1

Indledning

Nærværende tillæg nr. 4 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020, omfatter udpegning af et område til ekspropriering til et nyt regnvandsbassin på ca. 3000 m3/5560 m2 på matr. nr. 14o Pedersborg By, Pedersborg, samt renovering og udvidelse af tre eksisterende bassiner i erhvervs - og boligområde i Pedersborg med udløb til Stenbækken, der leder ud i Tuel Sø. De direkte berørte matrikler fremgår af afsnit 5.

Vandløbet Stenbækken som er beliggende på den vestlige side af Fulbyvej 14, 4180 Sorø har udløb til Tuel Sø. Stenbækken har i en årrække været belastet af forurening. Kilden til forurening har ikke været fundet.

De tre eksisterende bassiner i Pedersborg beliggende på Centervej, Juliesmindevej og Mosevænget som leder vandet til Stenbækken, opfylder ikke gældende regler og krav til et BAT bassin. Sorø Kommune har derfor i dialog med Sorø Spildevand A/S samarbejdet om at få ombygget bassinerne efter nyeste principper, og Sorø Spildevand A/S har søgt om revideret udledningstilladelse.

Der henvises til Spildevandsplan 2020 for øvrige generelle bestemmelser.

2

Lovgrundlag

2.1

Spildevandsplantillæg

Tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2020 udarbejdes i henhold til bestemmelserne i Miljøbeskyttelseslovens §§32, 32a, 32b og 32c og Spildevandsbekendtgørelsens §§ 5-7.

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens1 § 32, hvor det står anført at ”Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i Kommunen”.

Spildevandsbekendtgørelsens2 § 5, stk. 4 anfører, at ” Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor”.

Spildevandsplanen samt tillæg må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4, jf. § 32, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 1. anfører at ”Spildevandsforsyningsselskaber er forpligtiget til at forsyne ejendomme, som fastlagt af kommunalbestyrelsen”.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 b, stk. 3. anfører at ”Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse af forsyningsforholdende i kommunen, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten med spildevandsforsyningsselskabet”.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3.

Spildevandsplanen forpligter ikke kommunens borgere til, alene på baggrund af planen, at gennemføre konkrete tiltag, men planen udgør grundlaget for at kunne meddele påbud om ændring af spildevandsforholdene.

 

 

1 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19/01/2022, med senere ændringer.
2 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, Bekendtgørelse nr. 1393 af 21/06/2021 med senere ændringer.

2.2

Miljøvurdering

Miljøvurderingslovens3 § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal gennemføres en miljøvurdering af planer m.v., der udarbejdes indenfor for bl.a. vandforvaltning, fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af bilag 1 og 2, medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger eller vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. stk. 2.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2 fastsætter, at der skal gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

I henhold til § 9 i Miljøvurderingsloven skal den myndighed, der udarbejder eller vedtager planen snarest muligt enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om sådanne kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Myndigheden skal jf. § 10 i Miljøvurderingsloven træffe afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter § 8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og resultaterne af høringerne efter § 32.

Afgørelse efter § 10 skal jf. § 33 i Miljøvurderingsloven træffes før den endelige vedtagelse af planen. Afgørelsen kan, ifølge Miljøvurderingslovens § 48 påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt inden 4 uger fra den dag, screeningsafgørelsen er offentliggjort.

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Sorø Spildevand A/S at foretage ledningsarbejder på private grunde og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere, som medfører, at der skal betales erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser, afgrødeerstatning, strukturskade m.v.

Byrådet i Sorø Kommune har i maj 2018 truffet fornyet principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Spildevand A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om rettigheder og arealer. Den aftalte erstatning er skattefri for lodsejeren, når aftalen er på ekspropriationslignende vilkår. Ved frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S udbetale erstatning til lodsejer ved mindelig overenskomst mellem parterne. De frivillige aftaler vil typisk blive benyttet ved mindre anlægsarbejder. Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, så kan Sorø Spildevand A/S gennemføre rettighedserhvervelse via ekspropriation. Dette skal forelægges kommunens Teknik og Miljøudvalg inden ekspropriationssagen påbegyndes. Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvis det viser sig nødvendigt.

