1

VELKOMMEN TIL SORØ KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2020

1.1

Forord

Sorø Kommune skal være en attraktiv kommune at bo, arbejde og opholde sig i. Spildevandsplanen omhandler afledning og rensning af spildevand, hvilket berører alle kommunens borgere.

Spildevand påvirker grundvandet og miljøet ude i kommunens vandløb og søer. Ved at have fokus på at nedlægge spildevandspåvirkede overløb og på forbedret spildevandsrensning arbejdes der hen imod, at alle kan færdes i et rent og sygdomsfrit vandmiljø. Og ved at arbejde for, at nedsivning af spildevand ikke påvirker grundvandet, er det et skridt hen imod, at vi også har rent drikkevand i fremtiden.

Spildevandsplanen er et administrations- og arbejdsredskab for kommunen og kloakforsyningen, der sammen med kommunes borgere og erhverv skal finde de optimale løsninger til håndtering af spildevand.

I modsætning til tidligere spildevandsplaner, betragtes nærværende spildevandsplan som en rammeplan, hvor indsatser oplistes uden tids- og investeringsplaner. Dels fordi anlægsbudgetter i Sorø Spildevand A/S ikke kan fastlægges mere end få år ud i fremtiden og dels fordi der hele tiden opstår nye teknologier og metoder, som kan ændre væsentligt på hvad der vil være fornuftigt at prioritere. Planen fastlægger konkrete projekter til udførelse i 2020-2023, mens de kommende års projekter fremover besluttes i samarbejde mellem Sorø Spildevand A/S og Sorø Kommune, i god tid inden udførelsestidspunktet.

Som noget nyt fokuserer vi på regnvandsbetingede udløb, klimatilpasning og nedsivning af spildevand i det åbne land. Desuden ændrer de tidligere perspektivområder status fra planlagt kloakopland til det åbne land. Disse områder kan på et senere tidspunkt igen blive inddraget som kloakopland, når og hvis det bliver aktuelt.

Desuden har vi forsat fokus på forbedring af vandmiljøet og klimatilpasning ved, at effektivisere og centralisere renseanlæg, separere regnvand og spildevand i de fælleskloakerede områder (klimatilpasning), kloakere landsbyer, nye udstykninger og erhverv, forbedret spildevandsrensning i det åbne land, kloakrenovering og overvågning af badevandsmiljøet.

Centralisering af renseanlæggene giver god mening, da der på et større renseanlæg kan udføres en mere effektiv rensning af spildevandet og tilmed til en lavere pris. Spildevandsplanen fastsætter hvilke ejendomme i landzonen, der skal kloakeres eller have anden spildevandsløsning. Derudover fortsætter arbejdet i byerne med at separere regnvandet fra spildevandet og separatkloakere nye udstykninger. Kloakseparering klimasikrer således hele afledningssystemet, idet mængden af spildevand, der skal transporteres rundt, bliver mere stabil.

Med Spildevandsplan 2020 har Byrådet en vision for at sikre en miljørigtig, målrettet og langsigtet planlægning af indsatser, investeringer og udgifter på spildevandsområdet til gavn for miljøet og kommunens borgere.

Med venlig hilsen

Gert Jørgensen

Borgmester

1.2

Baggrund

Sorø Kommune skal i henhold til miljøbeskyttelsesloven udarbejde en spildevandsplan, som giver overblik over den eksisterende og planlagte spildevandshåndtering i kommunen. Spildevandsplanen er en kommunal sektorplan, som har til formål at sikre, at udbygning og vedligeholdelse af spildevandsanlæg koordineres med kommunens øvrige planer og målsætninger. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer for de enkelte områder i kommunen på spildevandsområdet.

Spildevandsplanen udgør grundlaget for tilslutninger af eksisterende og nye ejendomme til spildevandsanlæg ejet af forsyningsselskabet Sorø Spildevand A/S og er dermed hjemmel for de afgørelser, som kommunalbestyrelsen træffer på spildevandsområdet, samt en del af retsgrundlaget for Sorø Spildevands opkrævning af vandafledningsbidrag og tilslutningsbidrag. Planen angiver også, hvilke rammer Sorø Spildevand A/S skal arbejde indenfor.

Planen indeholder desuden udvalgte administrative retningslinjer for Sorø Spildevand A/S og Sorø Kommune. Øvrige administrative retningslinjer fremgår af Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser, der findes på kommunens hjemmeside. Tilsammen definerer de borgernes rettigheder og pligter i forhold til bortskaffelse af spildevand.

Denne spildevandsplan er en opdatering og videreførelse af spildevandsplanen fra 2016. Planen er revideret i et tæt samarbejde med Sorø Spildevand A/S. Sorø Spildevand A/S driver i dag den tidligere kommunale kloakforsyning. Sorø Spildevand A/S indgår som datterselskab sammen med Sorø Vand A/S og Sorø Forsyningsservice A/S i holdingselskabet Sorø Forsyning A/S.

1.3

Formål med Spildevandsplan 2020

Spildevandsplan 2020 for Sorø Kommune erstatter spildevandsplan 2016-19 med tillæg nr. 1.

Spildevandsplanen beskriver status og hvilke ændringer, der er planlagt på spildevandsområdet i perioden fra 2020 og frem. Projekter der udføres i 2020-2023 er nærmere beskrevet, mens øvrige indsatser og langsigtede målsætninger beskrives overordnet og ikke er tidsbestemte.

De helt overordnede mål med spildevandsplanen er, at forbedre vandkvaliteten i kommunens søer og vandløb, så levevilkår for dyr og planter forbedres, at arbejde for at opfylde målsætningerne i miljømålsloven, at styrke planlægningen, så vandudledning til de naturlige vandløb fremtidssikres, samt at arbejde for en forbedret badevandskvalitet, der gør det muligt at bade i flere af kommunens søer.

Spildevandsplanens formål er derudover at sikre en bæredygtig håndtering og bortskaffelse af spildevand i Sorø Kommune. Der skal forsat ske en indsats overfor ejendomme, hvor der i dag er udledning af spildevand til vandmiljøet. Flere mindre lokalområder skal spildevandskloakeres og der vil blive påbudt spildevandsrensning til ejendomme i det åbne land. Der er fokus på at separere regnvand og spildevand i fælleskloakerede områder, for at undgå overløb af spildevand blandet med regnvand til vandmiljøet ved store nedbørshændelser. Regnvand vil fremadrettet skulle håndteres særskilt, hvor det via bassiner ledes til lokale recipienter (vandløb og søer). Internt på ejendomme kan regnvand nedsives.

Det er Sorø Spildevand A/S, der forestår planlægning, drift og administration af afløbssystemer, renseanlæg, bygværk mv. samt tømningsordninger i Sorø Kommune. Ud fra et teknisk, økonomisk og miljømæssigt perspektiv vil der ske en centralisering af kommunens renseanlæg til 2 anlæg, som forventes at være det endelige antal offentlige renseanlæg i Sorø Kommune. Dette vil medføre effektivisering af spildevandsrensningen og en række driftsmæssige besparelser. Centraliseringen sker ved nedlæggelse af flere gamle anlæg samt etablering af en række transportledninger, som bliver etableret i takt med, at utidssvarende anlæg nedlægges. 

1.3.1

Strategi og målsætninger for spildevandsplanlægningen

Spildevandsplanen tager udgangspunkt i en samlet overordnet strategi for Sorø Kommune og Sorø Spildevand A/S, hvor følgende målsætninger lægges til grund for udarbejdelsen:

 • Områder, hvor der allerede er helt eller delvist gennemførte kloakseparationer, skal færdiggøres og der skal følges op på ejendommenes tilslutninger til de nye systemer, således at de gamle anlæg kan nedlægges og både den økonomiske og den miljømæssige gevinst kan høstes.
 • Anlægstakten skal søges fremmet med tilførsel af ekstra midler.
 • Fælleskloakerede områder skal separeres.
 • Der skal ske en centralisering af renseanlæggene, således at de gamle og utidssvarende anlæg kan nedlægges.
 • Forbedring af vandmiljøet ved forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
 • Det åbne land skal spildevandskloakeres langs transportledninger.
 • Hvor borgere ønsker kontraktligt medlemskab af Sorø Spildevand A/S på baggrund af påbud om forbedret spildevandsrensning fra Sorø Kommune, tilbyder Sorø Spildevand A/S etablering af renseløsning.
 • Områder, hvor ejendommene ligger i nærheden af hinanden og i overskuelig afstand til transportsystemet, skal tilbydes mulighed for at blive spildevandskloakeret, på baggrund af en konkret vurdering foretaget af Sorø Spildevands A/S.
 • Byudviklingsområder og nye erhvervsområder bliver i udgangspunktet spildevandskloakeret og skal håndtere regnvand lokalt. Udledning af overfladevand fra området må ikke overstige ca. 1 l/s/ha.
 • Uvedkommende vand i kloaksystemet skal fjernes/reduceres, hvilket vil medføre en væsentlig besparelse på driften af renseanlæggene og pumpestationerne.
 • Alt vejvand skal nedsive eller renses inden udledning, og udledningen skal forsinkes til ca. 1 l/s/ha.
 • Nye udstykningsområder og byggemodninger skal etablere anlæg for overfladevand, således at udledningen fra området ikke overstiger ca. 1 l/s/ha.
 • Ved væsentlige ændringer af en ejendoms anvendelse inden for eksisterende kloakoplande skal udledningen af regnvand begrænses, ved at forsinke udledningen af regnvand til det offentlige kloaksystem. Alternativt ved at nedsive helt eller delvist eller ved andre lignende løsninger. Dette for at imødegå en overbelastning af eksisterende kloaksystemer, som følge af ændrede klimaforhold.
1.4

Spildevandsplanens kortmateriale

Kortmaterialet til spildevandsplanen er at finde på www.soroe.dk. Her ses status for de kloakerede områder, planlagte kloakeringer og ejendomme der ligger i indsatsområder. De forskellige kort er tilgængelige på kommunens hjemmeside i digital form, hvor det er muligt at zoome ind på et område og søge efter status og plan for en bestemt adresse.

På Sorø Forsynings hjemmeside er det muligt at få oplysninger om kloakeringsarbejdets fremdrift (www.sorøforsyning.dk).

1.5

Spildevandsplanens vedtagelse og gyldighed

Forslag til Spildevandsplan 2020 blev godkendt af Sorø Kommunes Byråd d. 26. juni 2019, og derefter fremlagt til offentlig høring i perioden 1. august 2019 – 10. oktober 2019. Høringen blev annonceret i Sorø Avis og på www.soroe.dk. Der blev afholdt to borgermøder i høringsperioden.

Der indkom fire høringssvar, som blev forelagt Byrådet i en hvidbog sammen med den tilrettede Spildevandsplan til endelig vedtagelse den 18. december 2019. Planen offentliggøres umiddelbart herefter.

Spildevandsplanen 2020 erstatter Spildevandsplan 2016-2019, samt Tillæg nr. 1 – Revideret tidsplan. Tillæg nr. 2 – Separatkloakering af område ved Postgårdskarreen m.v. i Sorø, Tillæg nr. 3 – Kloakering af Rørstensgården, Tillæg nr. 4 – Erhvervsområde nordøst for Vestmotorvejen og Tillæg nr. 5 – Sorø Gymnastikefterskole, Topshøj videreføres for så vidt angår områdespecifikke bestemmelser, idet der henvises til de generelle bestemmelser i Spildevandsplan 2020. Landvæsenskendelser er fortsat gældende, i det omfang de enkelte bestemmelser ikke er ophævet af senere lovgivning eller konkret i senere spildevandsplaner.

1.5.1

Revision af Spildevandsplanen

Kommunen skal ifølge spildevandsbekendtgørelsen1 ajourføre spildevandsplanen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførsel i de enkelte kloakeringsområder m.v. når der sker ændringer i forudsætningerne herfor. 

I en dynamisk kommune er der løbende behov for revision af spildevandsplanlægningen som  konsekvens af ændringer i den overordnede planlægning, såvel i Kommuneplanen og lokalplanerne, som overordnet i Vandområdeplanerne. Med vedtagelse af en ny kommuneplan eller andre sektorplaner vil kommunen vurdere, om ændringer i planerne har konsekvenser for spildevandsplanen.

Derudover må der forventes løbende at opstå behov for ændringer i planens rammer som konsekvens af ændringer i udviklingen eller ændringer i anden planlægning. Dette håndteres ved udarbejdelse af tillæg til spildevandsplanen, som skal vedtages af Byrådet efter samme retningslinjer som ved vedtagelse af spildevandsplanen.

 

1 Jf. § 5, stk. 4 i Spildevandsbekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at ajourføre spildevandsplanen

1.5.2

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Byrådets vedtagelse af spildevandsplanen kan indbringes for domstolene senest 6 måneder fra planens offentliggørelse. For så vidt angår forvaltningsretlige spørgsmål kan vedtagelsen af spildevandsplanen indbringes for Ankestyrelsen.

Klagemuligheden er fastsat i § 32, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13/03/2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven). Muligheden for at indbringe forvaltningsretlige spørgsmål for Ankestyrelsen følger af § 50 a i Lovbekendtgørelse nr. 47 af 15/01/2019 om kommunernes styrelse (Kommunestyrelsesloven).

1.6

Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser

Sorø Kommunes sagsbehandlingspraksis for spildevandsafgørelser fremgår af Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser, som findes på kommunens hjemmeside. Administrationsgrundlaget fastlægger principper og retningslinjer for kommunens myndighedsarbejde inden for spildevandsområdet.

2

STATUS, INDSATSOMRÅDER OG STRATEGIER

Det danske vandmiljø er negativt påvirket af tilførslen af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandløb, vådområder, søer og fjorde fra forskellige kilder bl.a. større renseanlæg, landbrug og private husstande. Forbedringer af det danske vandmiljø reguleres bl.a. via statens vandområdeplaner, som er udmøntningen af EU’s vandrammedirektiv. Jf. statens vandområdeplaner er de udpegede vandområder derfor målsat, til brug for styring og prioritering af indsatsen.

Mange vandområder i Sorø Kommune er påvirkede af næringsstoftilførsel og lever ikke op til deres målsætning jf. statens vandplanlægning.

Beskyttelse af vores fælles grundvandsressource er ligeledes en prioriteret opgave, som primært beskrives i Sorø Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

2.1

Indsatser og indsatsområder

Nærværende spildevandsplan betragtes som en rammeplan, hvor indsatser oplistes, men uden en egentlig tids- og investeringsplan. At der ikke fastlægges en tids – og investeringsplan skyldes dels, at anlægsbudgetter i Sorø Spildevand A/S ikke kan fastlægges mere end få år ud i fremtiden og dels, at der hele tiden opstår nye teknologier og metoder, som kan ændre væsentligt på hvad der vil være fornuftigt at prioritere.

Hensigten er at planen delvist fastlægger konkrete projekter til udførelse i den nærmeste fremtid (2020-2023), og at kommende års projekter besluttes fremadrettet inden for planens rammer i samarbejde mellem Sorø Spildevand A/S og Sorø Kommune. Planlægningen vil foregå i god tid inden udførelsestidspunktet, hvorefter de fremlægges som tillæg til nærværende plan til politisk behandling. På denne måde vil det hele tiden være Sorø Spildevand A/S budget, som angiver hvilke projekter der kan/skal udføres så en ændring i budgetforhold hurtigt kan implementeres.

Budgetudviklingen for Sorø Spildevand A/S anlægsaktiviteter har de seneste år haft en negativ udvikling og de fremtidige budgetter vil, som mulighederne er på nuværende tidspunkt, fortsætte denne udvikling. Den negative udvikling skyldes de ændrede økonomiske rammevilkår der fulgte med den nye prisloftregulering fra 2017 (ØR-bekendtgørelsen2). Dette betyder en væsentlig nedgang i anlægsaktiviteter, når man ser på investeringer i forbedringer og nye anlæg. Investeringer til opretholdelse af eksisterende anlæg vil kræve en stadig stigende andel af den samlede anlægsramme.

Forholdene gør det meget vanskeligt at planlægge langsigtet. Spildevandsplanen 2016-2019 var mindre end et år gammel, da nye finansieringsregler for vandselskaber trådte i kraft og det blev nødvendigt at skære kraftigt ned på anlægsaktiviteterne.

Normalt betragtes et område, der er udpeget til at skulle tilsluttes offentlig kloak, som et kloakopland. Denne betegnelse giver borgeren mulighed for at indstille sig på, at der på et eller andet tidspunkt vil ske en ændring af kloakforholdene på ejendommen.

Når anlægsinvesteringsmulighederne imidlertid er begrænset, betyder det, at planlagte kloakoplande ikke kan kloakeres så hurtigt som planlagt, eller at de helt må opgives som kloakoplande.

Udpegningen til kloakopland låser den kommunale myndigheds handlemuligheder, idet myndigheden ikke kan påbyde en ejendom at forbedre rensningen på ejendommen, når ejendommen er beliggende i et kloakopland. Når den aktuelle mulighed for tilslutning til offentlig kloak kan ligge 20, 30 eller 50 år ude i fremtiden, er det ikke rimeligt ud fra et miljøbelastningsperspektiv.

Fremover vil betegnelsen kloakopland derfor kun gælde for områder, hvor der allerede er etableret offentlig kloak, områder for hvilke der er sat tidspunkt på for hvornår tilslutningen til offentlig kloak skal effektueres samt for byudviklingsområder i henhold til Kommuneplanen. Øvrige ejendomme tages ud som kloakoplande (og overgår til indsatsområde) indtil der ved tillæg til nærværende spildevandsplan er truffet beslutning om at ændre status. Det har den fordel at myndigheden nu får mulighed for at påbyde forbedret rensning såfremt der er behov, i modsætning til tidligere hvor udpegningen til kloakopland, uden tidsbestemmelse af indsatsen, gjorde at en ejendom kunne forurene i årevis. Områder, der tages ud som planlagt kloakopland, vil i stedet indgå som indsatsområder jf. afsnit 2.1.2 og 2.2.1.

Tabel 1. Udviklingen af anlægsmidler (tusinde kr.) fra 2016 til 2029 fremgår af nedenstående tabel.

Det samlede budget svarer til anlægsrammen. Fra og med 2024 kan anlægsrammen øges yderligere med i alt 3,5 mio. i forhold til nedenstående tal, svarende til 600-700 tkr. pr. år.

Budgetår

Samlet budget

Forbedringer og nye projekter

Opretholdelse af eksisterende anlæg

2016 68.522 58.004  10.518
2017 37.883 28.557  9.326
2018 33.013 27.271  5.742
2019 26.566 19.225  7.341
2020 24.900 16.900  8.000
2021 24.600 16.600  8.000
2022 25.600 17.100  8.500
2023 24.600 16.100  8.500
2024 24.600 24.600  9.000
2025 22.000 22.000  9.000
2026 21.700 21.700  9.500
2027 19.400 19.400  9.500
2028 18.400 18.400  10.000
2029 18.400 18.400  10.000
2.1.1

Indsatser 2020-2023

I perioden 2020 - 2023 vil følgende projekter blive udført:

Bjernede

Bjernede by er i dag fælleskloakeret, og separatkloakering af byen, samt spildevandskloakering af få landejendomme er påbegyndt i 2019. Projektet blev vedtaget i Spildevandsplan 2016-19. Dette projekt færdiggøres i løbet af 2020-21 og omfatter ca. 70 ejendomme, der skal separatkloakeres og 7 ejendomme der spildevandskloakeres.

Kort 2.1. Ejendomme i Bjernede der skal kloaksepareres eller spildevandskloakeres i 2020-23. Spildevandsoverløb, der nedlægges ved gennemførsel af projektet.

Kort 2.1. Ejendomme i Bjernede der skal kloaksepareres eller spildevandskloakeres i 2020-23.
Spildevandsoverløb, der nedlægges ved gennemførsel af projektet.

Slaglille

Slaglille er i dag kloakeret med et privat kloakanlæg, hvor de enkelte ejendomme har septiktanke, som løber til en privat ledning med udløb i Slaglille mose som har forbindelse til Tuel Å. I Slaglille spildevandskloakeres 35 ejendomme. Overfladevand håndteres på egen grund eller ledes via den eksisterende private ledning til Slaglille mose.

