1

§1 Formål

Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Sorø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

2

§2 Lovgrundlag

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen).

Bekendtgørelse om visse krav til emballager (emballagebekendtgørelsen).

3

§3 Definitioner

De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af den til enhver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

4

§4 Gebyrer

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsbekendtgørelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på Sorø Kommunes hjemmeside.

5

§5 Klage m.v.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter affaldsbekendtgørelsen ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Efter lov om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende.

Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag.

6

§6 Overtrædelse og straf

Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsbekendtgørelsen med bøde.

Efter affaldsbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

 1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.
7

§7 Bemyndigelse

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Fagcenter Teknik, Miljø og Drift til at træffe afgørelser efter dette regulativ i henhold til det enhver tid gældende administrationsgrundlag for delegation og underskriftkompetence samt administrationsgrundlag for tilsyn og håndhævelse.

8

§8 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. maj 2018. 

Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

 • Regulativ for husholdningsaffald godkendt 01.12.2015 og gældende fra 01.01.2016
 • Regulativ for husholdningsaffald godkendt 19.12.2012 og gældende fra 01.05.2013
 • Regulativ for husholdningsaffald godkendt 19.12.2012 og gældende fra 01.01.2013

Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2018.

Borgmester Gert Jørgensen

9

§9 Ordning for dagrenovation

9.1

§9.1 Hvad er dagrenovation

Dagrenovation er affald, der er defineret som dagrenovation i affaldsbekendtgørelsen.

Dagrenovation skal sorteres i bioaffald og restaffald, hvor bioaffald i daglig tale også betegnes madaffald og organisk affald.

Bioaffaldet er blandt andet:

 • Vegetabilsk og animalsk affald fra madlavning
 • Gødning og strøelse fra små planteædende husdyr
 • Afskårne blomster
 • Græs, hækafklip og visne blade

Restaffaldet er det affald, der bliver til overs, når bioaffaldet, det genanvendelige affald, det genbrugelige affald og det farlige affald er sorteret fra.

Restaffald er blandt andet:

 • Hygiejneaffald
 • Emballager som ikke kan genanvendes (se i øvrigt §§ 11, 12, 13 og 14)
 • Sod og aske (afkølet)
 • Ekskrementer fra kødædende husdyr

Sorø Kommune afgør, hvad der kan afleveres som bioaffald og restaffald.

9.2

§9.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte den del af ordningen, som omhandler restaffald.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

9.3

§9.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter dagrenovationen hos borgere og grundejere.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes dagrenovation på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt og dermed betalingsforpligtelsen.

Hvis borgere og grundejere undtagelsesvist producerer mere dagrenovation, end der kan være i borgerens eller grundejerens beholder til dagrenovation, kan borgere og grundejere benytte sække med et af kommunen autoriseret mærke (ekstra-sæk).

Borgere og grundejere skal enten aflevere ekstra-sækken på en genbrugsplads eller stille ekstrasækken frem til afhentning ved siden af beholderen til dagrenovation. 

Ekstra-sække må tidligst stilles frem til afhentning aftenen før tømmedagen for dagrenovation, og skal være stillet frem senest kl. 6.00 på selve tømmedagen.

Borgere og grundejere må kompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende. Kompostering må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, lugtgener eller tilhold af skadedyr.

9.4

§9.4 Beholdere

Det påhviler borgeren og grundejeren at anskaffe/modtage og benytte de af kommunalbestyrelsen anviste beholdere til dagrenovation.

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af dagrenovation.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 9.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom. 

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter. 

Etageejendomme og lignende 

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240, 400 eller 660 liter

9.5

§9.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde dagrenovation, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune, hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

9.6

§9.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene. 

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

9.7

§9.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen. 

Restaffald og bioaffald skal være emballeret i en pose, som lukkes forsvarligt inden posen anbringes i beholderen.

Sod, aske og slagger skal være fuldstændigt afkølet samt emballeret i en lukket pose, inden det anbringes i beholderen.

Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande samt støvende, vådt og uhygiejnisk affald skal være forsvarligt emballeret inden det anbringes i beholderen.

I ekstra-sække må der maksimalt fyldes 20 kg affald, og sækken må maksimalt fyldes til markeringsstregen.

