1

Forord

Sammen om. Sådan begynder alle de temaer, vi har beskrevet i denne Kultur og Fritidspolitik. For det at være sammen om og at være en del af noget, har stor betydning for vores trivsel og fællesskab i hverdagen.

I en tid hvor ensomhed og mistrivsel er noget, der desværre præger fleres hverdag, er det endnu vigtigere at fremhæve alt det, kultur og fritidslivet kan. For fællesskaberne i foreningerne, det uformelle møde på biblioteket, koncertoplevelsen som vi deler med hinanden eller kunstudstillingen, der sætter tankerne i gang, kan noget helt særligt. Det får os til at mødes på tværs, dele en interesse, få en følelse af at høre til og blive del af et fællesskab.

I Kultur og Fritidsudvalget er vi optaget af, hvordan vi bedst understøtter de mange gode initiativer, der er på kultur og fritidsområdet. Vi vil gerne støtte de mange frivillige, der gør en kæmpe forskel i foreningerne og kulturlivet, men også fremme de indsatser, der er båret af professionelle aktører. På den måde sikrer vi, at der er mangfoldigt kultur- og fritidsliv, som mange har lyst til at deltage i, og hvor alle har mulighed for at blive en del af et fællesskab.

Jeg vil i den forbindelse rette en stor tak til de mange brugere, foreningsledere, medarbejdere og borgere, som løbende har bidraget med input.

Med politikken ønsker vi at skabe rammerne og sætte retningen. Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor inviterer vi til en workshop, hvor foreninger, kulturinstitutioner og frivillige kan komme med forslag til, hvordan vi kan omsætte de 4 temaer i politikken til konkrete initiativer og aktiviteter. Så vi sammen får kulturen og fritiden til at leve.

Kasper Nygaard

Formand for Kultur og Fritidsudvalget

2

Hvorfor arbejde med Kultur og Fritid?

Vision 2026 har et tydeligt afsæt om, at kulturen er en central del af Sorø kommunes DNA og selvforståelse. Kulturarven, historien og naturen er vigtige elementer for rammerne for det gode liv for alle borgerne. Derfor er det vigtigt, at det omsættes og bliver tydeligt for, hvordan kultur- og fritidspolitikken kan få de stærke intentioner, som Vision 2026 udtrykker til at leve og blive en aktiv del af Sorø kommune.

Velfærdsbegrebet har historisk set været stærkt relateret til velstand og økonomi. Velfærdsbegrebet rummer midlertidigt også en dimension relateret til lykke, samt fysisk og åndeligt velvære. De to dimensioner er gensidigt afhængige. Lykkelige mennesker giver en øget produktivitet, bl.a. ved at engagere sig i lokalsamfundet. Lykke, fysisk og åndeligt velvære kan ikke garanteres af velfærdsstater og -institutioner, men der kan arbejdes for at skabe rammer, hvor velvære kan blomstre. Gode og sunde omgivelser. Gode og sunde oplevelser. Med fællesskaber og aktiviteter som drivkraften for trivslen og det gode hverdagsliv. Her er kultur- og fritidsområdet en vigtig faktor. Det meningsfulde liv kan opleves i fællesskaber med andre, når man er engageret i at skabe tilbud til børn i idrætsklubben, når man oplever og udfordres af kunst, musik og litteraturen sammen med andre. Kulturen beriger vores liv og udfordrer vores syn på verden. At deltage i kulturelle aktiviteter er både værdifulde for det enkelte menneske samtidig med at det tilbyder et møde med mange meninger og udtryksformer. På den vis kan kulturen være med til at fremme tolerance for andre, skabe refleksioner og indsigter om værdier og samfundet. Samtidig skaber det motivation for den enkelte og motivation til deltagelse, aktivitet skabes gennem kompetencer, autonomi og forbundethed med andre mennesker og oplevelser. Kulturen og fritidslivet skaber dette.

Fællesskabet i lokalsamfundene i Sorø kommune er centrale for det gode liv og for fornemmelsen af at høre til. Her leves livet med en rigdom af oplevelser, adgang til naturen og med forståelse for den helt unikke kulturarv og historie, om er Sorø kommunes fundament

I Sorø Kommune understøtter kultur- og fritidsområdet kernevelfærd, kerneopgaver og servicemål, ved bl.a. at arbejde tværfagligt med Kommunens øvrige fagcentre.