Forventet investering ca. 8 mio.

Kort 2.2. Ejendomme i Slaglille der skal spildevandskloakeres i 2020-23.

Kort 2.2. Ejendomme i Slaglille der skal spildevandskloakeres i 2020-23.

Munke Bjergby og Dybendal/Døjringe

Ejendomme i Munke Bjergby og Dybendal/Døjringe er delvist separatkloakeret, spildevandskloakeret, fælleskloakeret eller beliggende i det åbne land med egne renseløsninger. I 2018 blev renseanlæggene i Dybendal og Munke Bjergby nedrevet og erstattet af pumpestationer. For at optimere denne løsning skal regnvandet fraskæres og ejendomme langs den allerede etablerede trykledning/transportledning skal samles op med små husstandspumpestationer. Ca. 200 ejendomme i området skal kloaksepareres, mens 47 ejendomme skal spildevandskloakeres. Indsatsen omfatter tillige Døjringevej 36.

Forventet investering ca. 48,5 mio. Projektet kan med de nuværende investeringsforudsætninger, forventes færdigt i 2023.

Kort 2.3. Ejendommen i Munke Bjergby der skal kloaksepareres eller spildevandskloakeres i 2020- 23. Overløb fra fælleskloak, der om- eller nedlægges ved gennemførsel af projektet.

Kort 2.3. Ejendommen i Munke Bjergby der skal kloaksepareres eller spildevandskloakeres i 2020-23. Overløb fra fælleskloak, der om- eller nedlægges ved gennemførsel af projektet.

De tre ovenstående områder har status af kloakoplande og denne status ændres ikke. Indsatserne i 2020-23 omfatter i alt ca. 315 ejendomme.

Indsatser over for enkelte ejendomme

Tåderupvej 6, matr. nr. 4f Skellebjerg by, Skellebjerg spildevandskloakeres 2019. 

Feldskovvej 30, matr. nr. 43b Lynge by, Lynge spildevandskloakeres 2020-23.

Haverupvej 43, 45, 47, og 51, hhv. matr. nr. 10 d, 10 e, 10 f og 8 c Haverup by, Pedersborg spildevandskloakeres i 2019-20.

2.1.2

Indsatsområder

Indsatsområder er områder, hvor det på nuværende tidspunkt betragtes som en fornuftig indsats, at der på et eller andet tidspunkt i fremtiden udføres ændringer af eksisterende kloakforhold. Det
kan være separatkloakering af fælleskloakerede områder eller spildevandskloakering af områder i det åbne land. Indsatsområder vil i stor udstrækning være områder, som tidligere havde status,
som kloakoplande. Dertil kommer udledninger til søer og vandløb, der har væsentlig betydning for tilstanden af disse recipienters vandkvalitet (se afsnit 2.6 om regnvandsbetingede udledninger).
Fra fælleskloakerede områder vil der typisk være overløb til recipienter under kraftig regn. Fra det åbne land vil der typisk være direkte udledning fra septiktanke eller via private ledninger og markdræn til recipienterne. Stort set alle recipienter i Sorø Kommune har en ikke tilfredsstillende økologisk tilstand (se kort 2.9).

Det pointeres, at nedenstående liste over indsatsområder ikke er en prioriteret liste. Listen er heller ikke endelig og kan i fremtiden redigeres med baggrund i ny viden. Se kort 2.4 for overblik
over indsatsområder.

Indsatsområder

1. Spildevandskloakering af brobyvej mellem Broby Græslod og Broby Vester.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har privat renseløsning i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne belaster Susåen.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 6 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 36.

2. Separatkloakering af Tersløse.
De fleste ejendomme er tilsluttet fælleskloak. Fællessystemet har et åbent bassin til aflastning af pumpestation under regnvejr, samt et overløb til åbent vandløb med forbindelse til Tude Å.

Spildevandet ledes til Dianalund renseanlæg.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 21 mio.

Antal ejendomme: ca. 99.

3. Separatkloakering af Fjenneslev Huse.
De fleste ejendomme er tilsluttet fælleskloak. Fællessystemet har under regnvejr overløb til et åbent vandløb (Fjenneslev vest renden) med forbindelse til Frøsmose Å.

Spildevandet ledes til Sorø renseanlæg.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 20 mio.

Antal ejendomme: ca. 92.

4. Spildevandskloakering af Stokholts Huse – Det åbne land.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne belaster Fuglehusrenden og Stokholtsrenden, begge med forbindelse til Frøsmose Å. 

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 9,5 mio. i 2020 priser. 

Antal ejendomme: ca. 55.

5. Spildevandskloakering af Verup og Frederiksberg i Dianalund.
Verup og Frederiksberg er uden offentlig kloak. Der er tale om en forholdsvis stor mængde ejendomme (ca. 110 stk.). Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstanke, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne belaster Brovadgrøften med forbindelse til Åmose Å.

Der skal udføres et spildevandssystem med afløb til Niløse pumpestation, som er forberedt til at modtage den ekstra spildevandsmængde og som leder til Stenlille renseanlæg.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 18,5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 111.

6. Spildevandskloakering af Broby Overdrev.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne belaster Knudstruprenden.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 3,5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 18.

7. Spildevandskloakering af Fulby og St. Ebberup, samt ejendomme langs transportledning, Bjernedevej og Højbjærgvej.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Tude Å.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 15,5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 40.

8. Separatkloakering af Kirke Flinterup og spildevandskloakering af ejendomme lang transportledning til St. Ebberup.
Fællessystemet i Kirke Flinterup har overløb til Sandlyng Å. Ejendommene langs transportledning har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign.

Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Sivrenden.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 9 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 44.

9. Spildevandskloakering af Fjenneslev Magle
Der er en transportledning fra Alsted gennem området, men ejendommene er ikke samlet op på ledningen, som skal gennemgå nogen renovering. Ejendommene har private renseløsninger i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Tuel Å.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 4-5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 17.

10. Spildevandskloakering af Kirke Fjenneslev.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har privat renseløsning i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Tuel Å.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 3,5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 14.

11. Separatkloakering af Fjenneslev.
De fleste ejendomme er tilsluttet fælleskloak. Fællessystemet har et overløb til Kongsholm Bæk med forbindelse til Frøsmose Å. Spildevandet ledes til Sorø renseanlæg.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 30 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 142.

12. Spildevandskloakering af Vester Broby mv.
Ejendommene er ikke tilsluttet offentlig kloak. Ejendommene har privat renseløsning i form af bundfældningstank, minirenseanlæg, nedsivning eller lign. Ejendommene udleder til ukendte private ledninger og markdræn. Det formodes at udledningerne via div. små vandløb belaster Susåen.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 5 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 28.

13. Separatkloakering af Frederiksberg Syd for banen.
En del af ejendommene (ca. 50%) er allerede separatkloakeret. I disse områder mangler der bassinkapacitet dels for at forsinke udledningen til recipienter og dels for at rense overfladevand fra vejarealer mv. så godt som det pt. er muligt. Den øvrige del af ejendommene er fælleskloakeret.

Der sker udledning til Sorø Sø, samt via Krogager Bæk, Stenbækken og Flomgrøften til Tuel Sø.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 90-100 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 416.

14. Separatkloakering af Ruds Vedby.
En mindre del af byen er separatkloakeret. I disse områder mangler der bassinkapacitet dels for at forsinke udledningen til recipienter og dels for at rense overfladevand fra vejarealer mv. så godt som det pt. er muligt. Hele bykernen er stadig fælleskloakeret. Renseanlægget er af ældre dato og fremstår nedslidt og utidssvarende. Der er udløb og overløb flere steder i byen og det formodes at dette belaster Rendebækken, som har sit udspring ved byen. Rendebækken løber via Møllerenden ind i nabokommunen, hvor den løber sammen med Åmose Å.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 55-60 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 251.

15. Separatkloakering af Skellebjerg.
Det meste af området er separatkloakeret. Der mangler kun ganske få ejendomme.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 2,5 – 3 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 11.

Der er dog en alternativ mulighed for at fraskære regnvandet. Såfremt de 11 ejendomme kan enes om at håndtere regnvand på egen grund og derved kun udlede spildevand til den offentlige kloak. I den forbindelse vil tilslutningsbidraget for regnvand blive tilbagebetalt.

16. Udbygning af Stenlille renseanlæg.
For at tilgodese den langsigtede strategi om, at der kun skal være to centrale renseanlæg i Sorø Kommune, er det nødvendigt at udbygge Stenlille renseanlæg.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 15-16 mio. i 2020 priser.

17. Etablering af transportledning fra Ruds Vedby, Skellebjerg, Dianalund til Stenlille.
For at lede spildevand til Stenlille renseanlæg skal der etableres en trykledning/transportledning. 

Ejendommene på strækningen spildevandskloakeres.

Økonomi: Projektet anslås til en samlet pris ekskl. moms kr. 15-20 mio. i 2020 priser.

Antal ejendomme: ca. 102.

18. Separatkloakering af Sorø By.
En mindre del af byen er separatkloakeret. I disse områder mangler der bassinkapacitet dels for at forsinke udledningen til recipienter og dels for at rense overfladevand fra vejarealer mv. så godt som det pt. er muligt. Hele bykernen er stadig fælleskloakeret. Sorø By lider under store rotteproblemer og der er store kapacitetsproblemer med både udledning og overløb til recipienterne, som fortrinsvis er Tuel Sø, Pedersborg Sø og Sorø Sø.

Økonomi: Projektet er et større projektkompleks, som ikke er endeligt prisfastlagt.

Antal ejendomme: ca. 490.

19. Kloakering af 6 ejendomme på Gl. Smedevej, Frederiksberg, Sorø
6 ejendomme på Gl. Smedevej i Sorø spildevandskloakeres snarest efter 2023. Udpegningen til kloakopland skyldes beliggenhed af to drikkevandsboringer i den tilstødende skov.

I alt ligger 2011 ejendomme i ovenstående indsatsområder. Heraf ventes 515 ejendomme med egen renseløsning at blive spildevandskloakeret og 1496 ejendomme med fælleskloak at blive kloaksepareret.

2.1.3

Områder der tages ud af planlægningen

Følgende områder, som tidligere var planlagt kloakeret i perspektivperioden i Spildevandsplan 2016-19, tages ud af planlægningen. Ejendommene overgår til det åbne land, og må påregne forbedret spildevandsrensning. Ejendommene fremgår af bilag 1 i afsnit 5.

 1. Ejendomme mellem Fjenneslev og Slaglille by tages ud af kloakopland og overgår til det åbne land.
 2. Ejendomme fra Tuel Sø og frem til Slaglille by tages ud af kloakopland og overgår til det åbne land.
 3. Bakkevej, Dianalund nord for banen tages ud af kloakopland og overgår til det åbne land.
 4. Slagelsevej 80-82-84 og 91 tages ud af kloakopland og overgår til det åbne land.

Kort 2.4. Viser områder som på sigt ventes kloakeret med et stik til spildevand (blå) eller separeret med to stik til hhv. regnvand og spildevand (rød) jf. ovenfor beskrevne indsatsområder i afsnit 2.1.2.

 

2.2

De kloakerede oplande

Planlægningen af spildevandsforholdene i Sorø Kommune har før taget udgangspunkt i en beskrivelse af status for tilstanden af hele afløbssystemet ved planperiodens start, og plan for, hvad der skal ske på området i planperioden. De mere langsigtede planer på spildevandsområdet har været benævnt perspektiv-perioden. Med en vedtagelse af denne ramme-spildevandsplan giver disse begreber dog ikke længere nogen mening.

I indeværende spildevandsplan angiver ”plan” de tiltag, som er vedtaget inden for en kort tidshorisont, mens ”perspektivperioden” nu udgøres af puljen af indsatsområder, som der pt. ikke er sat tidspunkt for jf. afsnit 2.1.2.

2.2.1

Status for de kloakerede områder

Afgrænsning af områder omfattet af Sorø Spildevands afløbssystem kaldes kloakoplande.

Hovedparten af kommunens kloakerede områder er beliggende i byzone i henhold til lokalplanlagte områder, og hertil kommer mindre kloakerede bysamfund i landzonen og langs transportledninger. Se status for henholdsvis kloakerede områder på kort 2.5 og fremtidige indsatsområder på kort 2.4. Transportledninger ses på kort 2.7.

Ejendommene i disse zoner er sammensat af helårsbeboelse, industrier, institutioner samt fritidshuse, og de forskellige typer har forskellig afledning af spildevand.

Af historiske årsager er der forskellige kloakeringsprincipper og registreringspraksis i BBR for ejendomme i Sorø Kommune:

 • Fælleskloak, hvor regnvand og spildevand ledes i samme ledningssystem,
 • Separatkloak, hvor regnvand og spildevand ledes i hvert sit ledningssystem,
 • Spildevandskloak, hvor kun spildevand må ledes til kloakken. Regnvand håndteres hos den enkelte grundejer og må ikke ledes til offentlig kloak.

I Sorø Kommunes digitale kort, Kortinfo, kan man søge på adresser, og få oplysninger om hvorvidt konkrete ejendomme ligger i et kloakopland samt status for kloakeringsforhold. Er ejendommen ikke tilsluttet et offentligt afløbssystem og ikke planlagt tilsluttet i den nærmeste fremtid ved politisk beslutning, vil ejendommen ikke længere være i et kloakopland. Status for ejendommen vil overgå til en ejendom i det åbne land (DÅL), dog med den tillægsbemærkning at ejendommen kan være en del af et fremtidigt indsatsområde jf. afsnit 2.1.2.

En mindre del af ledningsnettet er i privat eje, se kort 2.6.

Kort 2.5 Status for de kloakerede områder i Sorø kommune. Den præcise afgrænsning mellem områderne fremgår af digitale kort på kommunens hjemmeside. Rød viser de separatkloakerede områder. Grøn viser de fælleskloakerede områder. Blå viser spildevandskloakerede områder.

Grå viser områder der tidligere har været udlagt som kloakopland, men som ikke er kloakeret endnu. Områderne tages ud som planlagt koakopland, og beskrives som indsatsområder, der ikke er tidsbestemte. Det betyder, at disse områder overgår til at skulle rense spildevandet på egen grund efter en konkret vurdering. Flere af disse ejendomme kan således forvente et påbud fra Sorø Kommune om forbedret spildevandsrensning. Dog ventes de grå områder at blive indraget i kloakopland på sigt via tillæg til spildevandsplanen.

Flere byområder har fælleskloaker for både regnvand og spildevand (grøn), mens der på landet oftes kun er lagt en spildevandsledning (blå). I spildevandskloakerede områder skal regnvand holdes på egen grund. De fælleskloakerede områder skal separeres (1711 ejendomme) og er beskrevet som indsatsområde. I de områder som allerede har kloakseparering (rød) afledes regnvandet og spildevandet i hver sin ledning.

Eksisterende og ny bebyggelse skal tilsluttes kloaksystemet efter bestemmelserne i miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen, Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser samt afsnit 3.1.

Status på tilslutninger

Sorø Kommune følger op på tilslutning til spildevandskloak og separering af fælleskloak. Der udestår endelig opfølgning for 326 ejendomme, heraf 179 udført i regi af Spildevandsplan 2016-19 samt 147 ejendomme fra ældre projekter. Endvidere skal tilslutningen kontrolleres for yderligere 571 ejendomme fra ældre projekter.

Desuden skal der følges op på tilslutninger af 309 ejendomme i Bjernede, Munke Bjergby/Døjringe samt i Slaglille, når disse projekter er klarmeldte.

Herudover kommer de 2313 ejendomme som i fremtiden forventes kloakeret eller separeret i henhold til indsatsområderne, hvor der også skal følges op på tilslutningerne.

Sideløbende pågår der en indsats med at krydstjekke om der er overensstemmelse mellem afløbsforhold i BBR og kloakeringsstatus jf. spildevandsplanen.

2.2.2

Planlagte indsatser for offentlig kloak

Flere områder af kommunen forventes offentligt kloakeret.

I forbindelse med centraliseringen af renseanlæggene og kloakseparering af landsbyer, vil det være nødvendigt at etablere en række transportledninger for at føre spildevandet frem til renseanlæggene. Ejendomme inden for en afstand af 125-150 m fra eksisterende og planlagte transportledninger ventes pålagt tilslutning til Sorø Spildevand A/S. Se kort 2.7. Afstanden opgøres som afstanden mellem transportledningen og den matrikulære grundgrænse. Tilslutningen til offentlig kloak kan ske ved enten gravitation eller placering af en minipumpestation på ejendommen afhængig af faldforhold og transportledningens beskaffenhed. Det bemærkes at, der ikke kan tilsluttes gravitationsledninger til en trykledning.

Ejendomme med eksisterende, godkendte og velfungerende nedsivningsanlæg, minirenseanlæg m.v. vil blive fritstillet for tilslutningspligten i en overgangsperiode på 20, 30 eller 50 år (alt efter anlægstypen), fra tidspunktet hvor de pågældende anlæg blev godkendt, etableret og færdigmeldt. Der henvises til Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser.

Ejendommene langs eksisterende og planlagte transportledninger vil ikke som tidligere få status af kloakopland, men bevare sin nuværende status som en ejendom i det åbne land, ind til ejendommene får tilslutningsmulighed – og pligt jf. Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

I forhold til den tidligere spildevandsplan er alle områder, for hvilke der ikke er truffet endelig beslutning om kloakering på et bestem tidspunkt, udtrådt som kloakopland. Disse områder er i stedet udpeget som indsatsområder dvs. områder hvor der forventes en ændring i kloakforholdene, men hvor der ikke er sat tidspunkt på. Disse tidligere planlagte kloakoplande overgår således til det åbne land. Se de blå områder på kort 2.4. Det betyder, at disse ejendomme nu kan blive pålagt forbedret spildevandsrensning.

Kravene til rensning af spildevandet i det åbne land er blevet strammet og denne udvikling må forventes at forsætte i fremtiden. Det vil ved anlæg af transportledninger og nye udstykninger være naturligt, at klynger af ejendomme spildevandskloakeres selvom den enkelte ejendom ligger længere væk end 150 m fra transportledningen/udstykningsområdet. Dette vil kunne ske ved, at Sorø Kommune vedtager et tillæg til spildevandsplanen.

Sorø Kommune udsteder påbud til ejendomme i det åbne land, hvor spildevandsrensningen skal forbedres. Disse ejendomme har muligheden for at indgå i kontraktligt medlemskab af Sorø Spildevand A/S. Ordningen gælder kun for spildevand. Regnvand skal forsat håndteres på ejendommen. Det vil alene være Sorø Spildevand A/S, som beslutter hvilken type anlæg kloakeringen skal udføres med.

Ejendomme, som skal tilsluttes Sorø Spildevands afløbssystem i 2020-2023, ses i afsnit 2.1.1.

Den præcise afgrænsning af de fremtidige indsatsområder fremgår af kort 2.4.

Eksisterende og planlagte transportledninger ses på kort 2.7.

Kloakering af byområder

Alle områder, hvor der i dag er fælleskloak, vil i fremtiden blive separatkloakeret. Indsatsen omfatter ca. 1500 ejendomme. Ved kloakseparering adskilles regnvand og husspildevand i to ledninger. De nye spildevandsledninger sikrer at ledningsnettet er tæt og at kun spildevand ledes til pumpestationer og renseanlæg. Herved stabiliseres og forbedres spildevandsrensningen betydeligt. I separate kloaksystemer er der ikke forbindelse mellem spildevands – og regnvandskloakken, hvilket er en forudsætning for at undgå kælderoversvømmelser samt overløb af regnvandsfortyndet spildevand til søer og vandløb.

Endelig er et tæt spildevandssystem meget vigtigt i forbindelse med bekæmpelse af rotter.

Fremadrettet søges separation i fælleskloakerede områder udført efter følgende princip:

 1. Den eksisterende fællesledning bibeholdes og skal fremadrettet benyttes til regnvand fra de enkelte ejendomme.
 2. Der etableres en ny spildevandsledning, som de enkelte ejendomme skal tilkoble sig.
 3. Der etableres en ny regnvandsledning kun til afledning af vejvand.

