1

Forord

En kommune er til for dens borgere - ikke mindst de 0 til 29 årige, som denne politik retter sig mod.

Det er vigtigt for os som kommunalt fællesskab at have politisk fokus og sikre alle børn muligheden for en barndom i trivsel, hvor følelsen af succes og meningsfuldhed bæres med ind i uddannelses-, arbejds- og voksenlivet.

Fra sundhedsplejersken møder familien over daginstitutionen til barnet forlader folkeskolen, fra fodfæste i uddannelse og beskæftigelse til man selv stifter familie er også de kommunale tilbud forbundne kar. At være forbundne kar afspejles således også i denne sammenhængende børne- og ungepolitik, som er blevet til i samarbejde mellem Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

Grundlæggende beskriver en børne- og ungepolitik de helt overordnede linjer for, de mål og værdier som vi ønsker, skal være rammen for børn og unges opvækst i Sorø Kommune. Formålet med at beskrive en børne- og ungepolitik er at sikre, at vi hele tiden har den fornødne opmærksomhed på, hvordan vi understøtter og drager omsorg for, at alle børn og unge får mulighed for at bruge og udvikle deres potentiale.

Målet er, at flere unge er i stand til at håndtere og mestre de krav, som i dag møder de unge i forbindelse med tilegnelsen af en lang række kompetencer, som gør dem i stand til at begå sig i institutioner i skolen og senere hen i uddannelse og beskæftigelse, og at de dermed sikrer sig en aktiv plads i samfundslivet.

Målgruppen for børne- og ungepolitikken er blevet udvidet aldersmæssigt og en tidlig og helhedsorienteret  indsats er sat helt centralt.

Alle gode kræfter må spille sammen og skabe rum gennem en tværfaglig indsats med blik for at nytænke løsninger omkring den enkelte borger og dermed sikre at skridtet i den rigtige retning kommer lige der, hvor et barn eller en ung – og i nogle tilfælde en familie har brug for det.

Børne- og ungepolitikken skal være en målestok, som alle, der arbejder med eller har en tilknytning til børn og unge i Sorø Kommune, kan måle egen indsats i forhold til. Således sikrer vi, at den tilgang vi har til børn og unge lever op til de intentioner, tanker og værdier, som politikken er rundet af.

Tag godt imod den – og ikke mindst tag den til jer.

Med venlige hilsner

Rolf Clausen
Formand for Børn og Undervisningsudvalget

Anne Madsen
Formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget

2

Indledning

Den formelle ramme for udarbejdelsen af en sammenhængende børne- og ungepolitik er Lov om social service. Derudover er der andre forhold og formål, som gør børne- og ungepolitikken aktuel og betydningsfuld for Sorø Kommune.

 

Fremtiden byder på væsentlige økonomiske udfordringer for Sorø Kommune inden for hele velfærdsområdet, herunder også inden for børne- og ungeområdet. Det betyder, at den ønskede udvikling skal skabes inden for det eksisterende økonomiske råderum. De udfordringer, som vi står overfor, kan bedst matches, hvis vi som kommune tør udfordre os selv og sætte høje mål. Hvis vi tør satse på viden, erfaringer og nytænkning i en kombination. Hvis vi tør dyrke de gode resultater og dele dem med hinanden. Hvis vi med vores mål for øje tør eksperimentere med vores måder at organisere os på – så- vel lokalt som centralt.

 

Sorø Kommune skal forene de økonomiske udfordringer med de overordnede målsætninger. Derfor har den sammenhængende børne- og ungepolitik betydning som en dynamisk politik. En politik, som agerer ledestjerne for praksis, indsatser og udvikling. En politik, der giver retning i form af de mål, rammer og indsatser, som vi skal udvikle og kvalitetssikre inden for og med. En politik, der skal medvirke til at sikre og fastholde kvalitet i kommunens tilbud, og samtidig skal have fokus på begreber som kerneydelse, effektivitet, budgetplaner, innovation, effekt og evaluering.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik fortæller borgere og ansatte om:

 • At være barn og ung i Sorø
 • Den måde vi møder børn og unge og deres familier på.
 • Det vi gensidigt kan forvente af hinanden.

Sorø Kommune har cirka 29.330 borgere i 2015.
Heraf er cirka 9.550 børn og unge 0-29 år.

Ifølge Lov om social service skal kommunalbestyrelsen ”udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitik skal udformes skriftligt, vedtages af kommunal- bestyrelsen og offentliggøres. Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet”.