VISION 2026 SIGER

For at nå målene skal vi frem mod 2026 bl.a. samarbejde om:
Kultur- og fritidsområdet som en vigtig faktor i det gode hverdagsliv

3

Sådan blev politikken til

Kommunalbestyrelsens Vision 2026 beskriver Sorø Kommunes retning i de kommende år og giver pejlemærker, som Kultur og Fritidspolitikken kan udfolde sin fagspecifikke politik ud fra. Vision 2026 indeholder 4 temaer, der alle spiller en væsentlig rolle i kommunens udvikling:

 • Sammen om det gode hverdagsliv
 • Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund,
 • Sammen om det gode erhvervsklima
 • Sammen om styrket klimaindsats og biodiversitet

Da kultur og fritidslivet berører mange mennesker, spiller det naturligt en væsentlig rolle i de temaer, der handler om borgernes livskvalitet og lokalsamfundene, ligesom den unikke natur, kultur og historie skaber nogle helt særlige rammer for det gode liv. Derfor er der i Visionen fokus på natur, kultur og historie som bærende Sorø-værdier.

Ved udarbejdelsen af denne politik har Kultur og Fritidsudvalget opsøgt viden, inspiration og erfaringer fra forskellige steder. Udvalget har haft møder og sparring med medarbejdere fra Kultur og Fritid i løbet af efteråret 2022, for at sikre at udvalget havde opdateret viden om kommunens indsatsområder på Kultur og Fritidsområdet. Udvalget har ligeledes haft oplæg fra eksterne fagpersoner med viden inden for områder som folkeoplysning, idræts- og foreningslivet og kulturvelfærd. Oplæggene fra administrationen og de eksterne fagpersoner har samlet set klædt udvalget på med viden om området, der både rækker ind i den lokale kontekst i Kommunen, men også i regionale og nationale tendenser og bevægelser.

Derudover var udvalget på besøg i Stevns Kommune i december 2022, hvor de fik indblik i en anden Kommunes arbejde på Kultur- og Fritidsområdet. Her fik udvalget bl.a. inspiration til, hvordan man kan arbejde med Kulturarv, børnekultur og med stedsspecifikke potentialer, som kulturen og naturen kan byde på.

Endeligt har borgere haft mulighed for at give inputs og ideer til Kultur og Fritidspolitikken via borgerportalen Sorø Dialog. Disse inputs blev præsenteret for udvalget, med henblik på, at disse ville kunne blive implementeret som en del af Kultur og Fritidspolitikken.

Kultur og Fritidspolitikken 2023-2026 bygger desuden videre på det fundament og viden, som fulgte med den tidligere Kultur og Fritidspolitik.

Endeligt er Kultur og Fritidsudvalget blevet fremlagt høringssvar for Kultur og Fritidspolitikken, samt kommentarer til denne givet af Sportsrådet og Folkeoplysningsrådet.

VISION 2026 SIGER

For at nå målene skal vi frem mod 2026 bl.a. samarbejde om:
At udvikle og implementere en kultur- og fritidspolitik, der styrker udviklingen i lokalsamfundene

Input fra Sorø Dialog

”Kultur- og fritidsstrategien bør have indflydelse på (alle) andre fagområder. Vi bør fremme borgernes muligheder for et sundt og rigt kultur- og fritidsliv gennem planlægningen af plejehjem, skoler, daginstitutioner, cykelstier osv. Et mål med indretningen af vores fælles områder og fælles dagligdag bør medvirke til at fremme et rigt og sundt kultur- og fritidsliv. Fx at kunne bruge lokaler til flere formål (kultur og fritid), at sikre god adgang til kultur og fritidsaktiviteter på tværs af generationer.”

4

Tema 1: Sammen om livslang dannelse - fra vuggestue til voksenliv

Kulturen binder os sammen. Vi kan opleve kulturen sammen eller hver for sig, men fælles er, at kulturen er med til at danne os som mennesker. Det gælder for børn såvel som voksne. Mødet med og deltagelse i kulturlivet er et essentielt element i en livslang dannelsesrejse – fra vuggestue til voksenliv. Det er en åben proces, man aldrig bliver færdig med. Derfor har livslang dannelse brug for kontinuerlighed: at man i løbet af livet fortløbende møder kunst og kultur for at sikre det gode og meningsfulde liv for alle aldersgrupper.