Fordelen ved ovenstående kloakeringsprincip er at der med det samme etableres en ekstra kapacitet, når vejvandet fraskæres fra fællessystemet. Det betyder at der fra dag ét er en forbedring, der ikke skal afvente, at ejendommene separerer på egen grund. 

Yderligere forventes det, at de nye ledninger ikke behøver at ligge så dybt jf. afsnit 3.3. Dette samt det at den nye regnvandsledning skal have mindre kapacitet, betyder at projekterne bliver billigere.

Områder, som er udpeget som indsatsområder, men som i dag ikke er tilsluttet offentlig kloak vil i fremtiden blive spildevandskloakeret. Det drejer sig om ca. 515 ejendomme. Her skal regnvandet håndteres på egen grund. Se de blå områder på kort 2.4.

Af kort 2.4 ses de fælleskloakerede områder som skal kloaksepareres (rød) på sigt jf. indsatsområderne beskrevet i afsnit 2.1. Disse områder fremgår af statuskort 2.5 med grøn markering.

Byudviklingsområder

Nye byudviklingsområder planlægges spildevandskloakeret af Sorø Spildevand A/S i henhold til Kommuneplanen jf. afsnit 2.2. Se afsnit 3.6 om byggemodning. I byudviklingsområder skal regnvandet så vidt muligt håndteres lokalt primært ved nedsivning (LAR) eller ved genanvendelse (LUR, Lokal Udnyttelse af Regnvand). Nye byudviklingsområder indrages i kloakopland via tillæg til Spildevandsplanen, hvor det er nødvendigt, i forbindelse med lokalplanlægningen, hvor der tages endeligt stilling til kloakeringsformen.

Områder hvor tilslutningspligten kan ophæves Der foreligger ikke det nødvendige vidensgrundlag for at udpege områder, hvor tilslutningspligten kan ophæves. Der er derfor ingen områder i denne spildevandsplan, hvor kommunen på forhånd er indstillet på at ophæve tilslutningsretten eller – pligten, hverken helt eller delvist jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 1 nr. 3. Se dog afsnit 3.7.

Områder, hvor direkte tilslutning til spildevandsanlæg tillades

Der er ligeledes ingen områder i denne plan, hvor kommunen på forhånd er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets renseanlæg, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 5 stk. 1 nr. 4.

2.3

Private og fællesprivate kloakanlæg (kloaklav)

Inden for både kloakerede og ukloakerede områder er der enkelte områder med fællesprivate spildevandsanlæg. Her ejer, driver og vedligeholder grundejerne i fællesskab et spildevandsanlæg, der efterfølgende er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg, såfremt området er offentligt kloakeret.

Kort 2.6. Kloakoplande, hvor hovedledningssystemet ejes, drives og vedligeholdes af private grundejere. Den præcise afgrænsning mellem privat og kloakforsynings ledningsnet fremgår af digitalt kort på kommunens hjemmeside. Assentorp Campingplads og Bromme plejehjem har private anlæg over 30 PE som ikke er tilsluttet offentlig kloak. Øvrige anlæg er fællesprivate anlæg med tilslutning til offentlig kloak.

Private spildevandsanlæg over 30 PE med udledning til recipient skal desuden være registreret i PULS, da de er en del af NOVANA programmet.

Private fælles spildevandsanlæg betjener flere selvstændige ejendomme. Fællesprivate kloakanlæg kan både være spildevandsanlæg eller anlæg til håndtering af regnvand, fx LAR. For et sådant privat fælles spildevandsanlæg skal grundejerne have oprettet et spildevandslav eller et regnvandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligehold. 

Der udarbejdes vedtægter for spildevandslavet3, der bl.a. fastsætter hæftelse og udgiftsfordeling for medlemmer. Lavets vedtægter skal sendes til kommunen og er en del af anlæggets tilladelse.

Anlægget og dets område skal optages i spildevandsplanen. Lavet skal være oprettet og udkast til vedtægter skal være fremsendt forud for anlæggets optagelse i spildevandsplanen4.

Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med spildevandsplanforslagets offentliggørelse.

De endelige vedtægter for spildevandslavet skal tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.

 

3 Lavet kan være sammenfaldende med grundejerforeningen.

4 Jf. § 5, stk. 3 i Spildevandsbekendtgørelsen.

2.3.1

Fællesprivate og private kloakanlæg uden tilslutning til offentligt kloakanlæg

Ud over enkeltejendomme i det åbne land med egen spildevandsløsning, udledes eller håndteres også spildevand fra private fællesanlæg, hvor to eller flere ejendomme er tilsluttet samme anlæg.

I nedenstående tabel 2 ses de fællesprivate anlæg, uden tilslutning til offentligt renseanlæg, som er registreret eller kendt af Sorø Kommune.

Tabel 2. Eksisterende fællesprivate kloakanlæg og private kloakanlæg over 30 PE uden tilslutning til det offentlige kloaksystem. Fællesprivate kloakanlæg med tilslutning til det offentlige kloaksystem samt private anlæg over 30 PE ses på kort 2.6.

Lokation

Anlægstype

Recipient

Topshøjvej 91-93 Fællesprivat spildevandsanlæg < 30PE Skovgrøft
Bromme Østermark Fællesprivat spildevandsanlæg < 30PE Tude Å
Assentorp Camping Privat spildevandsanlæg > 30PE Ingen
Klokkergården Fællesprivat regnvandsanlæg (LAR) Ingen
Rørstensgården Fællesprivat regnvandsanlæg (LAR) Ingen

Slaglille by er kloakeret med et privat kloakanlæg, hvor de enkelte ejendomme har septiktanke, som løber til en privat ledning med udløb i Slaglille mose som har forbindelse til Tuel Å. Endvidere er der to direkte tilslutninger til Tuel Å fra sydlige del af byen. Slaglille kloakeres af Sorø Spildevand i 2020-2023 jf. afsnit 2.1.1.

Flere områder i gamle Sorø Kommune, er som Slaglille privat kloakeret med direkte udledning jf. gamle oplysninger som ikke er verificeret og skal undersøges nærmere, såfremt områderne ikke er offentligt kloakerede. Det drejer sig om Store Ebberup, Fulby og Stokholtshuse, Kirke Fjenneslev, nordlige del af Broby Overdrev og Vester Broby som i dag ikke er offentligt kloakerede. Desuden skal Alsted vest, Fjenneslevmagle, Kirke Flinterup og Skellebjerg ved Tåderupvej undersøges nærmere.

Sorø Spildevands forsinkelsesbassiner/nedsivningsbassiner ses på kort 2.8

2.4

Vedligehold af offentlige kloakledninger

Kloakledningerne i Sorø Kommune er en blanding af nye og gamle. På basis af oplysningerne i den digitale ledningsdatabase er cirka halvdelen af ledningsnettet anlagt før 1980. Figur 1 viser aldersfordelingen fra ledningsdatabasen (i procent af den samlede ledningslængde).

De ældste kloakledninger findes i de fælleskloakerede områder og de vil blive udskiftet i forbindelse med anlæg af separate kloaksystemer. Der vil således løbende ske en opgradering af ledningsnettet.

Figur 1. Kloaksystemets alder. Kloaksystemet i Sor&oslash; er udbygget i takt med byernes udvikling. P&aring; basis af oplysningerne i den digitale ledningsdatabase er cirka halvdelen anlagt f&oslash;r 1980. Figuren viser aldersfordelingen i procent af den samlede ledningsl&aelig;ngde (100%).

2.4.1

Kapacitet af kloakledninger

Af økonomiske årsager er der ingen kloakledninger der dimensioneres, så de kan håndtere meget store regnhændelser. Der vil således altid være kapacitetsproblemer under ekstremregn. Udviklingen af ekstremregn frem til i dag og de udmeldte prognoser for fremtiden tages i regning ved dimensionering af fremtidige ledninger og bassiner i Sorø Kommune. Se desuden afsnit 3.1 og 3.5.

Ældre kloakledninger har ikke den kapacitet, som de nye ledninger har. I disse områder må det derfor forventes, at der hyppigere vil opstå situationer, hvor ledningerne ikke kan følge med og der sker opstuvning i brønde og vandet på terræn ikke kan komme væk.

Dette er et særligt problem i fælleskloakerede områder, hvor ejendommene er tilsluttet en ledning, som også skal håndtere regnvand. Det kan for nogle ejendomme betyde, at der kan komme tilbageløb ind i kældre med spildevand. Det er ejeren af en ejendom, som skal sikre at dette ikke kan ske. En måde at sikre sig på er ved at få installeret et højtvandslukke. I separatkloakerede områder udgør det ikke samme problem og vil højest give anledning til ekstra meget vand på terræn.

Sorø Kommune og Sorø Spildevand A/S opfordrer til, at så mange grundejere som muligt håndterer regnvand på egen grund i stedet for at lede det til ledningsnettet. Regnvand må benyttes til vanding i haver og kan nedsives i regnbede eller faskiner, hvor jordens beskaffenhed giver mulighed for dette.

Regnvand må ikke benyttes i husholdningen eller til sanitære formål uden særlige anlæg og etablering af sådanne anlæg kræver kommunens tilladelse. Der henvises til Sorø Kommunes hjemmeside for mere information samt Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser.

2.5

Renseanlæg

Der arbejdes i Sorø Kommune hen imod en struktur med to store moderne offentlige renseanlæg.

Nedenfor redegøres for status og planlægning for de offentlige renseanlæg.

2.5.1

Status på renseanlæg

Ved opstart af denne spildevandsplan (1. januar 2020) ejer og driver Sorø Spildevand A/S 5 renseanlæg, 141 pumpestationer, 48 bassiner og ca. 475 km kloakledninger i Sorø Kommune. Der afledes spildevand fra ca. 8.350 ejendomme til Sorø Spildevands afløbssystem. Nogle ejendomme indeholder flere boliger.

Spildevandsrensning i Sorø Kommune har historisk set haft en decentral struktur, hvor afløbssystemet med kloakanlæg og renseanlæg er udbygget i takt med byernes udvikling. Hovedparten af de kloakerede ejendomme ligger i byzoner, hertil kommer mindre kloakerede områder i landzonen. 

I landområder med spredt bebyggelse (det åbne land) håndteres og udledes spildevandet fortsat primært lokalt. På landet gennemføres forbedret rensning af spildevand således af den enkelte lodsejer.

Sorø Spildevand A/S renseanlæg 1. januar 2020 er:

 • Sorø Renseanlæg
 • Stenlille Renseanlæg
 • Dianalund Renseanlæg
 • Ruds Vedby Renseanlæg
 • Skellebjerg Renseanlæg

Placeringerne af renseanlæggene kan ses på kort 2.7 herunder.

Kort 2.7. Viser de 5 tilbagev&aelig;rende renseanl&aelig;g i Sor&oslash; Kommune, hvoraf de 3 forventes nedlagt engang i fremtiden. Samtidig fremg&aring;r de udf&oslash;rte og planlagte transportveje. De planlagte transportveje er str&aelig;kningen Ruds Vedby-Skellebjerg-Dianalund-Stenlille. De &oslash;vrige transportveje p&aring; kortet er etableret.

De nævnte anlæg ejes og drives af Sorø Spildevand A/S og har en samlet kapacitet på 37.220 PE. PE står for personækvivalent, og betyder en forureningsmængde svarende til udledningen af spildevand fra én person/indbygger. Befolkningen i Sorø Kommune er i første kvartal af 2019 tæt på 30.000. Se mere i afsnit 2.5.2 om kapacitetsudvidelse af Stenlille renseanlæg.

2.5.2

Plan for centralisering af renseanlæg

Kun Sorø og Stenlille renseanlæg lever op til de rensekrav man må forvente i fremtiden. Sorø renseanlæg er dimensioneret til at håndtere alt spildevand fra det sydlige område, mens Stenlille renseanlæg er for lille til at kunne håndtere alt spildevand fra det nordlige område. Der skal derfor ske en udvidelse af Stenlille renseanlæg (fra 6.800 PE til ca. 13.000 PE) inden spildevandet fra Ruds Vedby og Dianalund kan håndteres på anlægget. Fordelen ved at centralisere til kun to renseanlæg er at det er billigere at drive to centrale renseanlæg end 3 eller flere. Samtidig vil det være væsentligt billigere kun at skulle implementere ny teknologi på to renseanlæg når kravene til rensning strammes.

Ændret vandudledning til vandløb

Den planlagte centralisering af spildevandsrensningen vil medføre, at udledning af renset spildevand fra renseanlæg til en række vandløb ophører (bl.a. Brovadgrøften, Lillemosegrøften og Teglværksgrøften). Forsyningen udskiller regnvandet fra afløbssystemet, så der bliver mindre spildevand at transportere og rense. Regnvand afledes forsat lokalt. Oplandet til Stenlille renseanlæg udvides i planperioden, så der vil komme mere spildevand gennem anlægget. På sigt, når Ruds Vedby og Dianalund er separerede og koblet på, så vil de projekterede udledningsmængder af renset spildevand stige fra ca. 7,5 l/s til 8,6 l/s til Sandlyng Å. Der gives tilladelse med vilkår.

Udledningsmængder af renset spildevand til Tuel Å vil i fremtiden afhænge af forholdet mellem effekten fra separering af fælleskloakerede byområder og inddragelse af nye kloakområder til Sorø renseanlæg.

2.5.3

Uvedkommende vand

For pumpestationer og renseanlæg er der tre typer af uvedkommende vand. Det drejer sig om regnvand som afledes sammen med spildevandet i de fælleskloakerede områder, regnvand som løber ind i utætte ledninger og anlæg, samt vand fra ejendomme der fejlagtigt har tilsluttet deres regnvand til en spildevandsledning i et separeret område. Mængden af uvedkommende vand i afløbssystemet skal reduceres så renseanlæggene kan fungere optimalt og de mange pumpestationer ikke skal pumpe regnvand. En stor andel af det uvedkommende vand fjernes når de fælleskloakerede byområder separatkloakeres. Men derudover er det nødvendigt at fastholde en aktiv indsats med kloakrenovering af utætte ledninger og opsporing af fejltilslutninger.

2.6

Regnvandsbetingede udløb (RBU)

Regnvandsbetingede udløb omfatter udløb fra regnvandskloaker og overløb fra fælleskloakerede områder. Regnvandskloaker indeholder vand fra tagflader og befæstede arealer så som veje og parkeringsarealer m.m. Overløb fra fælleskloakerede områder sker via overløbsbygværker, som udleder spildevandsopblandet regnvand efter store nedbørshændelser.

2.6.1

Status på regnvandsbetingede udløb

Sorø Spildevand A/S registrerer de regnvandsbetingede udløb og bassiner, som er knyttet til et offentligt spildevandsanlæg, se kort 2.8. I alt er der 148 ud-/overløb fra det offentlige kloaksystem. 

Heraf er der 27 regnvandsbetingede udløb, som er spildevandspåvirkede.

Kort 2.8. Viser placeringen af udledninger, overl&oslash;b og bassiner fra kloaksystemet til vandl&oslash;b og s&oslash;er (148 i alt). En r&aelig;kke overl&oslash;b fra f&aelig;lleskloak oml&aelig;gges til regnvandsudl&oslash;b i takt med at de f&aelig;lleskloakerede omr&aring;der separeres. Den pr&aelig;cise placering af udl&oslash;bene fremg&aring;r af digitalt kort, der kan ses p&aring; kommunens hjemmeside. Der udledes til hhv. Hovedopland 2.1 Kalundborg og 2.5 Sm&aring;landsfarvandet. &Aring;mose &Aring;systemet leder til Kalundborg og Sus&aring; samt Tude &Aring; systemet leder til Sm&aring;landsfarvandet. Se hovedvandoplandene p&aring; kort. 4.1.

 

I Bilag 2 i afsnit 5 er angivet hvor store mængder af næringsstoffer der udledes fra de regnvandsbetingede udløb til vandmiljøet i Sorø Kommune.

Status på indsatser fra vandområdeplanen - regnvandsbetinget udløb fra fælles kloak

Statens Vandområdeplaner beskriver indsats vedrørende sikring af to regnvandsbetingede udløb fra hhv. Niløse og Ruds Vedby renseanlæg. Indsatserne skal reducere udledningen af iltforbrugende stoffer, bakterier mm, samt mindske den hydrauliske belastning ved udløbene, særligt hvor
der er udledning til vandløb.

Ad 1. Regnvandsbetingede udløb

En indsats over for de regnvandsbetingede udløb er udpeget efter, at udledningen fra et delopland ikke må overstige 1 mg BI55 pr. liter ved udløbet fra oplandet.

 1. Overløb fra Niløse Renseanlæg: Niløse By er fuldt separatkloakeret. Niløse Renseanlæg er nedlagt og udløbet til Brovad Grøft er alene fra regnvandskloak. Sorø Kommune betragter således indsatsen som afsluttet.
 2. Overløb fra udløbet G-RUD til Rendebækken: Indsatsen er endnu ikke gennemført. Se punkt nedenfor under Ruds Vedby og Vedbygård.

Som det fremgår af kort 2.9 er der fortsat behov for en indsats overfor vandmiljøet. Kun to mindre vandløbsstrækninger har opnået Høj Økologisk tilstand.

Kort 2.9. Viser den samlede &oslash;kologiske tilstand af s&oslash;er og vandl&oslash;b i Sor&oslash; Kommune. Milj&oslash;m&aring;let for s&oslash;er og vandl&oslash;b er God &oslash;kologisk tilstand. Kortet kan ses p&aring; Milj&oslash;GIS for Vandomr&aring;deplanerne 2015-2021. Juni 2016

Udfordringer ved udvalgte regnvandsbetingede udløb

Sorø kommune har i samarbejde med Sorø Spildevand igangsat en større prioriteringsindsats overfor de samlede områder med udløb/ overløb i hele kommunen. Det er her Sorø Kommunens hensigt, at der skal ske en mere langsigtet planlægning for lovliggørelse og nedlæggelse af de spildevandspåvirkede regnvandsbetingede udløb i kommunen. Dette ud over de i Statens Vandhandleplaner 2009-15 udpegede overløb.

Overløb fra kloaksystemet (regnvandsbetingede udløb) med urenset spildevand fra fælleskloakker har en negativ påvirkning på badevandskvaliteten, men har også en negativ miljømæssig effekt i recipienterne generelt. Det er ligeledes vigtigt at holde sig for øje, at alle vandløb i Sorø Kommune, i stor udstrækning løber til eller gennem Natura 2000 områder. Det kan her nævnes at vandløb fra Sorø By går til Natura 2000 område ved Susåen, og at vandløb fra Stenlille og Ruds Vedby går til Natura 2000 områder i Åmosen. Der er således tale om særligt beskyttede vandsystemer.

Mængden af vand fra overløb kan også være en indikation af, hvor robust kloaknettet er, altså hvor godt rustet kloaknettet er til at håndtere et ændret nedbørsmønster med store regnmængder på kort tid. Set i dette perspektiv er mange overløb en indikator for, at kloaknettet ikke er robust nok.

Regnvandsbetingede ud- og overløb er en udfordring som bliver mere og mere aktuel i disse år med øgede regnmængder, idet der ved ud- og overløb af spildevand tilføres organisk stof, fosfor m.v. til allerede belastede recipienter. Dette da de store regnmængder løber til kloaknettet og her opblandes med spildevand inden det ”løber over” og ud i vandmiljøet. Den indsats, som drives af kommunen for forbedring af vandmiljøet i søer og vandløb, skal således også ses i forhold til de regnvandsbetingede udløb.

Mængden af vand som løber til recipienten via regnvandsbetingede overløb afhænger af størrelsen af det reducerede areal i oplandet til det overløbsbygværk, hvorfra overløbet sker. Det reducerede areal er groft sagt et udtryk for, hvor befæstet arealet er, altså hvor belagt oplandsarealet er med asfalt og fliser mv. Det enkelte års udledning fra regnvandsbetingede overløb er således meget afhængig af mængden af nedbør det pågældende år, samt det konkrete kloaksystems kapacitet.

For at få overblik over udfordringer med regnvandsbetingede udløb i Sorø Kommune i relation til recipienter og byområderne, er alle overløb gennemgået med henblik på en prioritering af relevante indsatser på området. Kommunen har vurderet udledningerne dels i forhold til målopfyldelsen i recipienterne og dels i forhold til udledningens karakter og type, f.eks. industriområder og tæt bebyggelse.