LBK nr 573 af 24/06/2015, § 19, stk. 2 og stk. 3

3

Formål

Formålet med den sammenhængende børne- og ungepolitik er at sikre helhed og sammenhængskraft i form af et stærkt og fælles afsæt for hele børne- og ungeområdet i Sorø Kommune. 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik: 

 • Udgør det centrale omdrejningspunkt i det daglige arbejde og giver et fælles sprog og en fælles forståelse blandt kommunens ansatte omkring indsatser og praksis.
 • Markerer, at vi alle er en del af den samme helhed.
 • Forpligter alle til at arbejde i samme retning og med samme mål for øje. 

Det stærke og fælles afsæt skal sikres på tværs i organisationen. Det vil sige imellem politikerne, administrationen og kommunens institutioner, på tværs i administrationen og på tværs af såvel de almene som de særlige tilbud, som børn og unge deltager i. 

Det stærke og fælles afsæt og den fælles forpligtelse øger kvalitet og systematik, samt synlighed og gennemsigtighed i den kommunale indsats på børne- og ungeområdet. Den kommunale indsats bygger på samarbejde med børn og unge og deres forældre og hviler helt grundlæggende på, at forældrene har hovedansvaret for deres barns trivsel, opdragelse og udvikling.

Målgruppe

Den sammenhængende børne- og ungepolitik definerer og beskriver de overordnede rammer for Sorø Kommunes samlede indsats på børne- og ungeområdet. Den omhandler alle kommunens børn og unge fra 0 til 29 år, samt efterværn for unge op til 23 år. 

Den sammenhængende børne- og ungepolitik er skrevet til alle børn og unge og familier i Sorø Kommune samt kommunens ansatte indenfor området.

4

Børne- og familiesyn

Børne- og familiesynet udgør de grundlæggende værdier på børne- og ungeområdet og skaber et fælles udgangspunkt og en fælles retning i den samlede indsats, som alle ansatte i kommunen skal arbejde efter.

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Både når det gælder trivsel og sundhed, udvikling af kompetencer og dannelse af relationer.

 • Udgangspunktet er derfor altid at styrke alle aspekter af barnets og den unges liv ud fra den enkeltes tarv.

Hvert enkelt barn og ung er unik

Børn og unge udvikler sig forskelligt, ser forskelligt på verdenen, har forskellige behov og vilkår og skaber dermed en mangfoldighed. 

 • Udgangspunktet er derfor den enkeltes forudsætninger og livssituation. 

Hvert enkelt barn og ung har potentialer og ressourcer

Alle børn og unge og deres familier har potentialer og ressourcer, som skal understøttes. 

 • Udgangspunktet er derfor, at vi har positive forventninger til hinanden, og at vi ser muligheder fremadrettet ud fra den aktuelle situation.
5

Mål

Det er Sorø Kommunes overordnede mål, at hvert enkelt barn og ung efter bedste evne bliver i stand til at tage vare på sit eget liv som voksen. Målene med den sammenhængende børne- og ungepolitik er derfor at sikre alle børn og unge:

 • En god og tryg opvækst
 • Lyst til læring samt glæde ved og mod på livet
 • En plads i fællesskabet
 • Lige muligheder for uddannelse, arbejde og familieliv

Målene skal opnås ved at sikre og prioritere det almene arbejde på børne- og ungeområdet højt, kombineret med en tidlig og målrettet, tværgående og tværfaglig indsats i kommunens samlede organisation.

6

At være barn og ung i Sorø Kommune

I Sorø Kommune er børne- og familiesynet og de beskrevne mål det grundlag, som alle børn og unge vokser op med og udvikler sig ud fra. Grundlaget rummer forskellige aspekter, som kommunen med sin alsidige vifte af almene til- bud og særlige indsatser spiller sammen med familien om.

Udgangspunktet for at være barn og ung i Sorø Kommune er individets udvikling inden for fællesskabet. De ansvarlige for dette er forældre, netværk og fagprofessionelle – det vil sige alle omkring barnet og den unge.