Sorø Kommune ønsker, at alle børn og unge fra en tidlig alder møder og aktivt beskæftiger sig med kunst og kultur i deres hverdag uanset, hvor man bor i kommunen. Det sker bl.a. gennem kommunes egen børnekulturelle indsats KulturKaptajner samt deltagelse i de større børnekulturregionsindsatser. Alle indsatser rækker hvert år ud til alle børn i alderen 0-12 år fra vuggestue til 6. klasse. Her møder de kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skoler. Sorø Kommune ønsker at arbejdet med kultur, kunst og dannelse i børne – og unge højde, fremadrettet tager udgangspunkt i en egentlig børne-/ungekulturstrategi. En strategi der understøtter arbejdet med at udvikle og styrke de kompetencer der skal til for at få et godt voksenliv.

Forskning peger på, at børn og unges møde med kunsten rummer et stort dannelsespotentiale. Det styrker deres kreativitet, samarbejdsevne og selvværd. De lærer noget om sig selv, hinanden og deres omverden. Kunstneriske og kulturelle processer skaber rum for fordybelse, vovemod og kreativitet, men også nye ukendte evner. Det er essentielle aspekter som led i at finde sit ståsted i et hastigt forandrende samfund.

Men dannelse slutter ikke med afgangsbeviset fra skolen. Tværtimod er dannelse en proces, der sker hele livet. Gennem musik, foredrag på aftenskolen, kunstudstillinger, museumsbesøg og arrangementer får vi indblik i aktuelle emner, debatter og kunstneriske udtryk som føjer flere lag til vores forståelse af verden og til det at være menneske. Derfor skal kultur være let at gå til og være en del af manges hverdag. Det skal være let at få adgang til bibliotekernes tilbud. Det skal være let at lære nyt og blive klogere på vores samfund og historie. Gode kulturoplevelser udvider vores forståelseshorisont og skaber rum til refleksion.

VI VIL:

 • fortsætte det gode arbejde med at give alle børn gode kulturelle oplevelser gennem KulturKaptajner, Kumult, Sorø Musiske Skole og Sorø Bibliotek
 • fremme og understøtte unges kreativitet, skabertrang og kulturelle dannelse og gøre det i samarbejde med mange andre tilbud og aktører i Sorø kommune.
 • understøtte de unges deltagelse i de kulturtilbud som Sorø kommune tilbyder og fællesskabet omkring dem
 • understøtte aktiviteter der bidrager til dannelsen hele livet

VISION 2026 SIGER

Sammen om levende og bæredygtige lokalsamfund:
Kultur- og fritidslivet skaber fællesskaber og medvirker til dannelse af alle borgere i Sorø Kommune. Et godt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv er en væsentlig ramme for det gode hverdagsliv med attraktive lokalsamfund, hvor der er plads til rum og udfoldelse. I kultur- og fritidslivet kan Sorø Kommunes helt særlige kulturarv, historie og natur opleves.

Fakta

I Sorø Kommune deltager alle børn i alderen 0-12 år i kulturforløb fra de går i vuggestue til 6. klasse. De møder hvert år kunst og kultur af høj kvalitet i deres dagtilbud og skole.

Sanseudstillinger på Sorø Kunstmuseum

Som noget nyt introducerede Sorø Kunstmuseum i 2022 en sanseudstilling for børn og voksne, hvor man på en legende og inddragende måde kunne opleve kunsten i et magisk univers med udgangspunkt i Holbergs roman om Niels Klims underjordiske verden.

Sanseudstillingerne bliver en tilbagevendende begivenhed, og Sorø Kunstmuseum planlægger perioden 2024-2028 en sanseudstilling hvert andet år. Her kan børn og voksne se, røre, dufte, sanse og lytte til kunsten i sanselige og tankevækkende universer.

Sorø Musiske Skole

På Sorø Musiske Skole kan børn i alderen 0-25 år opleve glæden ved at spille musik, skabe kunst, animation eller spille teater. Undervisningen er både tilrettelagt som enkeltundervisning, men skolen gør også en stor indsats for at fremme fællesskabet gennem sammenspil, musikklasser, temauger og sammenspilsdage, ligesom de også samarbejder med folkeskoler om musikundervisningen gennem Orkestermester og Musikmester på henholdsvis Sorø Borgerskole og Stenlille Skole.