Gennemgangen af RBU-udfordringer i Sorø Kommune giver et overblik over de udfordringer som opleves på nuværende tidspunkt. Men arbejdet skal ses som en løbende proces, idet nye udløb vil komme til og andre falder ud efter gennemførelse. Ved den nuværende gennemgang har Sorø Kommune i et tæt samarbejde med Sorø Spildevand fundet følgende udledninger i 24 områder, som beskrives nedenfor. Der er primært tale om spildevandspåvirkede overløb, men også regnvandsudløb som mangler forsinkelse og rensning.

Fremadrettet skal der ske en yderligere prioritering af indsatser overfor de identificerede udfordringer. Denne prioritering bør udføres op mod data for tilstand og målopfyldelse i de enkelte recipienter og afvandingstyper, men skal også ses i forhold til økonomi, arealstørrelser samt kompleksitet af de enkelte udfordringer og løsningsmodeller.

Dette arbejde følges op af tillæg til denne spildevandsplan, efter behov, med angivelse af de endelige projekters omfang og effekt. Tillægget skal også indeholde pris, overvejelser om fondsmidler og tidshorisont. 

Kriterier til prioritering af indsatser vedrørende regnvandsbetingede udløb

ndsatser på udfordringer med de regnvandsbetingede udløb jf. nedenstående prioriteres over en årrække ud fra følgende faktorer:

 • Oplandstype
 • Spildevands – eller forurenings påvirkede udløb
 • Tilstand i recipienten
 • Sårbarhed i recipienten
 • Forureningshyppighed
 • Hydraulisk belastning af recipienten

Hvad angår recipientens sårbarhed tages også sekundære faktorer, som fx strømningshastighed på vandløbet, samt den nedstrøms vandløbsmålopfyldelse, med i betragtningen.

Den endelige prioritering foretages ud fra udfordringens omfang, oplandsstørrelse, økonomi, effektivitet af løsningen. De øvrige indsatser prioriteres efterfølgende løbende på snitflademøder mellem Sorø Kommune og Sorø Spildevand, samt ved eventuel politisk behandling af hensyn til den økonomiske planlægning.

Der bør ifølge ovenstående kriterier først prioriteres gennemførsel af indsatser overfor Ruds Vedby Vedbygård, udløb fra industriområde til Tuel Sø samt de to overløb fra fælleskloak til Sorø Sø.

Udfoldet beskrivelse af udfordringerne med udvalgte regnvandsbetingede udløb 

Sorø by 

Sorø by er delvist fælleskloakeret og delvis separatkloakeret. I det fælleskloakerede område er kloakkerne hårdt belastede ved store regnvejrshændelser hovedsagelig pga. den store befæstelsesgrad, der er i byen og det underdimensionerede kloaksystem, som findes hovedsageligt i midtbyen. Sorø Sø er den sø i Sorø med færrest udløb, men der er stadig overløb fra fælleskloak tæt på bymidten. Som prognoserne er, vil byen blive mere belastet med tiden, hvorved antallet af overløb til søen vil stige. Sorø Sø er kommunens centrale badesø med Friluftsrådets ordning Badepunkt ved de to badestrande.

Søens økologiske tilstand ligger i kategorien moderat. Efter et overløb, må der ikke bades i søen i 8 dage grundet risiko for sygdom. Der var i 2018 15 overløb ved Skjolden, men antallet vil stige som nedbørsmængderne stiger.

En bedring af søens samlede økologiske tilstand, samt Sorø Sø’s kvalitet som badesø, afhænger af kloak-separering i Sorø midtby. En kloakseparering af midtbyen vil medføre, at regnvandet føres til nedsivningsområder/ bassiner / søer inden udledning til søen. Denne tilbageholdelse og rensning i bassiner vil være en miljømæssig forbedring for Sorø Sø. Overløb fra fælleskloak erstattes herved med et styret regnvandsudløb.

Frederiksberg, Sorø

Også på Frederiksbergsiden af Sorø Sø er der en udfordring med et underdimensioneret separatkloaksystem set i forhold til de stigende regnmængder, idet tilbageholdelse af overfladevand inden udledning er for lille. Den sydlige del af Sorø Sø er belastet af for meget regnvand i ledningsnettet samt af overfladeforurening til søen. Dertil er der overløb fra overfaldsbygværket fra fælleskloak (CEFOOLC). Udfordringerne for søen er i øvrigt som ovenstående beskrevet for Sorø Sø Midtby.

En kloakseparering af Frederiksberg og udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten vil medføre at regnvandet tilbageholdes og rensning i bassiner vil være en tilsvarende miljømæssig fordel for Sorø Sø. Overløb fra fælleskloak erstattes herved med et styret regnvandsudløb.

Pedersborg sø

Søen har dårlig økologisk tilstand og er belastet både af erosion, spildevand og af en uheldig fiskesammensætning. Tilledningen af separatkloakeret regnvand fra vestsiden er uforsinket, hvilket skaber problemer med erosion og tilførsel af sediment m.v. til søen. Løsningen med en udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten på vestsiden vil medfører at regnvandet tilbageholdes og renses i bassiner, hvilket samlet set vil en miljømæssig fordel for Pedersborg sø.

På østsiden af søen er der et overløb fra overløbsbygværk fra fælleskloakeret område. Overløbene fra østsiden påvirker især vandkvaliteten i Pedersborg sø. En kloakseparering af det fælleskloakerede område her vil medføre, at Pedersborg sø ikke længere får tilført spildevand ved store nedbørshændelser.

Det er uklart om søen nogensinde opnår kvalitet som en badesø i det søen er lille og dermed mindre robust.

Tuel sø

Tuel sø er belastet både af spildevand fra hyppige overløb (ugentligt i perioder) og overfladevand fra boligområder og fra industriområderne nord for motorvejen.

Der er en særlig udfordring omkring tilløbet fra industriområderne, hvor overfladevandet hyppigt igennem flere år har tilført søen med vand forurenet med diesel, olier m.v. Kildesporing har desværre ikke ført til løsningen af problemet, som opleves som komplekst og diffust. De eksisterende bassinløsninger er ikke optimale, og der mangler således udbygning af eksisterende bassinkapacitet til tilbageholdelse af det forurenede vand, inden det når søen.

Derudover skal der, hvis tilløb af spildevand til søen skal bremses, ske en kloakseparering af det fælleskloakerede område nord for Sorø midtby.

Tuel Sø har kategorien ”dårlig tilstand”. Både kloakseparering af det fælleskloakerede område og udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten på afløbet fra industriområderne vil være nødvendig for, at Tuel Søs økologiske tilstand kan forbedres.

Heglinge å

Der er overløb fra fælleskloak til Heglinge Å som forbinder Pedersborg Sø til Tuel Sø. Heglinge Å har en ringe økologisk tilstand. Kloakseparering af det fælleskloakerede område og udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten på afløbet fra overfladevandet vil sikre, at Heglinge Å ikke længere tilføres spildevand og at regnvand ved store nedbørshændelser tilbageholdes og renses i bassiner. Samlet set vil det være en miljømæssig fordel for Heglinge Å og Tuel Sø.

Lygterenden

Der er overløb fra fælleskloak fra Bjernede by til Lygterenden, som løber til østsiden af Tuel Sø.

En kloakseparering af det fælleskloakerede område og udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten på afløbet fra overfladevandet vil medføre at Lygterenden/Tuel sø ikke længere får tilført spildevand og at regnvandet tilbageholdes og renses i bassiner. Samlet set vil det være en miljømæssig fordel for Lygterenden og Tuel Sø.

Lillemosegrøften

Lillemosegrøften er ikke målsat jf. vandplanerne, men leder vand fra Niløse by til Åmose å, som er målsat og har moderat økologisk tilstand. Der er registreret meget vand i tilløbet til Lillemosegrøften fra Nilløse by, hvilket giver en udfordring med oversvømmelse og erosion. Ledningsforholdene skal gennemgås og der skal om nødvendigt etableres et tilbageholdelsesbassin i området, såfremt der skal søges en løsning.

Ruds Vedby

Ruds Vedby er kun delvist kloaksepareret. Byen har derfor udfordringer dels med spildevand og dels med regnvand, der udledes for hurtigt. Kloakkens forløb og tilstand er visse steder af ringe stand.

Der er flere overløb fra fælleskloak og fra de separatkloakerede områder i Ruds Vedby, uden tilbageholdelse, som løber forbi moseområdet i nedre/midt Ruds Vedby, og herfra videre til Åmose Å via Rendebækken og Møllerenden. Møllerenden er beliggende i nabokommunen Kalundborg og har dårlig økologisk tilstand, hvorfor Sorø Kommune er forpligtet til indsatser for forbedring af recipientens tilstand.

En løsning omfattende kloakseparering af de kloakerede områder, nedlæggelse af renseanlægget i Ruds Vedby samt udvidelse af kloaksystem/bassinkapaciteten vil sikre, at regnvandet tilbageholdes og renses i bassiner, hvilket vil være en miljømæssig fordel for Møllerenden og Åmose Å. Rendebækken er i perioder oversvømmet hvilket primært skyldes de lave arealer, der er sunket på grund af humusjord. En tilbageholdelse af overfladevandet vil kunne have en mindre effekt på vandløbet.

I Ruds Vedbys nordøstlige område afvandes overfladevand til en privat fællesledning, som er udsat for stort vandpres, idet der ikke er tilstrækkelig tilbageholdelse af overfladevandet. Der er udløb til et lille rørlagt vandløb uden målsætning, men det rørlagte vandløb går direkte til Møllerenden, der har dårlig økologisk tilstand og vandkvalitet.

Muligheden for større tilbageholdelse af regnvand skal undersøges, dette er oplagt i form af øget bassinkapacitet på privat grund før udløb til dræn.

Stenlille

Udløb 57-UAJS ved Galtebjerggrøften skaber erosion på grund af for stor hastighed på vandet ved tilløbet, da udløbet afleder overfladevand fra et stort boligområde. Udfordringen vedrører primært vandløbshastighed og erosionsproblematikkerne i vandløbet.

Nyrup

Der kommer store mængder regnvand fra Nyrup, der løber via det gamle renseanlæg til en grøft, der leder vandet til Æskemose å. Til grøften ledes der også to dræn fra området, der udmunder i grøften. Regnvandsledningen har en diameter på Ø60 og de to dræn en diameter på Ø30.

Når regnvandsledningen er fuld løber vandet ind i bassinet. Regnvandsledningen bør neddrosles til samme niveau som de to dræn – det vil sige til naturlig afstrømning. Bassinområdet bør endvidere ombygges. Det bør ske af hensyn til målopfyldelse i Åmose å og af hensyn til vandløbenes kapacitet.

Fjenneslev

Omkring Fjenneslev er der flere mindre udfordringer.

Ved Kongsholm bæk er der overløb fra fælleskloak. Der er en udfordring med store pulser fra kloakken til vandløbet. Der har ligget et gammelt renseanlæg, og alt overfladevand fra områder med separatkloak løber til vandløbet. Vejvand fra Statsvejen (Ringstedvej) kører desuden også på via vejdræn. Udfordringen skal undersøges nærmere, idet den ikke er klarlagt i detaljen.

Der er også et overløb fra fælleskloak til recipienten, Fjenneslev Vestrenden, som ikke er målsat, men leder videre til Frøsmose å, som har ringe økologisk tilstand. Fjenneslev skal separatkloakeres på sigt, hvilket vil fjerne problemet med overløb af spildevand.

Ved udløb fra separatkloak til Gartnerrenden er der en hydraulisk udfordring, idet Gartnerrenden ligger i et forholdsvis lavtliggende område. Ved større regnhændelser påvirkes Gartnerrendens vandføring. De tilstødende arealer omkring Gartnerrenden er typisk humusjord, der synker ned.

Ved etablering af et bassin til forsinkelse af overfladevand kan det formentlig få en mindre afhjælpende effekt på de hydrauliske forhold. 

Alle udløb i Fjenneslev leder til Frøsmose Å.

Døjringe

På Døjringevej er der et igangværende fosfor-projekt på et rørlagt vandløb som leder til en lokal sø. Projektet omfatter en åbning af det rørlagte vandløb, så det fritlægges. Overløb fra pumpestationen går til den lokale sø. Overløbshyppighed og type er ukendt, men det antages at have en modsatrettet effekt på fosforprojektet. For at understøtte projektet ønskes separering af fælleskloakken, hvilket iværksættes af Sorø Spildevand A/S i 2020-23.

Munke Bjergby

Der er overløb med spildevand fra fælleskloak fra udløbet URA7 til Munke Bjergby løbet, der løber gennem Munke Bjergby sø og videre til Tude Å. Overløbet omlægges til regnvandsudløb i forbindelse med separering af Munke Bjergby i 2020-23.

Skellebjerg – Boldbjergrenden 

Der er overløb med spildevand på udløbet. Overløbet vil blive ændret til regnvandsudløb med bassin i forbindelse med separering af den sidste del af Skellebjerg.

Kirke Flinterup

Der er overløb fra overfaldsbygværk fra fælleskloak til Sandlyng å, som løber videre til Åmosen, som er Natura 2000 område.

2.6.2

Plan for nye bassiner og overløb til vandområder

I Sorø Kommune findes flere former for bassiner. I fremtiden skal bassiner udføres i overensstemmelse med den bedst tilgængelige teknologi (BAT). I dag er det våde bassiner med to bassinområder, dels et indløbsbassin, som fungerer som sandfang, og dels et opstuvningsbassin, hvor der vil ske en aflejring af sedimenter. Sorø Spildevand laver en plan for vedligeholdelsen af de våde bassiner, således at man i fremtiden sikrer, at de har den tilstrækkelige kapacitet.

Flere af de eksisterende udløb fra fælleskloak vil blive ændret til regnvandsudløb i forbindelse med kloakseparering.

Udledning af overfladevand via bassiner til recipient neddrosles til naturlig afstrømning, ca. 1 l/s/ha. Konkret vurdering vil ske fra sag til sag jf. afsnit 3.2.

2.7

Spildevand i det åbne land (DÅL)

Det danske vandmiljø er negativt påvirket af tilførslen af organisk stof og næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til vandløb, vådområder, søer og fjorde fra forskellige kilder bl.a. større renseanlæg, landbrug og private husstande. Forbedringer af det danske vandmiljø reguleres bl.a. via statens vandområdeplaner, som er udmøntningen af EU’s vandrammedirektiv. Jf. statens vandområdeplaner er de udpegede vandområder derfor målsat, til brug for styring og prioritering af indsatsen.

Mange vandområder i Sorø Kommune er påvirkede af næringsstoftilførsel og lever ikke op til deres målsætning jf. statens vandplanlægning.

Beskyttelse af vores fælles grundvandsressource er ligeledes en prioriteret opgave, som primært beskrives i Sorø Kommunes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Gamle forældede private nedsivningsanlæg vurderes at udgøre en trussel imod grundvandet grundet punktnedsivning.

Yderligere vil der være en risiko for, at spildevand tilledes dræn og vandmiljøet.

En tidssvarende og tilstrækkelig spildevandsrensning fra ejendomme i det åbne land er derfor central for at opnå en god vandkvalitet i vandmiljøet og for at beskytte vores grundvand.

Afledning og rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land, der ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem, reguleres efter miljøbeskyttelseslovens regler, som administreres af kommunen (se afsnit 1.6).

Der ligger ca. 2.550 ejendomme med afløb i det åbne land i Sorø Kommune, som ikke er tilsluttet offentlig kloakforsyning. På mange ejendomme løber spildevandet forsat igennem ældre, simple bundfældningstanke, hvorefter det udledes direkte til dræn og vandmiljøet eller nedsives i ældre nedsivningsløsninger så som sivebrønde, køkkenbrønde og stenfaskiner.

Tabel 3. Fordeling af afløbstyper for ejendomme i det åbne land i Sorø Kommune (november 2018).

Afløbstype

Antal ejendomme

Samletank 68
Afløb til samletank for toiletvand og mek. rensning af øvrigt spildevand 26
Udledning uden rensning direkte til vandløb, søer eller havet 13
Mekanisk rensning med direkte udledning (til vandløb, sø eller markdræn) 621
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (ældre nedsivningsanlæg) 916
Nedsivning i sivedræn - uspecificeret 535
Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg med tilladelse 109
Minirens (med efterfølgende udledning eller nedsivning) 131
Mekanisk og biologisk rensning (ældre anlæg uden renseklasse) 2
Godkendte anlæg med biologisk sandfilter 1
Pileanlæg uden udledning med membran 22
Rodzoneanlæg 1
Beplantede filteranlæg 6
Afløb til fællesprivat spildevandsanlæg 7
Blandet afløbsforhold på ejendommen (er specificeret på bygningen) 57
Anden type afløb 42
2.7.1

Indsatsen i det åbne land

For at sikre målopfyldelse, skal kommunerne påbyde forbedret spildevandsrensning til de ejendomme, som udleder spildevand direkte til vandmiljøet. Sorø Kommune igangsatte i 2012/2013 en indsats der har til formål at nedbringe antallet af ejendomme som i BBR er registreret med hhv. intet afløb, udledning uden rensning, samletanke for kun toiletvand eller mekanisk rensning med direkte udledning. Denne indsats forsættes med Spildevandsplan 2020.

Med Spildevandsplan 2020 påbegyndes endvidere en ny indsats i det åbne land vedr. forældede nedsivningsanlæg. Denne indsats fokuserer på at nedbringe antallet af ejendomme som i BBR er registeret med nedsivning uden tilladelse eller nedsivning i sivebrønd.

2.7.2

Prioritering af indsatsen i det åbne land

I det følgende beskrives de to indsatser i det åbne land.

Direkte udledning til vandmiljøet

Sorø Kommunen skal påbyde forbedret spildevandsrensning på de ejendomme, der udleder spildevand til vandmiljøet, og hvor kravene til vandkvaliteten ikke er overholdt i recipienten jf. statens vandplanlægning. Det er ikke afgørende om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille. Det forhold, at en ejendoms husspildevand ledes til et vandområde, som er udpeget i vandplanerne som spildevandspåvirket, er tilstrækkeligt grundlag for kommunen til at påbyde forbedret spildevandsrensning. Endvidere kan der gives påbud til en ejendom som leder til en recipient, som har nået sin målsætning, men hvor recipienten længere nedstrøms ikke har nået målsætningen om god økologisk tilstand, I statens vandområdeplaner er det beskrevet overfor de enkelte kommuner, hvor mange påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land den enkelte kommune skal udstede i vandplanperioderne – det såkaldte måltal. Sorø Kommune skulle udstede påbud til 580 ejendomme i 1. vandplanperiode (2009-16) og 28 ejendomme i 2. vandplanperiode (2016-21), altså i alt 608 ejendomme. Der er endnu ikke udsendt måltal for perioden efter 2021.

Ejendomme i vandløbsopland til hhv. Suså og Åmose Å har været prioriteret først fordi disse vandløbssystemer har opland til søer (Tissø og Tystrup/Bavelse søerne), som har udvidet rensekrav til fosforfjernelse, jf. kort 2.11.

Påbudsindsatsen i oplandet til Tude Å forventes påbegyndt i 2020. Se kort 2.10.

Kort 2.10. Her vises de tre vandl&oslash;bsopland til Sus&aring;, Tude &Aring; og &Aring;mose &Aring; som indg&aring;r i &aring;ben land indsatsen. Sus&aring; og &Aring;mosen blev p&aring;begyndt i 2012-13. Tude &Aring; ventes p&aring;begyndt i 2020.

Forældede nedsivningsanlæg

Med indeværende spildevandsplan opstarter Sorø Kommune en indsats i det åbne land overfor forældede nedsivningsløsninger. Målet er at få udfaset forældede nedsivningsløsninger så som sivebrønde og en-strengede sivedræn, som ikke længere er tidssvarende eller lever op til moderne standarter for nedsivningsanlæg.