Individets udvikling inden for fællesskabet

Aktive og sunde børn og unge har de bed- ste udviklingsbetingelser. Sorø Kommune vil derfor arbejde for at skabe levevilkår for børn og unge, så de får mulighed for at udvikle en sund, aktiv og alsidig livsstil. Vi skal sætte fokus på og understøtte sundhedsfremme i form af sunde livsvaner. Sundhed betragtes som både de fysiske, de psykiske og de sociale elementer af en sund tilværelse og en helstøbt identitet. Forældre og alle omkring barnet og den unge skal inspirere til og delagtiggøre børn og unge i at bruge sig selv og bruge den natur og kultur, der omgiver os. Vi skal skabe rammer og vilkår, så alle børn og unge tilbydes en aktiv og meningsfuld fritid med sammenhæng og høj kvalitet.

Alle børn og unge skal hver især rustes til den tilværelse, der venter forude. De skal have muligheder for at udvikle og udfolde sig på deres egne betingelser. Deres fantasi, nysgerrighed og kreativitet skal udfordres. Vi skal skabe egnede rammer og udfoldelsesmuligheder og inspirere til at gribe mulighederne og til at turde. Vi skal fremme børn og unges vilje, mod og individuelle styrker. Vi skal give dem lyst til at udforske verden. Vi skal finde individuelle løsninger, som er vejen til lige muligheder, når udgangspunktet for børne- og ungepolitikken er, at børn og unge har forskellige forudsætninger og vilkår.

Børn og unge udvikler sig i samspil med deres omgivelser og via de fællesskaber, som de indgår i. De skal udvikle en tro på eget og andres værd. De skal danne relationer og gøre sig egne erfaringer i fællesskabet, komme til deres egne erkendelser og derigennem udvikle deres verdensbilleder. Vi skal inspirere til og styrke børn og unges respekt, tolerance og anerkendelse af hinandens positioner.

Vi skal medvirke til dannelse af nye samfundsborgere ved at bibringe børn og unge viden om ansvar, rettigheder og demokrati og inspirere til stillingtagen og deltagelse. Børn og unge skal indgå som aktive medspillere i samspil med civilsamfundet i sin helhed.

Det er helt centralt, at alle omkring barnet og den unge er fokuseret på vigtigheden af, at de hver især får den nødvendige støtte og dermed kommer godt på vej videre mod gennemførelse af en uddannelse og dermed skabe de bedste forudsætninger for at kunne tage vare på eget liv.

Rammer for individ og fællesskab

For at indfri målene og fokusere både på individ og på fællesskab er det afgørende, at ovennævnte aspekter omkring individets udvikling integreres i alle Sorø Kommunes tilbud til børn og unge. Formålet hermed er at skabe et varieret pædagogisk tilbud med arbejdsmetoder og udtryksformer, der tilgodeser fællesskabet, mangfoldigheden og en alsidig udvikling af kommunens børn og unge.

I tilrettelæggelsen og udførelsen af den daglige praksis skal inddrages, hvordan de fysiske rammer både inde og ude vedligeholdes og udvikles til at være optimale, fleksible og differentierede for at skabe de bedst mulige udfoldelses- og tilegnelsesmuligheder. Vi skal desuden til stadighed holde fokus på de teknologiske muligheder, som fremtiden bringer. Herunder anvendelsen af nye kommunikationsformer og anvendelse af teknologi og it i alle læringsmiljøer for børn og unge i kommunen.

Der skal være fokus på alle overgangene mellem de forskellige institutioner (dagtilbud og skoler), ungdomsuddannelserne, forvaltningsenheder (konsulenter, mentorer, SSP, rådgivere, kuratorer), frivillige aktører, uddannelses- og ungevejledningen mv., så børn og unge ikke ”tabes” undervejs, men løbende opnår de fornødne kompetencer og forudsætninger i forhold til at kunne gennemføre en uddannelse.

7

Den måde vi møder børn og unge og deres familier på

Grundlaget for den måde vi møder børn og unge og deres familier på er Sorø Kommunes værdier: 

 • Troværdighed
 • Engagement og arbejdsglæde
 • Åbenhed, dialog og anerkendelse

På børne- og ungeområdet betyder det, at ansatte skal være fagligt kompetente, omsorgsfulde og nærværende voksne, der rummer alle børn og unge og ser deres kompetencer og potentialer.

Vi er her for børnenes og de unges skyld og arbejder sammen for den samme sag.

Vi reflekterer over egen og hinandens praksis og bygger videre på vores viden om god praksis.

Derudover er der tre grundlæggende principper i den måde, som vi møder børn og unge på.

