1

INTRODUKTION

I Sorø Kommune ønsker vi at sikre de bedste vilkår for vores træer og grønne arealer. Det gør vi, fordi vi ved, at træer og grønne åndehuller har en positiv indvirkning på os. Når træer og grønne arealer samtidig er vigtige levesteder for både planter, insekter og dyr, og når træer og grønne arealer kan bidrage positivt i de udfordringer vi står overfor i forhold til klimaforandringer, så vil vi gerne sikre de bedste vilkår for vores træer, buske og grønne arealer i Sorø Kommune.

Med denne træpolitik ønsker Sorø Kommune at sikre en ensartet og helhedsorienteret håndtering af kommunens træer og grønne arealer. Træpolitikken skal sikre, at vi i den kommunale sagsbehandling og planlægning tager hånd om vores træer og grønne arealer ud fra et langsigtet perspektiv, således at vi også i fremtiden har en grøn kommune med både nye, gamle, sunde – og hvor det er muligt, døde træer – til glæde og gavn for både mennesker, flora og fauna. Træpolitikken skal sikre, at vi i forvaltningen indtænker træer og grønne arealer, hvor det er muligt, at vi arbejder ens og ud fra samme principper og ikke mindst, at vi behandler borgernes henvendelser om træer og buske ensartet. Det er derfor hensigten, at træpolitikken skal fungere som et opslagsværk for både kommunens medarbejdere og borgere til spørgsmål relateret til træer og buske på kommunens arealer.

2

EN GRØN KOMMUNE

I Sorø Kommune har vi det hele; smuk natur med både skov, marker og søer lige ude foran døren.

Vi ønsker, at Sorø Kommune også i fremtiden skal være en grøn kommune, præget af træer og grønne arealer både i byerne og på landet. Med træer og grønne åndehuller skal vi skabe grønne byrum og naturoplevelser, hvor der er mulighed for både ro og fordybelse og leg og aktivitet.

Nærværende træpolitik er i tråd med Vision- og Planstrategi 2022, hvor 17 verdensmål udgør de overordnede rammer for strategien. Træpolitikken støtter både op om verdensmål nr. 11 og nr. 13, som er en del af ”Tema 2 - Levende byer og lokalsamfund – med natur, kultur og historie” i kommunens Vision 2022. Dette tema støtter op omkring at styrke og værne om naturen og om at fremme et rigt plante- og dyreliv gennem pleje af offentlige arealer. Med træpolitikken og principperne for forvaltning af træer og buske kan vi støtte op omkring at skabe gode (og grønne) rammer for det gode hverdagsliv samt at sikre robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund med enestående natur.

3

TRÆERS OG BUSKES VÆRDI I SORØ KOMMUNE

Det tager kun et kort øjeblik at fælde et træ, som der er brugt mange ressourcer og tid på at få til at gro over mange år. I den fremtidige indsats og forvaltning er det derfor vigtigt at have et overblik over træers og buskes samlede betydning, så indsatsen og plejen prioriteres bedst muligt.

Træer og buske har både værdier for os, som kan måles, og andre som kan kun opleves. Derfor opdeles værdierne i nytte- og herlighedsværdier:

Herlighedsværdier
 • Skaber grønne rum i byerne
 • Giver æstetisk værdi til et område
 • Giver identitet og kan fortælle om et
 • områdes historie
 • Giver naturoplevelser
 • Opfordrer til både leg, ro og aktivitet
Nytteværdier
 • Et levested for mange mikroorganismer
 • Fremmer biodiversiteten
 • Optager regnvand og kan forsinke
 • vandet til kloakkerne
 • Skaber læ og skygge og sænker temperaturen i byen
 • Binder CO2 og forbedrer luftkvaliteten
 • Kan dæmpe støj
3.1

TRÆER OG BIODIVERSITET

Træer og buske er vigtige levesteder for insekter, fugle, svampe og mikroorganismer både i byerne og på landet. Træer og buske kan være med til at forbinde grønne områder; de kan være såkaldte ”trædesten” for mindre dyr og insekter imellem de ellers isolerede grønne områder. Derfor er det et mål, at kommunens træer og buske fremover skal indgå som et led i den samlede biodiversitet.

Gamle træer er generelt en god metode til at forbedre biodiversiteten i byområder. Revner, huller og særlige strukturer giver både gode levesteder og føde til en lang række organismer.1 Derfor giver det mening af bevare træerne længst muligt. Der vil dog også være behov for før eller siden at fælde og skifte træer ud, men også her kan træerne bidrage til biodiversiteten. Døde træer og dødt ved er nemlig også vigtige levesteder for en lang række svampe, insekter og fugle. Så selvom et dødt træ, enten stående eller liggende, for nogen kan virke rodet, så er døde træer meget værdifulde for arter, der netop er tilpasset et dødt eller døende træ. Derfor vil vi de steder, hvor det giver mening, forsøge at bevare flest mulige rester af træerne, når det vurderes, at de ikke er sikre at have stående længere.

Generelt viser undersøgelser, at de hjemmehørende arter er de bedste arter til at sikre og forbedre biodiversiteten. 

Dette fordi en langt større række af insekter, svampe og dyr er tilknyttet de hjemmehørende arter af træer og buske2.

Derfor giver det mening, at vi i vores træarts- og buskevalg sikrer, at der plantes hjemmehørende arter. Det betyder dog ikke, at vi vil lægge os fast på kun at plante hjemmehørende træer og buske. For skal et træ trives, kræver det, at det kan vokse og gro i de pågældende vækstvilkår – vækstvilkår som ofte er noget udfordrende i især bymiljøerne.

