1

Indledning

Nærværende tillæg nr. 7 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020, omfatter ændring af hidtidig praksis for tilslutning af ejendomme langs transportledninger i det åbne land og generelt af ejendomme som ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak. Tillægget beskriver den praksis der fremover gælder for ejendomme, der vil indtræde i Sorø Spildevand A/S.

Der henvises til Spildevandsplan 2020 for øvrige generelle bestemmelser, samt øvrige tillæg til Spildevandsplanen, som kan findes på kommunens hjemmeside.

2

Lovgrundlag

2.1

Spildevandsplantillæg

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2020 udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §§ 32, 32a, 32b og 32c og Spildevandsbekendtgørelsens §§ 5-7.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 32, hvor det står anført at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens2 § 5, stk. 4 anfører, at ” Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor”.

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1. anfører at ”Spildevandsforsyningsselskaber er forpligtiget til at forsyne ejendomme, som fastlagt af kommunalbestyrelsen”.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 3. anfører at ”Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse af forsyningsforholdende i kommunen, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten med spildevandsforsyningsselskabet”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

 

 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022, med senere ændringer.

2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 med senere ændringer.

2.2

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens3 § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor for bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Sorø Kommune vurderer, at spildevandsplantillægget indeholder mindre ændringer til Spildevandsplan 2020. Tillægget fastlægger ikke rammerne for fremtidige anlægstilladelser og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet og vil ikke påvirke internationalt naturbeskyttelsesområde. Tillægget ændrer nuværende praksis for indtræden i Forsyningen, og beslutningen om indtræden for konkrete ejendomme vedtages i tillæg til spildevandsplanen, hvor der vil blive gennemført en screening efter konkret vurdering. Sorø Kommune vurderer derfor at tillægget ikke er omfattet af miljøvurderingsloven.

 

 

3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

 

2.3

Administrationsgrundlag

Sorø Kommunes myndighedsbehandling (fx påbud og tilladelser) i medfør af vedtagne projekter, ansøgninger om tilladelse m.v. foregår efter de principper og retningslinjer der er vedtaget i Administrationsgrundlaget for spildevandsafgørelser og retningslinjer i Spildevandsplan 2020. Administrationsgrundlaget findes på kommunen hjemmeside under ”politik - politiske udvalg”. Se også afsnit 3 Administrative retningslinjer, i Spildevandsplan 2020.

De offentlige kloakledninger, samt private – og fællesprivate ledninger, som Sorø Kommune har kendskab til, fremgår af Sorø-kortet.

3

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Herunder er det vurderet at nærværende tillæg ikke er i strid med kommuneplan og vision, specifikke lokalplaner, DK 2020 klimahandleplanen og Statens Vandområdeplan.

4

Tilslutning af ejendomme – Indtræden i Sorø Spildevand A/S

4.1

Eksisterende praksis

Af spildevandsplan 2020 fremgår følgende tre afsnit (1.3.1, 2.1.2 og 2.2.2) om tilslutning af ejendomme:

1.3.1 Strategi og målsætninger for spildevandsplanlægningen

  • Det åbne land skal spildevandskloakeres langs transportledninger
  • Områder, hvor ejendommene ligger i nærheden af hinanden og i overskuelig afstand til transportsystemet, skal tilbydes mulighed for at blive spildevandskloakeret, på baggrund af en konkret vurdering foretaget af Sorø Spildevands A/S.

2.1.2 Indsatsområder

7. Spildevandskloakering af Fulby og St. Ebberup, samt ejendomme langs transportledning, Bjernedevej og Højbjærgvej. Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Tude Å. Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 15,5 mio. i 2020 priser. Antal ejendomme: ca. 40.

8. Separatkloakering af Kirke Flinterup og spildevandskloakering af ejendomme lang transportledning til St. Ebberup. Fællessystemet i Kirke Flinterup har overløb til Sandlyng Å. Ejendommene langs transportledning har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Sivrenden. Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 9 mio. i 2020 priser. Antal ejendomme: ca. 44.

9. Spildevandskloakering af Fjenneslev Magle Der er en transportledning fra Alsted gennem området, men ejendommene er ikke samlet op på ledningen, som skal gennemgå nogen renovering. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Tuel Å. Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 4-5 mio. i 2020 priser. Antal ejendomme: ca. 17.

