1

Indledning

Visionen tager afsæt i kommunens forslag til en ny handicappolitik, Sorø kommunes sundhedsstrategi og udviklingsstrategi for handicap, psykiatri og udsatteområdet 2015, nationale strategier, KL-strategier, regionale målsætninger og sundheds-aftaler samt FN´s Handicap-konvention. Sidstnævnte slår fast, at borgere med længere-varende psykiske lidelser og heraf følgende ned-sat funktionsevne er omfattet af handicap-begrebet, hvilket betyder at deres grundlæggende menneskerettigheder på en række områder tilgodeses på lige fod med mennesker med andre handicap.

Visionen er tilvejebragt ved, at centeret i efteråret 2016 har:

 • afholdt en temadag om fremtidens psykosociale indsatser
 • afholdt visionsseminarer for medarbejdere, brugere og pårørende.
 • nedsat en arbejdsgruppe med medarbejdere, ledere og brugere, som har bidraget med at bearbejde input og udforme visionen
 • søgt inspiration i Ruderdal og Sønderborg kommunes visioner på området

Første skridt er at tage afsked med socialpsykiatribegrebet som samlebetegnelse for den kommunale indsats. Denne betegnelse er ikke længere indholdsmæssig skarp – og lægger op til et sygdomsorienteret og medicinsk perspektiv – snarere end et handicapudgangspunkt.

En plan gør vores indsats målrettet

Vi skal have en plan, for at vide hvor vi skal hen

At være med til at udvikle en fælles vision gør at jeg får lov at sætte mine fodaftryk

Det er vigtigt, at vi får snakket om, hvad vi drømmer om og hvad vi kan og vil - i fælleskab

 Medarbejdere på visionsseminar

Mange mennesker med psykosociale handicap kan i dag komme sig.

Man er ikke sin sygdom - det er ikke et livsvarigt stempel. Heri ligger nye muligheder, hvor fokus ikke længere er på en kompenserende tilgang, men på rehabiliterende indsatser, der støtter borgere med psykosociale handicap i at komme sig og deltage i samfundet på lige fod med andre.

Vi ønsker, at man i Sorø Kommune fremadrettet taler om et psykosocialt indsatsområde for mennesker med psykosocialt handicap/ funktionsnedsættelser og anvender det internationalt anerkendte begreb psykosocial rehabilitering som beskrivelse af den samlede faglige indsats, som har til formål at understøtte borgeres egen proces med at komme sig og komme videre i livet. (recovery-perspektivet).

Med den rehabiliterende tilgang understøttes Sorø kommunes vision om, at være Danmarks bedste sted at bo for børn og familier – med fremragende opvækstmiljøer med fokus på skoler, institutioner, foreninger og aktive fællesskaber.

Denne vision og nyorientering er en forandringsproces, som giver kommunen ansvaret for at definere rammerne og bakke op omkring nye tilgange, pårørende, netværk, frivillige og interesseorganisationer, således at borgeren kan komme sig.

Det kræver omstillinger organisatorisk såvel som hos den enkelte medarbejder – og betinger, at vi lytter, stiller os åbne for og inddrager de mennesker, vi møder i kommunens tilbud såvel som i det opsøgende og forebyggende arbejde.

Psykosocial rehabilitering er de indsatser, professionelle tilrettelægger med det formal at fremme mulighederne for recovery for mennesker med alvorlige psykiske problemer.

Recovery henviser til den personlige proces, som det enkelte mennesker gennemlever med sig selv for at komme sig over alvorlige psykiske problemer.

Psykosociale rehabiliteringsindsatser er relevant og meningsfuld støtte til at denne proces kan lykkes.

Dansk selskab for psykosocial rehabilitering

Forskning i Recovery

Mange mennesker med psykosociale handicap kan i dag komme sig.

Undersøgelser af prognosen for mennesker med psykiatriske diagnoser som skizofreni viser, at ca 1/3 kommer sig helt, 1/3 del kommer sig socialt, og ca 1/3 lever et liv præget af sygdom. Undersøgelser fra 1880 og frem til i dag viser, at mellem 46-68 % kommer sig helt eller delvist.

Alan Topor ” At komme sig” 2002

2

Målgruppe

Udviklingen på det psykosociale område har de seneste år vidnet om, at flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder, mister kontakten med arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet og får brug for støtte fra det offentlige. Samtidig viser tendensen, at indlæggelsesforløbene på de psykiatriske hospitaler bliver væsentligt kortere. Det betyder, at flere borgere har brug for en psykosocial rehabiliteringindsats i kommunen1.

Målgruppen for indsatsen er voksne borgere med psykosociale handicap. I erkendelse af at målgruppen har meget forskellige problemstillinger, som også kan være meget komplekse med f.eks. misbrug og hjemløshed, ønsker Sorø Kommune ikke at bestemme målgruppen ud fra bestemte diagnoser. I stedet er det ønsket at bestemme målgruppen ud fra en vurdering af funktionsevnen hos det enkelte menneske.

Den psykosociale indsats retter sig mod alle borgere med psykosociale handicap. Det gælder de ressourcestærke borgere, som med en kortvarig støtte kan komme sig og klare sig på almindelige vilkår uden særlig støtte.

Det gælder også de borgere, som er vanskeligere stillede, og har brug for en langvarig og omfattende støtte for at opnå et – for dem – meningsfuldt og selvstændigt liv. For disse borgere kan støtten sigte mod at mindske forværring eller bevare livskvalitet og værdighed på trods af forværring.