Her skal træerne både kunne tolerere luftforurening, begrænset plads og vejsalt. Her vil de ikke hjemmehørende arter i nogle tilfælde klare sig langt bedre, og så vil det give mening at kigge den vej.

 

1 Bergstedt & Thomsen (2019): Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten
2 Hvidt Mogensen (2021): Mest biodiversitet i hjemmehørende bytræer

3.2

TRÆER OG KLIMAFORANDRINGER

Udover at træer kan bidrage positivt til både menneskers velvære og til at forbedre biodiversiteten, så er træerne også et vigtigt led i håndteringen af de klimaforandringer, som vi, og resten af verden, står overfor. I byerne kan træerne bidrage til at forsinke vandet ved store mængder regn og derved mindske belastningen på vores kloaker. Træerne kan med deres skygge bidrage til at holde temperaturerne i byen nede i de varme sommermåneder, og de kan bidrage til at begrænse CO2-udledningen til atmosfæren3. Altså en masse positive effekter, men som også kræver, at man vælger de rette træer, som vil trives med de givne vækstbetingelser. Med forventeligt mindre regn om sommeren og højere temperaturer4 vi vil i Sorø Kommune derfor arbejde på at også i fremtiden at have træer, der kan klare de klimaforandringer, der måtte komme. Derfor vil vi i planlægningen af etablering af nye træer foretage en konkret vurdering af vækstforholdene det pågældende sted og derfra vurdere, hvad der er bedst egnet til at gro. Skal træet kunne modstå længere tørkeperioder eller store mængder vejsalt? Der kan være mange aspekter, der spiller ind, når der vælges træer til beplantning, og vi skal i hver tilfælde tage konkret stilling til det enkeltes træ placering og funktion. Med et bredt udvalg af træer og buske, etableret i de rette vækstforhold, er vi således bedre sikret både overfor klimaforandringerne, og også hvis nye arter af svampe- og træsygdomme skulle dukke op.

 

3 Pauliet et. al (2009): Bytræer er med til at afbøde virkninger af klimaændringer

4 Bühler et. al (2009): Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer

4

FIRE GRUNDPRINCIPPER I FORVALTNINGEN AF TRÆER OG BUSKE

Forvaltningen af træer og buske i Sorø Kommune skal bygge på fire grundprincipper:

 1. Som udgangspunkt skal sunde og raske træer og buske bevares.
 2. Træer og buske skal sikres gode vækstvilkår.
 3. Der skal sikres en varieret type af træer og buske i kommunen, og hvor det giver mening, skal det tilstræbes at plante hjemmehørende arter.
 4. Træer og buske skal indgå som et led i den samlede biodiversitet.
4.1

1. SOM UDGANGSPUNKT SKAL SUNDE OG RASKE TRÆER OG BUSKE BEVARES

Som tidligere skrevet, tager det ikke mange øjeblikke at fælde et træ, men det kan tage flere årtier før et nyt træ vokser op og etablerer sig. Derfor vil vi som udgangspunkt bevare de træer, vi allerede har. Dette gøres ved at have følgende fokuspunkter i forvaltningen:

 • At eksisterende træer kun fældes, hvor det er nødvendigt. Nødvendighed kan eksempelvis være hvis træet vurderes at udgøre en risiko, eller hvis formålet er at sikre gode vækstvilkår for omkringstående træer og beplantning. Nødvendighed kan også være i forbindelse anlægsarbejde og udvikling af nye områder, og hvor Fagcenter Miljø, Teknik og Drift har vurderet, at der ikke kan findes andre tilfredsstillende løsninger. I sådanne tilfælde skal genplantning og sikring træer på sigt indtænkes i planlægningen.
 • At beskæring prioriteres før fældning, hvis dette kan afhjælpe en eventuel sikkerhedsrisiko, og hvis det giver mening både æstetisk og økonomisk.
 • At eksisterende træer og beplantning indtænkes i planlægning af nye områder.
4.2

2. TRÆER OG BUSKE SKAL SIKRES GODE VÆKSTVILKÅR

For at træer og buske kan trives, er det afgørende, at de har gode vækstvilkår. Dette gælder både for eksisterende træer og buske, men i høj grad også, når de plantes. Vi vil sikre gode vækstvilkår ved at have følgende fokuspunkter i forvaltningen:

 • At træarts- og buskevalg er velovervejet i forhold til placering og vækstbetingelser.
 • At der ved etablering af nye træer og buske sikres gode vækstbetingelser, så de får en god start på livet. Det kan eksempelvis være ved at opsætte vandeposer eller afskærmning mod vejsalt.
 • At der tages højde for jordbundsforholdene og sikres, at der er plads til at træernes rodsystem kan udvikles optimalt. Det kan både være ved at sikre plads og gode jordbundsforhold i etableringsfasen, men også ved at have fokus på, at træernes rodzone ikke belastes.
 • At der i plejen af især buske også prioriteres kraftig eller total nedskæring for at sikre sunde og vækstkraftige planter.
 • At der ved lednings- og gravearbejde stilles krav til aktørerne om, at der tages hensyn til træerne. Se afsnit 6 for mere om anlægs- og gravearbejde tæt ved træer.
 • At vi sikrer, at vores driftsmedarbejdere anvender korrekt beskæringsteknik, når kommunens træer beskæres. En forkert beskæringsteknik kan svække et træ alvorligt og skal derfor undgås.
4.3

3. DER SKAL SIKRES EN VARIERET TYPE AF TRÆER OG BUSKE I KOMMUNEN, OG HVOR DET GIVER MENING, SKAL DET TILSTRÆBES AT PLANTE HJEMMEHØRENDE ARTER

For at sikre sunde og robuste træer og buske kræver det, at de både er egnede til de konkrete vækstforhold, men også at de er robuste overfor fremtidige klimaforandringer. Vi vil derfor i planlægningen af etablering af nye træer og beplantninger stræbe efter at sikre et varieret træartsvalg i hele kommunen. For at sikre biodiversiteten vil vi så vidt muligt plante hjemmehørende arter.