17. Etablering af transportledning fra Ruds Vedby, Skellebjerg, Dianalund til Stenlille. For at lede spildevand til Stenlille renseanlæg skal der etableres en trykledning/transportledning. Ejendommene på strækningen spildevandskloakeres. Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 15-20 mio. i 2020 priser. Antal ejendomme: ca. 102.

Se bilag 4.

2.2.2 Planlagte indsatser for offentlig kloak

I forbindelse med centraliseringen af renseanlæggene og kloakseparering af landsbyer, vil det være nødvendigt at etablere en række transportledninger for at føre spildevandet frem til renseanlæggene. Ejendomme inden for en afstand af 125-150 m fra eksisterende og planlagte transportledninger ventes pålagt tilslutning til Sorø Spildevand A/S. Se kort 2.7. Afstanden opgøres som afstanden mellem transportledningen og den matrikulære grundgrænse. Tilslutningen til offentlig kloak kan ske ved enten gravitation eller placering af en minipumpestation på ejendommen afhængig af faldforhold og transportledningens beskaffenhed. Det bemærkes at, der ikke kan tilsluttes gravitationsledninger til en trykledning.

Ejendommene langs eksisterende og planlagte transportledninger vil ikke som tidligere få status af kloakopland, men bevare sin nuværende status som en ejendom i det åbne land, ind til ejendommene får tilslutningsmulighed – og pligt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4. I forhold til den tidligere spildevandsplan er alle områder, for hvilke der ikke er truffet endelig beslutning om kloakering på et bestem tidspunkt, udtrådt som kloakopland. Disse områder er i stedet udpeget som indsatsområder dvs. områder hvor der forventes en ændring i kloakforholdene, men hvor der ikke er sat tidspunkt på. Disse tidligere planlagte kloakoplande overgår således til det åbne land. Se de blå områder på kort 2.4. Det betyder, at disse ejendomme nu kan blive pålagt forbedret spildevandsrensning. Kravene til rensning af spildevandet i det åbne land er blevet strammet og denne udvikling må forventes at forsætte i fremtiden. Det vil ved anlæg af transportledninger og nye udstykninger være naturligt, at klynger af ejendomme spildevandskloakeres selvom den enkelte ejendom ligger længere væk end 150 m fra transportledningen/udstykningsområdet. Dette vil kunne ske ved, at Sorø Kommune vedtager et tillæg til spildevandsplanen.

Bilag 1 viser den tidligere plan for tilslutning af ejendomme jf. Spildevandsplan 2020.

Bilag 2 viser kort 2.7. fra Spildevandsplan 2020.

4.2

Ny praksis

Ovenstående praksis ændres, med dette tillæg til spildevandsplan 2020, til nedenstående praksis for ejendomme, der ligger nær hhv. transportledninger (1) og gravitationsledninger (2).

  1. Ejendomme tæt ved transport/trykledninger

Ejendomme der ligger langs eksisterende og planlagte transportledninger, jf. Bilag 2, kan i udgangspunktet ikke få tilladelse til tilslutning til offentlig kloak (indtræden i forsyningsselskabet). Ejendommene ligger i dag uden for kloakopland. Ejendommene skal derfor fortsætte med at rense deres spildevand i egen godkendt privat – eller fællesprivat løsning.

Tanken med de administrative retningslinjer for indtræden i Spildevandsplan 2020, som er gengivet i afsnit 4.1 ovenfor, var at samle ejendommene op mens Forsyningen etablerede ledningen. Hensigten var ikke at samle ejendomme op efter etablering af ledningen. Dette vil ikke være hensigtsmæssigt for denne type ledninger, der ikke er beregnet til tilslutning af enkelt ejendomme. Begrundelsen for den ændrede praksis er, at løbende tilslutning af enkeltejendomme ødelægger ledningen, samt giver risiko for udslip af spildevand, når der bores hul i ledningen for at tilslutte en ejendom.

Ved evt. etablering af andre transportledninger som ikke fremgår af Bilag 2, dvs. ledninger som ikke er planlagt endnu, kan det muligvis blive relevant at samle ejendomme op i takt med at ledninger etableres, hvilket til den tid vil blive beskrevet og vedtaget ved tillæg til spildevandsplanen.

Se kort over planlagte og eksisterende transportledninger i Bilag 2.