Et selvstændigt liv er ikke det samme som at kunne klare sig selv på alle livets områder, og et meningsfuldt liv er afhængigt af det enkelte menneskes opfattelse heraf. Ønsket er derfor at tilbyde støtte til de borgere, som oplever psykiske vanskeligheder, og som uden den rigtige støtte har risiko for at udvikle et egentligt psykosocialt handicap.

For at opnå en forebyggende effekt, skal den psykosociale indsats tilbydes så tidligt som mulig, for dermed at forebygge og forhindre en forværring af livssituationen for den enkelte borger.

Flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder.

KL – pejlemærker for den Kommunale socialpsykiatri 2011

Jeg har nogle gange et helt register af inerverede følelser på spil i forhold til andre. Det kan være svært at have overskud til at være nærværende, når man har det sådan

Bruger på på visionsseminar

3

Grundlæggende antagelser og rehabiliteringsstrategi

I de psykosociale indsatser i Sorø kommune har vi følgende grundlæggende antagelser i forhold til at støtte borgerens reocvery-proces2:

 • Alle borgere er motiverede for at forblive eller blive herre/frue i eget liv og mestre hverdagen
 • Borgeren vil helst klare sig selv uden hjælp fra andre
 • Der er sammenhæng mellem høj grad af selvhjulpenhed og høj grad af livskvalitet
 • Hvis vi overkompenserer, svækker vi borgerens evne til at vedligeholde funktionsevnen.

 

Rehabiliteringsstrategi

Målet med en psykosocial rehabiliteringstilgang er:

 • At fastholde og/eller styrke borgerens funktions- og mestringsevne – og skabe så gode forudsætninger som muligt for at borgeren kan komme sig
 • At kunne tilbyde differentierede indsatser, der tager udgangspunkt i borgerens livssituation og bygger bro til borgerens hverdagsliv, snarere end den eller de organisationer der yder indsatsern
 • At kunne tilbyde koordinerede, tidsbestemte og målrettede indsatser i samarbejde med borgeren og de tværfaglige samarbejds-partnere, så ansvarsfordelingen er kendt for alle – og borgeren ikke bliver tabt mellem systemer.
 • At sikre en fælles tilgang gennem udvikling af kulturen i de organisationer, der yder indsatser med og til borgerne
 • At styrke metodetilgangen, hvor valg af indsatser baserer sig på definerede mål, viden om metoder, deres effekt og omkostningseffektivitet
4

Værdier i den psykosociale rehabiliteringsindsats

Intet om os uden os.

Patricia Deegan,
tidligere psykiatri-bruger – nu ph.d i psykologi med egen virksomhed i USA

Jeg har haft et psykisk sammenbrud og et langt sygdomsforløb. Den bedste støtte i at vende tilbage til arbejde fik jeg af en peer-medarbejder, der selv havde prøvet det.

Leder på visionsseminar

Værdier handler om menneskesyn og om den måde, vi møder borgeren og hinanden på. Sorø kommunes værdier er troværdighed, engagement og arbejdsglæde, åbenhed, dialog og anerkendelse. I det følgende udfolder vi ovenstående værdier i forhold til den psykosociale rehabiliteringsindsats:

Den psykosociale indsats tager afsæt i, at det enkelte menneske har individuelle livsopfattelser, håb og drømme. I en helhedsorienteret åben dialog med den enkelte borger, afklares den enkeltes situation, håb og drømme. Det er et kriterium for indsatsen, at vi lytter og stiller os åbne – så indsatsen bliver mulighedsorienteret og giver mening for den enkelte borger.

Baggrunden for den rehabiliterende indsats er en anerkendelse og forståelse af, at psykisk sårbarhed er et alment menneskeligt vilkår. Mennesker bliver født med forskellige styrker og svagheder, og møder forskellige udfordringer på vejen gennem livet. Det sker desuden i forskellige kulturelle og sociale rammer. Alt dette har betydning for menneskers psykiske velbefindende og funktionsevne.

Alle mennesker kan blive udsat for udfordringer, som er større end man selv kan håndtere, og her kan der opstå psykiske vanskeligheder eller psykiske sammenbrud, som forhindrer eller hæmmer ens livsudfoldelse.

Vi ser derfor et psykosocialt handicap som et resultat af samspillet mellem mennesket med periodevis funktionsnedsættelse og barrierer i holdninger hos omgivelserne. Disse kan hindre mennesket med funktionsnedsættelse i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre3.

I den psykosociale indsats skal støtten udføres med et troværdigt engagement i, at det enkelte menneske selv kan og vil udvikle metoder og strategier til at finde håb, muligheder og mening i sit liv og dermed bevare et aktivt medborgerskab.

Når den psykosociale indsats sigter mod at skabe adgang til værdifulde roller, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine personlige potentialer – understøtter det borgerens og medarbejderens arbejdsglæde.

I den psykosociale indsats i Sorø Kommune skal der derfor både arbejdes med borgerens ansvar og pligter og med fællesskabets/lokalmiljøets ansvar og pligter. Alle mennesker har brug for at bidrage til fællesskaber for at finde mening. Fællesskaber har også brug for bidrag fra de enkelte mennesker for at bestå.

5

Psykosociale indsatser i Sorø

Kerneopgaven i de psykosociale indsatser er at give pædagogisk støtte. Støtten gives til borgere med psykosociale funktionsnedsættelser i en sådan grad, at der er behov for støtte i hverdagen.