Undersøgelser viser, at alle typer af anlæg kræver vedligeholdelse, og at nedsivningsanlæg skal omlægges eller sløjfes6 ca. hver 20-30 år7, hvorfor den estimerede levetid på et nedsivningsanlæg er mellem 20-30 år.

Mange nedsivningsanlæg er etableret i 60’erne og 70’erne, hvorfor de er over 50 år gamle og heraf langt overskrider den forventede levetid for et sådant anlæg.

Dertil kommer, at der er sket en udvikling i vandforbrug og teknisk vandforbrugende installationer i mange husstande. Mange husstande har for eksempel fået vaske- eller opvaskemaskine siden de oprindelige renseløsninger blev etableret. Når så mange installationer tilkobles et gammelt nedsivningsanlæg, som ikke er dimensioneret hertil, vil der ikke ske en tiltrækkelig omsætning og rensning af spildevandet inden nedsivning. Desuden er tilkoblingen oftest sket, uden at man har fået en fornyet tilladelse, og heraf en vurdering af, om anlægget er dimensioneret korrekt, og dermed kan håndtere den samlede spildevandsmængde.

Med ovenstående taget i betragtning, anser Sorø Kommune som udgangspunkt gamle nedsivningsanlæg uden tilladelse som forældede, hvorfor der påbegyndes en indsats med at påbyde forbedret rensning.

Indsatsen påbegyndes områdemæssigt i alle tre oplande i Sorø Kommune, og ventes at køre over en 10-års periode. Indsatsen har ikke baggrund i vandområdeplanerne.

6 Nedsivningsanlægget skal omlægges eller sløjfes. Begge dele omfatter, at det grus, som sivestrengene har ligget i, deponeres på et godkendt modtageranlæg pga. de kemikalier det indeholder. Såfremt anlægget beholdes, skal der tilføres nye rene materialer, når strenge og rørføring er gennemset og renset igennem.
7 Kilde: Rensning af spildevand i det åbne land - En oversigt over løsningsmuligheder. DANVA 2005, side 6.

2.7.3

Status for indsatsen i det åbne land

Frem til 2015 havde Sorø Kommune fremsendt et spørgeskema til husstande i det åbne land vedr. korrekt registrering af afløbsforhold. Brevet med skema blev sendt til i alt 1.840 ejendomme.

Herefter blev påbudsindsatsen over for ejendomme med direkte udledning påbegyndt i de to hovedoplande Åmose Å og Suså. Se kort 2.10.

Tabel 4. Status for påbudsindsatsen i 2018 (december tal). I 2018 ser status på påbudsindsatsen i de to hovedoplande Åmose Å og Suså ud som følgende nedenfor i tabellen.

Status januar 2018

2018

Gennemgåede ejendomme i det åbne land (oplande: Å mosen og Suså) 837
Etablerede og godkendte anlæg (opfylder rensekrav) 340
Anlæg under etablering 43
Ejendomme med stående påbud (ikke opfyldte påbud) 229
Total 612

Af status konstateres det, at 612 ejendomme pr. 1. januar 2018 i Sorø kommune har etableret forbedret spildevandsrensning, eller har et stående påbud herom. Sorø Kommune lever heraf op til sit måltal jf. bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter bilag 2, som fastlægger, at Sorø Kommune skulle udstede påbud til 580 ejendomme i 1. vandplanperiode (2009-16).

Målet fra vandplanerne er således opfyldt, men der er stadig et stykke vej idet målsætningerne for vandmiljøet ikke er nået. Endvidere er påbudsindsatsen stadig ikke påbegyndt i det sidste hovedopland Tude Å. Denne skulle være begyndt i 2014.

2.7.4

Rensekrav i det åbne land

Alle landområder i Sorø Kommune afvander til et af tre større vandløbssystemer: Tude Å, Åmose Å eller Suså, hvorfra vandet løber videre ud mod havet. I oplandet til Suså og Åmose Å skal der renses for organisk stof (O), ammoniak (S) og ske fosforfældning (P) (se kort 2.11). I oplandet til Tude Å skal kun renses for SO. Renseklasser er beskrevet herunder i figur 2.

Renseklasser

En renseklasse betegner niveauet for rensning af spildevand.

Forkortelserne, der anvendes til beskrivelse af renseklasserne, har følgende betydning:

O: Reduktion af organisk stof

OP: Reduktion af organisk stof og fosfor

SO: Reduktion af organisk stof og ammoniak

SOP: Reduktion af organisk stof, fosfor og ammoniak

Organisk stof (O) er kulstofforbindelser, som i spildevandet er en væsentlig forureningsfaktor. Det organiske stof nedbrydes af mikroorganismer ved brug af ilt i vandmiljøet.

Fosfor (P) og kvælstof (nitrat) er de nærringsstoffer som tilføres vandmiljøet i de mest betydelige mængder. Kvælstof angives med S for reduktion af ammoniakforbindelser (NH4 +). Tilførsel af for mange næringsstoffer til vandløb og søer giver øget algevækst, som kan medføre en række problemer som dårlig sigtbarhed, bundfældning af døde planter og iltsvind.

Renseklassen afhænger af hvor sårbart et vandområde spildevandet ledes til. Hvis spildevandet ender i et lille vandløb, vil der oftest skulle renses ekstra godt for det iltforbrugende organiske stof samt for ammoniak, renseklasse SO. Hvis spildevandet udledes til et større vandløb, vil det oftest være tilstrækkeligt med en mere simpel rensning for organisk stof, renseklasse O. Hvis spildevandet ender i et vandløb, der løber til en sø, eller ledes direkte til en sø, vil der blive stillet krav om rensning for fosfor, renseklasse SOP eller OP - afhængigt af vandløbet.

Renseklasserne er defineret ud fra kravene til rensning for organisk stof, kvælstof og fosfor:

Figur 2. Renseklasser

Renseklasse Organisk stof, BI5 * Total fosfor Nitrifikation
SOP 95% 90% 90%
SO 95%   90%
OP 90% 90%  
O 90%    

* BI5 eller BOD er mængden af iltforbrugende organisk stof i vandmiljøet.

Kort 2.11. Kort over renseklasser for Sor&oslash; Kommune, data fra vandomr&aring;deplanerne (se afsnit 4.4).

2.7.5

Udpegning af områder til nedsivning

Jf. § 5 stk. 6 i spildevandsbekendtgørelsen kan kommunerne udpege områder uden for kloakeringsområder, hvor forbedret spildevandsrensning skal ske via nedsivning. I Sorø kommune er der ikke udpeget specifikke områder med krav om nedsivning.

Sorø kommune vurderer alle ansøgninger om nedsivning individuelt. Ved ansøgning om nedsivning stilles der krav til den enkelte grundejer om dokumentation for at jordbunden er nedsivningsegnet.

2.8

Øvrige områder

I Sorø Kommune er der tre kolonihaver:

 • Fægangskolonien – Mølledigevej
 • Sorø kolonihaveforening (Apotekervej 23)
 • Fjerkræklubben for Sorø og omegn (Apotekervej)

Kolonierne er ikke kloakerede, og der er ingen planer om kloakering af kolonihaver på nuværende tidspunkt. Ejendommene er ejet af Sorø Kommune og det er jf. lejekontrakterne ikke tilladt at nedgrave toiletaffald i egen eller i andres have. Hvis der ønskes anvendelse af toilet i havehuset, skal det være godkendt transportabelt toilet af den type der anvendes til campingvogne og både.

Affaldet skal transporteres væk fra haveforeningens område til bortskaffelse på lovlig vis – normalt via kloakken i egen bolig. Der skal søges om tilladelse til opsætning af toilet.

I Sorø Kommune er der to campingpladser:

 • Sorø Campingplads – separatkloakeret
 • Assentorp Campingplads – eget nedsivningsanlæg > 30PE
2.9

Behandling og bortskaffelse af spildevandsslam fra rensningsanlæg

Sorø Spildevand A/S har restprodukt fra renseanlæg i form af E-slam, som er godkendt til udbringning på landbrugsjord. På Dianalund renseanlæg genereres ca. 100 ton E-slam (tørstof pr. år), der udbringes på landbrugsjord. Sorø og Stenlille renseanlæg genererer i alt ca. 420 ton Eslam (tørstof pr. år), som behandles på slammineraliseringsanlæg før det køres ud på landbrugsjord.

Tabel 5. Slammængder (tons) produceret på renseanlæg.

Slammængder 2017 Dianalund Renseanlæg Stenlille Renseanlæg Sorø Renseanlæg
Mængde i t 91 t 75 t 344 t
2.10

Bortskaffelse af spildevand fra områder udenfor kloakopland

Spildevandsplanen skal angive hvordan øvrigt spildevand, fra områder, der ligger udenfor kloakopland, bortskaffes8.

I områder uden for kloakopland er der spildevand i form af vejvand, industrispildevand samt spildevand fra private og fællesprivate renseanlæg. Spildevand fra private og fællesprivate renseanlæg bundfældes typisk i bundfældningstanke inden det løber til renseløsningen eller opsamles i en samletank.

2.10.1

Status på tømmeordning for bundfældningstanke

Sorø Spildevand A/S driver tømningsordningen for septiktanke (bundfældningstanke) i det åbne land. Tømningsordningen indsamler 300-350 ton slam årligt, som køres til miljøgodkendte behandlingsanlæg.

I 2014 var der ca. 2400 ejendomme tilmeldt Sorø Spildevands tømningsordning. I 2018 var tallet ca. 2300 tilmeldte ejendomme. Tallet angiver antal ejendomme der bliver opkrævet betaling for tømningsordningen.

I samme periode er i alt 120 ejendomme blevet spildevandskloakeret. Der er således god overensstemmelse mellem bevægelsen af ejendomme, som er gået fra tømningsordning i det åbne land og ejendomme som er gået til spildevandskloaknettet. At der er flere ejendomme som er tilgået kloaknettet end der er fragået tømningsordning, kan forklares ved at enkelte ejendomme aldrig har haft en renseløsning eller at der er tale om nybyggeri.

Ejere af samletanke er selv ansvarlige for korrekt afhentning af eget spildevand.

Dog foreslås det med denne spildevandsplan, at tømningsordningen for septiktanke udvides til også at omfatte samletanke. Se afsnit 2.10.2.

Der gives særskilte tilladelser til udledning (fx udsprøjtning på markarealer) eller nedsivning af industrispildevand uden for kloakerede områder

2.10.2

Tømningsordning for bundfældningstanke

Alle ejendomme med bundfældningstank (hustank/ septiktank/ trixtank) i Sorø Kommune er omfattet af regulativet for Sorø Kommunes tømningsordningen. Tømningsordningen drives af Sorø Spildevand A/S og taksterne angives på Sorø Forsynings hjemmeside.

Regelmæssig tømning af tanke er nødvendigt for at sikre, at bundfældningstanke fungerer optimalt og virker efter hensigten. Slammet behandles og stabiliseres på godkendte anlæg på miljømæssig forsvarlig måde.

Forsyningen udarbejder tømningsplan og information til grundejerne. Dette foregår ved offentliggørelse i den lokale presse, samt ved sms-besked. Tømningsordningen indebærer at bundfældningstanken tømmes en gang om året. Har ejendommen behov for yderligere tømning skal de rekvirere en slamsuger for egen regning.

Se flere oplysninger om tømningsordningen på Sorø Forsynings hjemmeside.

2.10.3

Tømningsordning for samletanke - Indsats

Historisk set har samletanke i de tidligere Stenlille og Dianalund Kommuner være omfattet af tømningsordningen, men ved kommunesammenlægningen i 2007 blev samletanke udtaget af det nye samlede regulativ for området for at sikre ens håndtering på tværs af den nye Sorø Kommune.


Regelmæssig tømning og inspektion af samletanke er nødvendigt for at sikre, at spildevand ikke overløber til vandmiljø, overflade og grundvand. Det er dog nu erfaringen, at ikke alle grundejere tømmer deres samletanke regelmæssigt og af egen drift, hvorved samletankes overløb føres til vandmiljø eller jordoverflade.

Det indstilles med nærværende spildevandsplan, at tømningsordningen for septiktanke af miljømæssige hensyn udvides til også at omfatte samletanke når Regulativ for tømningsordning i Sorø Kommunes revideres.

2.11

Vejvand

Regnvand, der afstrømmer fra veje, P-pladser og cykelstier indeholder forurenende stoffer inklusive diverse miljøfremmede stoffer (PAH´er, tungmetaller, vejsalt m.v.), der varierer med vejtypen og trafikintensiteten. Det er derfor vigtigt, at vejvand renses før udledning til recipient.

Vand fra befæstede arealer bliver meget hurtigt ledt til recipient, hvis ikke der bliver indlagt forsinkelser. Dette medfører store udsving i vandstanden til skade for recipienten. Det er derfor også vigtigt, at vejvand neddrosles før udledning til recipient.

Vejvand ledes til følgende:

 • Omgivelserne - via diffus afstrømning
 • Grøfter med nedsivning og/eller direkte afledning til recipient
 • Fællessystem og renseanlæg med overløb til recipient under (kraftig) regn
 • Separatsystem med forsinkelsesbassin og afledning til recipient
 • Separatsystem uden forsinkelsesbassin med direkte afledning til recipient

Af Sorøkortet fremgår registreringen af de forskellige vejtyper indenfor kategorierne som nævnt ovenfor. Dog findes ikke registreringer af statsveje og cykelstier.

Vejvand fra mindre og ældre veje i det åbne land afledes typisk til vejgrøfter, hvorfra det nedsiver og/eller afledes til recipient. Afvandingen fra private veje må ifølge vandløbsloven ikke give anledning til gener for de tilstødende ejendomme.

Ved byggemodninger/nyudstykninger anlægges vejene med Lokal Afledning af Regnvand (LAR) hvor det er muligt. Alternativt transporteres vandet på overfladen, fx i brostensrender, til de nærmeste nedsivningsarealer. Pointen er at holde vandet på overfladen og lade det nedsive gennem et græsdækket areal og at lade det nedsive så tæt på det sted, hvor det falder. Derved kan dimensionerne på de nedstrøms systemer reduceres i dimension.

De nyere, større statsveje i det åbne land er oftest anlagt med eget afvandingssystem og bassiner med sandfang/olieudskiller hvorfra der afledes til recipienter i overensstemmelse med udledningstilladelser som meddeles af Sorø Kommune. 

Nominelt bliver nye cykelstier ude på landet lagt i 5 meters afstand fra vejbanen.

2.11.1

Strategi

Det vådere danske klima og tendensen til flere intense nedbørshændelser giver udfordringer med regnvand på vejene og i kloakkerne. Det kan derfor være nødvendigt at se på muligheder for at lade vejene i byerne fungere som vandveje (skybrudsveje) i ekstremsituationer, hvormed kloaknettet aflastes, eller anlægge regnbede til lokal nedsivning af vejvandet. Det vil for eksempel kunne ske ved anlæg af P-pladser hvor man bør sikre at den nødvendige afvanding, ikke belaster kloakken. Det kan gøres ved anlæg af permeable belægninger, regnbede m.v.

Ved renovering af eksisterende veje bør afvandingen gentænkes og man skal overveje om LARløsninger kan implementeres samt om vejene kan anvendes til ”skybrudsveje”.

Ved ændring af afstrømningen til vandløb og dræn, som følge af nye veje og P-pladser kan der også i visse tilfælde skulle træffes afgørelse jf. vandløbsloven.

Se endvidere afsnit 4.3 om Klimatilpasning.

Nye veje

Vejafvandingen indrettes i overensstemmelse med strategien i Spildevandsplanen, hvilket vil sige, at vejvand nedsives i åbne grøfter (gennem muldlaget), hvor det er muligt og ellers skal vejvand afledes til separatsystem med sedimentationsbassin. Bassiner neddrosler udløbet til recipienten såfremt de udføres som sedimentationsbassiner med 2 kamre og højt vandspejl, og kan jf. de seneste erfaringer (BAT), medvirke til at rense vandet. Vejvand må ikke punktnedsive i faskiner eller lignende, og afvandingen må ikke give anledning til gener for de tilstødende ejendomme.

Vejafvandingen, herunder afvanding fra P-pladser, skal tilpasses de eksisterende forhold og afvandingssystemer dimensioneres og etableres i dialog mellem vejmyndigheden, planmyndigheden, vandløbsmyndigheden, spildevandsmyndigheden og Sorø Spildevand A/S. De nye systemer anlægges og dimensioneres således i overensstemmelse med den overordnede statslige planlægning, kommune- og lokalplanlægningen, strategien for spildevandsplanen, de tværgående hensyn samt de tekniske og økonomiske hensyn i øvrigt.

Retningslinjer for nyanlæg af veje:

 1. Alt vejvand skal nedsive eller renses inden udledning.
 2. Udledningen skal forsinkes til ca. 1 l/s/ha.

Disse retningslinjer sikrer at, vandet renses inden udledning til recipient og at man undgår store udsving i vandmængden, der kan medfører erosion i recipienten.

Der skal søges om tilladelse til udledning, nedsivning og omlægning af vejvand.

2.11.2

Indsats

Da vejvand kan være en væsentlig kilde til forurening af grundvand og overfladevand med miljøfremmede stoffer, og kan give anledning til ændret hydraulisk belastning på naboarealer og i recipienter, er det vigtigt at kortlægge den eksisterende afvanding og rensning, således at fremtidens planlægning og indsatser kan målrettes de væsentlige belastninger.

Den foreliggende viden om vejafvanding og grad af rensning i Sorø Kommune er mangelfuld. Det bør kortlægges hvor rensning og tilbageholdelse af vejvand er utilstrækkelig med henblik på at omtænke vejafvandingen ved kommende renovering af vejene. Der bør ske en prioritering af kortlægningen inden for følgende kategorier: statsveje, kommunale veje, private fællesveje og enkeltmandsveje, stier, cykelstier, P-pladser.

Cykelstier i byerne indregnes som veje, da de pga. nærheden til vejene belastes med forurenende stoffer. Uden for byerne er der typisk et nedsivningsareal i mellem cykelsti og vej.

2.12

Badevand

2.12.1

Status på badevand

Sorø Kommune har på nuværende tidspunkt tre badestrande, Skjolden og Parnas ved Sorø Sø samt Frederikskilde Strand ved Tystrup Sø. Strandene overgår i badesæson 2019 fra Friluftsrådets Blåt Flag til Badepunkt. Kravene til badevandskvaliteten er uændret med den nye ordning.

Efter kraftige regnskyl kan der indimellem registreres et højt antal bakterier særligt ved badestranden Skjolden. Dette skyldes overløb fra fælleskloak, hvor usundt kloakvand spreder sig med strømretningen mod badestedet. Efter kraftige regnvejrshændelser lukkes der midlertidigt for badning ved Skjolden i mindst 3 dage eller indtil kommunen har konstateret, at vandet igen er rent nok til at bade i. Ved Frederikskilde Strand har man ikke fundet kilden til forurening, men da der de senere år er blevet kloakeret i oplandet til Tystrup Sø (bl.a. landsbyerne Tystrup og Vinstrup i Næstved Kommune), er risikoen for humane fækale-bakterier i søvandet reduceret betydeligt.

Den nuværende belasting af Tystrup Sø stammer fra private udledninger i spredt bebyggelse.

Ved udpegede badeområder skal vandkvaliteten kunne leve op til badevandsdirektivets9 skærpede krav om tilfredsstillende kvalitet. Det vil sige, at tilstanden foruden at opfylde kravene til god økologisk tilstand tillige skal opfylde badevandsbekendtgørelsens krav til den mikrobiologiske
kvalitet.

Tabel 6. Søer med spildevandspåvirkede overløb fra kloak.

Overløb Antal overløbshændelser 2018 Badevandsklassifikation Badestrand Afstand fra overløb til badested (nedstrøms)
Sorø Sø AOFOOFC,
Frederiksvej 27
15 Udmærket Skjolden 700 m
CEFOOLC,
Feldskovvej*
Ukendt10 Udmærket Parnas 1,7 km
Pedersborg sø AQFOOEF,
Peder Damsvej
30 Ikke undersøgt Nej -
Tuel Sø BAFOOAA,
Tuelsø PST
46 Ikke undersøgt Nej -
Tystrup
Ingen 0 Udmærket Frederikskilde -

* Den foreløbige vurdering er, at overløbet ikke påvirker badestedet. Badestedet er dog forholdsvis nyt, så der er ikke så mange erfaringstal.