9.8

§9.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

9.9

§9.9 Afhentning af dagrenovation

Ved ordinær drift indsamles dagrenovation mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00. Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Dagrenovation indsamles ugentligt eller hver 2. uge.

Grundejere kan som udgangspunkt frit vælge hvilken tømningsfrekvens, ejendommen skal tilmeldes. Sorø Kommune kan dog til enhver tid fastsætte en anden tømningsfrekvens for en given ejendom i henhold til § 9.5.

Ved sommerhuse indsamles dagrenovation ugentligt eller hver 2. uge i perioden 1. april - 30. september, mens indsamling kun foregår hver 4. uge i perioden 1. oktober - 31. marts.

9.10

§9.10 Tilmelding/afmelding

Til- og afmelding foretages til kommunalbestyrelsen.

I praksis betyder det, at borgere og grundejere skal benytte Sorø Kommunes digitale selvbetjeningsløsning.

10

§10 Ordning for papiraffald

10.1

§10.1 Hvad er papiraffald

Papiraffald er blandt andet:

 • Aviser og reklamer
 • Ugeblade og tryksager
 • Kuverter, herunder rudekuverter
 • Bøger og telefonbøger
 • Skrive- og tegnepapir

Papiraffaldet skal være rent og tørt.

Papir med fortrolige oplysninger kan afleveres på genbrugspladsen i særligt aflåste containere.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papiraffald.

10.2

§10.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

10.3

§10.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter papiraffaldet hos borgere og grundejere.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes papiraffald på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt og dermed betalingsforpligtelsen.

Papiraffald indsamles som en blandingsfraktion bestående af papir og småt pap.

10.4

§10.4 Beholdere

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af papiraffaldet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 10.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter.

Etageejendomme og lignende

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240 eller 660 liter.

10.5

§10.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde papiraffald, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

10.6

§10.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene. 

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

10.7

§10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen.

10.8

§10.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

10.9

§10.9 Afhentning af papiraffald

Ved ordinær drift indsamles affaldet mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken tømningsfrekvens, der tilbydes en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at affaldet skal indsamles med en anden tømningsfrekvens end den frekvens, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 10.5).

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende 

Papiraffaldet indsamles hver. 4 uge.

Etageejendomme og lignende

Papiraffaldet indsamles ugentlig, hver 2. uge eller hver 4. uge

10.10

§10.10 Øvrige ordninger

Papiraffald kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for denne ordning.

11

§11 Ordning for papaffald

11.1

§11.1 Hvad er papaffald

Papaffald er blandt andet:

 • Papemballager
 • Bølgepap
 • Papkasser

Papaffaldet skal være rent og tørt.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for papaffald.

11.2

§11.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

11.3

§11.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter papaffaldet hos borgere og grundejere. Papaffald af en størrelse, som kan risikere at påvirke indsamlingsordningen negativt, henvises dog til en genbrugsplads.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes papaffald på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt og dermed betalingsforpligtelsen.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Papaffald indsamles som en blandingsfraktion bestående af papir og småt pap (herunder større genstande af pap, der er neddelt i en sådan grad, at der ikke opstår gener i forbindelse med tømning af beholderen).

Etageejendomme og lignende 

Papaffald indsamles dels som en blandingsfraktion bestående af papir og småt pap og dels som en ren papfraktion bestående af stort pap.

11.4

§11.4 Beholdere

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af papaffaldet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 11.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter.

Etageejendomme og lignende

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240 eller 660 liter.

11.5

§11.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde papaffald, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune, hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

11.6

§11.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene.

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

11.7

§11.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen.

11.8

§11.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

11.9

§11.9 Afhentning af papaffald

Ved ordinær drift indsamles affaldet mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken tømningsfrekvens, der tilbydes en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at affaldet skal indsamles med en anden tømningsfrekvens end den frekvens, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 11.5).

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Papaffaldet indsamles hver. 4 uge.

Etageejendomme og lignende

Papaffaldet indsamles ugentlig, hver 2. uge eller hver 4. uge.

11.10

§11.10 Øvrige ordninger

Papaffald kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for denne ordning.