Støtten kan gives både individuelt og i grupper, til at styrke den enkeltes evne til at mestre hverdagslivet, eller til at skabe rammer, som muliggør at borgeren kan udvikle sig og deltage i meningsfulde fællesskaber – f.eks bekæftigelse, foreningsliv, uddannelse og netværk.

De psykosociale indsatser i Sorø kommune omfatter botilbud, opgangsfællesskaber, akutpladser, hjemmevejledning, opsøgende støttekontakt-personer, aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Alle tilbud er lovmæssigt forankret i Serviceloven samt de kommunalt fastsatte kvalitetsstandarder.

For at understøtte kerneopgaven og skabe sammenhæng i forhold til rehabiliteringsstrategien beskrives kort kommunens tilbud og efterfølgende de fem fokusområder.

Botilbud og opgangsfællesskaber

 • Døgnbemandet botilbud med akutpladser i Stenlille til borgere, som har brug for grundlæggende støtte, pleje og behandling, samt hjælp til at klare daglige gøremål
 • Opgangsfællesskab i Sorø, hvor der bor flere beboere sammen, men med daglig støtte fra socialfaglige medarbejdere

§ 85 vejledning og opsøgende SKP

 • § 85 vejledere yder personlig støtte og kontakt til borgere bl.a i eget hjem. Den primære opgave er at tilbyde hjælp, omsorg og støtte samt optræning af og hjælp til, udvikling af færdigheder.
 • Opsøgende støttekontaktpersoner yder uvisiteret og akut hjælp til den enkelte borger i eget hjem/på gaden med at bryde sin eventuelle isolation og få den nødvendige støtte fremadrettet.

Aktivitetstilbud

 • Aktivitetstilbuddene i Sorø og Dianalund, er psykosociale dagtilbud til borgere, som primært bor i egne hjem. Formålet her er at hjælpe borgere med at fastholde eller udvikle deres evner i forhold til de behov og ønsker de måtte have til deres liv. Da det er frivilligt at komme på disse steder, er det op til den enkelte i hvilken grad de deltager.

Beskæftigelsestilbud

 • Beskyttet beskæftigelse i Sorø tilbydes borgere, som ikke på nuværende tidspunkt kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Formålet er med tilpasset støtte at udvikle borgerens arbejdsevne med henblik på afklaring af fremtidige muligheder.
6

Visionens fem fokusområder

Sorø kommunes psykosociale indsats har et ønske om at skabe håb, muligheder og mening for den enkelte borger med psykosociale handicap. Her igennem øger vi mulighederne for at den enkelte borger kan komme sig og bidrage til fællesskaber såvel som samfundet.

Visioner og mål for den psykosociale indsats i Sorø kommune tager udgangspunkt i den enkelte borger og beskæftiger sig med fem fokusområder3 i indsatsen.

De fem fokusområder

 • Tilgængelighed og fleksibilitet
 • Inklusion
 • Mødet med den anden
  • Inddragelse & ligeværd
  • Kommunikation & sammenhæng
 • Samskabelse og frivillighed
 • Sundhed og forebyggelse

I det følgende udfoldes visionen for hvert fokusområde, herunder betydning, mål og retning for, hvordan visionen kan nås.

Det enkelte menneske har individuelle livsopfattelser, håb og drømme.

Alain Topor,
svensk psykolog og forsker i Recovery-processer

6.1

Tilgængelighed og fleksibilitet

Dette fokusområde handler om at fremme adgang til relevante tilbud. I kommunens visions og planstrategi peges bl.a på bedre adgang til naturen samt styrket mobilitet med god infrastruktur.

Når det gælder tilbud om psykosociale indsatser, baseret på en individuelt tilrettelagt rehabiliterende indsats ud fra borgerens behov, stiller det krav om høj grad af fleksibilitet og tilgængelighed i tilbuddene. Målet er, at den psykosociale indsats skal være til rådighed, når der er brug for det og i det omfang, det er nødvendigt.

Psykosociale handicap kan ses som periodiske forstyrrelser. Derfor er behovet for støtte varierende over tid. Det skal tilbuddene være i stand til at tage højde for. Der skal både være et beredskab til akutte situationer og et fleksibelt system, som gør det muligt at skrue op og ned for støtten i takt med
behovene. Derfor er fleksibilitet og tilgængelighed et fokusområde i den psykosociale indsats i alle støttetilbud både individuelle, aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt botilbud.

Digitaliseringen åbner for muligheder, der understøtter fleksibilitet og tilgængelighed i tilbuddene. Disse muligheder vil den psykosociale indsats give opmærksomhed og tage initiativer til at implementere. Fx kan medarbejdere have adgang til information og planlægning over mobiltelefoner/Ipads, eller der kan skabes digitale rum, hvor borgere umiddelbart og uanset tidspunkt har adgang til rådgivning og støtte.