I forbindelse med detajlplanlægning af projektet i området, kan der opstå behov for at etablere ledninger, pumpestationer, nedsivningsanlæg eller bassiner på privat grund, og dermed kan det komme på tale, at grundejer skal afgive areal, eller at ejendommen bliver pålagt en servitut. Udgangspunktet er dog, at nye ledninger lægges i veje og stier.

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2020 omfatter udpegning af en ejendom, matrikel nr. 14o, Pedersborg By, Pedersborg, der skal afgive areal til et nyt regnvandsbassin på ca. 3000 m3 (bassinets areal er ca. 5560 m2 fra kronekant). Stien langs søen ejes af Stiftelsen Sorø Akademi. Sorø Spildevand A/S er dialog i med lodsejerne. Der ønskes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Ejendomme der ligger tæt på matrikel nr. 14o, Pedersborg By, Pedersborg kan forvente at blive berørt af kloakprojektet.

Derudover må Sorø Kommune på sigt påregne at skulle afgive areal til Sorø Spildevand A/S til regnvandsbassinerne på Juliesmindevej (matr. nr. 4fk) og Mosevænget (Matr.nr. 4fi). Bassinerne udvides i dybden i forbindelse med renoveringen til BAT bassiner. Bassinet på Juliesmindevej vil andrage et areal på ca. 6515 m2, og bassinet på Mosevænget vil andrage ca. 2710 m2. På Juliesmindevej er der indgået en 10-årig lejeaftale mellem Kommune og Forsyning. Se figur 1. Se desuden bilag 1.

Figur 1. Nyt bassin på matr. 14o Pedersborg By, Pedersborg, jf. foreløbigt tryk af 23. februar 2022. Adgangsvej til bassin kommer også til at fungere som sti rundt om søen.

 

 

3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer, og af konkrete projekter (VVM). Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27/10/2021.

3

Plangrundlag

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige og kommunale planer ikke er modstridende. Det er derfor sikret, at spildevandplanen ikke er i modstrid med de gældende planer, der udstikker retningslinjer, der er af betydning for planlægningen på spildevandsområdet. Herunder beskrives de øvrige planer som danner rammer for spildevandsplanen.

3.1

Kommuneplan og Vision

Det nye bassin på matr.nr. 14o Pedersborg by, Pedersborg ligger uden for kommuneplanramme.

Bassinet på Centervej, matr. nr. 78d Pedersborg by, Pedersborg ligger inden for Kommuneplanramme Pe.E2.

Bassinet på Juliesmindevej, matr. nr. 4fm Pedersborg by, Pedersborg ligger inden for Kommuneplanramme Pe.E1.

Bassinet på Mosevænget, matr. nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg, ligger inden for Kommuneplanramme Pe.G1. Bassinet er placeret meget tæt på grænsen til kommuneplanrammen Pe.B 3. Da bassinet ikke udvides arealmæssigt vurderes bassinet også kun i fremtiden, at ligge inden for Kommuneplanramme Pe.G1.

Da der er tale om renovering og ombygning af eksisterende anlæg, ligger aktiviteten inden for formålet i kommuneplanrammen.

Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen jf. miljøbeskyttelseslovens § 32. Sorø Kommuneplan 2019-30 med tilhørende Vision 2022 fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv. Spildevandsplanen skal generelt understøtte kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune. Kommuneplanens generelle rammebestemmelser fastlægger retningslinjer for spildevands - og regnvandshåndtering:

”…Regnvandsbassiner skal generelt udformes, så de indgår i et områdes fællesarealer som naturlige landskabselementer...”

Nærværende tillæg til spildevandsplan vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for regnvandsbassiner.

3.1.1

Lokalplaner

Matr.nr. 14o Pedersborg by, Pedersborg ligger uden for lokalplanlagt område.
Matr.nr. 78d Pedersborg by, Pedersborg ligger inden for Lokalplan nr. 45.
Matr.nr. 4fm Pedersborg by, Pedersborg ligger inden for Lokalplan nr. 7.
Matr.nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg ligger inden for Lokalplan nr. 29.