Dette gøres ved at have følgende fokuspunkter i forvaltningen:

 • At der tilstræbes et varieret træartsvalg på kommunens arealer.
 • At der tilstræbes en varieret alderssammensætning, således at vi er sikret både gamle og unge træer. Vi vil altså både prioritere bevaring af gamle træer samt løbende foryngelse.
 • At vi ved fremtidige beplantninger i byerne sigter mod at undgå stærkt allergene arter, såsom eksempelvis birk, hassel og platantræer, hvis det er muligt. Generelt kan træer, hvis pollen spredes med vinden, være til stor gene for mange borgere med pollenallergi, hvilket vi vil være opmærksomme på i den fremtidige planlægning.
4.4

4. TRÆER OG BUSKE SKAL INDGÅ SOM LED I DEN SAMLEDE BIODIVERSITET

Dette gøres ved at have følgende fokuspunkter i forvaltningen:

 • At der i planlægningen prioriteres at give plads til træer, buske og grønne arealer.
 • At der så vidt muligt plantes hjemmehørende arter.
 • At der efterlades enten stående dødt ved eller dødt ved til nedbrydning på jorden, de steder hvor det giver mening.
5

HVOR OG HVORDAN UDFØRER KOMMUNEN PLEJE AF TRÆER OG BUSKE?

Kommunens grønne områder og vejarealer, herunder vejtræer, tilses løbende, og træernes sundhedstilstand vurderes, så problemer undgås i størst muligt omfang. Oplever borgere udfordringer eller problemer med træer eller beplantning tager Fagcenter Teknik, Miljø og Drift gerne dialogen, og vurderer det enkelte tilfælde ud principperne for beskæring og fældning – se afsnit 5.1. 

Sorø Kommune udfører som udgangspunkt pleje på følgende typer af beplantning:

 • Vejtræer
 • Træer, buske og anden beplantning i boligområder på kommunalt areal
 • Træer, buske og andet beplantning på andre kommunale arealer, fx parkeringspladser
 • Allétræer
 • Fredede træer efter Fredningsnævnets retningslinjer (kan indbefatte overnævnte kategorier af træer)
 • Fredede træer efter lokalplanbestemmelser (kan indbefatte overnævnte kategorier af træer)

Plejen kan bestå af et eller flere årlige tilsyn af beplantningen alt efter beplantningstypen. Beplantningen bliver tilset for sygdomme, råd, skader m.v., og der bliver plejet derefter med regulering af trækrone, sideskud, vanris m.m.

VEJTRÆER

Vejtræer defineres som en del af vejområdet og er en slags ”tilbehør” til vejen. Den kan give læ og skygge til vejen og være med til at orientere om vejens forløb i usigtbart vejr. Derudover kan vejtræer give et æstetisk udtryk til vejen. Når vi har med vejtræer at gøre, vil hensyn til trafiksikkerhed vægte højest. Vejtræer tilses derfor løbende for at vurdere deres tilstand, og retningslinjer for trafiksikkerhed skal altid overholdes. Dette har derfor et selvstændigt afsnit, se afsnit 7.4.

ALLÉTRÆER

Alléen består ofte af to rækker af træer der lukker sig omkring en vej eller en sti. Ofte er allétræer plantet symmetrisk overfor hinanden og med samme alder og afstand til hinanden, da det er det symmetriske udtryk, der tilstræbes i en allé. Hvert enkelt træ er vigtig for helhedsindtrykket, og fjernes et allétræ må det oftest erstattes med et nyt for at bevare udtrykket. Indplantning af nye træer i en eksisterende allé med gamle træer vil give et uharmonisk udtryk til at starte med, men kan efter en årrække, når de nye træer har fået en vis størrelse, skabe et nogenlunde symmetrisk udtryk igen. I nogle tilfælde vil en total udskiftning af en allé være at foretrække for at bevare et symmetrisk udtryk med ensaldrede træer. Dette vil dog bero på en konkret vurdering af den enkelte allé og dens generelle tilstand.

I Sorø Kommune har vi fire fredede alléer: Reitzensteins Allé, Fægangen, Krebshusalléen og Skælskørvej Allé. For Reitzensteins Allé samt Fægangen fastlægges plejen ved et årligt gennemsyn udført at tilsynsførende skovfoged hos Naturstyrelsen. Dette er fastlagt af fredningskendelserne. Ellers tilstræbes det at følge Danmarks Naturfredningsforening Sorøs plejeplan for de fire alléer.

Disse kan ses i bilag 1. Et vigtigt opfordrende punkt i plejeplanen er, at der ved beskæring af vanris ikke benyttes maskinelle metoder for at beskytte træerne mest muligt.

RISIKOTRÆER

Risikotræer er træer med en forudsigelige risiko for, at de udgør en risiko på personer eller materielle værdier. Disse træer bør, ud fra den risiko de kan udgøre, enten beskæres eller fjernes. Oftest er det angreb af vednedbrydende svampe, som er årsagen til at et træ udvikler sig til et risikotræ, men ofte har træet forinden været svækket som følge af eksempelvis dårlige vækstforhold, påført skade på træet (både på stammer og rødder) eller ubalance i træets struktur og form. Træets symptomer vil ofte være tynd kronesætning, døde grene og afskallende bark. Kommunale træer, der er i risiko for at udvikle sig til risikotræer, tjekkes løbende af kommunens driftsmedarbejdere, som har den nødvendige viden om risikotræer og vednedbrydende svampe.