Man er et menneske i proces. Støtten og samarbejdet er ikke en lineær – men en cirkulær proces. Det kan godt gå frem og tilbage

Bruger på visionsseminar

 

Personalet skal været tilstede og nærværende, og der skal være plads til samtaler ved behov

Bruger på visionsseminar

 

Åbningstider og bustider skal koordineres og passe sammen

Medarbejder på visionsseminar

6.1.1

Mål for fleksible og tilgængelige tilbud

Fleksibilitet og tilgængelighed i den psykosociale indsats betyder:

 • At den nødvendige støtte:
  • Er målrettet og tidsfastsat ud fra borgerens behov
  • Løbende evalueres og tilpasses borgerens aktuelle behov
  • Gives uanset hvor borgeren bor i kommunen
  • Kan gives i akutte situationer uden forudgående visitation.
  • Kan gives som opsøgende støtte i situationer, hvor det ikke umiddelbart er muligt at målrette og tidsfastsætte omfanget af støtten – eller som telefonisk/digital støtte
 • At Sorø Kommunes psykosociale rehabiliteringstilbud:
  • Har fleksible åbningstider, som justeres efter behov og dialog med borgerne
  • Har en tilgængelig akut-telefon, som kan benyttes udenfor åbningstid af borgere med tilknytning til centeret
  • Er kendt af brugere, samarbejdspartnere, pårørende, naboer, kolleger og venner – så de ved hvor de skal henvende sig, når de kan se, at der er brug for hjælp
  • Benytter sig af sociale medier og digitale platforme, som dels synliggør tilbud, men også åbner for at der kan skabes digitale rum, hvor borgere umiddelbart og uanset tidspunkt har adgang til viden og rådgivning.
6.2

Inklusion

Inklusion betyder at vi har mangfoldige fællesskaber, arbejdspladser og foreninger, hvor der er plads til alle. Inklusion handler om at nedbryde barrierer hos os selv, lokalt og i samfundet. Inkluderende fællesskaber giver mennesker med psykosociale funktionsnedsættelser mulighed for at leve og deltage i samfundet på lige fod med andre – og ses som aktive borgere, der besidder ressourcer, som samfundet har brug for. Mennesker har brug for at bidrage til fællesskaber og herigennem udfolde deres personlige potentialer. Mennesker og fællesskaber har gensidige ansvar og pligter.

Adgang til et arbejde eller til kompetencegivende uddannelse bidrager til selvforsørgelse. Desuden styrker det den personlige identitet og øger adgangen til at opbygge sociale netværk. Beskæftigelse og uddannelse giver adgang til værdsatte roller i samfundet. Derfor er der i dag en bred anerkendelse af, at beskæftigelse og uddannelse i sig selv er en vigtig del af en rehabiliterende indsats.4

Inklusion er derfor et fokusområde i den psykosociale indsats. Borgere med psykosociale handicap har brug for at have adgang til beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse. Derfor retter indsatsen sig både mod borgere, lokalsamfundet og de kommunale instanser.

Målet er, at lokalsamfundet respekterer og aktivt rummer borgere med psykosociale handicap; at de kommunale instanser er fleksible og mulighedsorienterede i deres møde med borgerne – og at borgere med psykosociale handicap, med den fornødne støtte, tager ansvar for deres egen inklusion samt bidrager til fællesskabet.

Udgangspunktet for de psykosociale indsatser er borgerens definition af, hvornår de føler sig inkluderet. Indsatsen sigter derfor mod at fjerne barrierer for inklusion både hos borgeren, i de kommunale instanser og i lokalsamfundet.

Inklusion i den psykosociale indsats betyder også, at borgere med egne erfaringer med psykosociale handicap deltager i at planlægge, udføre, implementere og evaluere den psykosociale indsats.

Når den psykosociale indsats har inklusion som fokusområde, betyder det, at målet er at skabe muligheder på flere områder i livet. Mennesker har brug for at kunne udfolde sig på områder som bolig, arbejde, uddannelse og fritid samt på personlige områder som sociale relationer, sundhed, egenomsorg og mening med tilværelsen.

Beskæftigelse og uddannelse giver adgang til værdsatte roller i samfundet og er en vigtig del af en rehabiliterende indsats.

KL – vejledning om kommunal rehabilitering

 

Vi skal åbne op og favne nye mennesker – f.eks afholde etniske aftner. Vi har noget at byde på – som kan have stor værdi for byen

Bruger på visionsseminar

 

Der skal være flere fælles tilgængelige kurser for borgere og pårørende sammen med personale

Pårørende på visionsseminar

Mål for inklusion

I den psykosociale indsats sikres borgere med psykosociale handicap muligheder for et:

Samfundsliv med et uddannelses- og arbejdsliv:

 • Adgang til kompetenceudvikling i samarbejde med uddannelsesinstitutioner, aftenskoler og virksomheder i kommunen.
 • Ansættelse af peers/medarbejdere med brugererfaringer i den psykosociale indsats og i øvrige kommunale instanser
 • Adgang til job i lokalmiljøet - også med særlige vilkår.
 • Adgang til virksomhedspraktik med mentorstøtte.

Socialt liv med fritidsliv og netværk:

 • Arbejde på at fjerne barrierer for aktivt medlemskab af kulturliv og foreningsliv.
 • Adgang til netværksskabende og brugerstyrede tilbud i den psykosociale indsats, der opbygger og udvikler relationer og netværk
 • Adgang til mentorer/besøgsvenner med egne levede erfaringer.

Privatliv med:

 • Adgang til egen bolig.
 • Adgang til privatøkonomi.
 • Styrket evne til egenomsorg.
 • Adgang til at danne eller bevare nære relationer.
6.3

Mødet med den anden

Inddragelse, ligeværd, kommunikation og sammenhæng

Borgere med psykosociale vanskeligheder skal i videst mulig omfang have mulighed for selv at vælge et meningsfuldt og indholdsrigt liv. For at muliggøre dette må vi skabe nærværende rum og møder, hvor der er plads til at borgeren kan arbejde med sig selv, egen erkendelse, ansvar, frihed og valg.