Renovering og ombygning af eksisterende anlæg er ikke i strid med Lokalplanernes bestemmelser. Der er givet dispensation fra Lokalplan nr. 7 til fældning af beplantningsbælte ved bassinet på Juliesmindevej.

Udvidelse af bassinet (i dybden, ikke arealmæssigt) på matr. nr. 4fm Pedersborg by, Pedersborg ind på matr. nr. 4fk Pedersborg By, Pedersborg strider ikke mod Lokalplanen idet arealet er udlagt til grønt område. I forbindelse med renovering og udvidelse af bassinet, er der indgået 10-årig lejeaftale mellem Sorø

Spildevand A/S og Sorø Kommune på matr. nr. 4fk Pedersborg By, Pedersborg.

3.2

Klimatilpasningsplan

Kommunalbestyrelsen vil med kommuneplan 2019-2030 sikre, at arealer i risiko for væsentlig oversvømmelse friholdes for bebyggelse, fortætning, særlige anlæg og anden følsom arealanvendelse, medmindre byggeri og andre sårbare anlæg kan sikres mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger.
For de tre eksisterende bassiner er der ikke tale om nyanlæg. Matr.nr. 4fm Pedersborg by, Pedersborg og matr.nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg ligger i blue-spot område jf. Kommuneplanens kort over ”Bluespot 75 år”.

Det nye bassin ligger uden for område hvor der er kortlagt risiko for oversvømmelse, jf. Kommuneplanens kort over ”Bluespot 75 år”. Arealet påvirkes heller ikke af en 100 årshændelse jf. KAMP (96 mm4 i perioden 2011-2040 ved RCP8.5).

Alle bassiner ombygges og etableres efter BAT principper, og der tages i forbindelse med ansøgning og tilladelse hensyn til håndtering af en 100 årshændelse.

På screeningsværktøjet KAMP5 ses arealer med risiko for oversvømmelse. Jf. KAMP ser det ud til, at der kan forventes vand på terræn på dele af området ved en 2 årshændelse på baggrund af en screening af lavningsdybderne. Det er derfor nødvendigt, at bygherrer udfører nærmere undersøgelser inden bebyggelse detailplanlægges og udføres. Der skal redegøres for hvordan opstigende grundvand håndteres i forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse. Regnvandsbassiner skal udføres i overensstemmelse med Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner6, hvor det anvises, at bassiner skal udføres med tæt bund, hvor underjorden kræver det, bl.a. for at undgå, at bassinet modtager væsentlige mængder uvedkommende vand.

Kort 2. Blue spots ved en 100 årshændelse jf. KAMP. Døgnnedbøren for en 100 års hændelse er 96 mm i Sorø Kommune for perioden 2011-2040 RCP 8.5 ifølge Klimaatlas.

Der henvises til afsnit 3.5 i Spildevandsplan 2020 vedr. vilkår for dimensionering af bassiner samt redegørelse for årshændelser.

 

 

4 Jf. Klimaatlas er det 92 mm.
5 KAMP (miljoeportal.dk).
6 Faktablad_Våde bassiner_3.pdf (separatvand.dk)

3.3

Ridiculus Fringilla Ornare

Spildevandsplanen må ikke stride imod vandområdeplaner. Vandområdeplanerne fastsætter mål for kvaliteten af vandområderne og nye eller ændrede udledninger fra spildevandsanlæg til vandmiljøet skal vurderes i forhold til disse mål. Målet er at sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2021, og med tredje planperiode er målet 2027. I høringsmaterialet til Vandområdeplan 2021-2027 er der udpeget flere indsatser til forbedring af vandmiljøets tilstand i Tuel Sø. Der er udpeget fosforindsats i Tuel Sø, og herunder indsatser over for flere regnbetingede udløb, som er spildevandspåvirkede: ABFOODE, ADFOOCE, BAFOOAA og KEFOORØ.

Recipienten Stenbækken er et privat vandløb, der ikke er målsat i vandområdeplanerne for 2015-2021 eller 2021-2027.

Tuel Sø har dårlig økologisk tilstand, med baggrund i kvalitetselementerne ”fisk”, ”vandets klarhed”, ”fosforindhold”, ”kvælstofindhold”, ”nationalt specifikke stoffer (Miljøfarlige Forurenende stoffer)” samt ”kemisk tilstand”, som alle er registreret med dårlig tilstand7.