KulturKaptajner og Kumult

KulturKaptajner inviterer alle 0-6-årige børn i Sorø Kommune med på en kulturel dannelsesrejse, hvor de møder, oplever og deltager i kunst- og kulturaktiviteter i deres hverdag. Gennem kulturelle indtryk, kreativitet, leg og kunstnerisk håndværk arbejder børnene med at give deres oplevelser, følelser og fantasi kunstnerisk udtryk. Kendetegnende for KulturKaptajner er et stærkt partnerskab mellem Sorøs kulturinstitutioner, kunstnere samt alle daginstitutioner og skoler. Der arbejdes med kompetenceudvikling af pædagogisk personale for at sikre bæredygtighed i indsatserne. KulturKaptajners inspirationskatalog kan downloades fra Sorø Kommunes hjemmeside under nyheden ”Kulturkaptajner går i land”.

Sorø Kommune er en del af landets største børnekulturindsats Kumult i Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner: Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Kumult rækker ud til alle kulturregionens børn og unge ud fra hensigten: Flest mulige børn og unge skal have adgang til kunsten og kulturen, fordi det har betydning for udviklingen og styrkelsen af deres fremtidige kompetencer. Børnene deltager i kulturforløb med professionelle kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film og kulturhistorie. Her møder og oplever de kunst og kultur af høj kvalitet og får selv mulighed for at udfolde sig kreativt. Læs mere om Kumult på www.kumult.dk

5

Tema 2: Sammen om et aktivt liv - bevægelse som katalysator for det gode hverdagsliv

Idræts- og fritidslivet i Sorø Kommune udgøres af en bred vifte af aktører, foreninger, frivillige, og fællesskaber. Det mangfoldige idrætsliv ses på gymnastikgulve, fodboldbaner, søer og skove. Det ses som eliteidræt og som breddeidræt. Det ses i alle aldre. Både til lands, til vands og i luften.

Muligheder og oplevelser med idræt og bevægelse er en essentiel del af Sorø Kommunes kultur- og fritidsliv. Samtidig er fysisk aktivitet og sociale relationer vigtige parametre ift. borgernes sundhed og trivsel. Kort sagt så er idræts- og foreningslivet med til at skabe oplevelser og miljøer, hvor borgernes gode hverdagsliv trives. Derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at bevare idrætslivet, så der er tilbud om aktiviteter og fællesskaber for alle uagtet geografisk placering, sportslige ambitioner, alder eller fysisk formåen. Kort sagt; der skal være idræt og fællesskaber for alle.

Idrætslivet er båret af et stort engagement blandt frivillige aktører og foreningsaktive borgere. Sorø Kommune ønsker at understøtte den energi og engagement, som er drivkraften, der får folk til at bevæge sig. Foreninger, frivillige og andre fællesskaber skal kunne få hjælp og vejledning, så energien kan bevares, og flere borgere kan blive en del af et bevægelsesfællesskab.

De fysiske rammer og bevægelsesmiljøerne er vigtige ift. hvordan idrætslivet kan udvikle og udbrede sig. Det gælder både indendørs- såvel som udendørsfaciliteter. Borgernes idræts- og bevægelsesvaner er ikke de samme som tidligere, og vil formentlig heller ikke være de samme i fremtiden. Derfor er der brug for at tænke i, hvordan vi kan øge fleksibiliteten af de eksisterende faciliteter, så de kan være endnu mere tilgængelige og anvendelige af flere brugergrupper. Det er samtidig med til at understøtte Visionens dagsorden om bæredygtighed. På samme vis bør vi højere grad udnytte det måske mest unikke bevægelsesmiljø, som Sorø Kommune besidder – naturen.

Lige så vigtigt, som de fysiske rammer er, lige så vigtigt er det at fordre til vaner og adfærd, der taler ind i en bevægelseskultur. Sorø Kommune ønsker at bidrage til at skabe lysten til at bevæge sig, og til at være medskabende de steder, som aktiviteterne foregår.

