1

REGULATIV FOR TANKTØMNINGSORDNING I SORØ KOMMUNE

Sorø Kommunalbestyrelse fastsætter følgende bestemmelser for en fælles tømningsordning for bundfældningstanke i Sorø Kommune i medfør af:

  • kapitel 17 i bekendtgørelsen om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021, med efterfølgende ændringer
  • lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. nr. 863 af 23. december 1987 med efterfølgende ændringer

Følgende bestemmelser vedtages for at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af slam og spildevand fra Sorø Kommunes bundfældningstanke.

2

§ 1 Regulativets gyldighedsområde

Regulativet omfatter alle ejendomme i Sorø Kommune, som ikke er offentligt kloakeret og som har etableret en bundfældningstank for husspildevand. Med bundfældningstanke menes septiktanke, trixtanke og lignende hustanke, hvor spildevandet renses mekanisk, med efterfølgende udløb fra tanken.

Regulativet omfatter heraf ikke samletanke.

Sorø Kommune registrerer de ejendomme, der er omfattet af ordningen.

3

§ 2 Tilslutningspligt

De ejendomme der i henhold til § 1 er omfattet af ordningen, har pligt til at benytte tømningsordningen, og lade bundfældningstanke tømme ved Sorø Forsynings foranstaltning efter de af Sorø Kommunes fastsatte regler.

Tømningsordningen omfatter heraf alle, i kommunen beliggende ejendomme, der har afløb til en bundfældningstank, og er obligatorisk.

4

§ 3 Grundejerens pligt og ansvar

Enhver grundejer som er omfattet af ordningen, har pligt til at lade bundfældningstank på sin ejendom kontrollere og tømme ved Sorø Forsynings foranstaltning 1 gang om året, efter de af kommunen fastsatte retningslinjer. Grundejeren har pligt til at anvise beliggenheden af bundfældningstanken.

Vedligehold

Deltagelse i den kommunale ordning fritager ikke den enkelte grundejer for, i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre, at bundfældningstankene fungerer miljømæssigt forsvarligt.

Det påhviler grundejer at rekvirere nødvendige ekstraordinære tømninger af bundfældningstanke, hvis der er behov for det. 2. gangs tømning, rekvireres hos et slamsugerfirma efter eget valg, og for egen regning.

Deltagelse i ordningen fritager ikke grundejeren for almindelig vedligeholdelse, reparation og fornyelse af ejendommens afløbssystem, og grundejer har pligt til at udbedre fejl på tanken.

Reparationer skal udføres, efter Sorø Forsynings anvisninger, af en autoriseret kloakmester, der indsender færdigmelding til Sorø Kommune i omfang jf. gældende regler. 

Manglende udbedring af fejl administreres af myndigheden Sorø Kommune.

Adgangsforhold

Grundejeren er forpligtet til at sørge for fri og uhindret adgang til sine bundfældningstanke. Det betyder, at området omkring bundfældningstankene skal være ryddet, så tømning kan foretages uhindret.

Tanke skal være markeret f.eks. med en lodret stående pind med malet top, hvis de ligger mere end 10 meter fra huset, eller ikke er logiske/lette at finde.

Grundejeren skal sørge for farbar adgangsvej, der kan bære vægten af tømningsbilen, samt sørge for beskæring af træer m.v. i op til 4,20 meter i højden i kørebanens bredde i henhold til færdselslovens bestemmelser. Der ydes ikke erstatning for sporkørsel mm.

Afstand fra farbar vej, hvortil tømningsbilen kan køre, og hen til bundfældningstanken, må højst være 60 m.

Inden for denne afstand skal der være fri gangvej, så håndbåren sugeslange kan føres hen til bundfældningstanken uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

Det påhviler grundejer at gøre ordningen opmærksom på forhold på ejendommen, som kræver særlige hensyn ang. planlægning og udførelse af tømningen, f.eks. ved løsgående dyr.

Såfremt der ikke er uhindret adgang til at tømme tanken, som angivet herover, opkræves gebyr herfor efter gældende takstblad.

Dæksler

Tankens dæksel skal være synlig i terrænniveau, være frilagt, let aftagelig og til enhver tid tilgængeligt. Dette betyder, at der f.eks. ikke må stå blomsterkrukker og lignende på dækslet, og at eventuelle låsebolte i dækslet er fjernet før den varslede tømning.

Dækslet må som udgangspunkt ikke veje mere end 30 kg, og skal kunne håndteres efter de til enhver tid gældende krav fra Arbejdstilsynet.

Såfremt det i forbindelse med tømning af ældre bundfældningstanke og håndtering af dækslet er nødvendigt at anvende teknisk løftegrej på grund af dækslets vægt (over 30 kg og op til 52 kg) opkræves der et tillæg herfor. Ved definition af tungt løft anvendes Arbejdstilsynets vejledning D.3.1 om ”Løft, træk og skub”.

Ved anlæg af nye tanke må vægten af tankdæksel ikke overstige 30 kg.

Såfremt der ikke er uhindret adgang til dækslet eller vægtforhold ikke er overholdt, som angivet herover, opkræves gebyr herfor efter gældende takstblad.

Tankindhold

Bundfældningstanke for husspildevand må kun tilføres husspildevand, og tanke må hverken direkte, eller via rør, tilføres regnvand, drænvand eller overfladevand.

Bundfældningstanke må hverken direkte, eller via ejendommens afløb, tilføres kemikalier, olie, benzin, rensevæsker, overflade aktive stoffer, metaller eller andre forureninger, som kan hæmme renseprocessen i tankene og slammets efterfølgende behandling og genanvendelighed.