12

§12 Ordning for glasemballageaffald

12.1

§12.1 Hvad er glasemballageaffald

Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

Glasemballageaffald er blandt andet:

 • Vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas

Glasemballageaffaldet skal være fri for madrester, låg og propper.

Dette må eksempelvis ikke komme i beholderen til glasemballageaffald:

 • Porcelæn
 • Stentøj
 • Keramik
 • Spejle
 • Vinduesglas

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for glasemballageaffald.

12.2

§12.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

12.3

§12.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter glasemballageaffaldet hos borgere og grundejere.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes glasemballageaffald på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt og dermed betalingsforpligtelsen.

Glasemballageaffald indsamles som en blandingsfraktion bestående af metal-, glas- og plastemballageaffald.

12.4

§12.4 Beholdere

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af glasemballageaffaldet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 12.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter.

Etageejendomme og lignende

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240 eller 660 liter.

12.5

§12.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde glasemballageaffald, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune, hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

12.6

§12.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene.

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

12.7

§12.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen.

12.8

§12.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

12.9

§12.9 Afhentning af glasemballageaffald

Ved ordinær drift indsamles affaldet mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken tømningsfrekvens, der tilbydes en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at affaldet skal indsamles med en anden tømningsfrekvens end den frekvens, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 12.5).

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Glasemballageaffaldet indsamles hver. 4 uge. 

Etageejendomme og lignende

Glasemballageaffaldet indsamles ugentlig, hver 2. uge eller hver 4. uge.

12.10

§12.10 Øvrige ordninger

Glasemballageaffald kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for denne ordning.

13

§13 Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald

13.1

§13.1 Hvad er genanvendeligt metalemballageaffald

Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

Metalemballageaffald er blandt andet:

 • Konservesdåser
 • Stanniolbakker
 • Låg og kapsler af metal

Metalemballageaffaldet skal være fri for madrester.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for metalemballageaffald

13.2

§13.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

13.3

§13.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter metalemballageaffaldet hos borgere og grundejere.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes metalemballageaffald på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt og dermed betalingsforpligtelsen.

Metalemballageaffald indsamles som en blandingsfraktion bestående af metal-, glas- og plastemballageaffald.

13.4

§13.4 Beholdere

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af metalemballageaffaldet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 13.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter.

Etageejendomme og lignende

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240 eller 660 liter.

13.5

§13.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde metalemballageaffald, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune, hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

13.6

§13.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene. 

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

13.7

§13.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen.

13.8

§13.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

13.9

§13.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

Ved ordinær drift indsamles affaldet mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken tømningsfrekvens, der tilbydes en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at affaldet skal indsamles med en anden tømningsfrekvens end den frekvens, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 13.5).

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Metalemballageaffaldet indsamles hver. 4 uge.

Etageejendomme og lignende

Metalemballageaffaldet indsamles ugentlig, hver 2. uge eller hver 4. uge.

13.10

§13.10 Øvrige ordninger

Metalemballageaffald kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for denne ordning.

14

§14 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald

14.1

§14.1 Hvad er genanvendeligt plastemballageaffald

Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen.

Plastemballageaffaldet skal være fri for madrester og uden låg.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for plastemballageaffald.

14.2

§14.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

Kommunale virksomheder og institutioner skal i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Øvrige virksomheder beliggende i ejendomme med både husholdninger og virksomheder kan i henhold til Regulativ for erhvervsaffald benytte ordningen.

Når der i de følgende paragraffer for denne ordning står grundejer, omfatter dette således også virksomheder, som er tilmeldt ordningen.

14.3

§14.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af henholdsvis en hente- og en bringeordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter noget plastemballageaffald hos borgere og grundejere, mens borgere og grundejere skal bringe andet plastemballageaffald til en genbrugsplads.

Borgere og grundejere skal sortere plastemballageaffald i hård plast (flasker, dunke og bakker) og blød plast (folier).

Hårdt plastemballageaffald indsamles i henteordningen som en blandingsfraktion bestående af metal-, glas- og plastemballageaffald.

Blødt plastemballageaffald indsamles på genbrugspladsen (bringeordning).