Princip 1      Helhed

Princip 2      Forebyggelse, tidlig indsats og mindsteindgreb

Princip 3      Inklusion og nærhed

 

Princip 1: Helhed

Grundlaget for arbejdet med børn og unge i Sorø Kommune er en helhedstankegang. Det sammenhængende, helhedsorienterede samarbejde handler om fælles ansvar og fælles løsninger.

Arbejdet styrkes organisatorisk ved at skabe sammenhæng og koordinering på flere niveauer:

 • på tværs af det politiske, det administrative og det decentrale niveau (kommunens institutioner),
 • på tværs af det administrative niveau,
 • på tværs af det decentrale niveau, fx sundhedspleje, dag-, skole- og fritidstilbud, beskæftigelse og ungdomsuddannelse,
 • på tværs af de almene tilbud og de særlige indsats- og foranstaltningsområder og
 • på tværs af Sorø Kommune, den frivillige sektor og øvrige

Således er der for det enkelte barn og ung helhed og sammenhæng i forhold til både de almene tilbud og i forhold til de særlige indsatser, som kommunen og udbydere af ungdoms- og erhvervsrettede uddannelser tilbyder. 

Det gøres blandt andet ved:

 • At vi har fokus på gode overgange. Det vil sige brobygning mellem barnets hjem og institutionsforløb og overgangen mellem dagtilbud og skole og til fritid og ungdomsuddannelser.
 • At vi har fokus på kontinuitet og stabilitet.
 • At vi vil arbejde for et konstruktivt samarbejde mellem de kommunale fritids- og ungdomstilbud og de frivillige foreninger, organisationer og øvrige partnerskaber.
 • At vi sikrer et samarbejde med ungdomsuddannelserne og udvikler samarbejdet med lokalsamfundet og det lokale erhvervsliv.

Når der i kommunen træffes beslutninger vedrørende børn og unge med behov for særlig støtte, er det væsentligt, at der udarbejdes konkrete, relevante og realistiske målsætninger. Helhedsperspektivet sikrer, at barnet og den unge får den bedst mulige opvækst og voksenliv med udgangspunkt i familiens samlede ressourcer kombineret med de faglige, personalemæssige og økonomiske støttemuligheder, som kommunen kan tilbyde.

Det gøres blandt andet ved:

 • At der arbejdes helhedsorienteret og langsigtet, når der tages beslutninger omkring et barn og ung med særlige behov.
 • At der sikres en høj grad af koordination gennem formaliserede tværfaglige teams.
 • At den, der undersøger barnets eller den unges forhold, er opmærksom på, om der er søskende, der tillige har et særligt behov for hjælp eller støtte.
 • At organisationen er forpligtet til at samarbejde omkring konkrete tiltag i forhold til det enkelte barn og ung og dets familie.
 • At fokusere på den enkeltes muligheder og ressourcer og motivere og inddrage den unge i forhold til egne mål og strategier.
 • At der er udarbejdet en handleguide, der beskriver kommunens netværksarbejde, således at alle medarbejdere til enhver tid ved, hvornår man er forpligtet til at involvere andre faggrupper i egen sagsbehandling, og hvornår man modsat er forpligtet til at stille sin viden til rådighed for andres sagsbehandling.
 • At den unge følges tæt af nøglepersoner og det øvrige netværk omkring den unge, så den unge ikke ender i passiv forsørgelse. Dette skal kendetegne hverdagen og et fælles værdigrundlag, der er essentielt for udviklingen af et positivt lærings– og udviklingsmiljø for alle børn og unge.

 

Princip 2: Forebyggelse, tidlig indsats og mindsteindgreb

Vi har et særligt ansvar over for børn og unge med særlige behov. Her er det forebyggende arbejde centralt. Forebyggelse betyder, at vi er opmærksomme på og handler på, når børn og unge er i en risikogruppe og/eller viser de første tegn på mistrivsel og særlige behov. En tidlig, målrettet og effektiv indsats er nødvendig for at kunne iværksætte den mindst indgribende handling (defineret som mindsteindgreb). For alle parter er det vigtigt at sikre, at der bliver sat tidligt ind for at undgå, at der efterfølgende bliver behov for en mere akut og intensiv indsats.

