Skal jeg søge landzonetilladelse?

Hvis din grund ligger i landzone, skal du som udgangspunkt have en landzonetilladelse for at bygge, udstykke eller ændre en bygning

 

Ligger din grund i landzone, skal du som udgangspunkt søge landzonetilladelse, når du vil:

 • bygge
 • udstykke
 • ændre brugen af eksisterende bygninger
 • etablere ridebane
 • etablere sø
 • regulere terræn

Søg landzonetilladelse ved at sende en e-mail til: landzone@soroe.dk

 

Søger du i forvejen byggetilladelse?

Hvis du i forvejen søger om byggetilladelse til et byggeri, behøver du ikke også at søge om landzonetilladelse.

Når vi modtager din ansøgning om byggetilladelse, vil vi vurdere om byggeriet kræver landzonetilladelse.

Hvad skal du ændre eller etablere?

Hvis du vil etablere en ridebane, skal ansøgningen indeholde:

 • Luftfoto eller tegning med placering af ridebanen.
 • Information om størrelsen på ridebanen.
 • Oplysninger om terrænændringer og hvor overskudsjorden udjævnes.
 • Belægning
 • Oplysninger om eventuelt hegn, belysning m.m.

Bemærk, at du ikke kan få tilladelse til at etablere jordvolde omkring ridebanen.

Hvis du vil etablere en støjvold, skal ansøgningen indeholde:

 • Situationsplan med angivelse af afstand til skel
 • Tværprofil
 • Højde, bredde og længde
 • Oplysninger om plantevalg
 • Oplysning om, hvordan det sikres, at jordvolden ikke afvander til naboejendom, hvis jordvolden opføres tæt på skel
 • Dokumentation for, at der benyttes ren jord
 • Dokumentation for voldens støjreduktion

Hvis du vil bygge i landzone, skal ansøgningen indeholde:

 • Situationsplan med bygningens placering og afstande til skel
 • Facadetegninger og snittegning med bygningshøjden
 • Oplysninger om de udvendige materiale- og farvevalg
 • Formål med byggeriet
 • Oplysning om arealet af den nye bygning eller tilbygning
 • Oplysning om det totale areal af bygningen efter tilbygningen.

I en landzonetilladelse stiller vi normalt krav til byggestilen. Eksempelvis skal et enfamiliehus normalt opføres som et 1½-plan længehus med 45-50 graders taghældning og matte tagsten

Flytning af hus på grunden

Det vil altid være en konkret vurdering hvor langt væk, du må flytte huset fra dets oprindelige placering.

Der kan normalt gives tilladelse til at flytte huset cirka 25-30 m. I særlige tilfælde, hvor huset ligger ud til en trafikeret vej kan du få tilladelse til at flytte huset længere væk.

Forud for et byggeprojekt kan du få vores vurdering af, om du kan få tilladelse til at flytte huset. For at kunne foretage vurderingen, så skal du sende ejendommens adresse og et luftfoto med den ønskede placering af huset til landzone@soroe.dk.

Hvis du vil etablere en husstandsvindmølle, skal ansøgningen indeholde:

 • Mølletype og fabrikat
 • Højde af mølletårn
 • Totalhøjden inkl. rotor
 • Rotordiameter
 • Foto eller tegning af møllen i sin helhed
 • Situationsplan med angivelse af afstand til skel og nærmeste bygninger
 • Dokumentation for, at møllen overholder støjgrænserne i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller. Det vil sige en beregning af støjbelastningen ved naboarealer og støjfølsomme områder (f.eks. boligområde)
 • Typegodkendelsen for møllen, hvis rotorarealet er over 5 m2.

Opstilling af solcelleanlæg til din bolig kræver landzonetilladelse, hvis du vil opstille det på jorden.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Luftfoto eller tegning med placering af anlægget på grunden
 • Afstande til nærmeste skel
 • Længde af anlægget
 • Højde af anlægget
 • Antal paneler
 • Størrelsen på hver enkelt panel

Du kan normalt kun få tilladelse til at udstykke en byggegrund i en mindre landsby eller i byzone.

Du kan ikke få tilladelse til at udstykke byggegrunde uden for de større byer og landsbyerne, fordi det vil være i strid med planlovens formål om at undgå spredt byggeri i det åbne land.

Udstykning af en ny byggegrund kan normalt kun lade sig gøre, hvis byggefeltet for den nye byggegrund kan placeres inden for grænsen af landsbyen eller byzone. Derudover skal eventuelle lokalplaner være overholdt

Hvis du vil udstykke en grund, skal ansøgningen indeholde:

 • Matrikelkort, hvor du har indtegnet den nye grund. I Sorøkortet kan du printe et kort med vejledende matrikelgrænser. 
 • Arealet af den nye grund
 • Oplysning om, hvad du vil anvende grunden til

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Landzoneafdelingen
Åbningstider

Man-tir 10.00-12.00
Ons lukket
Tor-fre  10.00-12.00