Overfladevand fra det separatkloakerede opland til udløb nr. BFDORXA ved Stenbækken bliver med ombygningen af de tre eksisterende bassiner renset efter nutidens BAT principper, og med det nye bassin renses også et kloakopland, der ikke tidligere er blevet renset og forsinket. Der etableres et nyt udløb til
søen fra det nye bassin. Med fastsættelse af en maksimal afledningsret fra bassinet i udledningstilladelsen, sikres det, at Stenbækkens hydrauliske kapacitet respekteres.

På den baggrund ventes en mindre belastning af Stenbækken og Tuel Sø med stoffer fra separatkloakeret regnvand, herunder fosfor, idet alt regnvandet fra Sorø Forsynings opland fremover bliver renset i BAT
bassiner8.

Fra motorvejsbassinet på Elmebjergvej ledes vand ud fra et opland på ca. 4,5 ha til Stenbækken. Der udledes 90 l/s jf. vandløbsprotokollen.

 

 

7 Jf. MILJØGIS for høring af vandområdeplaner 2021-2027.
8 Faktablad_Våde bassiner_3.pdf (separatvand.dk).

3.4

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplanerne kan ses her: Sorø Kommunes planer, politikker og strategier (soroe.dk).

Bortskaffelsen af spildevand i kommunen, skal fastlægges under hensyntagen til relevante beskyttelseszoner omkring vandforsyningsanlæggene. Det er vigtigt at beskytte områder med særlige drikkevandsinteresser (kaldet OSD), da grundvandsforekomsterne her skal kunne udgøre grundstammen i den fremtidige drikkevandsforsyning. De mest følsomme områder er udpeget til indsatsområde for grundvandsbeskyttelse. For disse områder udarbejdes detaljerede indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor risikoen for forurening fra spildevandsanlæg vurderes og den nødvendige indsats for forebyggelse af forureningen beskrives.

3.4.1

Grundvand

Oplandet ligger i vandforsyningsområde til Sorø Vandværk og i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der er ikke udpeget indsatsområder eller BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) på arealerne.

Der er forekomst af terrænnært grundvand på en del af arealet hvor bassinet skal ligge på Matr. nr. 14o Pedersborg by, Pedersborg, iht. screeningsværktøjet KAMP. Om vinteren mindskes dybden til det terrænnære grundvand, mens dybden til det terrænnære grundvand øges om sommeren. Minimumsdybden i en vintersituation er 0,5-1m under terræn i dag, mens maksimumsdybden i en sommersituation også er 0,5-1m.

På matr.nr. 78d Pedersborg by, Pedersborg ligger det terrænnære grundvand både i sommer og vintersituation 1-2m under terræn.

På matr.nr. 4fm og 4fk Pedersborg by, Pedersborg ligger det terrænnære grundvand i sommersituationen mellem 1-2m og 3-4m under terræn. I vintersituation ligger det terrænnære grundvand primært 1-2m under terræn.

På matr.nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg, ligger det terrænnære grundvand i sommersituationen 2-3m under terræn. I vintersituation ligger det terrænnære grundvand mellem 1-2m og 2-3m under terræn.

De nødvendige hensyn til grundvand varetages i forbindelse med ansøgning om ombygning og etablering af bassiner9. Bassiner skal etableres med fast bund og sikres således mod indtrængende grundvand og mod nedsivning. Fortsat og ny anvendelse til regnvandsbassin på arealerne forventes ikke at påvirke grundvandet.

Der etableres nyt udløb direkte til Tuel Sø fra det nye bassin på matr. nr. 14o Pedersborg By, Pedersborg.

Søen er ikke følsom over for hydraulisk påvirkning.

Stenbækken og Tuel Sø vurderes dermed ikke at blive påvirket negativt hydraulisk med tillæg nr. 4 til spildevandsplanen.

 

 

9 Anbefalinger_ udledning_nedsivning_regnvand.pdf (separatvand.dk)

3.5

Vandløb

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at vand fra et udløb kan afledes til vandløb uden gener for recipienten eller de omkringboende. Det vil sige, at vandløbets fysiske tilstand og hydrauliske kapacitet skal respekteres.