Børn og unges særlige behov kan både være midlertidige og mere længerevarende. Ved begge typer behov er det vigtigt at sikre mindsteindgreb og rummelighed inden for det almene tilbudsområde. Dette betoner igen vigtigheden af et stærkt, åbent og fleksibelt samspil mellem den almene, den forebyggende og den særlige indsats. Ved en tidlig indsats er det væsentligt, at den tværfaglige indsats i form af råd og vejledning og en relevant og effektiv støtte tilbydes så tidligt i forløbet, at det af familien opleves som et tilbud om hjælp. Dermed sikres mindsteindgrebet, og den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel understøttes bedst muligt.

Det gøres blandt andet ved:

 • At dag-, skole-, fritids- og klubtilbud, samt ungdomsskoler, sundhedsplejen, tandplejen og SSP fl. arbejder med særligt fokus på forebyggelse og sundhedsfremme overfor børn og unge med særlige behov. 
 • At kommunen har et tilbud om tidlig indsats allerede under graviditeten, og at ansatte har særlig opmærksomhed på den tidlige forældre-barn relation. 
 • At der i forhold til sårbare grupper er et tæt netværkssamarbejde så tidligt som muligt. 
 • At alle ansatte i Sorø Kommune er forpligtet til at følge retningslinjerne omkring underretningspligten. 
 • At alle ansatte i Sorø Kommune er med til at yde en særlig indsats.

 

Princip 3: Inklusion og nærhed

Børn og unge med behov for særlig støtte skal som udgangspunkt have et tilbud i kommunen. Dette vil sikre tilknytning til de fællesskaber, som barnet og den unge i forvejen indgår i, hvilket kan skabe tryghed og en oplevelse af sammenhæng. Der kan være tilfælde, hvor et tilbud uden for kommunen vil være den bedste og mest hensigtsmæssige løsning set ud fra et helhedsperspektiv.

I Sorø Kommune er det et overordnet princip, at børn og unge så vidt muligt indgår i de almene dag-, skole- og fritidstilbud. Der fokuseres på inklusion af den enkelte, idet det afgørende er, at der ikke sker en uhensigtsmæssig udstødelse.

Inklusion er defineret som det at være en del af et fællesskab, som man er accepteret og anerkendt i, og hvor man udvikler sig i overensstemmelse med sine potentialer. Der er fokus på relationen mellem barnet og fællesska- bet og på de voksnes faglige selvforståelse og konkrete praksis. 

Det er hensigten, at alle børn og unge indgår i pædagogiske (lærings)miljøer med mål, der er tilpasset den individuelle udvikling og behov. Inklusion forudsætter således tilpasninger inden for fællesskabet, hvor såvel det enkelte barns og de øvrige børns behov forsøges tilgodeset. Det er inden for fællesskabet, at forandringer kan ske. Så inklusion bliver til virkelighed, og alles deltagelse bliver mulig og meningsfuld såvel fysisk, som fagligt og socialt.

Det gøres blandt andet ved:

 • At nærhedsprincippet er udgangspunktet for arbejdet med børn og unge i Sorø Kommune. Barnet skal så vidt det er muligt have et tilbud i nærmiljøet eller inden for kommunen.
 • At alle dag-, skole- og fritidstilbud i Sorø Kommune i deres målsætninger og pædagogiske planer har en beskrivelse af, hvordan de arbejder med inklusion af børn og unge med særlige behov.
 • At alle dag-, skole- og fritidstilbud sørger for at uddanne medarbejdere med specifikke faglige kvalifikationer i forhold til inklusion af børn og unge med særlige behov.
 • At alle enheder arbejder bevidst med organisering og tilrettelæggelse af rammer i forhold til at rumme børn med særlige behov - såvel sårbare børn som særligt ressourcestærke børn.
 • At alle enheder skal sikre, at der løbende er fokus på og evaluering af inklusion i forhold til det enkelte barn og ung.
 • At der arbejdes for en øget decentralisering, hvor kommunens fagpersoner bringes tættere på hinanden og på de steder, hvor børnene og de unge er.
 • At gå nye veje for at målrette indsatsen i forhold til børn og unge med fokus på faglige, personlige og sociale kompetencer, så de er forberedt på de krav, der stilles.
8

Det vi gensidigt kan forvente af hinanden

I Sorø Kommune har vi en involverende tilgang i arbejdet med børn og unge. Der er fokus på de muligheder og løsninger, der skabes i samarbejde og dialog, og dermed inddragelse af såvel barnet og den unge samt forældre og netværk.

