1

Forord

I Sorø Kommune har vi integration, selvforsørgelse og repatriering for øje. Selvforsørgelse er målet for alle. Ny lovgivning på området betyder, at der er kommet mere fokus på, at vejlede om muligheden for frivillige hjemrejser. Sorø Kommune ser repatrieringsindsatsen i tilknytning til den integrationsindsats, der ydes over for nyankommne udlændinge. Sorø Kommune ønsker at integrere alle udlændinge, så de indgår på lige fod med øvrige borgere, og samtidig bevarer deres handleevne, ansvarlighed og engagement.

Tilknytning til arbejdsmarkedet og hurtig inklusion i dagligdagen i daginstitutioner, skoler, boligområder og fritidsliv er afgørende for integrationen. Et vellykket integrationsforløb danner desuden det bedst mulige udgangspunkt for tilbagevenden til hjemlandet, når dette er muligt.

Sorø Kommune ønsker at behandle alle borgere med respekt, ligeværd og med forventning om, at man bidrager til fællesskabet med de ressourcer, man er i stand til. Målet med Sorø Kommunes integrationspolitik er, at flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende, og at alle børn og unge (uanset etnisk baggrund) har mulighed for medbestemmelse i det danske samfund, mulighed for udvikling og læring samt mulighed for deltagelse i et aktivt fritids- og foreningsliv.

2

Politik for mødet med borgeren

I Sorø Kommune har vi en politik for, hvordan vi ønsker at møde vores borgere – uanset etnisk oprindelse. Politikken indeholder 5 temaer, og temaerne afspejler det gode møde med borgerne – personligt, skriftligt, telefonisk og digitalt. De 5 temaer er:

 1. Borgeren i centrum
 2. Én indgang
 3. Digitale muligheder
 4. Vi fornyer professionalismen og
 5. Samarbejde med borgerne.

Alle 5 temaer finder anvendelse for alle borgere. I forhold til tema 3: Digitale muligheder, har Sorø Kommune desuden iværksat en særlig indsats for de af vores borgere, som har en ikke-vestlig baggrund, og som har svært ved at læse og forstå det danske sprog, og derfor kan have svært ved at lære
de danske regler at kende. Indsatsen har til formål at øge deres digitale kompetencer for at kunne begå sig i det danske samfund og sikre selvforsørgelse. Med hjælp fra tolke og med deltagelse af vores integrationsteam hjælpes borgerne til at forstå relevante rettigheder og pligter i forbindelse med reglerne om ydelser efter integrationsloven. De lærer desuden at benytte vores digitale muligheder, så som Jobnet og at udarbejde et CV.

3

Voksenområdet

Flygtninge og familiesammenførte der kommer til Sorø Kommune, skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus er primært koncentreret om, at nyankommne udlændinge får en aktiv start, og så hurtigt som muligt kommer i arbejde – primært via en kombination af danskundervisning og tilknytning til en arbejdsplads f.eks. ved job med løntilskud, småjobs, virksomhedspraktik eller nyttejob. Danskkundskaber har en stor betydning for muligheden for at komme i - og ikke mindst fastholde - beskæftigelse. Det samme har virksomhedspraktik, som er en god måde for flygtninge og familiesammenførte at få indblik og forståelse for det danske arbejdsmarked, samt øve sig på at bruge dansk på arbejdspladsen.

Nyankommne flygtninge sendes derfor i virksomhedspraktik senest 4 uger efter modtagelsen. Målsætningen er, at alle borgere løbende er i tilbud. Hovedelementerne i integrationsprocessen – danskuddannelse, tilbud om beskæftigelse og opkvalificering – kombineres så vidt muligt i intensive fuldtidsforløb. Der er desuden fokus på samarbejdet med og inddragelse af frivillige i integrationsindsatsen.

 • Frivillige: I et samarbejde mellem Sorø Kommune og de frivillige organisationer introduceres nyankommne flygtninge og andre udlændige til lokalsamfundet. De frivillige organisationer, som f.eks. Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors, yder en vigtig indsats for at støtte og hjælpe flygtninge og familiesammenførte borgere med at integrere sig i det danske samfund.

 • Projekt SPIR: Projektet er målrettet aktivitetsparate kvinder, som har været væk fra arbejdsmarkedet eller aldrig har været på arbejdsmarkedet. Gennem projektet er der fokus på at gøre kvinderne mere klar til arbejdsmarkedet eller uddannelse og derved opnå selvforsørgelse. Ydermere får kvinderne et indblik i og forståelse for det danske arbejdsmarked, herunder de danske normer, værdier og regler.