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningerne og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningerne (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt til henteordningen, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes plastemballageaffald på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt til henteordningen og dermed betalingsforpligtelsen.

14.4

§14.4 Beholdere

Sorø Kommune udleverer beholdere til opsamling af hårdt plastemballageaffald.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken beholdertype, der stilles til rådighed på en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at borgere og grundejere skal benytte andet opsamlingsmateriel end de beholdere, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 14.5).

Beholderne er Sorø Kommunes ejendom.

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Beholderen er en rumdelt minicontainer med et volumen på i alt 240 liter.

Etageejendomme og lignende

Beholderen er en minicontainer med et volumen på 240 eller 660 liter.

14.5

§14.5 Kapacitet for beholdere

Borgere og grundejere skal gøre Sorø Kommune opmærksom på, hvis der ikke er passende kapacitet til at rumme den mængde hårdt plastemballageaffald, der produceres på ejendommen mellem to ordinære afhentninger.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune, hvor mange og hvilken type beholdere, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte beholderne skal tømmes.

14.6

§14.6 Anbringelse af beholdere

Borgere og grundejere skal på tømmedagen anbringe beholderen på en standplads, hvor skraldemanden ubesværet kan få adgang til den. Standpladsen skal være på den matrikel, som beholderen er tilknyttet. Beholderen skal være anbragt på standpladsen senest kl. 6.00.

Beholderen skal være anbragt på standpladsen, så skraldemanden uhindret kan få fat i beholderens håndgreb og sætte beholderen i bevægelse. Beholderens håndgreb skal vende ud mod skraldemanden, og der skal være tilstrækkelig plads omkring beholderen, til at skraldemanden om nødvendigt kan vende eller tippe beholderen til køreposition.

Borgere og grundejere skal sikre, at der ikke er løsgående hunde på ejendommen, når affaldet bliver afhentet. Borgere og grundejere skal desuden sikre, at øvrige husdyr ikke er til gene for skraldemandens arbejde.

Grundejere skal sørge for, at standplads og adgangsveje lever op til de krav, der er beskrevet i bilag 1. Sorø Kommune afgør, om forholdene på en ejendom lever op til kravene.

Er der særlige forhold på en ejendom, som gør, at kravene til standplads og adgangsvej ikke kan overholdes, afgør Sorø Kommune, hvordan indsamling af affaldet fra den pågældende ejendom skal tilrettelægges. Særlige forhold kan for eksempel være, at ejendommen er fredet.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at standpladsen er aflåst, for eksempel hvis affaldsbeholdere ved etageejendomme anbringes i et skraldeskur eller lignende.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra krav til standplads og adgangsvej. Sorø Kommune kan i forbindelse med en sådan dispensation pålægge borgere og grundejere at betale et særgebyr for eksempel i form af et afstandstillæg.

Sorø Kommune kan pålægge borgere og grundejere at bringe deres affald til en af kommunen anvist opsamlingsplads.

14.7

§14.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Beholdere må fyldes til kanten. Låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.

For beholdere med låg-i-låg gælder det, at borgere og grundejere skal lukke beholderens lille låg, så låget ikke svinger op i forbindelse med tømning af beholderen.

14.8

§14.8 Renholdelse af beholdere

Borgere og grundejere har pligt til at renholde de beholdere, der benyttes til opsamling af affald, så der ikke opstår uhygiejniske forhold.

14.9

§14.9 Afhentning af genanvendeligt metalemballageaffald

Ved ordinær drift indsamles affaldet mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Det er som udgangspunkt boligtypen, der afgør hvilken tømningsfrekvens, der tilbydes en given ejendom. Sorø Kommune kan dog beslutte, at affaldet skal indsamles med en anden tømningsfrekvens end den frekvens, som boligtypen i sig selv tilsiger (jf. § 14.5).

Enfamiliehuse, sommerhuse og lignende

Plastemballageaffaldet indsamles hver. 4 uge.

Etageejendomme og lignende

Plastemballageaffaldet indsamles ugentlig, hver 2. uge eller hver 4. uge.

14.10

§14.10 Øvrige ordninger

Plastemballageaffald i form af hård plast kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for henteordningen.

15

§15 Ordning for genbrugspladsen(-erne)

Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser og haveaffaldspladser til modtagelse af affald.