Udledningen til Stenbækken bliver fremover væsentligt reduceret, idet der fremover kun tilledes vand fra bassinet på Centervej og fra motorvejsbassinet, som udleder 90 l/s jf. vandløbsprotokollen. Der stilles i udledningstilladelse vilkår til en max tilladelig afledning fra bassinet på Centervej, som vil respektere vandløbets hydrauliske forudsætninger. Det estimeres, at der tidligere er udledt op til 700 l/s, eller mere, uden forsinkelse eller rensning. Dette er estimeret ud fra at røret der udleder til vandløbet er Ø 600 mm. Faldet på ledningen er ikke angivet i ledningsoplysningerne, men den type ledning skal normalt anlægges med 10-12 promille fald. På baggrund af dette, vurderes max afstrømningen til vandløbet at være 695 l/s ved fuldtløbende rør. Hvis der er større fald, så løber der mere vand ud end de 695 l/s ~ 730-740 l/s.

Der etableres nyt udløb direkte til Tuel Sø fra det nye bassin på matr. nr. 14o Pedersborg By, Pedersborg.

Søen er ikke følsom over for hydraulisk påvirkning.

Stenbækken og Tuel Sø vurderes dermed ikke at blive påvirket negativt hydraulisk med tillæg nr. 4 til spildevandsplanen.

3.5.1

Hoveddræn

I forhold til vandløbsloven skal bygherre være opmærksom på, om der er hoveddræn der krydser arealet.

Sådanne dræn administreres efter vandløbsloven. Det kræver tilladelse efter vandløbsloven at omlægge en sådan ledning, der modtager vand fra højere liggende arealer.

3.6

Jordforurening

Matr.nr. 78d Pedersborg by, Pedersborg, matr.nr. 4fm og 4fk Pedersborg by, Pedersborg samt matr.nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg, er omfattet af ”Områdeklassificering”. ”Områdeklassificering” er et område, hvor jorden antages at være lettere forurenet, udpeget jf. jordforureningslovens § 50a. Byzone klassificeres som udgangspunktet som område, hvor jorden antages at være lettere forurenet. Byzoner er fastsat jf.

reglerne i Bekendtgørelse af lov om planlægning (§ 34 i LBK nr. 937 af 24/09/2009).

Matr.nr. 14o Pedersborg By, Pedersborg ligger uden for ”Områdeklassificering”.

Der er ikke registreret jordforurening på de berørte arealer. Dog kan der være slam fra oprensning af bassiner, der skal bortskaffes efter gældende regler.

3.7

Naturbeskyttelse og fortidsminder m.v.

De direkte berørte arealer indeholder ikke kendte kulturhistoriske værdier eller fortidsminder.

På matr. nr. 4fm og 4fk Pedersborg by, Pedersborg er bassinet omfattet af §3 registrering (mose), mens bassinet på matr. nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg er omfattet af §3 registrering (sø). Der er givet §3 dispensation til oprensning og ombygning af bassinerne.

Matr. nr. 14o Pedersborg By, Pedersborg grænser op til §3 registreret sø og mose. Der søges om dispensation fra § 3 til etablering af nyt udløb og bassin.

Bassinet på Fulbyvej ligger i landzone og inden for søbeskyttelseslinje.

4

Afløbsforhold

4.1

Status

Oplandet til de fire bassiner er separatkloakeret og udgør et areal på ca. 101 ha. Det reducerede opland er på ca. 53 ha. Der er ingen ændringer i kloakoplandet.

4.2

Plan

For at skåne vandløbet Stenbækken er der valgt at vandet fra Centervejs bassinet fortsat løber på Stenbækken, mens vandet fra Juliesmindevej bassinet og Mosevængets bassin sendes videre til et nyt bassin ved Fulbyvej. Der er en del af oplandet der ligger nedstrøms Mosevænget, som idag ikke renses i et bassin.