VI VIL:

 • være katalysator for at udvikle aktiviteter inden for idrætsområdet i tæt samarbejde med idrætsorganisationer, foreninger og frivillige
 • understøtte foreninger, frivillige og andre fællesskaber med hjælp og vejledning i deres drift
 • have fokus på at udnytte Kommunens faciliteter bedst muligt, så flest mulige brugergrupper har mulighed for at være aktive
 • have et særligt fokus på at sætte naturen i spil som arena for idræt, motion og bevægelse, herunder bevare Skovaftalen med Stiftelsen
 • fremme den mentale og fysiske sundhed gennem samarbejder og tværgående indsatser i Kommunen

Fakta

I 2022 var der 11.419 personer registreret i Sorø Kommunes idrætsforeninger. Det er 364 flere end i 2021, og 196 færre end i 2019 (Kilde: Central Forenings Register)

Sammen om mere bevægelse

Sammen om mere bevægelse er Sorø Kommunes partnerskabsaftale med idrætsorganisationen DGI. Sammen om mere bevægelse har til mål at få flere aktive borgere i Sorø Kommune, og få flere mennesker ind i foreningslivet og bevægelsesfællesskaber. Dette gøres eksempelvis ved at understøtte foreninger og andre bevægelsesfællesskabers udvikling af de mange idræts- og motionstilbud som eksisterer. En stor del af partnerskabets rolle er at være en aktiv samarbejdspartner med en koordinerende funktion i Kommunens tværgående sundheds- og trivselsindsatser ift. det idræts- og bevægelsesfaglige perspektiv. Partnerskabet er som en stabil og vedvarende indsats er med til sikre en succesfuld forankring og udvikling af Kommunens idrætsrelaterede indsatser. Sammen om mere bevægelse arbejder ligeledes med at give frivillige og kommunalt personale flere kompetencer til at udvikle bevægelsestilbud, og at nedbringe barrierer for idrætsdeltagelse. Sammen om mere bevægelse har fokus på børn og unges bevægelsesglæde og trivsel, Brobygning for socialt udsatte og sårbare borger, aktive seniorer, samt at bruge naturen som bevægelsesmiljø og idrætsarena.

Senior floor-ball

Senior-afdelingen i foreningen Sorø Floorball har et etableret samarbejde med Sundhedscenteret, hvor foreningen tager imod borgere med eksempelvis Diabetes og KOL i genoptræningsforløb. Brobygningen fra det kommunale sundhedstilbud og til foreningen går gennem Kultur og Fritidsafdelingen, hvor Sammen om mere bevægelse er med til at sikre aktivitets- og kompetenceudvikling til foreningen, og udvikle brobygningselementet i genoptræningsforløbene, sådan er der sikres de bedste forudsætninger for at borgerne vil kunne indgå i et etableret fællesskab og de sunde vaner fra Sundhedscenteret kan videreføres efter endt forløb.

6

Tema 3: Sammen om fællesskaber og gode oplevelser - vitaminer til hjerne og hjerte

Coronaen har vist hvilken essentiel betydning kultur- fritidslivet har for folks mentale og fysiske sundhed. Fællessang, gåture i naturen og et afsavn i forhold til sociale fællesskaber er nogle af de nøgleord, der prægede perioderne med nedlukninger og isolation. Det viste os, at kulturen kan knytte os sammen og at fællesskaberne i kultur- og fritidslivet har stor betydning for vores velbefindende.

I en tid, hvor mange oplever ensomhed, er det vigtigt at fremme inkluderende fællesskaber med plads til at være sammen på trods af forskelligheder. Her rummer kultur- og fritidslivet et helt særligt potentiale. At være en del af et fællesskab bidrager til at fremme den enkeltes mentale sundhed og følelsen af lykke. Kultur- og fritidslivets aktiviteter har dermed ikke kun værdi i sig selv, men er også vigtige medspillere på den nationale velfærdsdagsorden. Derfor er det vigtigt at understøtte og bevare et mangfoldigt kulturliv.

Sorø Kommune er beriget med mange kulturinstitutioner, foreninger og frivillige der hvert år tilbyder en bred vifte af aktiviteter for enhver smag, hvor man kan få en kulturel oplevelse eller dyrke en fælles interesse sammen med andre, hvad enten det er musik, motion, håndarbejde eller litteratur, der optager den enkelte. Det vidner om et stort engagement og en vilje til at gøre en forskel i lokalområdet. Der er aldrig langt fra tanke til handling eller til den nærmeste samarbejdspartner. Vi får med andre ord meget til at ske.

