1Miljøvurdering af Sorø Kommunes Spildevandsplan 2020

Sammenfattende redegørelse

Ifølge § 13 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1, skal Kommunen, ved den endelige godkendelse af spildevandsplanen, inddrage miljørapporten og resultaterne af offentlighedsfasen efter § 32.

§ 13, stk. 2 fastsætter, at Kommunen skal udarbejde en sammenfattende redegørelse for,

  1. hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
  2. hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
  3. hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og 
  4. hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller programmet.

Miljøvurderingen er udarbejdet i henhold til § 8, stk. 1 i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Forud for miljørapporten er der udarbejdet en afgrænsningsrapport, på baggrund af bilag 4, jf. § 11 i miljøvurderingsloven.

Afgrænsningsrapporten var i høring jf. § 32, stk. 1 nr. 2 hos berørte myndigheder udpeget jf. § 31, jf. § 5, nr. 2 i miljøvurderingsloven.

Udvalgte interesseorganisationer jf. § 5, nr. 1 blev desuden hørt. Der indkom ikke bemærkninger til afgrænsningsrapporten under offentlighedsfasen efter § 32. Miljørapporten er udarbejdet med baggrund i § 12 og bilag 4 i miljøvurderingsloven. Forslag til Spildevandsplan 2020 var sammen med miljørapporten i offentlig høring i perioden 1. august-10. oktober 2019 jf. § 32, stk. 1 nr. 3 i miljøvurderingsloven. Høringsparterne fra § 32 høringen, afgrænset jf. § 5, nr. 1 og 2, blev desuden direkte orienteret om den offentlige høring af forslag til spildevandsplanen.

 

1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018

2

Ad 1. Integrering af miljøhensyn

Spildevanden har til formål at bidrage til realiseringen af nationale målsætninger for vandmiljøets tilstand.


Dette sker dels ved en prioritering af en indsats rettet mod kloakerede områder og mod områder i det åbne land uden offentlig kloak.

Nærværende spildevandsplan er udarbejdet under hensyn til Sorø Forsynings investerings- og udførelsesformåen, så miljøhensynene er i sidste ende underlagt de begrænsninger der er fra statens side, og som Sorø Forsyning er underlagt.

Miljørapporten er gennemført sideløbende med udarbejdelse af planforslaget. Udarbejdelsen af miljørapporten parallelt med planforslaget har efter kommunens vurdering medvirket til, at relevante problemstillinger er blevet identificeret og afklaret tidligt.

De væsentligste indvirkninger på miljøet, der er identificeret i forhold til de inddragede miljøfaktorer er overordnet set:

  1. Nedsættelse af den spildevandsrelaterede påvirkning af vandløb og omgivelser.
  2. Forbedret vandmiljøet gennem forbedret spildevandsrensning.
  3. Ændret udledningsmønster for vandmængder og miljøfremmede stoffer fra renseanlæg.

Indvirkningen på miljøet vedr. a. og b. vurderes at være positiv.

Vedr. pkt. c. henvises der til kommunens bemærkninger til høringssvar nr. 1 i Hvidbog til Spildevandsplan 2020.

Det skal bemærkes generelt, at en konkret arealmæssig påvirkning først kan vurderes i forbindelse med VVM af de efterfølgende initiativer og projekter.

3

Ad 2. Hvordan miljørapport og udtalelser fra offentlighedsfasen er taget i betragtning

Der er indkommet fire høringssvar i offentlighedsfasen for forslag til Spildevandsplan 2020 og den medhørende miljøvurdering. Disse er behandlet i Hvidbog til Spildevandsplan 2020. Der henvises hertil.

Det vurderes ikke at de indkomne høringssvar er af en sådan karakter, at der er behov for at ændre miljøvurderingen.

4

Ad 3. Alternativer

Spildevandsplanen udarbejdes og revideres jf. miljøbeskyttelsesloven og derfor er det naturlige alternativ til 0-alternativet. Planen er udarbejdet under hensyntagen til formålet med spildevandsplanlægningen, tidligere vedtagen struktur for de offentlige renseanlæg, miljøet, realisme i forhold til økonomisk formåen og tidligere erfaringer. Planen vurderes derfor at være det bedste alternativ til 0-alternativet.