”GENBRUG” AF RISIKOTRÆER

Hvor det er muligt og giver mening, og hvor det ikke kan være til gene eller fare, tilstræber Sorø Kommune sig på at ”genbruge” del-elementer af et forhenværende risikotræ.

Det kan i nogen tilfælde være en mulighed at lade en torso fra risikotræet blive stående eller styne et risikotræ ind, som insekter, spætter og flagermus kan få gavn af. Dette vil ofte omfatte bytræer i grupper, hvor resterende træer stadig kan give det oprindelige ”levende” udtryk til området, der var tiltænkt.

Derudover vil afsavede grene og stammestykker fra et risikotræ, hvis muligt, blive lagt på jorden til gavn for især insekter og biller. Dette vil ofte være fra solitære bytræer, som vil blive fjernet helt efter risikovurdering, da der ikke er andre træer der kan give et ”levende” udtryk til området.

5.1

PRINCIPPER FOR BESKÆRING OG FÆLDNING I SORØ KOMMUNE

Der er årligt mange henvendelser fra kommunens borgere vedrørende beskæring og fældning af kommunale træer og buske. Træpolitikkens formål er derfor også at beskrive de overordnede principper for, hvordan kommunen varetager pleje og anlæg af træer, buske og beplantning, samt hvordan henvendelser fra borgere omhandlende beskæring eller fældning af træer, skal håndteres. Dette for at sikre en ensartet behandling af sagerne.

Alle anmodninger om fældning eller beskæring af træer og buske skal gennemgå faglig vurdering i fagcenter Teknik, Miljø og Drift. For at sikre ens procedure ved henvendelser fra borgere, der ønsker beskæring eller fældning af træer eller buske på kommunalt areal, vil følgende principper danne grundlag for en afgørelse på anmodningen:

 • Træets/buskens art, alder og sundhedsmæssige tilstand vurderes. Her er opmærksomhedspunkter struktur, kronesætning og eventuelle tegn på, at træet skulle være svækket; synlige skader, svampelegemer, afskallet bark, døde grene, mm.
 • Æstetik, funktion og placering i forhold til skel vurderes.
 • Træets/buskens placering i forhold til bebyggelse vurderes.
 • Der vurderes om træet/busken er til fare for trafiksikkerhed, for en grundejers ejendom eller for mennesker generelt. Er der tale om levende hegn mod vej, vil denne vurdering følge Hegnslovens §18, stk. 5.
 • Det undersøges om træet/busken er underlagt planmæssige forhold (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter), fredninger eller lovgivningsmæssige forhold. Er dette tilfældet, skal der gives dispensation fra lokalplan eller gældende lovgivning, inden der kan foretages ændringer.
 • Der undersøges om beskæring eller fældning af træet/busken indgår i den årlige, rutinemæssige drift af området. Dette omfatter oftest vejtræer, allétræer og andre bytræer.
 • Det vurderes, om træet vokser ind over nabogrunden og giver gener deraf. Denne vurdering træffes ud fra den naboretlige tålegrænse (læs mere om denne i afsnittet ’Den naboretlige tålegrænse’).

Som nævnt indledningsvist er det kommunens mål, at træer, buske og beplantning fremover også skal indgå som et led i den samlede biodiversitet. Træer er levested for mange dyr herunder fugle.

Har kronen en vis størrelse, er den et bedre levested for fugle, da træer med større kroner er oplagte steder for fugle at yngle og bygge reder. Træer med større kroner er også mere velegnede som gemmesteder for både fugle og mindre pattedyr. Jo større trækronen er, jo flere dyr kan den huse, og jo større værdi har træet i den samlede biodiversitet. Derfor beskærer Sorø Kommune som udgangspunkt ikke trækroner, medmindre grenene udgør en sikkerhedsrisiko, er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerhed eller er underlagt planmæssige forhold, der gør, at der skal  kronebeskæres. Sorø Kommune forsøger at tænke klimabevidst i forbindelse med driftsarbejde og CO2 fra driftsmaskiner, samt kørsel frem og tilbage fra det pågældende sted. Dette er også en årsag til, at Sorø Kommune ikke fælder eller beskærer træer, buske og beplantning, medmindre det udgør en sikkerhedsrisiko. Dette for at begrænse CO2-forbruget i driftsarbejdet. Ud fra disse principper har vi opstillet følgende hovedregler for henvendelser omkring beskæring og fældning:

Ønske om beskæring eller fældning af træer og buske imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen skyldes:

 • Nedfaldne blade, kviste, frø og frugter i haver, i tagrender, på bygningstage og på belægninger.
  Blade kan give gener for naboer, men træers og buskes samlede vigtige rolle i Sorø Kommune samt eventuelle lov- og planmæssige forhold, overstiger generne som blade, kviste, frø og frugter måtte give.
 • Træers afsondring af harpiks og safter, eller afsondring fra fugle/insekter. Afsondring fra råger imødekommer ikke en beskæring/fældning, men ved større rågekolonier, kan man søge om reguleringstilladelse/nedtagning af reder. Se mere om dette i afsnit 8 om råger.
 • Skygge på grunden.
 • Manglende udsigt.
 • Antenne-, parabol- og solcelleforhold.
 • Manglende udsyn til reklameskilte og butiksfacader.

Ønske om beskæring eller fældning af træer, buske og beplantning imødekommes som udgangspunkt, hvis en eller flere af følgende ting gør sig gældende:

 • Hvis det vurderes, at træet/busken er til fare for trafiksikkerhed, for en grundejers ejendom eller for mennesker generelt.
 • Hvis der er sket skade på mure, tage, hegn og belægninger, som tydeligt kan bevises at være forårsaget af træer eller buske.
 • Hvis der er sket skader på hegn, belægninger og mure på grund af rødder, som tydeligt kan bevises at være forårsaget af træer eller buske.
 • Hvis træet/busken er underlagt planmæssige eller lovgivningsmæssige forhold, der foreskriver en bestemt pleje eller beskæring.
5.2

HVAD MÅ GRUNDEJEREN SELV GØRE?