At sammensætte og udfører det rette tilbud til den enkelte borger, kræver inddragelse af borgeren, dennes netværk samt koordinering med involverede fagprofessionelle.

Borgeren er i centrum og bliver mødt med fokus på den enkeltes potentiale. Det vil sige at borger og netværk mødes med ligeværdighed, håb, forståelse og anerkendelse af de muligheder man sammen kan skabe.

Det sprog og den kommunikation vi benytter, afspejler håb og udvikling for både borgere med psykosociale handicap, netværk, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Målet er at borgeren oplever at modtage en helhedsorienteret, koordineret, sammenhængende og fleksibel indsats, hvor borgeren ved hvad, der skal foregå, ved hvem der gør hvad og hvornår - samt oplever at indsatsen tager udgangspunkt i egen livssituation og behov.

Psykosociale handicap er ofte præget af komplekse problemstillinger, som kræver en koordineret, tværfaglig og tværsektoriel indsats. Dette kræver helhedsorientering og sammenhæng i den psykosociale indsats.

De regionale og kommunale tilbud skal koordinere deres indsats og sikre at overgange fra den ene sektor til den anden sker på ordenlig vis. Sundhedsaftaler mellem behandlingspsykiatri og kommunen er den overordnede ramme til at skabe sammenhæng og koordination.

Derudover skal forskellige områder i kommunalt regi koordinerer deres indsats. Ofte er der også andre aktører involveret i indsatsen for den enkelte borger.

Et middel til at opnå helhed og sammenhæng er den koordinerende tovholder. Denne koordinerer indsatsen til borgeren og videregiver opgaver til relevante områder. Hvis der er brug for at inddrage eksterne interessenter, sikrer den koordinerende tovholder det. Den enkelte koordinerende tovholder skal ikke selv kunne agere på alle områder i sagen.

Komplekse problemstillinger kræver sammensatte og koordinerede indsatser.

Dansk Selskab for psykosocial Rehabilitering

 

Jeg vil gerne mødes af andre uden fordomme. De skal være nysgerrige på hvem jeg er – og ikke kun gå ud fra det der står i papirene

 

I foreninger er man med til at bestemme – dvs alle er lige. Dermed kan man komme ud af stigmatisering. Når man sætter nye mennesker sammen, lærer man noget nyt

Samarbejdspartner på visionsseminar

Mål for mødet med den anden

I kommunens psykosociale tilbud og i de mange møder der afholdes med borgere, netværk og samarbejdspartnere stræber vi efter:

 • At borgeren oplever at modtage en helhedsorienteret og koordineret indsats.
  Det vil sige at borgeren:
  • ved, hvad der skal foregå.
  • ved, hvem der gør hvad.
  • ved, hvornår det bliver gjort.
  • oplever, at indsatsen tager udgangspunkt i borgerens livssituation.
 • At borgeren, med den nødvendige støtte, tager ansvar for sit eget liv og bidrager.
  Det vil sige at borgeren:
  • med den rette støtte, er villig til at arbejde aktivt med at bedre sin egen livssituation.
 • At medarbejderen, der får første kontakt, tager ansvar for, at der skabes helhedsorientering i indsatsen.
  Det vil sige at medarbejderen:
  • vurderer hvilke andre samarbejdsparter, der skal inddrages.
  • sikrer, at der udpeges en koordinerende tovholder ved behov.
  • følger op på sagen, indtil andre har overtaget, eller sagen er afsluttet.
  • tager udgangspunkt i borgerens livssituation og inddrager systematisk borgeren i indsatsen.
 • At Sorø psykosociale rehabiliteringstilbud udbyder fælles kompetenceudvikling for brugere, pårørende, medarbejdere og samarbejdspartnere, der kan give fælles viden og sprog om roller, identitet, mind-set, åbne dialoger, recovery og samskabelse.
 • At Sorø Kommune arbejder i ud fra Sundhedsaftale med Region Sjælland og samarbejdsaftaler med fx kriminalforsorgen og politiet.
 • At borgerens netværk kan regne med at blive lyttet til og inddraget, i det omfang borgeren ønsker det. Netværket betragtes som en afgørende ressource.
6.4

Samskabelse og frivillighed

Samskabelse og frivillighed har stort potentiale i forhold til at skabe mangfoldige fællesskaber og platforme, hvor alle kan deltage og ses som mennesker, der kan bidrage med noget.

Frivilligheden kan noget særligt i forhold til at bygge bro mellem forskellige grupper af mennesker. At indgå i frivillige fællesskaber understøtter recoveryprocesser og har en positiv indvirkning på både fysisk og mental sundhed.
I frivillig regi er man med til at bestemme på lige fod med andre - hvilket betyder mulighed for nye roller og at komme ud af stigmatisering.
Frivilligcentre og frivillig foreninger er vigtige samarbejdspartnere der kan være medskabere af nye fællesskabende platforme og være med til at nedbryde barriere for mennesker med psykosociale vanskeligheder, som ofte står udenfor arbejdsmarked og fællesskaber.

Samskabelse betyder at arbejde for den andens bedste. « At gøre noget vi har lyst til sammen – til gavn for nogen, » som en borger udtrykte det på centerets visions-seminar. Det handler om at samarbejde – om at evne at gå på tværs af organisationer og om at sætte borgeren/sagen i centrum på tværs af sektorer, roller og faggrupper.

