1

§ 1. Anvendelsesområde

Stk. 1 Forskriften gælder for alle ikke-erhvervsmæssige fuglehold beliggende i byzone- og sommerhusområder i Sorø Kommune samt områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Stk. 2 I sommerhusområder er fuglehold kun tilladt for lovligt fastboende.

Stk. 3 Forskriften ændrer ikke på skærpede regler eller forbud mod fuglehold i gældende kommuneplan, lokalplaner eller andre lokale vedtægter, f.eks. grundejerforeningers vedtægter.

Stk. 4 Følgende fuglehold er omfattet af forskriften: Høns og duer, samt burfugle i voliere og andre tamfugle, der er anbragt udendørs.

Stk. 5 Hold af påfugle, kalkuner, gæs og ænder (undtaget prydænder) er ikke tilladt i områder nævnt i stk. 1.

Stk. 6 Andet ikke-erhvervsmæssigt dyrehold end omtalt i stk. 4 reguleres af reglerne i bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter. Heraf fremgår det bl.a., at der ikke må holdes heste, svin, får, geder og kvæg i byområder, defineret på samme måde som i denne forskrifts § 1, stk. 1.

2

§ 2. Indretning og drift

Stk. 1 Bygninger til fuglehold skal opfylde gældende krav i Bygningsreglement. Stolper med overdækning anses som en bygning. Inden nye bygninger opføres skal ansøgning/ anmeldelse sendes til Sorø Kommune.
Huse under 10 m² kan dog i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i Bygningsreglementet, opføres uden tilladelse, hvis der højst er to udhuse på grunden. De skal dog anmeldes til BBR. De afstands- og højdekrav, der er angivet i bygningsreglementet og denne forskrifts § 2, stk. 4 skal overholdes.

Stk. 2 Husets vægge og tag skal være tætte og indhegninger kan kræves overdækket. Fuglenes frie færden skal sikres begrænset til grundejerens ejendom i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1.847 af 14. december 2015 af lov om mark- og vejfred.

Stk. 3 Bure og huse, der tjener til permanent ophold for husdyr skal sikres, så rotter og ræve forhindres adgang.

Stk. 4 Ikke-flytbare bure, huse, indhegnede gårde og lignende, der tjener til midlertidig eller permanent ophold for husdyr, skal opføres mindst 2,5 m fra naboskel og mindst 10 m fra nærmeste nabobolig. Kommunen kan meddele påbud om, at afstanden til naboskel i særlige tilfælde skal være større.

Stk. 5 Foder skal opbevares i rottesikre beholdere. Foder og drikkevand skal gives indendørs eller under fast tag. Fodring med frisk grønt må gerne foregå under åben himmel.

3

§ 3. Særlig vedrørende høns

Stk. 1 Hønsehold skal etableres med hønsehus og hønsegård.

Stk. 2 Hønsehold må højst bestå af 10 voksne fugle og op til 30 kyllinger pr. år.

Stk. 3 Omfatter hønseholdet haner eller hanekyllinger skal fuglene holdes indenfor i en mørklagt bygning fra kl. 21.00 til kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.30 på lør-, søn- og helligdage.
Kommunen kan udvide tidsrummet for indendørsophold eller kræve bygningen støjisoleret, såfremt ovenstående foranstaltninger ikke er tilstrækkelige til at undgå støjgener.

Stk. 4 Ved gener fra vedvarende hanegalen, kan kommunen forbyde hold af haner på ejendommen.

4

§ 4. Rengøring og bortskaffelse af gødning

Stk. 1 Indhegninger, fuglehuse og volierer samt andre steder hvor fuglene færdes, skal regelmæssigt vedligeholdes og rengøres.

Stk. 2 Gødningen (ekskrementerne) fra fugleholdet skal fjernes regelmæssigt og så vidt muligt anvendes til gødningsformål, det vil sige spredes og nedgraves på egen grund, på en måde så gødningsstofferne anvendes til planteproduktion. Nedgravningen af gødningen skal foretages på en sådan måde, at det ikke giver anledning til forurening af grundvand, jord og overfladevand.