Som udgangspunkt er det kun kommunens egne driftsmedarbejdere eller faglærte træplejere, som Sorø Kommune bestiller til opgaven, der må beskære og fælde beplantninger, buske og træer på kommunens arealer. Fagcenter Teknik, Miljø og Drift accepterer altså ikke, at grundejere selv beskærer eller fælder kommunens træer, buske eller beplantning, medmindre det er aftalt med fagcenter Teknik, Miljø og Drift. Dette vil anses som hærværk.

Såfremt et hærværk konstateres og gerningsmanden er kendt, vil pågældende person blive afkrævet erstatning. Hvis gerningsmanden ikke er kendt, anmeldes hærværket til politiet. Erstatning vil blive fastsat ud fra gældende normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Skov og Landskab, Københavns Universitet.

Tilfælde hvor der kan aftales med fagcenter Teknik, Miljø og Drift, at grundejer selv må udføre ændringer på kommunale træer eller buske, vil typisk være ved mindre alvorlige tilfælde. Dette kan f.eks. være en aftale om at mindre grene kan beskæres. I nogle tilfælde kan det også aftales, at mindre træer kan fjernes af grundejer, hvis det fagcenter Teknik, Miljø og Drift har vurderet, at træet ikke har værdi i forhold til gældende træpolitik og ikke er beskyttet eller fredet gennem lokalplan. Dette afgøres fra sag til sag. Sådanne træer, hvor det er i grundejerens interesse at træet fjernes, vil udgiften blive pålagt grundejeren selv. Som udgangspunkt vil fagcenter Teknik, Miljø og Drift ved sådan aftale stille krav om, at det er en fagprofessional, der udfører arbejdet. Dette både af sikkerhedsmæssige årsager, men også af hensyn til at beskæring eller fældning sker korrekt og med øje for træets videre trivsel. Skulle der ske skader i forbindelse med grundejers egen fældning eller beskæring fratager Sorø Kommune sig ethvert ansvar. Det er grundejer selv, der står for omkostningerne af skadesgenopretning.

5.3

DEN NABORETLIGE TÅLEGRÆNSE

Den naboretlige tålegrænse er et begreb, som indebærer, at der er en tålegrænse for, hvad en nabo med rimelighed skal tåle af gener fra en given naboejendom. Der er ingen egentlig lovgivning, som beskriver hvad den naboretlige tålegrænse præcis er, men den er derimod beskrevet i den domspraksis, der findes på området. Hvorvidt den naboretlige tålegrænse er overskredet, skal altid vurderes som et konkret skøn i hver enkelt sag.

Nedenstående er eksempler på tidligere vurderinger af den naboretlige tålegrænse vedrørende beskæring og fældning af kommunale træer og buske:

Tilfælde hvor den naboretlige tålegrænse ikke er vurderet overskredet:

 • Grundejer er flyttet ind i et hus, der er tilstødende til kommunale træer, hvor træerne ved indflytning ikke var specielt høje, og derfor ikke gav skygge og løvfald i grundejers have.
  Efter 20 år har træerne vokset sig store og nu både skygger og giver løvfald i grundejers have. Den naboretlige tålegrænse overskrides ikke, da grundejer ved indflytning var bekendt med, at træerne på sigt kunne give disse udfordringer.
 • Høje træer der står ca. 1 m fra skel til grundejers have, som giver løvfald og skygge X tidsrum om dagen i haven og på deres terrassen. Den naboretlige tålegrænse overskrides ikke, da det jf. Hegnsloven er normale gener der skal accepteres ved høje træer. I den konkrete vurdering inddrages typisk forholdene for området, naboens konkrete gener og lokalplanbestemmelser.
 • Træer langs vandløb der skygger i grundejers have. Eftersom skygge ikke imødekommer beskæring eller fældning, er dem naboretlige tålegrænse ikke overskrides. Træer langs vandløb kan desuden have en særlig betydning for vandløbets tilstand og miljø, som skal tages med i betragtningen.

Tilfælde hvor den naboretlige tålegrænse overskrides:

 • Gammelt højt træ på ca. 8 m, der har tegn på råd samt svækkede grene, som er placeret ca. 1 m fra skel til grundejer. Træet rager ind over skel og smider ikke kun mindre og acceptable nedfaldsgrene, men store nedfaldsgrene i dårligt vejr ned i grundejers have. Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts fagfolk har vurderet, at træet kan udgøre en risiko for grundejer. 
  Her overskrides den naboretlige tålegrænse, da grundejer kan udsættes for fare på sin matrikel på grund af træet. I sådanne tilfælde er kommunen pålagt at beskære eller fælde træet.
 • Gammelt højt træ på ca. 8 m, der har tegn på råd med svækket grene/tørre grene, som er placeret ca. 1 m fra skel til grundejer. Store nedfaldsgrene lander på taget af en carport, der belastes og ødelægges. Da grundejer købte matriklen 10 år tidligere, var dette ikke et problem. Her overskrides den naboretlige tålegrænse, da træet påfører skader på grundejers bygninger, og grundejer er alvorligt generet af træet. I sådanne tilfælde er kommunen pålagt at beskære eller fælde træet. Normalt løvfald på tage og i tagrender vil ikke være grundlag for, at kommunen er pålagt at beskære eller fælde træer, da det vurderes at være inden for den naboretlige tålegrænse, og grundejers eget ansvar at fjerne løvfald for at undgå de skader, som løvfald kan påføre bygninger.
6