I Tuel Sø har der de seneste år konstateret flere hændelser med oliespild fra erhvervsoplandet.

Ud over de nævnte officielle badestrande, er der kendskab til, at der bades i Pedersborg Sø.

Endvidere har kommunen fået forespørgsel om badning i Tuel Sø, men badning i søen frarådes grundet de mange overløb.

Den officielle badesæson på en Badepunkt Strand er fra 1. juni – 31. august. I vinterperioden benyttes Sorø Sø af vinterbadere.

 

9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/7/EF af 15. februar 2006 om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF.
10 Ingen overvågning.

2.12.2

Plan for badevand

Sorø Kommune ønsker at leve op til de statslige og internationale krav til godt badevand, hvorfor startegien fra sidste spildevandsplan forsættes på området:

 • Sorø Spildevand A/S overvåger badevandskvaliteten i Sorø Sø med loggere på overløb til Sorø Sø,
 • Kommunen og forsyningen arbejder for at forbedre badevandskvaliteten ved at kloakseparere, så man på sigt kan bade i flere af kommunens søer.
 • En bedring af badevandet i Sorø -, Pedersborg - og Tuel Sø hænger sammen med kloakseparering af Sorø og Pedersborg.
 • En bedring af badevandet i Tystrup Sø hænger sammen med forbedret rensning af private spildevandsanlæg i spredt bebyggelse.
3

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

Principper og retningslinjer og kommunens myndighedsarbejde på spildevandsområdet fremgår af Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser, som findes på kommunens hjemmeside.

3.1

Maksimal afledning for tag- og overfladevand

Med denne spildevandsplan indføres der krav til den maksimale mængde regnvand, der må afledes uden forsinkelse fra en ejendom til kloakken eller til recipient. Formålet er, at der kun ledes den mængde regnvand til kloakken, som kloakledningerne er dimensioneret til. Tiltaget skal ses som en konsekvens af de klimaskabte øgede vandmængder. Derud over er formålet, at udledning af regnvand til recipient, sker under hensyntagen til recipientens sårbarhed.

Kloakerede områder

I eksisterende byområder vil der ikke blive stillet yderligere krav om begrænsning af retten til at aflede regnvand. Eksisterende begrænsninger fastholdes.

Ved væsentlige ændringer11 af en ejendoms anvendelse, inden for et byområde, som skal tilsluttes offentlig kloak, stilles der krav om at udledningen fra det samlede tag- og belægningsareal, som hovedregel, ikke må overstige 60 % af det samlede grundareal, men det vil bero på en konkret vurdering. Dette gælder både for boliger og erhverv. Overstiger tag- og belægningsareal de 60 % skal bygherre dokumentere, at der er etableret anlæg (typisk forsinkelse eller nedsivning), således at kravet på de 60 % kan overholdes. Det vil sige, at der maksimalt må ledes regnvand fra 60 % af matriklens samlede areal til kloakken uden forsinkelse.

Nye områder

Udgangspunktet for nye udstykningsområder og byggemodninger er, at regnvand skal håndteres lokalt (LAR) – alternativt kan regnvand afledes til recipient eller kloak.

Ved nye udstykningsområder og byggemodninger skal der, for både bolig og erhverv, såfremt nedsivning ikke er mulig, etableres anlæg til regnvand, således at udledningen fra området til recipient ikke overstiger ca. 1 l/s/ha (svarende til naturlig afstrømning). Dimensionering af disse anlæg sker efter en konkret vurdering af recipientens sårbarhed ved øget overfladeafstrømning.

Resten skal holdes inden for udstykningen i fælles regnvandsbassiner – ikke på den enkelte boliggrund, selvom det er en mulighed, men ikke et krav.

 

11 For eksempel ubebyggede -eller større byggegrunde og erhvervsgrunde.

3.2

Udledningstilladelser

Sorø Kommune udsteder udledningstilladelser til udledning af spildevand til vandmiljøet. De meddeles i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Kommunen er forpligtet til at sikre, at udledningen sker under hensyn til vandløbets fysiske tilstand og uden gener for omboende, samt dyre – og planteliv, og at vandløbets hydrauliske kapacitet respekteres. Udledningen må ikke være til hinder for opfyldelse af vandområdets målsætning.

Alle renseanlæg i Sorø kommune har udledningstilladelser. Staten har tilsynet med at kravene i udledningstilladelser til forsyningsejede renseanlæg overholdes.

Udledningerne af spildevand omfatter desuden både udledning af tag- og overfladevand og processpilde-vand fra virksomheder (industri og vandværker) i det åbne land. Her er kommunen tilsynsmyndighed.

Udledning af regnvand

Kommunen vurderer udløb af regnvand fra tage, veje og andre befæstede arealer i henhold til retningslinjerne i vandplanerne og faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner fra 2012: http://separatvand.dk/download/Faktablad_V%C3%A5de%20bassiner_3.pdf. Som udgangspunkt er det kun muligt at give tilladelse til etablering af våde bassiner med fast vandspejl, da det er at betragte som BAT (Best Available Technology).

Udledningen fra et bassin til recipient skal ske ved neddrosling/forsinkelse af udledningen. Ved tilslutning til forsyningsselskabets afløbssystem skal der i særlige tilfælde ske neddrosling, se afsnit 3.1. Størrelsen på forsinkelsen fastsættes som vilkår i forbindelse med udledningstilladelsen, afhængig af de lokale forhold. Ansøger skal redegøre for hvor vandet samles ved anvendelse af spildevandskomiteens forskrifter for vand på terræn.

Kommunen fastsætter et udløbsmaksimum i forhold til vandløbenes kapacitet og dimensionering.

Som udgangspunkt er det maksimalt 1 l/s pr. ha opland, men endelig afgørelse træffes efter en konkret vurdering af det enkelte projekt og recipient.

Privat udledning af spildevand

Der meddeles udledningstilladelse til private renseanlæg i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen. Udledningstilladelserne skal indeholde krav om serviceaftaler og renseklasse. Renseklasserne tager hensyn til de miljømæssige krav til vandløb og søer.

3.3

Grænseflade mellem offentlig og privat kloak

I det følgende beskrives rettigheder, ansvar og pligter, afgrænsning af forsyningspligt samt ejerskab med videre.

Hvorvidt et kloakanlæg er privat eller offentligt vil typisk fremgå af følgende dokumenter: landvæsensnævnskendelser, landvæsenskommissionskendelser, deklarationer, udstykningsplaner, fordelingsregnskaber over parcellernes betaling af kloakbidrag med videre.

Tagnedløb og ledninger fra disse frem til tilslutning på stikledningen hører til ejendommen uanset placering af disse fx i fortov.

Se kort 2.6 for en oversigt over private anlæg. Oversigten er ikke komplet, da der i forbindelse med en konkret sagsbehandling vil kunne vise sig at være anlæg, der må betragtes som private.

Rettigheder og ansvar ved tilslutning til kloak Alle ejendomme som ligger inden for et kloakeret kloakopland, er sikret en ret til at kunne aflede husspildevand fra terræn/stueplan til skel ved gravitation (naturligt fald). Se dog nedenstående uddybende afsnit om afvanding fra stueplan og fra kældre.

Fra skel er det kloakforsyningens ansvar at aflede spildevandet og evt. regnvandet (ved fælleseller separatkloakering) videre i kloakforsyningens ledningsnet. Ligeledes deles ansvar for vedligehold ved skel dvs. indenfor skel er det grundejeren, der har ansvaret for afledning og vedligehold.

Ved nyere kloakanlæg etableres parcelbrønde ca. 1 meter inde på grunden. Ansvaret for drift og vedligeholdelse skifter fra grundejer til Sorø Spildevand A/S ved denne brønd.

Billede 3.1 Principskitse for ansvarsopdeling ved skel.

Fælles private afløbsanlæg

Ved fællesprivate afløbsanlæg deles ejerskab og ansvar mellem kloakforsyningens ledningsnet og det fællesprivate ledningsnet i skellet til de ejendomme, der ejer det fællesprivate afløbsanlæg.

Ejerskab og ansvar internt i det fællesprivate afløbsanlæg defineres via aftaler mellem de pågældende ejendomme, der indgår i spildevandslavet (se afsnit 2.3). Spildevandslavets vedtægter er gældende så længe vedtægterne ikke strider med lovgivningen.

Billede 3.2. Principskitse p&aring; ansvarsfordeling mellem forsyningen og et f&aelig;llesprivat kloakafl&oslash;bsanl&aelig;g.

Afvanding fra stueplan

Alle ejendomme er sikret en ret til at kunne aflede spildevand og regnvand fra befæstede arealer, hvis der er kloakeret for både spildevand og regnvand, til skel ved gravitation ind til en dybde af 1,20 meter under terræn.

I skel er det kloakforsyningens ansvar at aflede spildevandet og regnvandet videre i kloakforsyningens ledningsnet.

I almindelighed vil ejendomme ikke være nødsaget til at etablere pumpeanlæg på egen grund.

Det er dog nødvendigt i tilfælde, hvor grunden ligger så lavt i forhold til den offentlige kloak, eller afstanden fra skel til hus er så stor, at spildevandet ikke vil kunne løbe ved egen kraft ud til skel og samtidig kunne afledes videre i det offentlige kloaksystem fra en dybde i skel på maksimalt 1,20 meter under terræn.

Ejendomme for hvilke det ikke er muligt at gravitere spildevandet ud til skel til den pågældende dybe, skal normalt for egen regning etablere pumpeanlæg til pumpning af spildevand og evt. regnvand til skel.

Afvanding af kældre

Ejendomme med kælder skal tilslutte gulvafløb i kælder til kloakforsyningens ledninger for spildevand, enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning.

Kloakforsyningen har intet ansvar for oversvømmelse af kældre i forbindelse med nedbør. Kloaker der afleder regnvand, vil til tider blive overbelastede og med mindre grundejere selv sørger for højvandslukker eller oppumpningsanlæg, vil kældre derfor til tider blive oversvømmet. Der opfordres til ikke at opbevare ting af værdi i kældre.

Kloakforsyningens og borgerens ansvarsområder er illustreret på tegningen nedenfor.

Billede 3.3. Forsyningens og borgerens ansvarsomr&aring;der.

Vejafvanding

I veje med kloakker tilhørende Sorø Spildevand A/S er vejbrønde (rendestensbrønde) med tilhørende stikledninger til hovedledningen altid en del af vejanlægget og vedligeholdes sammen med dette. Sorø Kommune ejer og driver vejbrønde, samt evt. olieudskillere, til afvanding af veje m.v.

3.4

Tilslutning af drænvand til kloaksystemet

Ejendomme med omfangsdræn kan tilsluttes den offentlige kloakforsyning enten ved gravitation eller ved pumpning på privat foranledning.

Omfangsdræn i fælleskloakerede områder

Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i områder med fælleskloak må tilsluttes forsyningens kloak i skel eller ved tilslutning til den private kloak indenfor skel.

Billede 3.4. Principskitse af f&aelig;lleskloak.

Omfangsdræn i separatkloakerede områder

Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i områder med separatkloak må tilsluttes forsyningens regnvandskloak i skel eller ved tilslutning til den private regnvandskloak indenfor skel.

Billede 3.5. Principskitse af separatkloak.

 

Omfangsdræn i spildevandskloakerede områder

Omfangsdræn fra ejendomme beliggende i områder med spildevandskloak må ikke tilsluttes forsyningens spildevandskloak. I spildevandskloakerede områder skal regn- og drænvand håndteres lokalt (f.eks. ved nedsivning i faskiner eller lignende).

Billede 3.6 Principskitse af spildevandskloakering.

3.5

Dimensioneringskriterier og serviceniveau

I de senere år har der været meget debatom klimaforandringer og hvad det får af betydning for fremtidens kloakanlæg. Vi kan ikke ændre på eksisterende ledninger, men vi kan forholde os til de anvisninger og anbefalinger, som spildevandskomiteen12 løbende fremlægger, når der skal anlægges nye ledninger.

Der er en række faktorer, som har indflydelse på, hvor stor den dimensionsgivende regnintensitet, sættes. Regnintensiteten er en teoretisk faktor til dimensionering af regnvandsledninger og regnvandsbassiner. Regnintensiteten fastlægges på baggrund af mange års målinger i hele Danmark, samt forskernes forventninger til udviklingen af regnskyl i fremtiden.

De af spildevandskomiteen udgivne skrifter (27-31) angiver en række anbefalinger om hvad der skal iagttages. Disse kan kort skitseres som følger:

 1. Vurdering af foreliggende regndata i forhold til landsregnrækker contra lokale regnhændelser.
 2. Vurdering af en klimafaktor baseret på den seneste forskning.
 3. Vurdering af en fortætningsfaktor baseret på muligheden for udvidelser af områder, som tilsluttes eksisterende kloaksystemer.
 4. Vurdering af en sikkerhedsfaktor på baggrund af en vurdering af kendskabet til det eksisterende afløbssystems kapacitet.
 5. Vurdering af risiko og skadesomfang ved overløb fra bassin og dermed også koblede regnhændelser.

Ved dimensionering i Sorø Kommune benyttes den rationelle metode med udgangspunkt i et 10 min. regnskyl.

For dimensionering af ledninger benyttes T=2 og for bassiner T=5, hvilket betyder en overskridelse af kapaciteten henholdsvis hvert andet år og hvert femte år.

Vurderingen af den samlede faktor (1-5) sættes til 1,4, hvilket betyder at den dimensionsgivende regnintensitet forøges med 40 %.

For dimensionering af regnvandsledninger betyder det at der benyttes en regnintensitet på:

 • 140 x 1,4 = 196 l/s ha.

For dimensionering af bassiner, samt LAR-projekter benyttes en regnintensitet på:

 • 190 x 1,4 = 266 l/s ha. Benyttes Spildevandskomiteens regneark til dimensioneringen, skal der ikke her tilføjes yderligere faktorer.

Ved dimensionering af bassiner inden udløb til recipienter skal følgende opfyldes:

 1. Bassiner skal udformes som våde sedimentationsbassiner med forbassin og vådt bassin.
 2. Forbassinet skal have en passende udstrækning og volumen til at virke som sandfang.
 3. Det våde bassin skal have en permanent vanddybde på mellem 1,1 og 1,5 m. Ved nyanlæg sigtes mod en vanddybde tæt på 1,5 m.
 4. Det permanente våde volumen skal min. være på 250 m³ pr. reduceret hektar opland.

Ved udformningen af bassiner henvises til: DESIGNGUIDE for regnvandsbassiner, DANVA vejledning nr. 102, 2018.

Ved ansøgning om tilladelse til at placere et regnvandsbassin, skal der redegøres for hvad konsekvensen er ved henholdsvis en 10 års og en 20 års hændelse, og ved et nedsivningsbassin uden overløb, redegøres også for en 100 års regnhændelse. Oversvømmelsernes udbredelse indtegnes på et kort omkring bassinet og vedlægges ansøgningen som bilag.

Ovenstående serviceniveau gælder ved nyanlæg, herunder renovering og sanering af større sammenhængende områder (separatkloakering) og byggemodning. Se mere om serviceniveau i afsnit 3.3.

Når regnen bliver så kraftig, at funktionskravene til kloakken overskrides, og der kommer vand på terræn, er det som udgangspunkt borgerens eget ansvar at håndtere vand på egen grund13.

 

12 http://ida.dk/content/spildevandskomiteens-skrifter
13 Kilde: Schultz vejledning til spildevandsplan.

3.6

Byggemodning

Byggemodninger, herunder udbygning af det offentlige kloaknet, sker i henhold til kommuneplanens rammer og lokalplanlægningen. Se afsnit 4.2.

Ved kommunale byggemodninger udføres kloakeringen, herunder detailkloakering og eventuelle bassiner, af Sorø Spildevand A/S. Udgifterne afholdes af Sorø Spildevand A/S. Sorø Kommune betaler tilslutningsbidrag til Sorø Spildevand A/S iht. gældende taksblade. Ved kommunale byggemodninger udføres LAR anlæg af Sorø Kommune, i områder hvor der spildevandskloakeres.

Ved private byggemodninger kan bygherren vælge enten selv at forestå kloakeringen eller lade kloakeringen udføre via Sorø Spildevand A/S. Såfremt bygherren selv forestår udførelsen af kloakeringen, skal anlægget udføres i overensstemmelser med de til enhver tid gældende krav fra Sorø Spildevand A/S. Udføres anlægget ikke på en sådan måde, at Sorø Spildevand kan godkende anlægget, vil anlægget blive betragtet som fællesprivat og ansvar og drift vil ikke blive håndteret af Sorø Spildevand.

Kloakeringen udføres med et stik til hver matrikel.

Uanset om anlægget er fællesprivat eller offentligt, skal der betales tilslutningsbidrag til Sorø Spildevand A/S iht. gældende takstblade. Et kloakanlæg, som er udført på bygherres vegne, kan, såfremt det kan opnå godkendelse, overgå til Sorø Spildevand A/S, som vil afholde dokumenterede omkostninger.

Se afsnit 3.1 om Maksimal afledning for tag og overfladevand.

3.7

Udtræden af Sorø Spildevand A/S

Sorø Spildevands retningslinjer for ud- og genindtræden af kloakforsyningen, herunder tilbagebetaling af tilslutningsbidrag fremgår af kapitel 7 og 8 i Betalingsvedtægt for Sorø Spildevand A/S.

Udgangspunktet er, at Sorø Spildevand A/S ikke tilbagebetaler tilslutningsbidrag for regnvand, selv om grundejer ikke til leder regnvand til kloakken.

Dog kan det, i forbindelse med nye projekter i specifikke områder, efter en konkret vurdering af Sorø Spildevand A/S, komme på tale at tilbagebetale regnvandsbidraget, hvis en eller flere ejendomme er enige, og der er en fordel for forsyningen. Det kan være tilfældet hvor det kan undlades at etablere et anlæg. Hvis Sorø Spildevand alligevel skal føre en ledning forbi en ejendom, så er ejendommen en del af fællesskabet og kan ikke træde ud.

Kommunen meddeler tilladelse til hel – eller delvis udtræden af kloakforsyningen jf. § 16 i spildevandsbekendtgørelsen14. Spildevandsplanen skal ajourføres med ejendomme der har fået tilladelse jf. § 16.

3.8

Betalingsvedtægt

Efter betalingslovens § 3 stk. 2 skal Byrådet godkende forsyningens betalingsvedtægt.

Sorø Kommune har vedtaget en betalingsvedtægt for håndtering af spildevand gældende for ejendomme, der er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet forsyningens spildevandsforsyning. Betalingsvedtægten trådte i kraft den 1. januar 2014.

Betalingsvedtægten beskriver reglerne for forsyningens indtægter fra vandafledningsbidrag, særbidrag, tilslutningsbidrag m.v. Den gældende betalingsvedtægt fremgår af Sorø Forsynings hjemmeside.

4

PLANLÆGNINGSGRUNDLAG

I dette kapitel gennemgås det lov og planlægningsgrundlag, som spildevandsplanen er udarbejdet efter. Hvis der ønskes en uddybning af de respektive forhold, henvises til de enkelte lovtekster, bekendtgørelser og planer, som findes hhv. på www.retsinfo.dk og på Sorø Kommunes hjemmeside.

De specifikke bestemmelser for indhold og udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

4.1

Love og bekendtgørelser

4.1.1

Miljøbeskyttelsesloven

Loven15 skal medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og planteliv.

Miljøbeskyttelseslovens § 32 fastlægger rammerne for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af spildevandsplanen, for spildevandsselskabets bidrag hertil, for spildevandsselskabets forsyningspligt og for samarbejdet mellem kommunen og forsyningsselskabet om forsyningsforhold:

Rammerne for kommunalbestyrelsens udarbejdelse af spildevandsplanen:

 • Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen, hvor kloakeringsområder for de enkelte spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, fastlægges. En spildevandsplan kan helt eller delvis udarbejdes i samarbejde med andre kommuner.
 • Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4.
 • Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
 • Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte nærmere regler om planlægningen efter stk. 1, herunder om planens indhold, inddragelse af offentligheden, tidsfrister og procedure herfor. Inddragelse af offentligheden kan ske udelukkende ved digital annoncering. Ministeren kan endvidere bestemme og fastsætte regler om, at nærmere angivne forudsætninger skal lægges til grund for planlægningen og administrationen af loven.

