1

Kvalitetspolitik

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift's kvalitetspolitik skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen på natur- og miljøområdet samt brugernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen og opnåelse af den ønskede effekt.

Kvalitetspolitikken understøtter opfyldelsen af politikker og mål der i øvrigt er gældende på natur og miljøområdet. Herved forstås:

 • den nationale lovgivning, som kvalitetsstyringssystemet dækker
 • lokale visioner, politikker, strategier og bestemmelser som er vedtaget af Byrådet eller Teknik og Miljøudvalget og som udmønter den gældende lovgivning på Fagcenter Teknik, Miljø og Drift's område.
 • konkrete visioner, mål og politikker i øvrigt som er fastsat af byrådet. Oversigt over gældende visioner, politikker og mål fremgår af ”Mål og retning for Fagcenter Teknik, Miljø og Drift - en oversigt"

Fagcenteret vil sikre at:

 • Afgørelser på natur- og miljøområdet sker på baggrund af formål og hensigt med, samt bestemmelser i natur- og miljølovgivningen.
 • Udviklingen i Fagcenter Teknik, Miljø og Drift skal ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for bevarelsen af naturen og miljøet – samt i respekt for brugerens vilkår.

Fagcentres brugere er borgere, virksomheder, foreninger, kommunale institutioner, politikere og andre myndigheder.

Kvalitetspolitikken retter sig mod faglig kvalitet, kompetencer og effekt.

2Fagcenterets styring og virkemidler

Indledning

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift's ledelse og medarbejdere sikrer, at der i sagsbehandlingen opnås helhed, sammenhæng og koordinering, ud fra de politiske beslutninger, der træffes i Sorø Kommune i overensstemmelse med:

 • Kommuneplanen
 • Udviklings-og Planstrategien
 • Budgetaftalen, der udstikker politiske retningslinjer for de årlige indsatsområder
 • Udviklingsaftaler som sætter fokus på de mål og indsatsområder der er væsentlige og besluttet af byrådet
 • Anvendelse af et certificeret kvalitetsledelsessystem
 • Anvendelse af en elektronisk kvalitetshåndbog med sagsbehandlingsprocedurer, tværgående procedurer, skabeloner mm.
 • Administrationsgrundlagene hvor arbejdsdelingen mellem det politiske og det administrative niveau er beskrevet
3

Faglig kvalitet

 • Teknik- og miljølovgivningen, forvaltningsretlige bestemmelser, almindelig god forvaltningsskik og fastsatte procedurer og praksis for området skal overholdes.
 • Der skal være en god koordinering af fagcenterets arbejde på tværs i organisationen mellem de forskellige fagområder.
 • Der skal planlægges hensigtsmæssigt, navnlig i relation til sammenhængende sagsforløb med henblik på i størst muligt omfang at tilgodese brugernes behov og forventninger og inden for de krav, der følger af lovgivningen.
 • Brugerne og eventuelle samarbejdspartnere skal informeres hurtigt og effektivt om omfang og indhold af indgåede aftaler og aftaleændringer samt om retningslinjer og anvisninger, der har betydning for en hensigtsmæssig sagsbehandling.
 • Brugerne oplever, at kommunikation, både skriftligt og mundtligt, er tilfredsstillende og afgørelser er forståelige.
 • Brugerne har tillid til og er tilfredse med sagsbehandlingen. Sagsbehandling efter natur- og miljølovgivningen hænger ofte sammen med sagsbehandling efter anden lovgivning, hvor kommunen er myndighed, bl.a. plan-, bygge- og vejlovgivningen. Der skal være en god koordinering mellem sagsbehandling efter natur- og miljølovgivningen og anden relevant lovgivning, så brugerne oplever effektiv og helhedsorienteret service.
 • Der skal være en god koordinering med andre myndigheder ved sager, som kan have konsekvenser for forhold af betydning for en eller flere kommunale, regionale eller statslige myndigheder.
4

Kompetence

 • Sorø Kommune vil tiltrække og fastholde medarbejdere med stærke faglige og menneskelige kompetencer og vil satse på målrettet udvikling af kommunens medarbejdere, som udgør den væsentligste ressource.
 • Der skal anvendes personale og efter behov eksterne eksperter med tilstrækkelig faglig kompetence, dvs. anerkendt faguddannelse og fornøden erfaring, herunder den nødvendige indsigt og kompetence inden for fagcenterets anvendte principper, metoder, teknikker og procedurer, således at opgaver kan varetages professionelt. Desuden skal det påses, at krav i lovgivning om anvendelse af akkrediterede firmaer, autorisationer m.m. efterkommes.
 • Der må kun benyttes eksterne eksperter, som kan sandsynliggøre at leve op til de kvalitetskrav, der gælder for fagcenteret.
 • Ledelsen skal bidrage aktivt til at sikre den medarbejderudvikling og -uddannelse (administrativt og fagligt), som er nødvendig for at opfylde gældende politik og mål.
 • Medarbejderne skal have en ensartet forståelse for opgaveløsning og dokumentation af kvalitet.
5

Effekt

 • Der gennemføres løbende interessent- eller brugertilfredshedsundersøgelser (f.eks.spørgeskema og/eller interview) med henblik på at afdække, om kommunens sagsbehandling er af tilfredsstillende faglig kvalitet og tilstrækkelig effektiv og ensartet. På bag­ grund af resultatet af brugertilfredshedsundersøgelser, vil ledelsen tage stilling til behovet for ændringer eller justeringer i kvalitetsstyringssystemet og sagsbehandlingen.
 • Intern audit af effektiviteten af kvalitetsstyringssystemet og evalueringen af systemets egnethed og effektivitet gennemføres løbende og efter faste procedurer. Intern audit afsluttes med en auditrapport. Kvalitetsmålene vurderes hvert år i forhold til målopfyldelse.

ISO 9001:2008DS
5.3 Kvalitetspolitik