Stk. 3 Graves gødningen ikke ned straks, skal den opbevares i lukket beholder. Kan gødningen ikke anvendes til gødningsformål, skal den bortskaffes i til et godkendt modtageanlæg. Godkendte modtageanlæg fremgår af AffaldPuls+’ hjemmeside. Ved forskriftens vedtagelse gælder det komposteringsanlæggene i Faxe og Skælskør.

5

§ 5. Påbud og forbud

Stk. 1 Fugleholdet må ikke give anledning til lugt- eller fluegener.
Hvis fugleholdet giver anledning til væsentlige gener, kan kommunen kræve afhjælpende foranstaltninger udført.
Kan generne ikke afhjælpes eller overtrædes påbud udstedt i medfør af forskriften, kan kommunen nedlægge forbud mod fugleholdet.

Stk. 2 Sorø Kommune kan stille krav om maksimalt antal dyr, på samme måde som det det er gjort for høns jf. § 3 stk. 2.

Stk. 3 Hvis fugleholdet giver anledning til væsentlige støjgener, kan kommunen kræve, at fuglene holdes indenfor i en mørklagt bygning på samme måde som det er gjort for høns jf. § 3 stk. 3.

Stk. 4 Sorø Kommune kan i forhold til fuglehold, etableret før denne forskrifts ikrafttræden, der medfører væsentlige gener, påbyde vilkår, der svarer til dem, der fremgår af forskriften.

6

§ 6. Klage og dispensation

Stk. 1 Sorø Kommunens afgørelser i henhold til denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Afgørelser kan dog indbringes for en domstol indenfor 6 måneder jf. § 101 i bekendtgørelse nr. 1.189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

Stk. 2 Efter skriftlig ansøgning kan kommunen give dispensation fra reglerne i denne forskrift, hvis særlige, individuelle forhold taler for det.

7

§ 7. Overtrædelse af forskriften

Stk. 1 Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 2-4 kan straffes med bøde.

Stk. 2 Undlades det at efterkomme påbud eller forbud i medfør af § 5, kan dette straffes med bøde.

8

§ 8. Ikrafttrædelse

Stk. 1 Forskriften træder i kraft den 1. marts 2017.

Stk. 2 Med forskriftens vedtagelse bortfalder tidligere regler for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, vedtaget af de tidligere Dianalund og Stenlille kommuner jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Fuglehold etableret før denne forskrifts ikrafttræden, der er i drift og indrettet efter evt. tidligere regler, skal først overholde forskriften ved væsentlig ændring af eksisterende forhold. Eksisterende fuglehold må ikke medføre væsentlige gener, forurening eller risiko herfor.

9

Gode råd og vejledning om fuglehold

Tag dine nærmeste naboer med på råd. Fortæl dem hvilke fugle du har tænkt dig at holde, og hvor du planlægger at etablere hus, bur og indhegning.

Lad være med at holde hane, med mindre du vil have kyllinger.

Sørg for at sikre dit fuglehold mod skadedyr og rovdyr. Du kan rotte- og rævesikre indhegningen til dyrehold ved f.eks. at bruge kyllingenet og bukke det vinkelret ud langs jorden i 50 cm bredde og grave det ned under jordoverfladen. Det er også en god idé at hæve hønsehuset mindst 30 cm over jorden, så kan hønsene holde rent under huset, støvbade og jagte rotter, der alligevel skulle komme i nærheden, bort.

Til lydisolering af hus og dør/låge kan anvendes mineraluld.

Isolering sparer desuden foder om vinteren.

Ikke alle fuglearter er velegnede at holde i byen. Derfor kan det være en god ide at indhente råd og vejledning om den fugleart du planlægger at anskaffe dig, inden du etablerer fugleholdet.

Hold dig orienteret om fugleinfluenza og andre sygdomme via Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk eller kontakt Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00.

10

Er du i tvivl?

Kontakt den lokale fjerkræavlerforening, Fjerkræklubben for Sorø og Omegn på Facebook eller i Fjerkrækolonien på Apotekervej 27, 4180 Sorø eller Sorø Kommune på telefon 57 87 60 00.

 

Denne forskrift er udfærdiget i henhold til kapitel 10, § 20, stk. 1, pkt. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 467 af 23. maj 2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.