Politiske udvalg

De politiske udvalg varetager de kommunale opgaver inden for det enkelte udvalgsområde.

I Sorø Kommune er der nedsat seks politiske udvalg og et § 17, stk. 4 udvalg (Klima og Miljøudvalget).

Økonomiudvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for kommuneplanlægningen samt for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver.

Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver.

Derudover har udvalget ansvar for:

 • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • Generelle statistiske opgaver
 • Kommunens IT-forhold
 • Almindelige anliggender, der ikke er henlagt til noget andet udvalgsområde
 • Beredskabet
 • Hyrevognskørsel
 • Støttet byggeri
 • Lokaldemokrati
 • Grønt Forum
 • Udbetaling af kontante ydelser til ældre (folkepension m.m.)

Udvalget varetager den overordnede forvaltning af kommunens borgerservicecenter.

Økonomiudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 22. februar
 • 14. marts
 • 19. april
 • 16. maj
 • 13. juni
 • 23. august
 • 13. september
 • 4. oktober
 • 15. november
 • 6. december

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, og seks af Kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.

Formand

Gert Jørgensen (C)

Øvrige medlemmer

Kasper Nygaard (Løsgænger)
Bo Christensen (C)
Susanne Borggaard (D)
Anne Madsen (A)
Preben Lund (A)
Linda Nielsen (F)

Børn og Undervisningsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisnings- og familiemæssige opgaver, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkeskoler (den almene undervisning, specialundervisning og SFO)
 • Ungdomsskolen (undervisning, juniorklubber, ungdomsklubber)
 • SSP (skole, social og politisamarbejde)
 • Sundhedspleje
 • Dagpasningstilbud for børn fra 0-5 år (dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner)
 • Forebyggende foranstaltninger for børn, unge og familier
 • Dag- og døgnbehandling for børn og unge (inklusive institutioner inden for området)
 • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
 • Døgnanbringelser af børn og unge
 • Godkendelse og tilsyn med opholdssteder og familiepleje
 • Indsats for familier i krise
 • Råd og nævn inden for Børn og Undervisningsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Børn og Undervisningsudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 31. januar
 • 7. marts
 • 28. marts
 • 2. maj
 • 30. maj
 • 15. august
 • 5. september
 • 26. september
 • 31. oktober
 • 28. november

Børn og Undervisningsudvalget består af syv medlemmer.

Formand

Jakob Spliid (V)

Næstformand

Sofie Torpegaard (C)

Medlemmer

Mogens Schwensen (C)
Susanne Borggaard (D)
Mona Kelder Bouidar (A)
Kristiane Nyborg (F)
Bo Mouritzen (Ø)

Kultur og Fritidsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens kulturelle opgaver og på fritidsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Folkebibliotek
 • Musikskoler
 • Folkeoplysning (tilskud til aftenskoler, lokaletilskud og tilskud til foreninger)
 • Lokal historiske arkiver
 • Museer, teatre, spillesteder og andre kulturelle faciliteter
 • Kommunale tilskud til kulturelle aktiviteter
 • Idrætshaller og øvrige idrætsfaciliteter, fordeling og koordinering af tider, lokaler mv.
 • Ungdomsråd
 • Råd og nævn inden for Kultur og Fritidsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Kultur og Fritidsudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 1. februar
 • 8. marts
 • 29. marts
 • 3. maj
 • 1. juni
 • 16. august
 • 6. september
 • 27. september
 • 1. november
 • 29. november

Kultur og Fritidsudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Kasper Nygaard (Løsgænger)

Næstformand

Carsten Petersen (C)

Medlemmer

Peter Nygaard (C)
Sascha Fich (B)
Preben Lund (A)

Social og Sundhedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på social- og sundhedsområdet, herunder opgaver vedrørende:

 • Kommunal tandpleje, herunder omsorgstandpleje og den specialiserede tandpleje
 • Forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger
 • Hjemmesygepleje samt hjemmepleje
 • Hjælpemidler
 • Driftsaftaler med private botilbud mv. for voksne
 • Indsats og personrettet tilsyn for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i kommunale, regionale og private botilbud, plejecentre mv.
 • Genoptræning og vedligeholdelsestræning
 • Ældre- og plejeboliger
 • Integration og danskuddannelse for voksne udlændinge
 • Specialundervisning til voksne med særlige udfordringer inden for kommunikation-, høre-, syn- og læseområdet
 • Social indsats over for misbrugere
 • Tilbud til hjemløse og andre med sociale vanskeligheder
 • Råd og nævn inden for Social og Sundhedsudvalgets område

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Social og Sundhedsudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 30. januar
 • 6. marts
 • 27. marts
 • 1. maj
 • 30. maj
 • 14. august
 • 4. september
 • 25. september
 • 30. oktober
 • 27. november

Socia- og Sundhedsudvalget består af syv medlemmer.