Den eksisterende spildevandsplan 2016-19 repræsenterer 0-alternativet. 0-alternativet svarer til den udvikling, der vil ske hvis spildevandsplan 2020 ikke gennemføres, og der således ikke gives mulighed for videreudvikling og vedtagelse af nye projekter. 0-alterantivet betyder ikke bibeholdelse af status quo, men en fremskrivning af den udvikling som må forventes at ske uden den foreliggende plan. Der har ikke været andre alternativer under overvejelse.

Alternativerne er derfor:

  • Planalternativet: Spildevandsplan 2020 for Sorø Kommune gennemføres.
  • 0-Alternativet: Spildevandsplan 2020 gennemføres ikke.

Som 0-alternativ til spildevandsplanen vil de eksisterende renseanlæg og fælleskloakerede oplande bibeholdes og fortsat udlede opblandet spildevand og regnvand via overløb til recipienterne. Udledninger direkte til recipienter kan forventes at blive forværret med henblik på klimaændringer ligesom, uagtet gennemførelse af spildevandsplanen, større belastning gennem kloakering i forbindelse med byggemodninger også kan forventes, selv om lokal nedsivning af tag- og overfladevand etableres, hvor det er muligt.

0-alternativet vil ligeledes indebære, at kloakfornyelse kun sker i det omfang, der sker brud på eksisterende ledninger. Desuden vil der kun blive etableret bassiner ved nye kloakeringer, hvor der ikke kan nedsives. Der vil således ikke ske en forbedret rensning af regnbetinget udledning fra eksisterende kloakoplande.

0-alternativet vil også indebære at der generelt ikke sættes ind over for rensning af spildevand fra spredt bebyggelse i det åbne land.

5

Ad 4. Overvågning

I henhold til § 14 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens gennemførelse. Overvågning har til formål at tilvejebringe grundlag for at vurdere, om gennemførelse af Spildevandsplanen medfører de forventede miljøpåvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingsrapporten.

En realisering af forslaget til spildevandsplanen vil ikke i sig selv have indvirkning på miljøet, men de tiltag og projekter, som planen muliggør, vil potentielt kunne påvirke miljøet. Miljøvurderingen viser dog, at der hovedsageligt er tale om positive miljøpåvirkninger. De miljømæssige påvirkninger, som er beskrevet i miljøvurderingen, vurderes ikke at være så væsentlige, at der er behov for særskilt overvågning, som supplement til det tilsyn, der i dag finder sted.

Det vurderes derfor, at der ikke er behov for etablering af særskilt overvågning i forhold til planen. Der vil i forbindelse med den almindelige løbende overvågning af vandkvalitet, natur og vandområderne ske en overvågning af disse områder. Effekten af spildevandsplanens tiltag vil indgå på de årlige drøftelser mellem Sorø Kommune og Sorø Forsyning. Udledningen fra de to centrale renseanlæg vil blive monitoreret løbende af Staten, der som tilsynsmyndighed tilser at udledningsvilkår overholdes.

For de enkelte projekter, der kan have en miljøpåvirkning, vil der i den konkrete forbindelse blive taget stilling til overvågning, og der vil ske en vurdering af miljøforhold og afbødning af uønskede miljøpåvirkninger. Dette håndteres konkret på det enkelte projekt. 

Særligt udledning af regnvand til såvel recipienter som nedsivning af regnvand til grundvandet kan potentielt medføre uhensigtsmæssige påvirkninger. Imidlertid er det ikke muligt at estimere problematikkens omfang, men det anbefales, at undersøge de konkrete udledningsmængder samt effekten af filtrering forud for udledning/nedsivning af regnvand.

Overvågningen af vandmiljøet ligger hos staten. Umiddelbart er det vanskeligt at vurdere omfanget af statens overvågningsprogrammer, og om de inden for en overskuelig fremtid bliver af en sådan kvalitet, at de kan anvendes til at overvåge effekterne af denne spildevandsplans gennemførelse.

På baggrund af statens overvågning og vurdering af miljøtilstanden vil grundlaget for målopfyldelse finde sted. Ligeledes danner resultatet fra overvågningen grundlag for angivelse af yderligere tiltag.