Samskabelse er nyskabende og forudsætter at vi afgiver kontrol og tør eksperimentere med roller, input og kreative løsninger. Vi er afhængige af hinanden og nødvendige for hinanden for at kunne samskabe. Ofte er vores bevidsthed styret af hverdagens normstrukturer, vores autonome adfærd og ikke mindst den måde indsatser og systemer er indrettet på. Det betyder ikke, at vi ikke i dagligdagen ser glimt af samskabelse. Men hvis vi for alvor skal samskabe – må vi arbejde med, hvordan vi kan skabe betingelser for denne kulturændring både organisatorisk og hos hver enkelt medarbejder, borger, pårørende, samarbejdspartner mm.

Samskabelse forudsætter handlerum og at der er en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen. Vi skal skabe et rum, hvor rollerne i det tværfaglige er til forhandling med borgeren. Det betyder, at det ikke er givet hvem der gør hvad – men at man finder ud af det sammen med borgeren.

Brugerudvalg er vigtig, så brugerne ved hvor de kan gøre deres indflydelse gældende

Pårørende på visionsseminar

 

Peer-to-peer er en god løsning, da brugere kan tale sammen uden faglig personale og udveksle brugererfaringer

Bruger på visionsseminar

 

Vi har ikke aktivt fokus på pårørende – og ingen politik på området. Kunne man indgå partnerskab med nogle pårørende foreninger?

Pårørende på visionsseminar

Mål for samskabelse og frivillighed

Den psykosociale indsats i Sorø kommune er præget af:

Fokus på:

 • Udvikling af socialøkonomiske virksomheder
 • Udvikling og etablering af borgerstyrede og mangfoldige netværksskabende tilbud i samarbejde med frivillige foreninger
 • Adgang til at deltage i frivilligt arbejde
 • Adgang til støtte fra frivillige, selvhjælpsgrupper, pårørende og lignende
 • Systematiske evalueringer/ brugertilfredshedsundersøgelser/ feedback fra borgerne, som lokal praksisviden, der inddrages i den fortløbende udvikling af de psykosociale tilbud

Tilbud om:

 • Åbne dialogfora og borger – og pårørendemøder, som muliggør at brugere og pårørende har adgang til viden om og indflydelse på udviklingen af politiker, projekter, indsatser mm.
 • Bruger-råd, uddannelsesudvalg eller ad hoc udvalg, som muliggør at brugere har adgang til og indflydelse på lokal viden og udvikling af de lokale psykosociale rehabiliteringstilbud
6.5

Sundhed og forebyggelse

Nyorienteringen i indsatsen er en bevægelse fra en kronisk sygdoms- og symptomorienteret opfattelse af psykiske vanskeligheder til en sundheds-, og mulighedsorienteret opfattelse med fokus på borgerens ressourcer.

I Sorø Kommune anskues begrebet sundhed bredt5. Udgangspunktet for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats er viden om, at der er sammenhæng mellem krop og psyke.
Jo bedre et menneske har følelsen af hans eller hendes liv hænger sammen, jo bedre muligheder er der for at kunne håndtere de kriser og ydre pres, som livet kan byde på. Sundhed handler altså bl.a om at have en stærk følelse af sammenhæng i livet. Denne følelse af sammenhæng kommer ikke af sig selv – men opstår gennem lære – og recoveryprocesser.

Således knytter sundhedsopfattelsen an til recoverybegrebet, og omhandler udover de velkendte KRAM faktorer i et biologisk perspektiv også KRAM faktorer i et livsperspektiv6.

I Sorø kommune handler sundhedsfremmende indsatser altså overordnet om, at give borgere viden, redskaber og motivation til samt handlemuligheder for, at de bliver bedre til at mestre tilværelsen – også kaldet empowerment.

Den enkeltes personlige sundhed – og egen tilgang til sundhed – spiller væsentligt ind i hverdagen for såvel borger som medarbejder. Vi vægter derfor dialoger om, hvad personlig sundhed betyder for os hver især – og hvor risikovillige vi er i forhold til at prøve nyt og fejle.

Sundhed i miljøet skaber vi bl.a ved fælles sundhedsfremmende aktiviteter og fælles kompetenceudvikling. At være aktivister og kursister, som indhenter ny viden på lige fod, skaber adgang til ligeværdige roller. Alle møder vanskeligheder i forbindelse med fx livsstilsændringer, og det er ens for borgere, medarbejdere og eventuelt netværk.

Den erkendelse hjælper med at fjerne ubevidste fordomme og en ”dem” og ”os”-tænkning. Disse fordomme skal væk for at bane vejen for en inkluderende tænkning og en kvalificeret rehabiliterende indsats.

 

 

Borgere med psykosociale handicap har markant flere fysiske helbredsproblemer end gennemsnitsbefolkningen.
Deres gennemsnitlige levealder er 15 - 20 år kortere7, frekvensen af livsstils-sygdomme markant højere og medicinrelaterede problemer langt hyppigere.

Den psykosociale indsats arbejder for, at borgere med psykosociale handicap har adgang til samme sundhed som alle andre borgere.