Formand

Lars Schmidt (C)

Næstformand

Ninna Wiese Pedersen (V)

Medlemmer

Marianne Vinding (C)
Peter Nygaard (C)
Annette Raaschou van der Star (A)
Bettina Jensen (A)
Flemming Kjærgaard (A)

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende den arbejdsmarkedsrettede indsats samt kommunens erhvervspolitik og erhvervsfremmeaktiviteter, herunder opgaver vedrørende:

 • Aktiv beskæftigelsesindsats
 • Sygedagpenge
 • Virksomhedsindsats
 • Sorø Kommunes erhvervspolitik
 • Turisme og bosætning
 • Ungdoms- og voksenvejledning

Udvalget skal efter anmodning fra Økonomiudvalget fremkomme med forslag til Kommunalbestyrelsen om:

 • Sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 10

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 2. februar
 • 9. marts
 • 30. marts
 • 4. maj
 • 1. juni
 • 17. august
 • 7. september
 • 28. september
 • 2. november
 • 30. november

Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Sofie Ullerup Torpegaard (C)

Næstformand

Lars Schmidt (C)

Medlemmer

Marianne Vinding (C)
Anne Madsen (A)
Annette Raaschou van der Star (A)

Natur, Teknik og Planudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og miljømæssige område og vedrørende anvendelse af arealer, ejendomme eller bygninger.

Udvalget godkender de overordnede retningslinjer for, hvordan fagcentret skal administrere lovgivningen på teknik og miljøområdet, også kaldet administrationsgrundlaget. Administrationsgrundlaget fungerer samtidig som en aftale mellem udvalget og fagcenteret om, hvilke tilladelser fagcentret kan give borgerne uden at forelægge sagen for det politiske udvalg.

Administrationsgrundlaget beskriver også, hvornår borgere eller virksomheder kan forvente en afgørelse på en ansøgning. Som udgangspunkt bliver administrationsgrundlagene opdateret og forelagt udvalget en gang om året. I takt med opdateringen vil de blive lagt ind her under Natur, Teknik og Planudvalgets opgaver:

 • Affald og genanvendelse - herunder også affaldsgebyrer for virksomheder
 • Afløb / kloak, herunder også industrispildevand
 • Anlægsopgaver indenfor udvalgets område
 • Byfornyelse
 • Byggesager
 • Kollektiv varmeforsyning
 • Grønne områder
 • Husdyrbrug
 • Jordforurening
 • Jordvarmeanlæg
 • Kollektiv trafik
 • Landzoneadministration
 • Lokalplaner
 • Miljøbeskyttelse
 • Miljøgodkendelse af virksomheder
 • Tilsyn på teknik- og miljøområdet
 • Naturbeskyttelse
 • Planloven ekskl. kommuneplanlægning
 • Projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af alle kommunale bygge- og anlægsarbejder uanset benyttelsesformål
 • Råd og nævn inden for Natur, Teknik og Planudvalgets område
 • Torve og pladser
 • Trafiksikkerhed, herunder Trafiksikkerhedsråd
 • Vandforsyning
 • Veje, stier og fortove
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger med tilhørende arealer, herunder administrationsbygningerne, som ikke ved denne vedtægt eller Kommunalbestyrelsens beslutning er henlagt under noget andet udvalgsområde

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Lokalplaner og sektorplaner for en række af de ovenfor nævnte og eventuelle andre tekniske og miljømæssige områder. Det sker i samarbejde med økonomiudvalget
 • Takster for forsyningsvirksomheder

samt vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område om:

 • Anlægsplaner
 • Programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder

Natur, Teknik og Planudvalget afholder i 2023 møder på følgende dage:

 • 1. februar
 • 8. marts
 • 29. marts
 • 3. maj
 • 31. maj
 • 16. august
 • 6. september
 • 27. september
 • 1. november
 • 29. november

Natur, Teknik og Planudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Bo Christensen (C)

Næstformand

Jakob Meibom (A)

Medlemmer

Jakob Spliid (V)
Jens Jacobsen (C)
Linda Nielsen (F)

Klima og Miljøudvalget har til opgave at rådgive Natur, Teknik og Planudvalget og Økonomiudvalget vedrørende klima og miljø i bred forstand. Udvalget skal have særligt fokus på implementeringen af klimaplanen.

Klima og Miljøudvalgets møder i første halvår 2023 er:

 • 2. februar
 • 30. marts
 • 4. maj
 • 1. juni

Datoer for andet halvår kendes endnu ikke.

Klima og Miljøudvalget består af fem medlemmer.

Formand

Ninna Wiese Pedersen (V)

Næstformand

Bo Mouritzen (Ø)

Medlemmer

Jens Jacobsen (C)
Mogens Schwensen (C)
Flemming Kjærgaard (A)