Rammerne for spildevandsselskabets bidrag til spildevandsplanen:

 • Den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kommunalbestyrelsens planlægning efter § 32, stk. 1.
 • Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at den, der er ansvarlig for driften af et spildevandsforsyningsselskab som nævnt i stk. 1, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen og for egen regning skal udarbejde og udlevere:
  1. oversvømmelseskort vedrørende sandsynlighed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg eller i dele heraf på arealer, der normalt ikke er dækket af vand, og
  2. oplysninger i øvrigt om sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg eller i dele heraf, herunder om mulige forebyggende tiltag.
 • Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om de i stk. 2 nævnte kort og oplysninger, herunder om krav til indhold og udarbejdelse, tekniske krav i øvrigt og krav om digital fremsendelse i bestemte it-systemer, særlige digitale formater el.lign.
  Kommunalbestyrelsens anmodninger efter stk. 1 og efter regler, der er fastsat i medfør af stk. 2, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Rammerne for spildevandsselskabets forsyningspligt:

 • Spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er forpligtet til at forsyne ejendomme i spildevandsforsyningsselskabets kloakeringsområde som fastlagt af kommunalbestyrelsen, jf. § 32.
 • Spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, må ikke anlægge ledningsnet i strid med spildevandsplanen, jf. § 32, stk. 1.
 • Kommunalbestyrelsen aftaler i forbindelse med den årlige drøftelse om forsyningsforholdene i kommunen, jf. § 32 c, omfang og tidsfrist for opfyldelse af forsyningspligten, jf. stk. 1, med spildevandsforsyningsselskabet.
 • Kan der ikke opnås en aftale, jf. stk. 3, på rimelige vilkår, eller overtrædes aftalen af spildevandsforsyningsselskabet, kan kommunalbestyrelsen påbyde spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at forsyne et område inden for det kloakeringsområde, der er fastlagt i spildevandsplanen, inden for en nærmere fastsat frist.
 • Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om forsyningspligt, herunder omfang og tidsfrist, jf. stk. 1.

Rammerne for samarbejdet mellem kommunen og forsyningsselskabet om forsyningsforhold:

 • Kommunalbestyrelsen drøfter årligt forsyningsforholdene i kommunen med alle spildevandsforsyningsselskaber, som er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

 

15 LBK nr. 681 af 02/07/2019 med senere ændringer.

4.1.2

Vandsektorloven

Vand- og spildevandsforsyningerne er omfattet af vandsektorloven16. Loven skal "medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne".

Vandsektorloven fastsætter regler for prisloft samt retningslinjer for forsyningernes miljø- og servicemål.

 

16 Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven).

4.1.3

Miljøvurderingsloven

Formålet med miljøvurderingsloven17 er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for derved bl.a. at fremme en bæredygtig udvikling.

Loven fastlægger mindstekrav til proceduren for tilvejebringelse af miljøvurderingen samt mindstekrav til miljøvurderingens indhold, herunder hvilke miljøfaktorer der skal tages i betragtning.

Lovens procedurekrav sikrer offentlig inddragelse og information, høring af relevante myndigheder, frembringelse af en egentlig miljørapport samt dokumentation for, at fremkomne synspunkter er indgået i beslutningsprocessen. Miljøvurderingen og de efterfølgende beslutninger bliver således så transparente og gennemskuelige som muligt.

Efter miljøvurderingslovens § 6 skal miljøvurderingen gennemføres under udarbejdelsen af planen eller programmet, og inden der træffes beslutning om den endelige godkendelse eller vedtagelse.

Efter § 8 skal myndigheden foretage offentlig bekendtgørelse om miljørapporten, når denne foreligger sammen med planforslaget. Høringsfristen for at fremsende indsigelser og bemærkninger til miljørapporten er mindst 8 uger.

 

17 LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter VVM (miljøvurderingsloven).

4.1.4

Betalingsloven

For spildevandsforsyningsselskaber gælder betalingsloven18. Loven har til formål "at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og resurserelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler".

18 LBK nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven).

4.1.5

Spildevandsafgiftsloven

Loven19 foreskriver, at ejendomme der selv håndterer deres spildevand, skal betale spildevandsafgift til staten afhængig af spildevandsforholdene på ejendommen.

 

19 LBK nr. 1323 af 11/11/2016 om afgift af spildevand (spildevandsafgiftsloven).

4.1.6

Lov om vandplanlægning

Lov om vandplanlægning udmønter EU's Vandrammedirektiv og fastsætter rammerne for beskyttelse af overfladevand og grundvand i form af vandområdeplaner. Vandområdeplanerne fastsættes miljømål for udpegede vandområder. I vandområdeplanerne udarbejdes der indsatsprogrammer, der fastlægger hvilken indsats der skal til med henblik på opfyldelse af miljømålene. Tiltag over for spildevandsudledninger er en del af vandområdeplanernes indsatsprogram, hvilket er fastlagt i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

4.1.7

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

Bekendtgørelsen20 fastlægger konkrete miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster for hvert vandområdedistrikt, jf. bekendtgørelse om vandområdedistrikter og hovedvandoplande.

 

20 BEK nr. 448 af 11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

4.1.8

Spildevandsbekendtgørelsen

I spildevandsbekendtgørelsens § 5 er der fastsat specifikke regler om spildevandsplanens indhold:
Kommunalbestyrelsens plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen skal indeholde følgende
oplysninger og fornødne kortbilag:

 • Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen samt til
  den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.
 • De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet, jf. § 16, stk. 3, med angivelse af, om anlægget er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, eller ikke er ejet af et sådant selskab21.
 • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.
 • Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet.
 • De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand, som spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1, vil betale for efter reglerne i bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter. Projekter til håndtering af tag- og overfladevand kan tidligst omfattes af spildevandsplanen eller tillæg hertil, når der foreligger aftale mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab, jf. § 9 i bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.
 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.
 • Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.
 • Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen, f.eks. ved udsprøjtning.
 • Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.
 • Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.
 • Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.
  • For planlagte områder udpeget i henhold til § 5, stk. 1, nr. 6, skal kommunalbestyrelsen i spildevandsplanen endvidere sandsynliggøre, at der kan ske nedsivning i de udpegede områder, herunder at geologiske og hydrogeologiske forhold ikke taler herimod, og at nedsivning i de udpegede områder ikke strider mod reglerne i bekendtgørelsens § 37.
  • Forinden det i et spildevandsplanforslag anføres, at der etableres et fælles spildevandsanlæg, der ikke er ejet af et spildevandsforsyningsselskab, skal berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslav, der varetager anlæggets etablering, drift og vedligeholdelse. Udkast til lavets vedtægter skal foreligge samtidig med planforslagets offentliggørelse. De endelige vedtægter tinglyses på de berørte ejendomme, når det fælles spildevandsanlæg er optaget i spildevandsplanen.
  • Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor.

 

21 Private anlæg over 30 PE skal som deraf følger, være registreret i Spildevandsplanen.

4.1.9

Medfinansieringsbekendtgørelsen

Spildevandsselskaberne har i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen mulighed for at indberette omkostninger til medfinansiering af private og kommunale klimatilpasningsprojekter efter reglerne i bekendtgørelsen.

Selskaberne kan få tillæg til prisloftet herfor - som driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Reglerne gælder kun for projekter, der håndterer tag- og overfladevand i og på veje, vandløb og rekreative områder.

Der foreligger ingen aftaler mellem Sorø Spildevand og Sorø Kommune om medfinansiering22 af kommunale og private projekter vedrørende tag og overfladevand. Indgås sådanne aftaler vil de blive optaget i spildevandsplanen ved et tillæg.

 

22 Jf. § 5, stk. 1 nr. 5 i Spildevandsbekendtgørelsen og § 9 i bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand.

4.1.10

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber

ØR-bekendtgørelsen23 fastsætter regler for vandselskabers indtægter og regnskaber.

 

23 Bekendtgørelse nr. 938 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster af 28/06/2018.

4.1.11

Vejledninger

Miljø- og Fødevareministeriets vejledning nr. 28/2018 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Miljøministeriets vejledning nr. 3/2001 om betalingsregler for spildevandsanlæg.

Miljøministeriets vejledning af 1/2 2013 om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

4.2

Kommuneplan

Spildevandsplanen må ikke stride mod kommuneplanen24. I praksis betyder det, at spildevandsplanen skal understøtte de udpegede områder til byudvikling25 i kommuneplanen, hvor kommunen påtænker spildevandsforsyning ved kloakering, i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser. Ligeledes skal der sikres overensstemmelse med lokalplaner i det omfang, der er bestemmelser heri, der indvirker på spildevandsafledningen.

Spildevandsplanens kloakoplande tilpasses løbende og efter behov i overensstemmelse med nye lokalplaner i byudviklingsområder.

Spildevandsplanen understøtter mål i Sorø Kommuneplan og medvirker dermed til en dynamisk planlægning i kommunen. Sorø Kommuneplan 2019-2030, med reference til Vision 2022, fastlægger hovedstrukturen for udviklingen i kommunen herunder udlægning af arealer til bolig og erhverv.

Spildevandsplanen udgør et væsentligt værktøj til at nå de mål i Vision 2022, der vedrører natur, miljø, sundhed og trivsel.

Spildevandsplanen skal generelt understøtte kommuneplanens mål om en bæredygtig udvikling i Sorø Kommune og være i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammebestemmelser for klimatilpasning/regn – og spildevand:

"Ny bebyggelse skal tilsluttes kommunens kloaksystem med separering af regn- og spildevand i henhold til bestemmelserne herom i kommunens spildevandsplan. Regnvand fra tagarealer, veje, pladser og lignende befæstede anlæg/arealer skal som hovedregel nedsives på egen grund eller

på et fællesareal. Regnvand må gerne benyttes til wc-skyl og tøjvask. Ved lokalplanlægning kan nedsivning af regnvand understøttes via bestemmelser om maksimal befæstelsesgrad på de enkelte grunde.

Er jordbunden ikke egnet til nedsivning, må regnvand fra tage samt veje og andre befæstede arealer føres til bassiner via sandfang og olieudskillere. Regnvandsbassiner skal generelt udformes, så de indgår i et områdes fællesarealer som naturlige landskabselementer. Der kan ligeledes indtænkes andre former for lokal afledning af regnvand i forbindelse med indretning af friarealer og grønne områder.

I rammeområder, hvor der er kortlagt risiko for væsentlige oversvømmelser, skal der om nødvendigt stilles krav i lokalplanlægningen om afværgeforanstaltninger som forudsætning for ibrugtagning af de oversvømmelsestruede bygninger og/eller anlæg. Dette krav er skrevet ind i bestemmelserne for de konkrete kommuneplanrammer, der på baggrund af kortlægningen i kommuneplanens retningslinjer for klimatilpasning vurderes at være i risiko for oversvømmelse. Vurderingen er foretaget af rammer for byudvikling, særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. med afsæt i korttemaet Bluespot 75 år."

Der er med denne spildevandsplan sket en konsekvenstilretning af kloakoplande i forhold til tidligere udpegede byområder i Kommuneplanen samt lokalplanlagte områder med bestemmelser om tilslutning til offentlig kloak. For bebyggede områder uden kloakering tages der stilling til bortskaffelse af spildevand i forbindelse med lokalplanlægningen, eller når der i øvrigt sker ændringer i området. Se afsnit 4.5 om byggemodning.

 

 

24 Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 2 og spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 nr. 1.

25 Kommuneplanens byområder løftes ved lokalplanlægning over i byzone.

4.3

4.3 Klimatilpasning

Det er i udgangspunktet kommunerne, der har det miljømæssige eller fagmæssige ansvar for, at kommunernes arealer og forsyningens kloakker bliver tilpasset til de ændrede nedbørsmængder. Klimatilpasningsplan 2014-17, udarbejdet som et tillæg til Kommuneplan 2013-24, indeholder en handlingsplan med indsatser, som skal udmøntes i konkrete tiltag i bl.a. spildevandsplanen.

Formålet med Klimatilpasningsplan 2014-17 var, at sikre, at arealer i væsentlig risiko for oversvømmelse blev friholdt for bebyggelse eller sikret mod oversvømmelse via særlige foranstaltninger. I efterfølgende kommuneplaner sikres disse hensyn i den fremadrettede planlægning via kommuneplanernes klimatilpasningsafsnit.

4.3.1

Indsatser i klimatilpasningsplanen

Klimatilpasningsplan 2014-17 udpegede geografiske områder og samfundsmæssige værdier, der først skulle sikres i Sorø Kommune. Byområder med stor risiko for oversvømmelser er udpeget som risikoområder, hvor behovet for indsatser er prioriteret. Det drejer sig om Dianalund, Fjenneslev, Frederiksberg (Sorø), Ruds Vedby, Pedersborg og Stenlille.

Derud over er der følgende konkrete indsatser, som gengives i tabel 7 sammen med en status.

Tabel 7. Indsatser fra Klimahandlingsplan 2014-17

Indsats

Status

Klimatilpasning i kommuneplan- og lokalplansammenhæng
Vurdering af oversvømmelsesrisiko og evt. behov for krav om afhjælpende tiltag ved nye udlæg til byudvikling i kommuneplanen. Hensynet til oversvømmelsesrisiko inddrages i lokalplanlægningen vha. blue spot-kort. Samme øvelse gennemføres på et overordnet niveau i forbindelse med kommuneplanrevisionen.
Gennemgang og revurdering af Sorøs Kommuneplan 2013-2024 uudnyttede arealudlæg til byformål, der er oversvømmelsestruede. Den samlede gennemgang er gennemført forud for den politiske behandling af forslaget til Sorø Kommuneplan 2019-2030 i maj 2019
Indarbejdelse af hensynet til - og mulighederne i - klimaforandringerne i kommunens lokalplanskabelon Revisionen forventes igangsættes primo 2020.
Indtil da indarbejdes klimakrav ad hoc/i relevant omfang.
Klimatilpasning i vandløbssammenhæng
Vurdering af, om afledning af regnvand fra byområder er forsinket tilstrækkeligt (Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby, Fjenneslev) Ikke påbegyndt.
Efterfølgende undersøgelse af belastningen af vandløb og vandløbsnære områder nedstrøms byområder (Dianalund, Stenlille, Ruds Vedby, Fjenneslev). Ikke påbegyndt.
Vurdering af behov og mulighed for at bruge lavbundsarealer som regnvandsbassiner. Ikke påbegyndt.
Klimatilpasning i byområder
Vurdering og afhjælpning af kloaknettets kapacitetsproblemer ved Ll. Ladegårdsvej. Er gennemført, jf. notat om oversvømmelsesberegning fra Nielsen og Risager af 24. juni 2014
Mere direkte tilledning fra udvalgte kloakoplande til renseanlæg.

De påtænkte indsatser er gennemført:
Spildevand fra Lynge Eskildstrup, Topshøj, Lynge, en del af Frederiksberg syd og Broby Overdrev er ført direkte til renseanlæg, og ikke gennem Frederiksberg og Sorø. 
Spildevand fra Alsted, Fjenneslev, Slaglille og Bjernede ledes direkte til renseanlæg, og ikke gennem Pedersborg og Sorø.

Opsætning af nedbørsmålere i kloaknettet Er gennemført.
Vurdering af ændringer i beredskab ved håndtering af ekstremregn Der forefindes ikke et beredskab for håndtering af ekstremregn. Behovet bør evt. undersøges.
Brug af sms-varslingssystem ved akutte oversvømmelser Ikke iværksat. Nytteværdien af indsatsen vurderes at være minimal.
Alternativ styring og indretning af kloaksystemet ved ekstremregn Iværksættes hvis der opstår et behov, men det
vurderes, at det ikke er tilfældet.
Kortlægning af oversvømmelser fra spildevandsanlæg i de kloakerede områder Gennemført med notat fra Alectia ”Styrtregn og oversvømmelseshændelser 2009 til 2012”.
Vurdere og prioritere behov for indsats på baggrund af kortlægningen af oversvømmelser fra spildevandsanlæg i de kloakerede områder Vurdering og prioritering er ikke sket generelt.
Konkret er der gennemført en indsats i Søholmskvarteret, hvor oversvømmelser på terræn, der kunne henføres til fejl og mangler i kloaksystemet er ophørt
Eksisterende klimatilpasningstiltag, der fortsættes
Kloakseparering jf. kommunens spildevandsplan Det gør vi fortsat.
Fokus på muligheden for løsninger med nedsivning af regnvand Det gør vi fortsat.
Skærpet krav ved dimensionering af nye regnvandssystemer Dimensioneringskriterier skærpes yderligere med nærværende spildevandsplan.
Overvågning af udvalgte overløbsbygværker Der er etableret overvågning på udvalgte overløbsbygværker, hvor overløbshændelser meldes automatisk til myndighedsfunktionen.
Udnytte infiltrationsgrøfter til afledning af regnvand Metoden anvendes ikke. Ikke gennemført.
Dataindsamling fra forsikringsbranchen vedr. oversvømmelser Er gjort med rapporten ”Styrtregn og oversvømmelser” fra Alectia i 2012.

I notat fra Nielsen og Risager anbefales det, at gennemføre en beregningsmæssig screening med en 100 års hændelse, med henblik på at identificere lavninger der, såfremt de fyldes med vand fra afløbssystemet, vil forårsage væsentlige skader.

Rapporten fra Alectia dokumenterer, hvor der har været overløbsproblemer, til brug for Sorø Spildevands prioritering af indsatser. Rapporten opfordrer til at afløbssystemets tilstand i de berørte områder undersøges for uvedkommende vand, fejltilslutninger og skjulte dræntilløb. Der bør tages stilling til hvilke skridt, som bør tages for at imødekomme de kommende års klimaændringer.

Dette vil involvere Sorø Kommune, der bl.a. bør sikre en hensigtsmæssig vejføring, som afleder skybrudsvand til ”ikke sårbare” områder.

Klimatilpasning kræver en samlet indsats på tværs af planlægning og konkrete anlægsprojekter i kommunen såvel som hos forsyningsselskabet og private aktører. Der er behov for at undersøge finansieringsmuligheder for fremtidige investeringer i klimatilpasning, og de klimarelaterede indsatser skal løbende konkretiseres og opdateres i samarbejde mellem Sorø Kommune og Sorø Spildevand. Dette arbejde kan med fordel tage udgangspunkt i ovennævnte rapporters konklusioner. Det anbefales, at der afsættes ressourcer til igangsættelse af det videre arbejde med klimasikring.

4.3.2

Retningslinjer for Klimatilpasning

I Kommuneplan 2019-30 er der under ”retningslinjer og redegørelse” vedtaget følgende retningslinjer og afværgeforanstaltninger for klimatilpasning:

Retningslinjer

10.3.1 De kortlagte arealer med risiko for oversvømmelse ved ekstreme regnskyl fremgår af kortlagene ”Bluespot 20 år” og ”Bluespot 75 år”.

10.3.2 Arealer, der er i risiko for væsentlige oversvømmelser, eller som kan anvendes til oversvømmelsesarealer i forbindelse med ekstreme regnskyl, udlægges som hovedregel ikke til byudvikling. De oversvømmelsestruede arealer er som udgangspunkt de arealer, der fremgår af kortlagene ”Bluespot 20 år” og ”Bluespot 75 år”, jf. retningslinje 1.1.7.

10.3.3 I områder omfattet af kommuneplanrammer, der er i risiko for væsentlige oversvømmelser, skal der i rammebestemmelserne stilles krav om, at etablering af afværgeforanstaltninger tænkes ind i lokalplanlægningen, medmindre oversvømmelserne er uvæsentlige eller positive for anvendelsen.

10.3.4 Ved kommunale bygge- og anlægsprojekter indarbejdes der klimatilpasningstiltag i det omfang det vurderes relevant og muligt.