Kultur og fritidsaktiviteter har, hvad enten de er drevet af professionelle eller frivillige, et stort potentiale, når det handler om at skabe gode og meningsfulde fællesskaber, der rækker ud til mange, bekæmper ensomhed og fremmer den mentale og sociale sundhed. Det er derfor afgørende at skabe de optimale rammer for at kulturlivet kan trives og udvikle sig.

VI VIL:

 • understøtte de mange initiativer med fællesskabet i centrum for både børn og voksne
 • sætte fokus på tværgående indsatser hvor kultur- og fritidstilbud kan hjælpe udsatte og ensomme borgere, hvor Sorø kommunes velfærdsområder er centrale samarbejdspartnere.
 • fremme en kulturel infrastruktur som skaber sammenhænge mellem borgerne
 • hjælpe med at formidle viden om hvordan man etablere eller blive en del af fællesskaber
 • skaber synergier mellem lokale aktive frivillige ex. Lokalrådene, frivillige sociale foreninger og understøttet mere frivillighed i lokalsamfundene

VISION 2026 SIGER

Sammen om det gode hverdagsliv:
Det gode hverdagsliv i Sorø Kommune er noget særligt. Vores natur, kultur og historie tilbyder rammer, hvor man kan leve et trygt, sundt liv i balance med sig selv og omverdenen. Disse kvaliteter skal vi tage vare på og styrke overalt i Sorø Kommune de kommende år.

Fakta

”Børn og voksne med omfattende musisk træning viser forbedret udførelse af opgaver, der involverer eksekutive funktioner, sammen lignet med ikke-musisk-trænede, særligt med hensyn til kognitiv fleksibilitet, arbejdshukommelse og udførelseshastighed.” Kilde: ”Musikken og hjernen” Jesper Ryberg & Toke Lund Christiansen.

Fakta

Kunst og kultur har en positiv mental effekt på mange af de adspurgte. Størstedelen er enige i, at kunst og kultur gør dem glade (79 % helt eller lidt enige). 69 % er helt eller lidt enige i, at kunst og kultur inspirerer dem, mens 65 % er enige i, at det gør dem eftertænksomme.

Kilde: Kulturbarometeret/Epinion/Applaus. 15. september 2022.

Sorø Bibliotek & Bykontor danner ramme om fællesskaber

Sorø Bibliotek & Bykontor skaber både aktiviteter, der danner nye fællesskaber som eks. fællessang, Tirsdagstræf og litterære vandringer og faciliterer forskellige interessefællesskaber, som borgere initierer selv, eks. legestuer, læsefællesskaber og strikkecaféer.

Samtalesaloner for ensomme på Sorø Museum

Sorø Museum har etableret samtalesaloner for ensomme efter engelsk forbillede. Her mødes ensomme borgere i trygge og hyggelige rammer og samtaler om velkendte emner som eks. skolegang, måltider i gamle dage eller energikrisen.

Kulturhuse, biograf, spillesteder og festivals båret af frivillige

Kulturlivet i Sorø Kommune er beriget med mange aktive frivillige, der gør en stor indsats for at drive biograf, spillesteder, kulturhuse og festivaler til stor glæde for lokalområdet. Nogle har været med i mange år, mens nye kommer til. De mange frivillige er et stort aktiv for kulturen og er med til at bevare og udvikle området. Blandt dem er eks. Sorø Internationale Musikfestival der gennem mange år har arrangeret klassiske koncerter i Sorø af høj kvalitet. I løbet af de seneste år har også Løvehave koncerterne markeret sig positivt ved at skabe klassiske koncerter af meget høj kvalitet med den gamle skovfogedbolig i Alsted som ramme.

7

Tema 4: Sammen om oplevelser i natur og kulturen - med fokus på de stedsspecifikke potentialer

Kulturen i naturen. Sådan kan man med få ord beskrive vores skønne plet på landkortet. Vi har en smuk natur men er også beriget med en spændende kulturhistorie. Ikke mange kommuner kan prale af at have markeret sig gentagne gange i løbet af historien. At lægge navn til Brommekulturen, været arnested for en af de mest magtfulde slægter i den tidlige middelalder, eller at have huset nogle af Guldalderens største digtere. Vi har kunstmuseum, kulturhistorisk museum, biograf og en stærk tradition for klassisk musik for blot at nævne nogle af de mange tilbud, der levendegør kulturen.