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER VED ANLÆGSARBEJDE NÆR TRÆER

Ved anlægsarbejde eller jordforarbejdning nær træer skal det først og fremmest undersøges om træet, busken eller beplantningen er underlagt planmæssige forhold (f.eks. lokalplaner og by-planvedtægter), fredninger eller andre lovgivningsmæssige forhold. Ifølge grundprincipperne for forvaltning af kommunens træer skal eksisterende træer og buske som udgangspunkt bevares – men hvis fagcenter Teknik, Miljø og Drift vurderer, at en bevaring ikke kan lade sig gøre, da kan en fældning godt komme på tale. I sådanne tilfælde vil vi så vidt muligt stille krav om tilsvarende genplantning. Generelt skal anlægsarbejde nær træer og beplantning ske med krav om, at der tages hensyn, og følgende forhold bør tilstræbes under arbejdet:

 1. Der bør tilstræbes at undgå at grave i træets drybzone5. Arbejde i drybzonen er forbundet med stor risiko for, at der sker skade på træets rødder, og træets vækstbetingelser kan blive kraftigt forringet.
 2. Ved jordforarbejdning, for eksempel på landbrugsjord, skal der tilstræbes ikke at køre for tæt på træet for at undgå at beskadige rødderne, som førnævnt indenfor træets rodzone.
  Dette gælder især vejtræer, som står langs markskel eller står langs igangværende anlægsarbejde.
 3. Ved anlægsarbejde med kørsel tæt på træer, bør der stilles krav om at der opsættes stammebeskyttelse på træer eller anden form for spærring.
 4. Der bør opsættes hegn eller markering ved træet, der sikrer, at der ikke henstilles materiale eller parkeres arbejdsmaskiner tæt på eller under træet. Disse kan med deres tunge vægt komprimere jorden og ødelægge rødderne, og det kan forringe træets vækstbetingelser kraftigt. Derfor er også parkering ved alle træer, der ønskes bevaret forbudt, uanset om det er allétræer, vejtræer eller træer som en del af en beplantning.

Tegningen viser et træs drypzone.

 

5 Drybzonen er det areal under træet, som træets krone kan dryppe ned på. En hovedregel er, at det hos de fleste træer er i denne zone, den vigtigste del af rodnettet ligger (selvom rodnettet ofte vil være langt større end drypzonen).

7

LOVGIVNING OG BESKYTTELSE AF TRÆER OG TILKNYTTEDE ARTER

Træer og arter tilknyttet træer kan være underlagt forskellige former for lovgivning og beskyttelse. 

Her opridses de bestemmelser, vi oftest støder på.

7.1

FREDNING

Træer kan være omfattet af en fredning gennem Naturbeskyttelsesloven. Dette kan både gælde enkelttræer eller trægrupper. Her er det den enkelte fredning, der udstikker rammerne for fredningen. Som eksempel på træfredninger i Sorø Kommune kan nævnes kommunens fire fredede alléer: Reitzensteins Allé, Fægangen, Krebshusalléen og Skælskørvej Allé i Sorø.

7.2

LOKALPLANER

Gennem lokalplaner kan træer opnå beskyttelse ved at blive udpeget til bevaringsværdige træer.

Lokalplaner kan også udstikke rammerne for, hvilken træarts- og beplantningstype, der skal være i et givent område.

7.3

NATURBESKYTTELSESDIREKTIVER OG BEKENDTGØRELSER

I forhold til arter tilknyttet vores træer er der især tre arter, vi er obs. på, i arbejdet med de kommunale træer. Det drejer sig om flagermus, spætter og råger, som er beskyttet under hhv. artsfredningsbekendtgørelsen, habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Det betyder naturligvis ikke, at det kun er disse arter, der tages højde for – men blot at det som oftest er disse tre arter, vi støder på i arbejdet vi træerne.

7.3.1

Habitatdirektivet og artsfredningsbekendtgørelsen

Flagermus og Sortspætten er to IV-bilag arter, som er knyttet særligt til træer, og som kommunen gennem træpolitikkens retningslinjer tager hensyn til. Bilag IV-arter er arter, som er omfattet af særlig streng beskyttelse efter EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, og hvor medlemslandene, inkl. Danmark, er forpligtet til at beskytte disse udvalgte arter. Arterne er ofte truede (også kaldet rødliste-arter), og de kræver derfor særlig beskyttelse. Beskyttelsen omfatter forbud mod at skade eller fjerne dyrenes yngle- og rasteområder, dvs. steder hvor dyrene opfostrer deres unger, og steder hvor dyrene går i dvale, i vinterhi og lignende. Der kan ifølge naturbeskyttelsesdirektiverne dispenseres fra forbuddene, hvis der ikke kan findes anden tilfredsstillende løsning.

Flagermus

Flagermus kan opholde sig og overvintre på loftsrum og i grotter, men de foretrækker i høj grad også hule træer, hvor de yngler og går i vinterdvale. Flagermus finder typisk velegnede overvintringssteder i træer under løs bark, i revner og hulheder og i forladte spættehuller. Flagermusenes optimale overvintringssteder er højt oppe i træerne, og fritstående træer foretrækkes fremfor træer i tæt bevoksning. I Danmark findes der 17 flagermusarter, hvor alle er totalfredede. Det vil sige, at flagermus ikke må fanges, slås ihjel og man må ikke beskadige deres yngle- og rasteområder.