Derudover viser beregninger at bassinet ved Juliesmindevej ikke har nok volumen, så vandet renses ikke til de gældende krav. Bassinet ved Juliesmindevej kan dog ikke udvides yderligere og derfor skal bassinet ved Fulbyvej være større. Fulbyvej bassinet skal dermed have et volumen dels for det opland som mangler bassinvolumen samt fra det manglende bassinvolumen til Juliesmindevej bassinet. Rensningen i Fulbyvej bassinet vil ske i overensstemmelse med BAT-princippet. Derud over ledes vand fra Fulbyvej 15 til bassinet på Fulbyvej. Fulbyvej 15 har eget neddroslingsbassin. 

Alle 4 bassiner opdateres/bygges som BAT bassin. Det betyder at bassinerne udstyres med et for-bassin og et hovedbassin adskilt af en stenbræmme. Alle bassiner får permanent vandspejl med varierende vanddybde (3 bassiner 1,5meter dybt, 1 bassin 2,8 m). Se bassin data i bilag 2.

Det nye bassin ved Fulbyvej placeres på matrikel 14o langs den eksisterende sti. Stien langs med Tuel sø ejes af Sorø Akademi Stiften. Der er dialog i gang med lodsejerne. Der ønskes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Kort. 3. Oversigt over eksisterende og nyt BAT-bassin m.v. Fulbyvej 15 indgår også i opland hvor vandet ikke renses i bassin i dag. De tre eksisterende forsyningsejede bassiner opdateres til BAT med nærværende tillæg i henhold til vandområdeplanerne hvor der er udpeget fosforindsats i Tuel Sø.

Regnvandsbassiner skal anlægges og dimensioneres i overensstemmelse med anbefalinger fra Aalborg Universitet10, samt Spildevandsplan 2020 afsnit 3.5.

 

 

10 Faktablad_Våde bassiner_3.pdf (separatvand.dk)

4.3

Indsats overfor regnbetingede udledninger

Jf. Spildevandsplan 2020 er der prioriteret en indsats over for udløbet BFDORXA.

Med gennemførsel af projekterne i nærværende tillæg betragtes indsatsen som afsluttet.

5

Grundejere der berøres af tillægget

Tillægget berører følgende ejendomme og grundejere, og kommende grundejere af grunde, der bliver udstykket fra denne:

Matr. Nr.

Adresse/Ejer

Matr.nr. 14o Pedersborg by, Pedersborg Fulbyvej 11 (nyt bassin)
Matr.nr. 4fm Pedersborg by, Pedersborg Peter Dams Vej 25A (bassin Juliesmindevej)
Matr.nr. 4fk Pedersborg by, Pedersborg Kongevejen 12B (bassin Juliesmindevej)
Matr. nr. 78d Pedersborg by, Pedersborg Alstedvej 66B (bassin Centervej)
Matr. nr. 4fi Pedersborg by, Pedersborg Kongevejen 12B (bassin Mosevænget)
Matr. nr. 7l, Pedersborg by, Pedersborg Fulbyvej 14 (vandløbsejer)
Matr. nr. 7ag Pedersborg by, Pedersborg Fulbyvej 4-6 (vandløbsejer)

Tekniske anlæg, der etableres udenfor offentligt vejareal, vil blive tinglyst på den pågældende ejendom.

Ejendomme der ligger tæt på ovenstående matrikler kan forvente at blive berørt af kloakprojektet. Se bilag1.

6

Tidsplan

Projektet gennemføres i perioden 2021-2023.

7

Økonomi

Etablering af de offentlige spildevandsanlæg finansieres til skel af Sorø Spildevand A/S. Private ledningsanlæg samt tilslutning til Sorø Spildevands anlæg finansieres af grundejerne.

8

Behandling og vedtagelse af tillægget

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 4 til Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020 skal, efter Kommunalbestyrelsens godkendelse, offentliggøres med efterfølgende offentlig høring i 8 uger11. Efter en konkret vurdering høres berørte grundejere direkte.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Efter behandling af indkomne kommentarer til tillægget forelægges høringskommentarerne for Kommunalbestyrelsen i en hvidbog.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune vedtager herefter tillægget, med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen, til den gældende spildevandsplan for Sorø Kommune. Vedtagelsen offentliggøres og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.

Kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune godkendte den 3. marts 2021 at Teknik og Miljøudvalget, nu Natur, Teknik og Planudvalget, bemyndiges til at godkende ikke-principielle tillæg til spildevandsplanen.

Natur, Teknik og Planudvalget har godkendt forslaget om tillæg til spildevandsplanen på møde d. 4. maj 2022. Forslaget blev indstillet endelig godkendt, hvis der ikke indkom høringsbemærkninger.

Offentliggørelse af forslag til tillæg har fundet sted i perioden d. 5. maj 2022 – 30. juni 2022. Der indkom ikke høringsbemærkninger.

 

 

11 Vedtagelse af spildevandstillæg er fra 2021 delegeret til Teknik og Miljøudvalget.

9

Miljøvurdering

9.1

Baggrund og vurdering

Miljøvurderingsloven skal sikre at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, eller ændringer heri, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Loven gælder for planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelse. Hvis planer og programmer inden for bl.a. vandforvaltningsområdet fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller indeholder mindre ændringer i sådanne planer og programmer, skal der kun gennemføres en miljøvurdering, hvis de må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen træffer afgørelse af om planen er omfattet krav om miljøvurdering. I forbindelse med afgørelsen skal der tages hensyn til kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven, samt resultatet af høringen.

Sorø Kommune vurderer, at spildevandsplantillægget indeholder mindre ændringer til Spildevandsplan 2020. Der er derfor foretaget en vurdering af kriterierne i bilag 3 i Miljøvurderingsloven til bestemmelse af tillæggets sandsynlige indvirkning på miljøet. Screeningen tager udgangspunkt i lovens brede miljøbegreb, som bl.a. omfatter: den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna og flora, jord, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv samt arkitektonisk og arkæologisk arv.

Udkast til afgørelse har været i høring hos relevante myndigheder og foreninger samt parter m.v. Der indkom ikke bemærkninger, der havde indflydelse på afgørelsens udfald.

9.2

Afgørelse

På baggrund af screeningen har Sorø Kommune den 5. maj 2022 truffet afgørelse om, at Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2020 ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal laves en miljøvurdering.

Afgørelse jf. § 10 i Miljøvurderingsloven, om, at der ikke vil blive gennemført en miljøvurdering af nærværende tillæg til spildevandsplan 2020, har været offentliggjort i 4 uger fra den 5. maj 2022, sammen med høring af udkast til tillægget. Afgørelsen blev ikke påklaget

10

Bilag

10.1

Bilag 1 Arealbehov og rådighedsindskrænkninger

Omfanget af rådighedsindskrænkninger vil kunne afvige fra efterfølgende i den endelige deklaration. Denne vil blive nærmere fastlagt i forbindelse med den forestående detailprojektering. Rådighedsindskrænkninger vil ske i form af arealafståelse (se afsnit 2.3 om ekspropriering) eller servitutpålæg.

Servitutpålæg vil bl.a. bestå i deklaration, omfattende nedenstående punkter.

Deklarationsbælte

Der fastlægges et deklarationsbælte, som minimum skal være 2,5 meter på hver sin side af ledningsanlægget, målt fra midten af ledningen. Det er ikke tilladt – uden forudgående tilladelse fra Sorø Spildevand A/S – at opføre bygninger eller bygningslignende konstruktioner (f.eks. større støttemure), eller foretage beplantning med træer eller beplantning med buske med dybde- gående rødder, eller i øvrigt iværksætte noget inden for deklarationsbæltet, der kan være til hinder for adgangen til ledningsnettet, eller til skade for anlægget og for dettes beståen.

Adgang til ledningsanlæg

Ledningsnettet skal henlægge uforstyrret, og der skal til enhver tid gives de berettigede adgang til eftersyn og rensning af ledningsanlægget, samt til at forestå reparations- og vedligeholdelsesarbejder i det omfang Sorø Spildevand A/S skønner det nødvendigt.

Ulemper samt retablering m.v.