Dels skal børn og unge have mulighed for at spille en ansvarlig og medskabende rolle i deres eget liv. Dels vægter Sorø Kommune medinddragelse af forældrene. Forældrene er dem, der kender barnet/den unge bedst, og har hovedansvaret for dets trivsel, opdragelse og udvikling. Langt de fleste forældre kan og vil tage dette hovedansvar.

En forudsætning for at støtte barnet og den unge i sin udvikling er et tæt samarbejde med forældrene i respekt for familiernes forskelligheder. Vi vil støtte børn og forældre ud fra de forudsætninger, som de hver især har, og med en åben tilgang til at finde fælles løsningsmuligheder.

Forældres indflydelse via bestyrelses- og forældrerådsarbejde er et væsentligt element i fastlæggelsen af de lokale mål og rammer og tilrettelæggelsen af dagligdagen i et tæt samarbejde med personale og ledelse. Vi forventer derfor, at forældre skal være aktive medspillere i et ligeværdigt samarbejde omkring barnet og den unge. Et samarbejde, der bygger på dialog, gensidig respekt og anerkendelse.

Forventningerne indfries ved:

 • At der i alle kommunens dag-, skole- og fritidstilbud sættes fokus på børnenes og de unges inddragelse og medindflydelse på et alders- og udviklingsmæssigt relevant niveau.
 • At der udarbejdes klare mål og handleplaner for arbejdet børn og unge med særlige behov, hvoraf en tydelig ansvarsfordeling fremgår.
 • At barnet og den unge, som har brug for en særlig indsats, inddrages relevant og rettidigt.
 • At forældre til barnet/den unge inddrages fra begyndelsen og systematisk. Således at forældrenes ressourcer og perspektiver medtænkes som en del af problemløsningen i respekt for familiens synspunkter og egne initiativer.
 • At forældrenes ansvar og forpligtelser i relationen til barnet/den unge fastholdes i hele forløbet.
 • At netværket omkring barnet/den unge medtænkes som en del af en individuel løsning.
 • At den tidlige og systematiske indsats og vejledning fra de helt unge år vil medvirke til, at børn og unge holdes på rette spor og fortløbende oplever succes i forhold til egen udvikling, skolegang og sidenhed ungdomsuddannelse og beskæftigelse.

Endvidere skal der løbende være fokus på ansvarsfordelingen i opgaveløsningen. Organisatorisk er rolle- og ansvarsfordelingen beskrevet i Handleguide for ansatte i Sorø Kommune. Det er den enkelte leders ansvar at sikre, at egne ansatte, der via deres arbejde har kontakt til børn og unge, kender og følger retningslinjerne i Handleguiden.

9

Finansiering

Sorø Kommune vil til stadighed arbejde på at sikre de bedst mulige rammevilkår for det samlede børne- og ungeområde. Kommunen vil løbende arbejde fokuseret på at optimere driften og prioritere anvendelsen af de givne ressourcer effektivt, målrettet og bedst muligt. Sorø Kommune ønsker målrettet at styrke og fokusere på den tidlige indsats og det almene og forebyggende arbejde. Hensigten er, at både det individuelle hensyn til det enkelte barn/ung og hensynet til fællesskabet, helheden og den samlede gruppe af børn og unge prioriteres ligeværdigt.

Opgaveløsningen skal tage udgangspunkt i et tværfagligt og effektivt samarbejde. Finansiering og tilrettelæggelse af de enkelte tilbud skal i højere grad tage udgangspunkt i Sorø Kommunes samlede ressourcer, både personalemæssige, faglige og økonomiske. Det økonomiske helhedsperspektiv går hånd i hånd med den helhedsorienterede tilgang til at alle ansatte i Sorø Kommune arbejder for den samme helhed.

Det gøres blandt andet ved:

 • At der arbejdes med mål- og rammestyring indenfor hele børne- og ungeområdet, herunder en tværgående koordinering og et fælles råderum. Det fælles råderum skal forstås på tre indbyrdes sammenhængende niveauer – hhv. kommunalt, lokalt (i distriktet) og pr. institution.
 • At der fokuseres på nytænkning. Traditionelle løsninger skal ikke altid anvendes. I visse situationer skal der satses såvel fagligt som økonomisk, også selv om resultaterne først kan ses på lang sigt.
 • At der arbejdes med udlægning af økonomiske ressourcer til de lokale distrikter for at sikre optimal, koordineret og målrettet anvendelse af ressourcerne.
 • At der arbejdes for at styrke ressourcefordelingen til de almene tilbud i forhold til de særlige tilbud og indsatser.