15.1

§15.1 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

15.2

§15.2 Adgang til genbrugspladsen(-erne)

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan ikke fritages for benyttelsespligt, og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Genbrugspladser og haveaffaldspladser i Næstved Kommune, Slagelse Kommune, Ringsted Kommune, Vordingborg Kommune, Faxe Kommune og Sorø Kommune drives fælleskommunalt af affaldsselskabet I/S AffaldPlus.

Borgere og grundejere har adgang til alle de kommunale genbrugspladser og haveaffaldspladser i de seks kommuner.

Borgere og grundejere har adgang på genbrugspladserne med indregistrerede køretøjer. Køretøjerne må maksimalt have en tilladt totalvægt på 3.500 kg. Køretøjerne må være forsynet med en trailer.

15.3

§15.3 Sortering på genbrugspladsen(-erne)

Borgere og grundejere skal sortere deres affald i overensstemmelse med de anvisninger, der gives på genbrugspladserne og haveaffaldspladserne.

Det er borgeren og grundejerens ansvar at affald, som afleveres på en genbrugsplads eller haveaffaldsplads, bliver anbragt i de korrekte containere og båse med videre på pladsen.

Borgere og grundejere skal kontakte Sorø Kommune for en konkret anvisning af affald, hvis borgere og grundejere har affald, som ikke kan afleveres på en genbrugsplads.

Dagrenovation kan afleveres på udvalgte genbrugspladser, såfremt det er emballeret i Sorø Kommunes ekstra-sække (se § 9).

Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugspladser, skal der efter affaldsbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugspladserne.

Ordensreglementet for genbrugspladserne skal følges.

16

§16 Ordning for PVC-affald

16.1

§16.1 Hvad er PVC-affald

PVC-affald er affald af en særlig slags plast. Der skelnes mellem genanvendeligt PVC og ikkegenanvendeligt PVC.

Genanvendeligt PVC (hårdt) er blandt andet:

 • Tagrender
 • Kloakrør
 • Drænrør
 • Kabelbakker

Ikke-genanvendeligt PVC (blødt) er blandt andet:

 • Vinylgulve
 • Presenninger
 • Regntøj og gummistøvler

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for PVC-affald.

16.2

§16.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

16.3

§16.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere skal aflevere PVC-affald på en genbrugsplads (se § 15).

17

§17 Ordning for imprægneret træ

17.1

§17.1 Hvad er imprægneret træ

Imprægneret træ er blandt andet:

 • Havemøbler
 • Træterrasser
 • Hegn
 • Udendørs legeredskaber
 • Jernbanesveller
 • Telefonpæle

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for imprægneret træ.

17.2

§17.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

17.3

§17.3 Beskrivelse af ordningen

Imprægneret træ skal udsorteres med henblik på behandling.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere skal aflevere affald af imprægneret træ på en genbrugsplads (se § 15).

18

§18 Ordning for farligt affald

18.1

§18.1 Hvad er farligt affald

Farligt affald er affald, som er opført på og markeret som farligt affald i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder), og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag om farligt affald.

Farligt affald er affald, der besidder fysiske egenskaber som eksplosive, brandfarlige eller brandnærende, egenskaber, der er sundhedsfarlige for mennesker og/eller miljøfarlige egenskaber.

Farligt affald er blandt andet:

 • Acetone (neglelakfjerner)
 • Benzin
 • Fotofilm og fotopapir
 • Fremkaldervæske
 • Fyrværkeri (lovligt)
 • Hårfarve
 • Kanyler, skalpeller og ampuller (klinisk risikoaffald)
 • Kviksølvholdige termometre og barometre
 • Lak
 • Lim
 • Maling
 • Medicin og emballager med medicinrester
 • Olie
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Sprøjtegifte (plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler)
 • Terpentin

Visse typer af byggeaffald er også farligt affald, for eksempel støvende asbest, blyholdige materialer og PCB-holdige materialer (se § 21). Desuden er batterier samt lysstofrør og elsparepærer farligt affald (se § 19 og § 20).

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for farligt affald

18.2

§18.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

18.3

§18.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningen (se § 4).