Klude, bleer, bind, vådservietter, vatpinde og andet affald må ikke tilføres tanken, men skal bortskaffes med dagrenovationen.

5

§ 4 Tilmelding og afmelding

Tilmelding

Bundfældningstanke på kendte spildevandsanlæg er automatisk tilmeldt tømningsordningen.

Bundfældningstanke i øvrigt optages på ordningen, når kommunen eller Sorø Forsyning på anden vis opnår kendskab til tanken.

Ved tilladelse til etablering af nye bundfældningstanke foranlediger Sorø Kommune tilmelding til tømningsordningen.

Afmelding

Afmelding fra ordningen finder sted såfremt ejendommen tilsluttes offentlig kloak eller der sker nedlæggelse af det pågældende kloakanlæg.

Fritagelse

Fritagelse for deltagelse i ordningen kan normalt ikke gives, og kan i givet fald kun gives af Sorø Kommune.

6

§ 5 Tømning af bundfældningstanke

Bundfældningstanke tømmes obligatorisk én gang årligt efter en af ordningens administration planlagt rute. Tømningen udføres som udgangspunkt på hverdage mellem 7.00 og 17.00.

Tømningsperiode for den ordinære tømning, annonceres i husstandsomdelte gratisaviser og på Sorø Forsynings hjemmeside: www.soroeforsyning.dk

I op til to måneder før det annoncerede tømningstidspunkt for den enkelte ejendom, kan tømningen regnes for ordinær tømning og afregnes som sådan med et tillæg for kørsel udenfor ruten jf. gældende takstblad. 

Ordningen omfatter kun tømning af slam fra bundfældningstanken. Ordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloak‐ og spildevandssystem.

Tømningsmetode

Den ordinære tømning af bundfældningstanke tømmes med en KSA-bil (kloak-afvander), hvor indholdet suges op, og vandet sendes retur i tanken.

Kontrol, tømningsattest og skader

I forbindelse med tømningen kontrolleres tanken for fejl og mangler. Fejl og mangler vil fremgå af en tømningsattest, der udfyldes i forbindelse med tømningen. Tømningsattesten sendes via SMS og mail, hvis oplysningerne er registeret hos Sorø Forsyning. Ellers lægges tømningsattesten i postkassen.

Hvis der konstateres fejl og mangler i tanken, eller ulovligt tankindhold tages et billede af tanken til dokumentation. Ejeren kan altid få tilsendt billede ved henvendelse til Sorø Forsyning.

Ejeren af ejendommen har pligt til at sætte sig ind i indholdet af tømningsattesten, og udbedre evt. fejl og mangler.

7

§ 6 Betaling

For deltagelse i tømningsordningen betales årlig tømningsafgift med evt. tillæg, som godkendes af Kommunalbestyrelsen. Afgifter for deltagelse i den obligatoriske tanktømningsordning opkræves aconto to gange årligt hos ejendommens ejer, af Sorø Forsyning, efter gældende takstblad.

For bundfældningstanke opkræves generelt én tømningsafgift pr. tank, pr. årlige antal tømninger.

Afgiften dækker udgifterne til tømning, transport og efterfølgende slambehandling herunder deponering/anvendelse i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovgivningens regler.

Tilbagebetaling af afgift for obligatorisk tømning vil ikke finde sted.

Tillægsgebyrer

I tilfælde af tømning uden for rute, forgæves kørsel eller hhv. fremrykkede eller udskudte tømninger, kan der opkræves et tillægs gebyr, som afregnes på årsopregningen efter gældende takstblad.

Såfremt bundfældningstankens placering eller størrelse medfører væsentlig forøgede omkostninger ved tømningen i forhold til øvrige bundfældningstanke, udføres tømningen efter regning.

Hvis det registres, at der er klude, bleer, bind, vådservietter, vatpinde eller andre uvedkommende objekter i bundfældningstanken kan den ikke tømmes med en KSA-bil, da det kan tilstoppe filteret i bilen.

I disse tilfælde rekvirerer Sorø Forsyning en specieltømning med anden slamsugertype.

For specialtømning opkræves forhøjet takst for tømning i henhold til gældende takstblad.

8

§ 7 Administration

Tilrettelæggelse og administration af tømningsordningen henhører under Sorø Forsyning, hvortil eventuelle spørgsmål skal rettes.

9

§ 8 Ændring eller tilbagekaldelse af tilladelse

Tilladelse til bundfældningstanke kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes af Sorø Kommune, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 20.

10

§ 9 Tilsyn og håndhævelse m.v.

Sorø Forsyning vejleder og anviser på baggrund af vedtagne regulativ.

Tilsyn og håndhævelse mv. af Miljøbeskyttelseslovens regler foretages af Sorø Kommune.

Overtrædelse eller undladelse af at efterkomme vedtagne regulativ, herunder forbud eller påbud kan straffes med bøde, jf. § 67, stk. 2 i Spildevandsbekendtgørelsen.

11

§10 Tvist og klageadgang

Uenighed om Sorø Forsynings administration i henhold til nærværende regulativ og gældende takstblad kan påklages til Sorø kommunes kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsens afgørelse i medfør af foranstående regulativ, kan ikke påklages til højere administrativ myndighed jf. reglerne i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 nr. 1393 af 21. juni 2021, med efterfølgende ændringer.

12

§ 11 Ikrafttræden

Regulativet er vedtaget af Sorø kommunalbestyrelse den 22. september 2022, og det træder i kraft den 1. januar 2023.

Regulativet erstatter Sorø Byråds tidligere vedtagne regulativ fra den 29. maj 2013, der var har været gældende den 1. januar 2014 og til den 31. december 2022.