Sorø Kommune tager udgangspunkt i en decentralisering i form af, at mest muligt ansvar er udlagt til den enkelte enhed for at understøtte og sikre, at økonomi, kompetence og ansvar følges ad. Det er den enkelte leders pligt og ret at tage initiativ, træffe beslutninger og handle.

Det økonomiske helhedsperspektiv går hånd i hånd med den helhedsorienterede tilgang til, at alle ansatte i Sorø Kommune arbejder for den samme helhed.

10

Kvalitetssikring og evaluering

Den ønskede helhed og kvalitet på børne- og ungeområdet forudsætter et tæt samarbejde på alle niveauer og kan kun sikres ved løbende at forholde sig kritisk til, hvorvidt indsatserne lever op til målene.

Sorø Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik vil blive fulgt løbende. Både for at sikre sammenhængen mellem den overord- nede politik og den daglige praksis og for at sikre, at indsatserne lever op til målsætningerne. Der skal følges løbende op såvel i administrationen som decentralt i kommunens institutioner. Dette vil både blive iværksat i regi af den sammenhængende børne- og ungepolitik og gennem allerede eksisterende kvalitets- og evalueringsafrapporteringer inden for den enkelte sektor.

11Tillæg til den sammenhængende børne- og ungepolitik

SAMMENHÆNGENDE INDSATS OVER FOR UNGDOMSKRIMINALITET

Formål

I Sorø Kommune har vi fokus på barnet og den unges udviklingsmuligheder og inddragelse af alle de voksne omkring den unge, der kan hjælpe den unge i sin udvikling. Især er samarbejdet med forældrene vigtigt.

Sorø Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge) udarbejde en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet. Planen beskriver, hvordan Sorø Kommune har tilrettelagt arbejdet med at begrænse ungdomskriminaliteten i kommunen og yde en tidlig og forebyggende indsats. Undersøgelser viser, at unge mellem 15 og 24 år er tre gange så hyppigt repræsenteret i det strafretlige system som i hele befolkningen samt at mere end 60 % af alle børn og unge begår ulovligheder eller noget kriminelt, inden de fylder 18 år. Dette viser, hvor vigtigt det er at have fokus på netop ungdomskriminalitet. Forældre, lærere, pædagoger og ledere i vores foreninger har et særligt ansvar for, at børn og unge har det godt. Kriminalitet, misbrug og anden uhensigtsmæssig adfærd er symptomer på manglende trivsel. I det forebyggende arbejde skal vi se på årsagerne til, at børn og unge ikke trives. 

Respekt og gensidig tolerance er vigtige egenskaber, der sammen med viden og oplysning, øger unges dømmekraft og højner deres selvfølelse.

Lovgrundlag

Det juridiske grundlag for arbejdet med ungdomskriminalitet er beskrevet i følgende lovsamlinger: Serviceloven, § 52, § 54 a, § 57, Retsplejeloven, § 114 og § 115, Person- dataloven, § 5, § 6, § 7, § 8, § 11, § 38 og § 40, Folkeskoleloven og Dagtilbudsloven.

Målgruppen

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet retter sig gennem den generelle indsats og det forebyggende arbejde til alle børn og unge i kommunen. Derudover retter de foregribende og indgribende indsatser sig imod børn og unge i kommunen, som er i det kriminelle miljø, har en uroskabende eller voldelig adfærd eller som er kendetegnet ved gentagen og alvorlig kriminalitet.

Forebyggende indsats defineres i forhold til ungdomskriminalitet, som forebyggende tiltag, der generelt er rettet mod at hindre en uønsket tilstand, hændelse eller problem. Der er mange eksempler på, at den tidlige kriminalitetsforebyggende indsats har særlig stor betydning i forhold til at begrænse ungdomskriminalitet.

Med en plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet er det Sorø Kommunes ønske at styrke samarbejdet, at sikre en øget koordination, at tydeliggøre ansvarsfordelingen og at sikre, at der bliver reageret hurtigere, når børn og unge bliver kriminalitetstruede.

Selve indsatsen

Kriminalitetsforebyggelse af unge er opdelt i 3 områder: En generel, en specifik og en individorienteret forebyggelse.