  1. Ejendommen tæt ved gravitationsledninger

Forespørgsler, om tilslutning til kloak (indtræden i forsyningsselskabet), fra ejendomme der ligger tæt på eksisterende gravitationsledning, vil blive konkret vurderet ud fra plangrundlaget, strategi for anvendelse af anlægsmidler, miljømæssige forhold, teknisk mulighed for tilslutning, herunder om andre ejendomme kan/bør tilsluttes.

Bilag 3 viser nuværende plan for kloakseparering af fælleskloakerede områder og tilslutning af ejendomme til kloak i perioden 2020-34. 

Kontraktligt medlemskab

Hvis en ejendom i det åbne land, der har fået påbud om forbedret spildevandsrensning, indgår kontraktligt medlemskab med Sorø Forsyning, er det Sorø Forsyning der vurderer hvilken godkendt spildevandsløsning der skal etableres på ejendommen.

Indtræden i Sorø Spildevand A/S – vedtages i tillæg

Forud for at en ejendom, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, kan blive tilsluttet skal der skabes hjemmel for Sorø Spildevand A/S, hvilket gøres ved at Sorø Kommune vedtager et tillæg til spildevandsplanen.

5

Økonomi

Ejendomme som ikke tidligere har været tilsluttet offentlig kloak skal betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til gældende takster der fremgår af Sorø Forsynings hjemmeside.

Ejendomme som genindtræder4 i Sorø Spildevand A/S skal ligeledes betale tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag i henhold til gældende takster.

 

 

4 Det kan være en ejendom som er udtrådt for overfladevand i forbindelse med separatkloakering af en fælleskloak.

6

Behandling, vedtagelse og klageadgang

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 7 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020 skal, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, offentliggøres med efterfølgende offentlig høring i 8 uger5. Efter en konkret vurdering høres berørte grundejere direkte.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget forelægges høringskommentarerne, efter en konkret vurdering af høringssvarenes væsentlighed, for Kommunalbestyrelsen i en hvidbog.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune vedtager herefter tillægget, med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen, til den gældende spildevandsplan for Sorø Kommune. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune godkendte den 3. marts 2021 at Teknik og Miljøudvalget, nu Natur, Teknik og Planudvalget, bemyndiges til at godkende ikke-principielle tillæg til spildevandsplanen.

Natur, Teknik og Planudvalget har godkendt forslaget om tillæg til spildevandsplanen på møde d. 31. maj 2023.

Offentliggørelse af forslag til tillæg har fundet sted i perioden d. 7. juni 2023 – 2. august 2023. Da der ikke kom væsentlige bemærkninger i høringsperioden, forelægges hvidbog ikke til politisk behandling og tillæg offentliggøres efter høringen.

 

 

5 Vedtagelse af ikke-principielle spildevandstillæg er fra 2021 delegeret til Teknik og Miljøudvalget.

7

Bilag

7.1

Bilag 1 - Tidligere plan for tilslutning af ejendomme jf. Spildevandsplan 2020

Kort 2.4 Viser områder som på sigt ventes kloakeret med et stik til spildevand (blå) eller separat med to stik til hhv. regnvand og spildevand (rød) jf. ovenfor beskrevne indsatsområder i afsnit 2.1.2

7.2

Bilag 2 - Kort over eksisterende og planlagte transportledninger jf. Spildevandsplan 2020

Kort 2.7 viser de 5 tilbageværende renseanlæg i Sorø Kommune, hvoraf de 3 forventes nedlagt engang i fremtiden. Samtidig fremgår de udførte og planlagte transportveje. De planlagte transportveje er strækningen Ruds Vedby - Skellebjerg - Dianalund - Stenlillle. De øvrige transportveje på kortet er etableret.

7.3

Bilag 3 - Plan for kloakering og separering af ejendomme, 2020-34

Kortet viser hvor i Sorø Kommune kloakseparering er planlagt i perioden 2020-34

7.4

Bilag 4 - Områder der er overgået til åben land indsats

Ejendomme der jf. kort i Bilag 1 tidligere var planlagt tilsluttet langs transportledninger, men nu er overgået til det åbne land, hvor spildevandet skal renses på egen grund.

Ejendomme der jf. kort i Bilag 1 tidligere var planlagt tilsluttet langs transportledninger, men nu er over-gået til det åbne land, hvor spildevandet skal renses på egen grund.