10.3.5 Ved valg af tekniske løsninger til klimatilpasning må løsningerne ikke belaste arealer udenfor projektområdet væsentligt, herunder arealer som ligger i andre kommuner. Hvor det er relevant, bør der så vidt muligt indgå arkitektoniske, landskabelige, naturmæssige og rekreative hensyn i løsningerne.

Afværgeforanstaltninger

”Afværgeforanstaltninger skal vurderes i forhold til det, der konkret planlægges for. I forbindelse med bebyggelse, særlige anlæg og følsom anden anvendelse med lang levetid lægger Sorø Kommune som udgangspunkt til grund, at der er tale om væsentlig risiko for oversvømmelse, hvis oversvømmelsen i gennemsnit kan forventes at indtræde mindst hvert 75 år. For andre anvendelser med kortere levetid kan en kortere gentagelsesperiode være mere relevant. Det er derfor også valgt at vise kort over udbredelsen af oversvømmelser ved 20-års hændelser.

Afværgeforanstaltninger må ikke forårsage væsentligt forøget risiko for oversvømmelse andre steder, herunder heller ikke i andre kommuner. I konkrete tilfælde kan de opdaterede og supplerende kortlægninger nævnt i afsnittet ovenfor medvirke til at give et mere detaljeret billede af en lokal oversvømmelsesfare.

Ved nye anlægsarbejder, veje og bygninger kan der bl.a. arbejdes med afledning og tilbageholdelse af regnvand via permeable belægninger, sænkede vejkasser, regnbede og lignende innovative løsninger. Andre muligheder kan f. eks. være terrænjusteringer og forhøjet sokkelhøjde.

Som eksempler på afværgeforanstaltninger, som også tjener andre rekreative, naturmæssige eller æstetiske formål, kan nævnes skaterbowler, planlagte opstuvningssøer eller åbne render.” 

4.4

4.4 Statens vandområdeplaner

De statslige vandområdeplaner26 skal sikre rent vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021. Spildevandsindsatser fra første planperiode, der endnu ikke er gennemført såsom spildevandsrensning i det åbne land (DÅL), overløb fra kloak (vådområder, spildevand, vandløbsrestaurering, sørestaurering) videreføres til anden planperiode under hensyntagen til indsatsbehovet i de pågældende områder og de økonomiske rammer. Vandområdeplanerne fastsætter mål for kvaliteten af vandområderne og nye eller ændrede udledninger fra spildevandsanlæg til vandmiljøet skal vurderes i forhold til disse mål.

Målet er at sikre, at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande i udgangspunktet opfylder miljømålet ’god tilstand’ inden udgangen af 2021, og med tredje planperiode er målet 2027. 

Det fremgår af vandområdeplanens kapitel 4, at en lang række vandløb ikke lever op til miljømålene, og i kapitel 2 er der redegjort for de påvirkninger, som i større eller mindre grad er årsag hertil. Ud af disse påvirkninger vurderes det, at en stor del af årsagen til, at vandløb ikke har en
god miljømæssig tilstand, er dårlige fysiske forhold og spildevandpåvirkning. Vandområdeplanernes indsatser er derfor rettet mod at forbedre de fysiske forhold og nedbringe spildevandsbelastningen.

På spildevandsområdet er der flere punktkilder der påvirker vandområderne i Sorø Kommune.

Punktkilderne omfatter spildevandsudledninger fra renseanlæg, regnvandsbetingede udløb samt ukloakerede ejendomme i det åbne land og virksomheder. Spildevandet tilfører vandområderne organisk stof, kvælstof og fosfor. Spildevandsindsatserne for reduktion af organisk stof forventes ligeledes, at have en positiv effekt på udledningen af eventuelle miljøfarlige stoffer og bakterier til vandmiljøet.

Sorø Kommune er omfattet af Statens vandhandleplaner for vandområdedistrikt II Sjælland, Hovedopland 2.1 Kalundborg og 2.5 Smålandsfarvandet. 

Kort 4.1. Hovedvandoplandene 2.1 og 2.5 fra vandomr&aring;deplanen ses p&aring; Milj&oslash;gis. Den bl&aring; linje markerer skellet mellem de to oplande.

Indsatser på spildevandsområdet i Sorø Kommune fra Statens vandområdeplaner

På spildevandsområdet er der for Sorø Kommune to indsatsområder fra første planperiode, som er videreført i anden planperiode:

 1. Regnvandsbetingede udløb: Vandløbsstrækninger for hvilke der skal ske en indsats over for regnvandsbetingede udløb.
  1. Overløb fra Niløse Renseanlæg i Verup til Brovad Grøft
  2. Overløb fra fælleskloak, G-RUD, til Rendebækken i Ruds Vedby
 2. Ukloakerede ejendomme: Områder hvor der er krav om forbedret rensning, i henhold til gældende renseklasse, fra ejendomme i det åbne land.

Indsatserne kan ses på www.miljøgis.mim.dk. Her er angivet de udløb, som efter styrelsens oplysninger er årsag til den manglende målopfyldelse i recipienten. Hvis kommunen har bedre oplysninger om udløbene, kan disse lægges til grund for indsatsen. Det er kommunerne selv, i samarbejde med forsyningen, der foretager den faglige vurdering af, hvilke indsatser, der skal gennemføres, for at miljømålene opnås27. Se status på indsatserne i afsnit 2.6.

 

 

26 Jf. Bekendtgørelse nr. 126 af Lov om vandplanlægning af 26/01/2017.
27 S. 22 i Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:
Der skal ikke nødvendigvis gennemføres en indsats på alle de regnvandsbetingede udledninger, der er vist i MiljøGIS.
Kommunerne skal ud fra deres detailviden om udledningerne foretage en vurdering af, hvilke udledninger der skal gennemføres en indsats over for, samt hvilke konkrete løsninger der skal gennemføres for at sikre målopfyldelse i de i bekendtgørelsen angivne nedstrøms vandløbsstrækninger.

4.5

Vandløbenes fysiske og miljømæssige tilstand

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der et stykke vej inden alle kommunens målsatte vandløb har god tilstand. I dag har kun 16,5 % af Sorø Kommunes målsatte vandløb god tilstand.

Tabel 8. Viser en opgørelse over vandløbenes miljøtilstand ud fra miljøstyrelsens oplysninger om den samlede miljøtilstand (dvs. målt på fisk, smådyr, planter m.v.). Opgørelsen omfatter både kommunale og private vandløb.

Samlet miljøtilstand

Uden måling

Godt potentiale

Dårlig tilstand

Ringe tilstand

Moderat tilstand

God tilstand

Høj Tilstand

Total

Km vandløb 31 1 15 25 55 26 2 155
% 20 0,5 9,5 16,4 35,4 16,5 1,6 100

Spildevandsplanen fastsætter retningslinjer som bidrager til at forbedre eller fasholde vandløbenes miljømæssige forhold dels ved at neddrosle de store mængder regnvand der udledes direkte fra kloakken (afsnit 4.1), og dels ved at neddrosle udledningshastigheden via bassiner, hvilket reguleres via udledningstilladelser. Ved at neddrosle vandhastigheden imødegår man bl.a. erosion i vandløbene.

Vandløb med dårlige fysiske forhold, som fx ringe fald eller bundbredde, vil være mere følsomme overfor påvirkning med spildevand, fordi selvrensningsevnen er ringere end i vandløb med gode fysiske forhold. Af kort 2.2 og 2.3 nedenfor ses Sorø Kommunes offentlige vandløb inddelt efter deres fald og bundbredde.

Kort 4.2. Kortet viser Sor&oslash; Kommunes offentlige vandl&oslash;bs fald i promille.

Kort 4.3. Viser bundbredde (mm) p&aring; Sor&oslash; Kommunes offentlige vandl&oslash;b.

Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter fastlægger de konkrete indsatser i vandområderne. Indsatser som Sorø Kommune skal gennemføre, for at skabe bedre fysiske og miljømæssige forhold i vandløbene, hvilket sker ved åbning af rørlagte vandløbsstrækninger, fjernelse spærringer og udlægning af grus mv.

 

4.6

Vandforsyningsplaner og indsatsplaner

Spildevandsplanen må ikke stride mod regler om indsatsprogram udstedt med hjemmel i lov om vandplanlægning i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.

Der er i 2005 og 2004 vedtaget indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i hhv. Ruds Vedby og Dianalund. Planerne omfatter ikke spildevandsrelaterede indsatser.

Der er i 2018 vedtaget indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Sorø, Stenlille og Fjenneslev. Der er fastsat følgende målsætninger for Sorø, Stenlille og Fjenneslev:

 1. Gennemføre og understøtte Sorø Kommunes natur og miljøpolitik, herunder og drikkevandsbeskyttelsen fra indsatsplanlægningen.
  Forslag til retningslinjer og foranstaltninger fra indsatsplanlægningen skal indarbejdes i spildevandsplanen:
  1. BNBO28
   Det er indsatsplanens målsætning, at der ikke foregår grundvandstruende aktiviteter inden for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)
  2. Nedsivningsanlæg og spildevandsledninger
   Det er indsatsplanens målsætning, at
   • Nedsivning af spildevand ikke forurener grundvandet.
   • Nye kloakker og spildevandsledninger skal overholde afstandskrav til almene vandforsyningsboringer.
   • Der skal føres skærpet tilsyn med eksisterende kloakker og spildevandsledninger som ikke overholder afstandskravene til almene vandforsyningsboringer eller ligger i BNBO.
   • Hydrogeologiske forhold vurderes meget forsigtigt når der søges om nedsat afstandskrav fra nedsivningsanlæg til indvindingsboringer, særligt i indvindingsoplandet til almene vandforsyninger.

Specifikke indsatser for Sorø, Stenlille og Fjenneslev:

 1. Ejendomme som afleder spildevand til drænledning ved Bjernede Vandværks boring tilsluttes kloaksystemet (Brandsmarksvej 11-21).
 2. Spildevandsledninger i BNBO til Frederiksberg Vandværk, Dianalund Vandværk, Sorø Vand A/S og Stenlille Vandværk kontrolleres for utætheder og afhjælpe fundne utætheder.
 3. Revurdering af nedsivningsanlæg inden for BNBO og 300 meter fra almene vandforsyningsboringer.

 

28 Boringsnære beskyttelsesområder.

4.7

Natura 2000 handleplaner

I Sorø Kommune findes tre Natura 2000-områder, Store Åmose (område 156), Suså (område 163) og Sorø Sønderskov (område 160).

For hvert Natura 2000-område har staten udarbejdet en Natura 2000-plan, der blev vedtaget og offentliggjort i december 2011. Planerne beskriver de trusler, der er mod naturen i området og angiver indsatser til imødegåelse af truslerne.

Sorø Kommune har efterfølgende udarbejdet handleplaner for opfyldelse af Natura 2000 planerne. Der må ikke gennemføres foranstaltninger eller gives tilladelser eller dispensationer efter en lang række love, hvis det ansøgte tiltag kan forringe udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

Spildevandsplanen må således ikke lægge op til tiltag, der kan forringe naturtilstanden og dermed udpegningsgrundlaget i Natura 2000-områderne.

I Åmosen er den største trussel afvandingen sammen med kvælstofbelastning (fx via oversvømmelse med næringsrigt vand fra dræn og vandløb). Det forventes at regulering af tilførslen af næringsstoffer til søer og vandløb gennemføres via vandplanerne (som bl.a. udmøntes i spildevandsplanen) og vil begunstige forekomsten af stor vandsalamander, sumpvindelsnegl, pigsmerling og odder.

I Suså er største trussel næsringsstofbelastning i hele vandløbssystemet, bl.a. gennem afsætning af iltforbrugende bundslam. Det forventes, at regulering af tilførslen af næringsstoffer til søer og vandløb gennemføres via vandplanerne (som bl.a. udmøntes i spildevandsplanen), hvilket vil sikre vandløb gode fysiske forhold og kontinuitet. De større søer i området sikres god vandkvalitet med et varieret dyre- og planteliv.

I Sorø Sønderskov er der ikke udpeget spildevandsrelaterede indsatser. Her er Eremitbillen udpegningsgrundlag.

4.8

Rottehandlingsplan

Sorø Kommunes Rottehandleplan har til mål, at effektivisere og målrette forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter i Sorø Kommune.

Handleplanen har udpeget følgende indsatser, som er relateret til spildevand:

 • Udbedring af utætte og defekte kloakker, både i de offentlige kloakker, i samarbejde med Sorø Spildevand, og i private rør og ledninger.
 • Opsætning af rottespærrer og fælder i kloakkerne, som en aktiv del af bekæmpelsen af rotter i kloakken på steder hvor der er brug for en ekstra indsats.
 • Opsætning af rottespærrer, som en forebyggende indsats ved både kommunale og private institutioner som skoler, plejehjem og daginstitutioner.
 • Tilbud om opsætning af rottespærre ved byggemodning af private, regionale og statslige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler.
 • Opsætning af rottespærrer ved byggemodning af grunde til parcelhusområder, hvor kommunen er grundejer. Rottespærrerne opsættes på de kloakledninger, der fører ind til de pågældende områder.
4.9

Ekspropriation

Miljøbeskyttelsesloven rummer mulighed for, at kommunen i nødvendigt omfang kan træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, mens det af spildevandsbekendtgørelsen fremgår, at spildvandsplanen skal indeholde oplysninger om ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller pålægges servitut i forbindelse med projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen. Beslutning om ekspropriation træffes med hjemmel i Lov om Miljøbeskyttelse § 58 og eventuelle ekspropriationer vil blive gennemført efter Lov om Miljøbeskyttelse §§ 59-61.

Spildevandsplanen udgør det formelle plangrundlag for Sorø Spildevand A/S mulighed for ekspropriation eller indgåelse af aftaler på ekspropriationslignende vilkår til erhvervelse af arealer, der er nødvendige for, at realisere de planlagte tiltag jf. miljøbeskyttelseslovens § 58.

I forbindelse med gennemførelsen af spildevandsplanen vil det ofte være nødvendigt for Sorø Spildevand A/S at foretage ledningsarbejde på private grunde, og i den sammenhæng indgå aftaler med lodsejere. I den forbindelse udbetaler Sorø Spildevand A/S erstatning, f.eks. for tinglysning af ledningsservitutter, ejendomsforringelser, afgrødeerstatninger, strukturskade m.v.

Byrådet i Sorø Kommune har i maj 2018 truffet fornyet principbeslutning om ekspropriation, som giver Sorø Spildevand A/S mulighed for at indgå frivillige aftaler på ekspropriationslignende vilkår med lodsejere om erstatninger og arealerhvervelser. Disse aftaler er skattefrie for lodsejeren.

Sorø Kommune er som myndighed ikke en part i aftalerne og skal ikke godkende dem.

Hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, vil Sorø Spildevand A/S anmode Sorø Kommune om at gennemføre rettighedserhvervelsen via ekspropriation. Beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde. Der vil blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, såfremt dette viser sig nødvendigt.

Ejendomme der kan forvente at skulle afgive areal i forbindelse med gennemførsel af projekter i overensstemmelse med denne plan vil, om nødvendigt, indgå i senere tillæg til spildevandsplanen.

Tabel 9. Ejendomme der må påregne at skulle afgive areal til offentlige kloakanlæg/bassiner.

Matr. Nr.

Formål

Bemærkning

1 fp Pedersborg By, Pedersborg Regnvandsbassin

Der er disponeret over arealet i Lokalplan SK 2/B6

4.10

Miljøvurdering


Spildevandsplanen er omfattet af miljøvurderingsloven29 idet den er en plan indenfor vandforvaltning, der fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 og 2, og i øvrigt fastlægger retningslinjer for hele kommunen.

Miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 fastsætter, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af, om planen kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen skal forud for udarbejdelse af miljørapporten foretage en afgrænsning af rapportens indhold, som sendes i høring hos berørte myndigheder. Kommunen skal inddrage oplysningerne i bilag 4 og resultaterne af høringen efter § 32.

Sorø kommune har lavet en miljøvurdering af spildevandsplanen, som redegør for de miljømæssige konsekvenser af planen. Afgrænsningsrapporten var i høring hos relevante myndigheder og organisationer fra den 28. februar til 1. april 2019. Der indkom ikke bemærkninger til afgrænsningsrapporten i høringsperioden.

Forslaget til spildevandsplanen og miljøvurderingen har været offentliggjort i ti uger. I perioden havde borgere, myndigheder og interesseorganisationer mulighed for at komme med kommentarer og indsigelser. 

Miljøvurderingen kan ikke påklages til andre myndigheder jf. § 48 i Miljøvurderingsloven, da det er den lovgivning som spildevandsplanen udarbejdes på grundlag af, der finder anvendelse for påklage af miljøvurderingen. Dog er det så miljøvurderingslovens klageregler, der finder anvendelse.

iljøvurderingsloven giver alene mulighed for at klage over retlige forhold. Det er Miljø- og Fødevareklagenævnet, der behandler klager over afgørelser truffet i medfør af miljøvurderingsloven.

Afgrænsningsrapport, Miljørapporten samt afslutningsnotat ses i bilag 5. Indkomne svar og bemærkninger til spildevandsplanen og miljøvurderingen fremgår af Hvidbog til Spildevandsplan 2020.

 

 

29 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018

4.11

Økonomi

4.11.1

Spildevandsforsyningens økonomiske rammevilkår.

Sorø Spildevand A/S blev udskilt fra Sorø kommune i 2010 med baggrund i Vandsektorloven.

Forsyningsdirektoratet fastlægger årets tilladte indtægtsramme, hvor indtægten skal dække samtlige udgifter til drift og anlæg.

Indtægtsrammen reduceres fra år til år, med et effektiviseringskrav.

Indtægtsrammen kan dog ansøges forhøjet i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Hvis indtægten et år er større end den tilladte indtægtsramme, skal kommende års indtægter reduceres tilsvarende.

4.11.2

Finansiering

Sorø Spildevand A/S er en selvstændig momsregistreret forsyningsvirksomhed (datterselskab under Sorø Forsyning A/S), hvis udgifter og indtægter over en årrække skal være i balance.

Betalingsvedtægten fastsætter hvorledes spildevandsforsyningens indtægter (tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag) tilvejebringes.

Hvert år udarbejdes budget med tilhørende takstblad. Betalingsvedtægt, takstblad og årsregnskab kan ses på Sorø forsynings hjemmeside.

Se desuden afsnit 3.1.

4.12

Tidsplan

Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om forventet gennemførsel i de enkelte kloakeringsområder mv. og Kommunalbestyrelsen skal ajourføre planen for bortskaffelse af spildevand i kommunen, herunder ajourføre oplandsgrænser og oplysninger om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv., når der sker ændringer i forudsætningerne herfor30.

Denne plan er en rammeplan, der oplister samtlige kloakeringsprojekter, der ønskes udført i forhold til den eksisterende infrastruktur, optimering, klimatilpasning og logistik samt by tæthed.

Der tidsfastsættes indsatser til gennemførsel i 2020-23.

I 2020-2023 spildevandskloakeres Slaglille mens Munke Bjergby og Dybendal/Døjringe separatkloakeres. Separatkloakeringen af Bjernede, som blev vedtaget i Spildevandsplan 2016-19, færdiggøres i 2020.

Indsatsen over for ejendomme med direkte udledning i det åbne land fortsættes i 2020, men grundet mangel på ressourcer kan det ikke oplyses, hvornår indsatsen forventes at være tilendebragt.

Indsatsen over for forældede nedsivningsanlæg ventes at køre over en 10års periode i hele kommunen med opstart i 2020.

Påbegyndelse af projekter i indsatsområder vil blive vedtaget med et tillæg til spildevandsplanen.

Tidsperspektivet for gennemførsel af projekterne i indsatsområderne kan illustreres ved at fremskrive investeringsniveauet. Med det investeringsniveau der er fastsat i 2029 jf. tabel 1, antages det, at alle indsatsområder teoretisk kan være gennemført i 2071. Det er dog under forudsætning af, at investeringsniveauet er uændret efter 2029.

 

 

30 Jf. Spildevandsbekendtgørelsens § 5, stk. 1 nr. 11 og § 5, stk. 4.

5

BILAGSLISTE

Kontakt teknik-miljoe@soroe.dk for at få tilsendt pdf med fuld bilagsliste.