Borgere og grundejere kan ikke fritages for benyttelsespligt, og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Borgere og grundejere skal aflevere farligt affald på en genbrugsplads (se § 15). 

Farligt affald skal så vidt muligt afleveres i den originale emballage.

Farligt affald i form af kanyler, skalpeller og ampuller (klinisk risikoaffald) samt medicinaffald og emballage med medicinrester kan afleveres på apoteker beliggende i kommunen.

Kanyler, skalpeller og ampuller skal være forsvarligt emballeret i kanylebokse. Kanylebokse udleveres på genbrugspladsen og apoteket.

19

§19 Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE)

19.1

§19.1 Hvad er WEEE

WEEE er affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og er defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for WEEE.

19.2

§19.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

19.3

§19.3 Beskrivelse af ordningen

WEEE skal udsorteres med henblik på genanvendelse og afleveres til den kommunale ordning.

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en hente- og en bringeordning. Det betyder, at Sorø Kommune henter noget WEEE hos borgere og grundejere, mens borgere og grundejere skal bringe andet WEEE til en genbrugsplads eller til forhandlere (jf. § 19.10).

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningerne og pligt til at betale de af Sorø Kommune fastsatte gebyrer for ordningerne (se § 4).

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt og dermed heller ikke for betaling af gebyr.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt til henteordningen, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes WEEE på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt til henteordningen og dermed betalingsforpligtelsen.

WEEE omfatter følgende fraktioner:

 1. Store husholdningsapparater
 2. Kølemøbler
 3. Små husholdningsapparater
 4. Skærme og monitorer
 5. Lyskilder

Henteordningen omfatter kun småt WEEE som eksempelvis:

 • Mobiltelefoner
 • Lommeregnere
 • Strømforsyninger

Lysstofrør og elsparepærer er ikke omfattet af henteordningen. Dette skyldes, at lysstofrør og elsparepærer let knuses og derved forårsager kviksølvforurening.

WEEE, som ikke er omfattet af henteordning, skal afleveres på en genbrugsplads eller til forhandlere (jf. § 19.10).

19.4

§19.4 Beholdere

Sorø Kommune opstiller bokse til opsamling af småt WEEE ved etageejendomme og lignende.

Boksene er Sorø Kommunes ejendom.

Sorø Kommune indsamler småt WEEE ved enfamiliehuse, sommerhuse og lignende, når affaldet er anbragt i en klar pose (eksempelvis en frysepose eller tilsvarende) på låget af beholderen til dagrenovation.

19.5

§19.5 Kapacitet for beholdere

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune hvor mange bokse, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte boksene skal tømmes.

19.6

§19.6 Anbringelse af beholdere

Boksene skal placeres på standpladsen for dagrenovation. Boksene skal være placeret så skraldemanden uhindret kan få adgang til dem.

Poser med WEEE skal være anbragt på låget af beholderen til dagrenovation senest kl. 6.00 på tømmedagen for dagrenovation.

19.7

§19.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Bokse må fyldes til lige under indkasthullet

I poser må der maksimalt fyldes 2 kg WEEE.

19.8

§19.8 Renholdelse af beholdere

Sorø Kommune foretager renholdelse af boksene.

19.9

§19.9 Afhentning af WEEE

Ved ordinær drift indsamles WEEE mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00.

Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Sorø Kommune fastsætter tømningsfrekvens for bokse i henhold til § 19.5.

Afhentning af småt WEEE i pose-på-låg følger tømningsfrekvensen for dagrenovation.

19.10

§19.10 Øvrige ordninger

WEEE kan afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen eller aflevering af småt WEEE hos forhandlere fritager dog ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte og betale for denne ordning.

Enhver kan aflevere WEEE til forhandlere, der markedsfører sådant udstyr, og som tilbyder at modtage affaldet.

20

§20 Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer

20.1

§20.1 Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer

Bærbare batterier og akkumulatorer er efter batteribekendtgørelsen defineret som ethvert batteri eller knapcellebatteri eller enhver batteripakke eller akkumulator, der er forseglet, kan være håndholdt, og ikke er et industribatteri eller en industriakkumulator eller et bilbatteri eller en bilakkumulator.