I en usikker tid med pandemi og mange konflikter i verden, er der ofte en tendens til at kigge indad og søge det nære. Mange har derfor fået øjnene op for den mangfoldighed af oplevelser naturen byder på, ikke mindst i vores eget lokalområde, hvor vi har sø, skov enge og langstrakte landskaber lige uden for døren.

Det er derfor ikke uden grund, at naturen, kulturen og historien gang på gang bliver fremhævet, når talen falder på hvad det er, der gør Sorø Kommune helt unik. Men hvordan udvikler og bruger vi det stedsspecifikke potentiale, der er forankret i vores område? Det vil vi arbejde på at udfolde i den kommende periode blandt andet gennem konceptet Kulturen i naturen.

Mange lokale kræfter arbejder på at skabe unikke og autentiske oplevelser, der fremhæver det stedsspecifikke. Her kan eks. nævnes Kyndelmisse Lysfest, der i næsten 20 år har oplyst Sorøs bygninger og akademihave, Ruds Vedby Borgspil der hvert år opføres med Vedbygaards smukke bygninger som kulisse, eller Tersløsegaard, der formidler historien omkring Ludvig Holberg. Alt sammen er med til at markere Sorø Kommune som et sted, der har rod i kulturhistorien, men som også bruger den aktivt med fokus på bæredygtighed.

Og det er netop det unikke, det ægte og autentiske hvor man kan mærke passionen og kærligheden til det lokale, der tiltrækker både borgere og turister udefra. Det er vi stolte af og vil arbejde på at understøtte og udvikle eks. gennem samarbejde med de lokale virksomheder der er del af det oplevelsesøkonomiske netværk.

VI VIL

 • bruge historien aktivt eller som kulisse for nutidige begivenheder
 • udvikle aktiviteter med udgangspunkt i Kulturen i Naturen og de særlige kvaliteter, der kendetegner Sorø Kommune
 • sætte fokus på autentiske og stedsspecifikke potentialer i den lokale kultur og kulturarv
 • sætte fokus på naturforståelse og dannelse gennem oplevelser i naturen
 • sætte fokus på lokalområdernes særkender og understøtte og facilitere aktiviteter via kommunens mange Lokalråd og borgernes engagement

VISION 2026 SIGER

Styrende mål frem mod 2026:
At borgerne i lokalsamfundene oplever en positiv udvikling med fokus på liv, aktivitet og bæredygtighed i bred forstand og med et godt og mangfoldigt kultur- og fritidsliv.
At vi sammen værner om og udvikler naturen, kulturen og historien i lokalsamfundene i Sorø Kommune.

Fakta

Ifølge Kulturarvsstyrelsens og Realdanias undersøgelse Danskernes holdninger til kulturarv fra 2005 tiltrækkes de fleste danskere af kulturarv, men ifølge Realdanias analyse Bygningsarvens værdi fra 2015 kan kulturarven også skabe økonomisk værdi for lokalsamfund.

 

Grønne områder er den foretrukne bevægelsesarena, hvor 77% Sorø Kommunes borgere vurderer, at de har gode muligheder for fysisk aktivitet (Kilde: ’Danmark i Bevægelse’, Syddansk Universitet, september 2021)

Kulturen i Naturen

Sorø Bykontor har i samarbejde med Destination Sjælland udarbejdet en hjemmeside, der skal samle og formidle nogle af de mange kultur- og naturoplevelser, der findes i Sorø Kommune. Hjemmesiden Kulturen i naturen er opbygget tematisk med følgende 6 hovedkategorier; Naturen i naturen, Kunsten i naturen, Historien i naturen, Litteraturen i naturen, Fællesskab i naturen og Familien i naturen. Platformen bliver i 2023 udvidet med aktiviteter, der har fokus på kunsten i naturen og litteraturen i naturen.

Sorø Historiske Festival 1684-1862

Nogle af de kulturpersonligheder, der har betydet meget for Sorø er Ludvig Holberg og B.S. Ingemann. Gennem flere år har Sorø Historiske Festival bygget en årlig festival op, der tager udgangspunkt i disse personligheder og den tid, den var en del af. Det er en måde at bruge det stedsspecifikke potentiale, der er bundet til vores kulturarv og gøre det levende.

Natureventyr

Sorø Kommune, Kongskilde Naturcenter og Parnas har lavet flere såkaldte Natureventyr, der gennem gode historier, der er skrevet til den enkelte lokation, lokker familier ud i naturen og giver dem gode oplevelser i børnehøjde.