Håndtering af forekomst og mulig forekomst af flagermus:

Konstateres det enten via borgerindberetning eller gennem Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts eget driftspersonale, at der er forekomst eller mulig forekomst af flagermus i kommunale træer, vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts fagfolk følge nedenstående procedure:

 • Det vurderes, om træet grundet sine hulheder, sprækker mv. udgør nogen fare for at være risikotræ:
  1. Vurderes det, at træet ikke er i fare for at blive risikotræ, vil der ikke blive gjort yderligere.
  2. Vurderes det, at træet er i fare for at blive risikotræ, undersøges det, om det er muligt at beskære træet således, at træet kan blive stående uden at udgøre en fare for mennesker og visse materielle værdier.
  3. Vurderes det, at træet er et risikotræ, som er til stor fare for mennesker og visse materielle værdier, vil træet fældes, og sikkerhed vil blive vægtet højere end bevaring af træet. Vurderes det, at et flagermustræ må fældes eller beskæres således at flagermusenes yngle- eller rasteområde skades, skal der ske en udslusning af flagermusene i følgende perioder: ultimo august-primo september, hvor sæsonens unger er blevet store nok til at flyve ud fra yngleområdet, eller primo maj, inden yngletiden, da alle dyr i denne periode er aktive og flyvedygtige. Jf. Forvaltningsplanen for Flagermus skal der indhentes dispensation fra Miljøstyrelsen til dette.
 • Jf. pkt. 2: Ved flagmusetræer der er underlagt planmæssige/fredningsmæssige forhold, og som deraf er påkrævet at blive beskåret/fældet, bestræbes det på at beskære/fælde træerne i førnævnte perioder, og indtil da lave nødvendige sikkerhedsforanstaltninger rundt om træet. Er træet i akut fare for mennesker og visse materielle værdier, og er det ikke muligt at lave sikkerhedsforanstaltninger rundt om træet, f.eks. hvis træet står langs vej og/eller cykelsti, vil der blive også foretaget beskæring/fældning udenfor de førnævnte perioder.
 • Jf. pkt. 3: Vurderes det, at træet er et risikotræ, undersøges det, om det er muligt at lave sikkerhedsforanstaltninger rundt om træet, indtil træet beskæres/fældes i førnævnte perioder. Er træet i akut fare for mennesker og visse materielle værdier, og er det ikke muligt at lave sikkerhedsforanstaltninger rundt om træet, f.eks. hvis træet står langs vej og/eller cykelsti, vil der også blive foretaget beskæring/fældning udenfor de førnævnte perioder.

Spætter

Spætter er i særdeleshed knyttet til træer, hvor de lever af insekter under barken, og de hugger hvert eneste år et nyt redehul. Når spætterne forlader deres redehul, flytter andre fugle ind, og derfor gavner spættehuller ikke kun spætterne selv, men også mange andre fuglearter. Sortspætten er en bilag IV-art, og kan i sjældne tilfælde forekomme omkring Sorø.

Spætter foretrækker generelt gamle, store træer som levested, og disse er særligt kategoriseret som spættetræer – for Sortspætten er det særligt gamle bøgetræer. Træer med spættehuller er beskyttet gennem artsfredningsbekendtgørelsen. Desuden forsøger kommunen generelt at tage hensyn til alle spættearter, der er knyttet til træer.

Håndtering af spættetræer og mulige spættetræer:

Konstateres det enten via borgerindberetning eller gennem Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts eget driftspersonale, at der er forekomst eller mulig forekomst af spættehuller og/eller spætteaktivitet i kommunale træer, vil Fagcenter Teknik, Miljø og Drifts fagfolk følge nedenstående procedure:

 • Det vurderes, om træet grundet sine hulheder og spættehuller udgør nogen fare for at være risikotræ.
  1. Vurderes det, at træet ikke er i fare for at blive risikotræ, vil der ikke blive gjort yderligere.
  2. Vurderes det, at træet er i fare for at blive risikotræ, undersøges det, om det er muligt at beskære træet således, at træet kan blive stående uden at udgøre en risiko for mennesker og visse materielle værdier.
  3. Vurderes det, at træet er et risikotræ, som er til stor fare for mennesker og visse materielle værdier, vil træet fældes af hensyn til sikkerhed.
 • Punkt 2-3 er jf. Artsfredningsbekendtgørelsens §6, stk. 4 underlagt forbuddet mod at fælde hule træer og træer med spættehuller i perioden fra 1. november-31. august. Det vil sige, at fældning at kommunale hule træer, og kommunale træer med spættehuller, kun må fældes i perioden 1. september-31. oktober. Vurderes det pågældende træ at være et risikotræ, hvor det ikke er muligt at lave sikkerhedsforanstaltninger rundt om træet indtil fældningsperioden træder i kraft, f.eks. hvis træet står langs vejareal og/eller cykelsti, vil sikkerhed vægtes højere end bevaring af træet, og træet fældes på baggrund af dispensation fra Artsfredningsbekendtgørelsen, godkendt af Miljøstyrelsen.

Råger

Rågerne støder vi oftest på i ældre løvtræsbevoksninger, hvor de yngler i kolonier, men de kan også danne kolonier i yngre bevoksninger og i nåletræer. Ofte foretrækker de mindre bevoksninger i eller nær ved byområder6, hvilke i nogle tilfælde kan opleves som en stor gene for borgere bosiddende tæt på
en rågekoloni.

Rågen er en fredet fugl som følge af EU-fuglebeskyttelsesdirektivet. Det betyder, at både voksne fugle, unger og æg er fredet, og at der ingen jagttid er på dem. Det er dog muligt at opnå tilladelse til at regulere rågerne. Denne tilladelse hentes hos Naturstyrelsen både på privat og kommunalt areal. Det er grundejer, altså ejer at matriklen, hvor en koloni er beliggende, som kan ansøge om tilladelse til regulering.