Sorø Kommune afgør, om en genstand er omfattet af ordningen for bærbare batterier og akkumulatorer

20.2

§20.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

20.3

§20.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en henteordning.

Borgere og grundejere har pligt til at benytte ordningen.

Borgere og grundejere kan som udgangspunkt ikke fritages for benyttelsespligt.

Ejere af ubebyggede grunde er dog undtaget for benyttelsespligt, hvis ejendommen er registreret uden boligenhed i BBR, og der ikke frembringes bærbare batterier og akkumulatorer på ejendommen.

Sorø Kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra benyttelsespligt.

20.4

§20.4 Beholdere

Sorø Kommune opstiller bokse til opsamling af bærbare batterier og akkumulatorer ved etageejendomme og lignende.

Boksene er Sorø Kommunes ejendom.

Sorø Kommune indsamler bærbare batterier og akkumulatorer ved enfamiliehuse, sommerhuse og lignende, når affaldet er anbragt i en klar pose (eksempelvis en frysepose eller tilsvarende) på låget af beholderen til dagrenovation.

20.5

§20.5 Kapacitet for beholdere

For at sikre tilstrækkelig kapacitet afgør Sorø Kommune hvor mange bokse, der skal opstilles på en ejendom, samt hvor ofte boksene skal tømmes.

20.6

§20.6 Anbringelse af beholdere

Boksene skal placeres på standpladsen for dagrenovation. Boksene skal være placeret så skraldemanden uhindret kan få adgang til dem.

Poser med bærbare batterier og akkumulatorer skal være anbragt på låget af beholderen til dagrenovation senest kl. 6.00 på tømmedagen for dagrenovation.

20.7

§20.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

Bokse må fyldes til lige under indkasthullet.

I poser må der maksimalt fyldes 2 kg bærbare batterier og akkumulatorer.

20.8

§20.8 Renholdelse af beholdere

Sorø Kommune foretager renholdelse af boksene.

20.9

§20.9 Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer

Ved ordinær drift indsamles bærbare batterier og akkumulatorer mandag til fredag i tidsrummet mellem kl. 6.00 og kl. 19.00. Indsamling på søn- og helligdage kan forekomme.

Sorø Kommune afgør, hvilket distrikt en given ejendom tilhører, og dermed hvilken ugedag affaldet bliver indsamlet.

Sorø Kommune fastsætter tømningsfrekvens for bokse i henhold til § 20.5 

Afhentning af bærbare batterier og akkumulatorer i pose-på-låg følger tømningsfrekvensen for dagrenovation.

20.10

§20.10 Øvrige ordninger

Bærbare batterier og akkumulatorer kan også afleveres på genbrugspladsen. Benyttelse af genbrugspladsen fritager dog ikke borgere og grundejere fra deres pligt til at benytte denne ordning.

21

§21 Ordning for bygge- og anlægsaffald

21.1

§21.1 Hvad er bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald er affald beskrevet ved EAK-kode 17 i affaldsbekendtgørelsens bilag om listen over affald (EAK-koder).

21.2

§21.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

21.3

§21.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere skal aflevere bygge- og anlægsaffald på en genbrugsplads (se § 15).

Borgere og grundejere må dog gerne for egen regning aflevere bygge- og anlægsaffald til en virksomhed, der efter de til en hver tid gældende regler er godkendt til at modtage dette affald.

Anmeldelse og håndtering af bygge- og anlægsaffald skal ske efter de til enhver tid gældende regler.

Borgere og grundejere skal udsortere farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder fra deres bygge- og anlægsaffald.

Desuden skal bygge- og anlægsaffald sorteres i minimum følgende fraktioner:

 • Natursten fx granit og flint
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
 • Beton
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt
 • Træ

Strå fra stråtækte tage, farligt bygge- og anlægsaffald samt større mængder bygge- og anlægsaffald anvises konkret af Sorø Kommune.

22

§22 Ordning for haveaffald

22.1

§22.1 Hvad er haveaffald

Haveaffald er det vegetabilske affald, der produceres ved anlæggelse og vedligehold af haver.

22.2

§22.2 Hvem gælder ordningen for

Borgere og grundejere i Sorø Kommune skal benytte ordningen.