6.5.1

Mål for sundhed og forebyggelse

Fokus på sundhed og forebyggelse i den psykosociale indsats betyder at vi fokuserer på kompetenceudvikling og styrkelse af viden og aktiviteter på områderne:

 • Recovery – at man kan komme sig
 • Hverdagsrehabilitering - mestring af hverdagen
 • Kost – og kostens betydning for fysisk og mental sundhed
 • Alkohol i helbredsskadende, mængder, andet misbrug samt rygning
 • Motion og kropsbevidsthedHåndtering af medicinrelaterede sundhedsproblemer
 • Metoder som skaber balance og forbindelse mellem krop og psyke. Fx mindfulness, Qi Gong, yoga, akupunktur, massage mm
 • Metoder som afhjælper psykiske symptomer som psykose, angst og depression. Fx NADA øreakupunktur, stemme-høringsarbejde, traumebehandling, personlig medicin, kosttilskud, kognitive metoder.
 • Intimitet og berøring
 • Søvn

Man kan komme sig og trappe ud af medicin – men diagnosen står stadig i systemet. Hvordan fjernes den?

Bruger på visionsseminar

 

Fokus på livsprocesser frem for resultater

Medarbejder på visionsseminar

Sundhed er at:

 • gøre noget godt og meningsfuldt for en selv
 • holde sig i gang – både med hjernegymnastik og motion
 • opretholde en livskvalitet, som den enkelte er tilfreds med
 • få handlefrihed igen
 • undgå og lære af tilbagefald
 • få et kærligt puf
 • have eller få skabt et netværk

Planche fra visionsseminar med brugere og pårørende

7

Konklusion og perspektivering

Implementering af visionerne vil medfører en forandringsproces på det psykosociale område, hvor der vil ske en tydeligere rammesætning af struktur og indsatser samt kvalitetssikring af faglig praksis.

Vi vil udarbejde en handleplan for udmøntningen af ovenstående forandringsprocesser og beskrive, hvordan vi vil arbejde med de fem fokusområder.

Kompetenceudvikling af de socialfaglige medarbejdere, borgere og pårørende skal sikre at den rehabiliterende og recovery-orienterede tilgang funderes i den psykosociale praksis samt sikre en grundlæggende sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Vi vil videreudvikle metodekataloget for den psykosociale indsats, som skal sikre en bred metodevifte, der kan tage udgangspunkt i borgerens hverdagsliv og hverdagsrehabilitering.

Vi vil arbejde på at afdelingerne i Fagcenter Social og Sundhed indgår samarbejdsaftaler med bl.a Jobcentret, så der kan arbejdes med synergieffekter til gavn for borgerne. Dette vil endvidere understøtte optimalt brug af kommunens ressourcer.

8

Refenceliste

Kildeliste – materiale, som har været til inspiration i arbejdet med at formulere visioner og mål for den psykosociale indsats i Sorø kommune

 • Alan Topor ( 2002): At komme sig, 1. udgave, 1 oplag, Videnscenter for socialpsykiatri
 • Alan Topor (2005); Fra patient til person. Akademisk Forlag
 • Pernille Jensen (2006) En helt anden hjælp, 1 udgave, 2 oplag, Akademisk Forlag
 • P.E Deegan, D.Anderson ( 2011) Barriere for brugerinddragelse, 1. udgave, 1 oplag. Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering
 • Jean Pierre Wilken, Dirk Den Hollander(2008) Recovery og rehabilitering – en integreret tilgang, Akademisk Forlag
 • Benny Lihme ( 2008) Invitation til socialpsykiatri. Akademisk Forlag
 • De Forenede Nationer (2009) Konventioner om rettigheder for personer med handicap. Det centrale Handicapråd
 • Udviklingsstrategi for Handicap og Psykiatri Sorø Kommune 2015
 • Styrket indsats for sindslidende – Regeringen 2009
 • National strategi for psykiatri – Sundhedsstyrelsen 2009
 • En psykiatri i verdensklasse – Regionerne 2009
 • Den nære psykiatri / det nære sundhedsvæsen – KL 2012
 • Otte pejlemærker for en bedre indsats for mennesker med psykiske lidelser – KL 2013
 • KKR Sjælland – sundhedsaftale 2015 – 2018
 • Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering ” Brug og misbrug af recovery – At implementere recovery-orienteret praksis i psykiatriske og sociale systemer” 2014
 • Input fra en temadag og 2 visionsseminarer i september 2016
 • 10 principper for implementering af recovery-orientering, Sainsbury Center for Mental Health 2008
 • Geoff Shephard, Jed Boardmen, Mike Slade (2008) Recovery – fra begreb til virkelighed. Sainsbury Center for Mental Health, oversat til dansk af Videnscenter for Socialpsykiatri
 • KL – udkast til en rapport efter 16 kommuners projektarbejde med strategisk pejlemærker og mål for den kommunale socialpsykiatri
 • Rudersdals kommunes visioner og mål for det psykosociale område 2012 – 2022
 • Sønderborg kommunes handlekatalog for socialpsykiatrien 2014
 • Sorø kommunes forslag til handicappolitik 2016
 • Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse, Sorø kommune 2016
9

Ordliste

Mange begreber i det psykosociale felt bruges uden en entydig definition. Denne ordbog redegør for, hvordan de anvendte begreber forstås i den psykosociale indsats i Sorø Kommune

At komme sig:

At komme sig er mere en proces end en tilstand. Det er en langsigtet skabelse af et nyt selvbillede. Mennesker kommer sig ikke på samme måde, som man reparerer en bil. At komme sig handler snarere om aktivt at danne en ny opfattelse af den enkeltes 'jeg', men hverken som det 'jeg' der fandtes inden sygdommen, eller i form af en passiv accept af sygdommen og de begrænsninger som den indebærer. Mennesket kommer sig. Begrebet at komme sig bruges ofte i vendingen 'at komme sig socialt' eller 'at komme sig helt'. At komme sig socialt forstås, som det enkelte menneskes evne til at håndtere sit sociale liv med fx arbejde, netværk, fritidsinteresser og lignende. At komme sig helt forstås, som evnen til at håndtere sit liv uden nogen symptomer fra de tidligere psykiske vanskeligheder.