Rågeregulering i Sorø Kommune på kommunale arealer følger den nyeste lovgivning for rågeregulering, som administreres af Naturstyrelsen. Udgangspunktet i forvaltningen er derfor også, at rågen er en fredet fugl, og der ansøges kun om reguleringstilladelse, hvis en eller flere af nedenstående punkter gør sig gældende. Der tages forbehold for, at lovgivningen kan ændres, og der på sigt stilles andre krav til reguleringen, end de nævnte her.

Naturstyrelsen kan give tilladelse til regulering af råger, hvis det er for at:

 1. imødegå fare for mennesker eller menneskers sundhed
 2. imødegå risiko for smitte af mennesker eller dyr
 3. imødegå risiko for luftfartssikkerheden
 4. beskytte flora og fauna
 5. hindre omfattende skader på afgrøder, husdyr, herunder vildtopdræt, skove, fiskeopdræt eller fiskeri- og andre vandområder

Herudover giver §13 i Bekendtgørelse om vildtskader (BEK nr. 1006 af 14/06/2020) følgende muligheder for rågeregulering:

 • Rågeunger i rågekolonier må reguleres udenfor reden i perioden 1. maj - 15. juni.
 • Voksne råger kan reguleres i kolonier inden redebygning og æglægning (typisk i perioden 15. februar – 31. marts).
 • Rågeunger kan reguleres på ikke høstede marker i perioden 1. maj – 30. juni.
 • Råger der optræder i større flokke på, ikke høstede og ny-såede marker, må reguleres i perioden 1. juli – 30. september.
Årshjulsoverblik over indsatser til regulering af råger:
FØRSTE HALVÅR januar fabruar marts april maj juni
 Beskæring af redegrene og fjernelse af reder            
 Fældning af redetræer            
 Regulering af voksne fugle            
 Regulering af unger            
       
ANDET HALVÅR juli august september oktober november december
 Beskæring af redegrene og fjernelse af reder            
 Fældning af redetræer            
 Regulering af voksne fugle            
 Regulering af unger            

Grøn farve angiver, at der er tilladt at udføre aktiviteten. Orange angiver at det er tilladt, men kun hvis der er indhentet tilladelse fra Naturstyrelsen. Rød angiver, at der er forbud mod at udføre aktiviteten.

Ønsker en borger rågeregulering på kommunalt areal, skal borgeren sende sin ansøgning og begrundelse til kommunen herom. Sorø Kommune vil vurdere sagen ud fra den gældende lovgivning og den naboretlige tålegrænse. Vurderes det, at der skal igangsættes en rågeregulering, vil kommunen stå for ansøgning om tilladelse til Naturstyrelsen.

 

 

6 Naturstyrelsen (2020): Information om råger og rågekolonier i byer, 2020

7.4

VEJTRÆER – REGLER OG LOVGIVNING FOR BEPLANTNING LANGS VEJAREAL

Vejdirektoratet har udarbejdet vejregler for at sikre trafiksikkerhed og nem tilgængelighed på vejarealet. Disse regler er med i Sorø Kommunes træpolitik og gældende specifikt for vejtræer, for at sikre, at alle retningslinjer for trafiksikkerhed bliver overholdt. Beplantning langs vejareal kan opdeles i to kategorier: 1) beplantning ved eksisterende veje, 2) beplantning ved nye veje. Lovgivningen følger vejreglerne ”Beplantning i åbent land”, hæfte 2, afsnit 7.2. Nyplantning.

Ved eksisterende veje

Ved mange eksisterende veje er det for smalt til at plante nye vejtræer uden for afstandskravet (uden for sikkerhedszonen, som er den zone uden for køresporet, hvor køretøjer skal have en fri passage, hvis de utilsigtet forlader køresporet). Den eksisterende beplantning skal vurderes ved tilsyn med nogle års mellemrum. Såfremt beplantningen vurderes at udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko, skal der tages stilling til bevaringsværdien af beplantningen. Er bevaringsværdien lille bør beplantningen fjernes. Er bevaringsværdien derimod stor, skal der undersøges muligheder for afhjælpningsforhold/afværgeforanstaltninger, f.eks. autoværn.

Langs veje under udvidelse eller ombygning

Hvor der ønskes at tilføre ny beplantning til eksisterende vej under ombygning eller udvidelse, skal der hurtigt i processen foretages en vurdering af den nye beplantnings bevaringsværdi, påvirkning på trafiksikkerhed, sammenhæng med det vejtekniske anlæg og sammenhæng med den eksisterende beplantningsplan. Der skal ligeledes tages hensyn til, at der beplantes uden for afstandskravet.

Langs ny vej

Ved ny beplantning langs ny vej skal der i planlægningsfasen foretages en vurdering af de trafiksikkerhedsmæssige og vækstmæssige krav, der skal opfyldes. Ved ny beplantning langs ny vej skal sikkerhedszonen og afstandskravet overholdes, eller der skal etableres afværgeforanstaltninger.

8

REFERENCER

Bergstedt, Christoffer Echtvad & Thomsen, Iben M. (2019): Mikrohabitater på træer vigtige for biodiversiteten, Københavns Universitet

Bühler, Oliver & Pauleit, Stephan & Kristoffersen, Palle (2009): Fremtidens klima stiller nye krav til bytræer, Københavns Universitet

 

Hvidt Mogensen, Alberte (2021): Mest biodiversitet i hjemmehørende bytræer Træ.dk

Naturstyrelsen (2020): Information om råger og rågekolonier i byer, 2020

Sorø kommune - Naturkvalitetsplan (2015)

Pauliet, Stephan & Bühler, Oliver & Kristoffersen, Palle (2009): Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer, Københavns Universitet

9

BILAG

Bilag 1: Plejeskema – Plejeplan for de 4 fredede alléer – DN Sorø, 2019