

§ 7. Valg af maskiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladser skal ske, så omgivelserne generes mindst muligt af støv.
Stk. 2. Ved nedrivning og læsning af affald skal det sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig måde, så støvgener undgås/begrænses ved fx afdækning og vanding.
Stk. 3. Nedkastning af affald skal ske gennem lukket nedfaldsrør til container.
Stk. 4. Ved sandblæsning, sprøjtemaling eller anden forurenende overfladebehandling, skal arbejdsstedet være afdækket med presenning eller lignende, så materiale ikke vindtransporteres i væsentligt omfang.
Stk. 5. Sandblæsning af bygningsfacader og lignende må kun foretages med vandtilsætning til sandstrålen.
Stk. 6. Der skal lægges spærringer ud så sand m.v. ikke skylles i det offentlige kloaksystem eller dræn. Ved uheld tømmes brønde for entreprenørs/persons regning.
Stk. 7. Ved arbejdets afslutning skal arealerne være renset for materialer, der kan forurene jord, kloaksystem og grundvand eller medføre støvgener. 

Bygge- og anlægsarbejde giver ofte anledning til støvgener f.eks. ved nedrivning, sandblæsning, udgravning og læsning af affald.

Disse kan begrænses f.eks. ved inddækning, vanding, specielt i tørrer perioder, og ved at vælge maskiner og metoder, som giver anledning til mindst mulig støvudvikling.

Giver arbejdet anledning til afledning af spildevand skal der ansøges om en tilslutningstilladelse. Det er en god ide at søge tilslutningstilladelsen i god tid, da sådan er forbundet med en vis sagsbehandlingstid.

§ 8. Kommunen kan forlange dokumentation for, at valgte maskiner og arbejdsmetoder jf. § 7 er de mest skånsomme for miljøet med hensyn til støvgener.
Stk. 2. Kommunen kan forlange, at der benyttes alternative maskiner og arbejdsmetoder.
Stk. 3. Sorø kommune afgør i tvivlstilfælde om de trufne foranstaltninger er tilstrækkelige.

Affald

§ 9. Affald håndteres efter de til en hver tid gældende regler om affald.
Stk. 2. Ved nedrivning, midlertidig opbevaring og læsning af affald skal det sikres, at dette sker på en miljømæssig forsvarlig måde, særligt i forhold til affaldets forureningsmæssige karakter, således at forurening undgås.

Bygge- og anlægsaffald som dækker et projekt vedrørende mere end 10 m2 eller en mængde over 1 ton, skal anmeldes til kommunen.

Farligt affald skal altid anmeldes. Vær her særlig opmærksom på asbest og PCB-holdigt affald, som der er lovgivet særskilt for.

Hvis det projekt du producere affald fra er fra eller renoveret i perioden 1950-77, skal der screenes for PCB jf. affaldsbekendtgørelsen.

Spørgsmål herom kan sendes til affald@soroe.dk

Dispensation

§ 10. Sorø kommune har mulighed for at dispensere fra denne forskrift. Dispensation kan gives for en kort, nærmere angivet periode med fastsættelse af vilkår for aktiviteten.
Stk. 2. En ansøgning om dispensation skal indeholde begrundelse for de særlige forhold der nødvendiggør dispensationen, oplysninger om arbejdets art, om bygherre, byggeledelse, aktiviteter og maskiner, forventet aktivitetsperiode og arbejdstid. Desuden skal forventede gener beskrives, og hvordan de afhjælpes.
Stk. 3. Arbejdet må først påbegyndes ved meddelelse af den endelige dispensation. Dispensation kan f.eks. gives pga. trafiksikkerhed eller trafikafvikling, hvor det er umuligt at overholde støjgrænsen i bestemte tidsrum, og projektet taler for, at man bør gennemføre det alligevel, hensyn til borgere eller hvor det er nødvendigt at arbejdet udføres i en sammenhængende arbejdsgang.

En ansøgning om dispensation sendes pr. mail til miljoe@soroe.dk eller pr. brev til Sorø Kommune, TMD, Rådhusvej 8, 4180 Sorø.

Administrative bestemmelser

§ 11. Sorø Kommune kan stoppe midlertidige aktiviteter, som ikke overholder forskriften eller afgørelser truffet med hjemmel i forskriften

§ 12. Forskriften er ikke til hinder for, at Sorø Kommune kan stille yderligere krav efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4 om forureningsbegrænsende foranstaltninger, jævnfør § 20, stk. 5 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

§ 13. For grundejers regning kan Sorø Kommune, efter forudgående varsel, bringe forholdene i orden, hvis forskriften ikke overholdes.

Tilsyn

§ 14. Sorø Kommune har mulighed for at føre tilsyn med overholdelse af forskriftens bestemmelser.

Afgørelser og Klage

§ 15. Afgørelser, som er truffet efter denne forskrift, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jævnfør § 21, stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan afgørelser påklages til Natur- og Miljøklagenævnet vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, jævnfør § 23 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Straffebestemmelser

§ 16. Med mindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den som:
1. overtræder denne forskrifts bestemmelser, jævnfør § 24, stk. 2 i miljøaktivitetsbekendtgørelsen
2. overtræder vilkår for dispensation eller påbud, der er meddelt i henhold til § 9.

Handlinger som kan straffes er bl.a. at:
1) Arbejde med støjende aktiviteter uden for normal arbejdstid.
2) Undlade at foretage foranstaltninger der kan begrænse støjgener eller støvgener.
3) Undlade at foretage afdækning eller vanding.
4) Undlade at informere naboer.