Empowerment:

Empowerment sætter fokus på processer, der gør mennesker i stand til at modvirke afmagt og afhængighed. En bevægelse mod selvstændighed og meningsfuldhed. Empowerment er en proces, der gør det muligt for mennesker at øge deres kontrol over eget helbred og at forbedre deres sundhed.

Hverdagsrehabilitering:

”Hverdagsrehabilitering er defineret som indsatser, der udføres i borgerens eget hjem og/eller i dennes nærmiljø med henblik på at borgeren skal kunne udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner’”

Maritha Månsson 2009

Inklusion:

Inklusion er at blive givet muligheden for at deltage i det almindelige hverdagsliv. Deltagelse skal her forstås bredt, både i forhold til lokalsamfundet, arbejde, uddannelse, foreningsliv, politik og i forhold til at indgå i sociale fællesskaber med andre mennesker. Deltagelse skal på den ene side gøres mulig, men samtidig er det også noget den enkelte selv aktivt skal deltage i og være med til at forme.

Kognitive metoder:

Kognitive metoder kommer fra kognitiv terapi (en psykoterapeutisk retning) og er metoder til at arbejde med forholdet mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Det kan især afhjælpe negative automatsiek tanker, som står i vejen for udvikling og for at have det godt. Metoderne søger at forandre tænkningen, så den bliver mindre selvundertrykkende og mere selvunderstøttende.

Personlig medicin:

“Personlig medicin er det, vi selv kan gøre for at få det godt og blive ved med at have det godt. Personlig medicin er ikke noget, vi ta’r, men noget vi gør.”

Patricia Deegan, psykiatrioverlever og ph.d. i psykologi

Psykisk sårbarhed:

Psykisk sårbarhed er et alment menneskeligt vilkår. Mennesker bliver født med forskellige styrker og svagheder og de møder forskellige udfordringer på deres vej gennem tilværelsen. Det sker desuden i forskellige kulturelle og sociale rammer. Alt dette har betydning for menneskers evner til, og muligheder for, at håndtere deres psykiske sårbarhed.

Psykiske vanskeligheder:

Psykiske vanskeligheder opstår, når menneskers evner og muligheder for at håndtere deres psykiske sårbarhed ikke er tilstrækkelige til at løse udfordringerne i den aktuelle livssituation.

Psykosociale handicap/funktionsnedsættelser:

Mennesker med psykosociale handicap er borgere, som har psykiske vanskeligheder i en grad, der forhindrer en tilfredsstillende livsudfoldelse. De psykiske vanskeligheder blokerer i vid udstrækning for udnyttelsen af personlige potentialer.

Psykosocial indsats:

En psykosocial indsats er en rehabiliterende indsats, der indeholder den samlede faglige indsats, som støtter borgeren i at komme sig fra sit psykosociale handicap og komme videre i livet.

Recovery:

"Recovery kan beskrives som en dybt personlig, unik proces, som forandrer personens holdninger, værdier, følelser, mål og/eller roller. Det er en måde at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv selv med de begrænsninger, som er forårsaget af sygdommen. Recovery indebærer udviklingen af ny mening og formål i ens liv, mens man vokser udover den psykiske sygdoms katastrofale følger."

(Anthony 1993)

Recovery processen  
Stabilisering Fokus på at få kontrol over symptomerne og formindske lidelse
Reorientering Udforskning af umiddelbare udfordringer i forbindelse med sygdommen og af, hvordan man kan vende tilbage til et meningsfuldt liv
Reintegration Gendannelse af meningsfulde aktiviteter, sociale relationer og roller
Stabilisering Opretholdelse af ønskværdig og begyndende rutiner i hverdagslivet

Rehabilitering:

Rehabilitering har til formål at bedre den samlede funktionsevne og at understøtte borgerens ressourcer, personlige autonomi og adgang til værdifulde roller. Fx at være forælder, ægtefælle, have en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet, være aktiv deltager i en fritidsaktivitet eller være aktiv i andre sociale sammenhænge.

"Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

Hvidbog om rehabilitering, Marselisborg

Stemmehøringsarbejde:

Stemmehøringsarbejde er en systematisk metode til at støtte mennesker, som hører generende stemmer, i at finde effektive måder at magte stemmerne på. Gennem stemmehøringsarbejde skabes mulighed for at søge en mening med stemmernes udtryk og generobre magten i eget liv.

Traumebehandling:

Når mennesket oplever et chok eller traume, går nervesystemet og kroppen i alarmberedskab for at beskytte os mod den voldsomme oplevelse. Traumer kan gøre vores nervesystem mere sårbart og give symptomer af både psykisk og fysisk art, som kan gøre hverdagen svær. Traumebehandling er træning af konkrete kropslige færdigheder, der ofte vækker håb , styrker evnen til at mestre hverdagen, kunne bevare sig selv samlet, til stede og handledygtig også i svære situationer.