Der skal til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle eftersyn, vedligeholdelses- eller reparationsarbejder. I forbindelse med vedligeholdelses- eller reparationsarbejder af ledningsanlægget, foretager ledningsejeren retablering af terræn, belægninger m.v. Erstatning for eventuel forvoldt skade fastlægges ved mindelig overenskomst mellem parterne, eller i mangel heraf, af uvildige personer udmeldt af en taksationskommission.

Deklarationer begæres tinglyst på de berørte matrikler med Sorø Spildevand A/S som påtale berettigede.

Sorø Kommunes kommunalbestyrelse erklærer, at man, med henblik på at gennemføre nærværende plan, er indstillet på at fortage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

10.2

Bassin data

Foreløbige bassin data. Rev. dato: 23. februar 2022.

 

Centervej

Juliesmindevej

Ekstra bassin

Mosevænget

Fulbyvej

Opland (ha) 28,9 46,07   8,68 18
Reduceret areal (ha) 17.3 (14.88 ha i dag) 24,9   3,25 7,57
Beregnet nødvendig vådvolumen ved 200 m3/red ha (m3) 3460 (2976 m3 i dag) 4980 *** 0 650 3000*****
Beregnet nødvendig forsinkelsesvolumen (m3) 7590 7406 I dag: 0 m3 Om 50 år: 0 m3 Om 100 år: 2200 m3 ** 1670 0
Beregnet nødvendig udledning (l/s) I dag: 16 l/s Om 50 år: 32 l/s Om 100 år: 42 l/s I dag: 110 l/s Om 50 år: 250 l/s Om 100 år: 250- 400 l/s* I dag: - Om 50 år: - Om 100 år: 250 l/s ** I dag: 3 L/s **** Om 50 år: 4 l/s Om 100 år: 5 l/s frit udløb
Samlede beregnede bassinvolumen skrift 27. (m3 ) 9276        
Årsmiddelnedbør for Sorø (mm) 654 654   654 654
Skønnet udledt regnvandsmængde (m3/år) 113.404 162.846   21.255 49.508
Tilladelig udledning (l/s) 26 110      
Aktuelt forsinkelsesvolumen (m3 ) 7590 7406 2567 1670 1992
Aktuelt vådvolumen (under NVS) (m3 ) 3475 3089 1680 870 3029
Bundkote 35,57 38,05   36,85 31,1
Normalt vandspejlskote 38,37 39,55   38,35 32,6
Max vandspejlskote 41 41,05   39,45 33,1
Permanent vanddybde 2,8 1,5   1,5 1,5

* Medfører behov for det ekstra aflastningsbassin.

* Ekstra aflastningsbassin er dimensioneret ud fra antagelsen om, at den videreførende ledning kan håndtere 250 l/s. Der er tale om evt. fremtidsscenarie.

*** Der er ikke plads til det nødvendige vådvolumen ved Juliesmindevej. Der skal derfor bygges mere vådvolumen ved Fulbyvej, for at kompencere for den manglende rensning. Det nødvendige vådvolumen ved Fulbyvej skal beregnes vha stofberegninger for systemet.

**** Det angivne udløb fra Mosevænget er det nødvendige udløb for at udnytte den tilgængelige volumen i Mosevænget bassinet udelukkende med vand fra dets eget opland. Ønskes en tilbagestuvning fra det resterende system og ind i Mosevænget bassinet bør udløbet ikke begænses. En sådan tilbagestuvning vil dog påvirke rensningen af vandet i bassinet under ekstreme hændelser.

***** Beregnet med stofberegning for koblede bassiner i WDP - ikke beregnet som 200 m3 * 32.47 ha.

Til beregning af vådvolumen anvendes udelukkende reducerede arealer (fremtidige estimater). For Centervej er desuden beregnet, hvad der er behov for med det bebyggede areal i dag.

Til beregning af forsinkelsesvolumener og udløb fra bassiner er anvendt de reducerede arealer (fremtidige estimater) samt historisk regndata fra de sidste 27 år (SVK måler 5490 - Slagelse Centralrenseanlæg, Periode: 23-08-1994 til 01-10-2021). Denne historiske regnserie er anvendt som den er, til bestemmelse af behovet i dag, samt klimafremstrevet i SUMBA (variable faktorer afhæning af regnens gentagelsesperiode og varighed) til om 50 og 100 år.