Sorø Kommune skal fremme de unges trivsel og forebygge uhensigtsmæssig adfærd, herunder opbygge, anvende og vedligeholde den unges lokale netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag. Det er vigtigt, at forældrene inddrages i forebyggelsen omkring det enkelte barn. Fagcenter Børn og Familier og SSP funktionen er kommunens tværgående koordinatorer for forebyggelsesarbejdet.

Tanken er, at de folk, der deltager i forebyggelsesarbejdet, skal være i stand til at bære børnene og de unge ”på tværs” af de forskel lige institutioner og tilbud, der er i kommunen. Det handler grundlæggende om at være tæt på kommunens børn og unge og ikke mindst at være i stand til at handle hurtigt.

Forebyggelsen sker ved,

 • at kommunens medarbejdere søger at opfange faresignaler og udviklingstendenser i ungdomsgrupperne
 • at kommunens medarbejdere får informationer fra eksterne samarbejdspartnere eller borgere om unges problemer 
 • at kommunens medarbejdere opfanger faresignaler i børn og unges levevilkår tidligt nok til, at der kan gøres en indsats 
 • at kommunens medarbejdere afklarer, hvilke forebyggelsesmuligheder der er Det kan være fagligt i de enkelte områder: Skolen, socialvæsenet, politiet, institutionerne, boligområdet, fritidsområdet og det kulturelle område. 

Forebyggelsen sker endvidere gennem samarbejdet mellem politi, sociale myndigheder, skoler og forældre ved at forsøge at hindre unges og grupper af unges uhensigtsmæssige sociale adfærd, herunder kriminelle adfærd, i at opstå og udvikle sig.

 

Den generelle indsats

Den generelle indsats skal forhindre, at unge begår kriminalitet. En generel indsats er målrettet alle børn og unge gennem oplysning eller undervisning. Årsagerne til kriminalitet er komplekse. Derfor er det en nødvendig forudsætning for en effektiv forebyggelse af kriminalitet, at der sker et tæt samarbejde mellem offentlige, private og frivillige aktører i kommunen.

Sorø Kommune deltager i Kredsrådet, som er et samarbejdsorgan, der oprettes af alle politikredse i Danmark. Kredsrådet formulerer strategiske mål og retningslinjer for indsatsområder, som involverer flere myndigheder i de enkelte politikredse. Kredsrådets medlemmer består af den øverste ledelse i politikredsen samt borgmestre og kommunaldirektører fra kommunerne i politikredsen. Kredsrådets beslutninger føres ud i livet i lokalrådene.

Formålet med Lokalrådet er, at de overordnede mål med hensyn til både konkret kriminalitetsbekæmpelse og den kriminalpræventive indsats udmøntes lokalt. Lokalrådets medlemmer er repræsentanter for henholdsvis politiet og Sorø Kommune.

Den specifikke gruppeorienterede indsats

Formålet med den specifikke indsats er at gribe ind overfor grupper af udsatte børn og unge, hvor der kan konstateres begyndende kriminalitet. Indsatsen skal hjælpe disse børn og unge ud af kriminaliteten. SSP funktionen arbejder specifikt med grupper af unge i de forskellige lokalområder i kommunen.

Indsatsen skal være helhedsorienteret for at sikre størst mulig grad af fysisk, psykisk og social trivsel samt at koordinere et samarbejde, der hindrer, at børn og unge kommer ud i kriminel adfærd eller misbrug af rusmidler.

SSP funktionen skal identificere de udsatte unge, skabe kontakt mellem udsatte unge og systemet, være synlige i gadebilledet og være en hjælpende hånd i det offentlige rum. SSP funktionen foretager en konkret indsats i forhold til lokalområders grupper eller enkelte unge, hvor der er identificeret et behov for støtte. Ungdoms- og juniorklubberne arbejder også med forebyggelse i deres lokalområder.

Den individorienterede indsats

Sorø Kommune (Fagcenter Børn og Familier og SSP) yder støtte til konkrete unge, der er i fare for at begå kriminalitet og unge, der allerede har begået kriminalitet. Den individorienterede indsats skal støtte den enkelte unge til et liv uden kriminalitet.

Indsatsen omfatter samtaler med unge første gang de har begået kriminalitet. Samtalen tilbydes lige så snart Sorø Kommune modtager en henvendelse fra politiet om, at en ung er sigtet for forhold efter enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Såfremt den unge begår kriminalitet flere gange, vurderer Sorø Kommune, om den unge og dennes forældre tilbydes en ny samtale, eller om der skal iværksættes yderligere tiltag.