22.3

§22.3 Beskrivelse af ordningen

Ordningen er en indsamlingsordning i form af en bringeordning.

Borgere og grundejere skal aflevere haveaffald på en genbrugsplads eller haveaffaldsplads (se § 15).

Borgere og grundejere må kompostere haveaffaldet på den matrikel, hvor affaldet er produceret.

Kompostering må ikke give anledning til uhygiejniske forhold, lugtgener eller tilhold af skadedyr.

Haveaffald må ikke brændes af.

Borgere og grundejere må dog afbrænde rent, tørt træ, der er affald, på særligt indrettede bålpladser.

Borgere og grundejere må også afbrænde haveaffald Sankt Hans aften.

Afbrænding skal ske i overensstemmelse med de til en hver tid gælde regler for afbrænding i det fri.

23

Bilag 1: Standplads og adgangsvej

23.1

Standplads

 1. Standpladsen skal være vandret, jævn og med kørefast underlag (for eksempel fliser).
 2. Standpladsen skal så vidt muligt være i terrænniveau. Det vil sige i niveau med det sted, hvor skraldebilen holder.
 3. Standpladsen må være placeret op til 20 meter fra skel til offentlig eller privat vej, hvor skraldebilen kan køre, holde og om nødvendigt vende. De 20 meter måles som den naturlige ganglinje fra standpladsen til det sted ved skel, hvor der er adgang til ejendommen (se dog litra d og e).
 4. Ved ejendomme i form af koteletgrunde i by- og sommerhusområder, hvor koteletbenet er mere end 15 meter langt, gælder det, at standpladsen skal være beliggende højst 5 meter fra det sted, hvor koteletbenet går over i den øvrige del af grunden.
 5. Ved ejendomme med offentlig adgang på selve ejendommen for eksempel etageejendomme og landejendomme med lange indkørsler gælder det, at standpladsen må være placeret op til 20 meter fra det sted på det offentligt tilgængelige areal, hvor skraldebilen må og under normale forhold kan holde. De 20 meter måles som den naturlige ganglinje fra standpladsen til holdepladsen. På disse ejendomme skal adgangsvejen for skraldebilen leve op til kravene bekrevet i afsnittet ”Adgangsvej for skraldebil”.
 6. Standpladsen skal være synlig fra skel/holdeplads. Alternativt kan kommunen kræve, at der opsættes skilte.
 7. Standpladsen skal være velbelyst. Er standpladsen placeret ved skel, er gadelys typisk tilstrækkeligt.
 8. Standpladsen skal være ryddet for sne og fri for andre hindringer (for eksempel cykler, barnevogne og beplantning).
 9. Standpladsen skal være saltet eller gruset i glat føre.
 10. Standpladsen skal have en frihøjde på minimum 2,2 meter.
23.2

Adgangsvej for skraldemand

 1. Adgangsvejen skal være jævn og have kørefast underlag med egenskaber, der svare til for eksempel fliser.
 2. Adgangsvejen skal være tilstrækkelig bred til, at færdsel med beholderne kan ske uhindret.
 3. Adgangsvejen skal være velbelyst.
 4. Adgangsvejen må maksimalt have en hældning på 1:10.
 5. Adgangsvejen skal være uden trin og trapper.
 6. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og fri for andre hindringer (for eksempel cykler, barnevogne og beplantning).
 7. Adgangsvejen skal være saltet eller gruset i glat føre.
 8. Adgangsvejen skal have en frihøjde på minimum 2,2 meter.
 9. Døre, låger og lignende skal kunne fastholdes i en åben position.
23.3

Adgangsvej for skraldebiler ad lange indkørsler og andre veje, der ikke er omfattet af vejlovens bestemmelser

 1. Adgangsvejen skal være jævn og med kørefast underlag.
 2. Adgangsvejen skal være minimum 4 meter bred og have en frihøjde på 4,2 meter.
 3. Adgangsvejen skal være ryddet for sne og i øvrigt uden hindringer (for eksempel beplantning).
 4. Adgangsvejen skal være saltet eller gruset i glat føre.
 5. Adgangsvejen skal om nødvendigt være forsynet med egnet vendeplads.