 • Nytteindsats: Nytteindsatsen i Sorø Kommune har til formål, at ledige skal arbejde for deres ydelse. Derudover er det hensigten, at ledige får mulighed for at indgå i et arbejdsfællesskab og udføre et stykke arbejde, der skaber nytte for samfundet.
4

Børn og unge

I Sorø Kommune ønsker vi, at alle børn og unge får mulighed for at udvikle sig til medbestemmende borgere i det danske samfund. Alle børn og unge i Sorø Kommune (uanset etnisk baggrund) skal derfor kende deres demokratiske og personlige rettigheder. Det er desuden vigtigt, at børn og unge kender og respekterer de normer og værdier, det danske samfund bygger på.

Derudover arbejder Sorø Kommune for, at alle børn og unge har lige muligheder i forhold til udvikling og læring ud fra deres individuelle kompetencer og potentialer. Børn og unge skal optages og fastholdes i uddannelsessystemet med henblik på at kunne deltage i samfundets politiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv.

Sorø Kommune ønsker desuden, at alle børn og unge har lige mulighed for deltagelse i et aktivt fritids- og foreningsliv. Der arbejdes tæt sammen med flere forskellige frivillige organisationer i integrationsøjemed for de unge uledsagede flygtninge. Særligt denne målgruppe, hvor den enkelte kun har sig selv, kræver en særlig integrationsindsats. Derfor arbejdes der med øget fokus på at danne netværk omkring den unge. Et netværk er fundamentet for, at de unge uledsagede kan integrere sig og lande i Danmark.

Integrationsområdet lykkes desuden ved samskabelse og kræfter fra frivilligheden samt tværfagligt samarbejde.

 • Frivillige og samskabelse: Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, Fødevarebanken og andre frivillige organisationer bidrager samlet set til fælleskab ved hjælp af netværksfamilier, madlavningsgrupper, aktivitetsgrupper, lektiehjælp og fritidsinteresser - i samarbejde med de midlertidige
  forældremyndighedsindehavere.

 • Tværfagligt samarbejde: Med hjælp fra frivillige, to-sprogskonsulent, PPR, sundhedsplejersker, familievejledere, familiebehandlere samt socialrådgivere arbejdes der tværfagligt omkring indsatserne i familierne og med de uledsagede børn og unge. Dette sker i børnenes miljøer, ligesom det sker på tværs af centrene: Jobcenter, Social Service og Børn og Familier, hvor der målrettet arbejdes efter en helhedsorienteret indsats til gavn for familierne.

Succeskriteriet er, at børn og unge flygtninge og familiesammenførte så hurtigt som muligt udsluses fra modtagetilbud til almindelige undervisningstilbud i folkeskolen - eventuelt med støtte for at opnå inklusion og integration i dagligdagen. En helhedsorienteret indsats i kommunen sikrer integration af familierne og de uledsagede børn og unge i et acceptabelt tempo under hensyn til de eventuelle udfordringer, som familierne og de uledsagede unge har med sig. Vi stiler efter en integrationsperiode, som kvalificerer den unge og familierne til at kunne klare sig selv på trods af deres vanskeligheder. Vi arbejder efter en tæt støttet indsats i starten, for efterfølgende at nedtrappe indsatsen i familierne og omkring den unge i takt med, at de integreres.

5

Repatriering

Som flygtning, familiesammenført udlænding eller indvandrer kan man få rådgivning og økonomisk hjælp til at genbosætte sig i sit hjemland eller tidligere opholdsland. Repatriering er frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere opholdsland.

Udlændinge, der bor i Danmark, kan have et ønske om at vende tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland. Med paradigmeskiftet i dansk udlændingepolitik er der kommet mere fokus på repatriering for flygtninge og udlændinge. Det vil sige, at man frivilligt kan vende tilbage til sit hjemland eller tidligere opholdsland med økonomisk støtte fra Danmark.

Sorø Kommune ser repatriering som en vigtig og sammenhængende indsats for en vellykket integration. Et vellykket integrationsforløb, hvor udlændingen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, danner et godt udgangspunkt for tilbagevenden til
hjemlandet. Hertil kommer, at en afklaring omkring en eventuel fremtidig repatriering er et vigtigt element i forhold til en udlændings engagement i egen integrationsindsats. Det kan f.eks. være flygtninge fra lande, hvor der efterfølgende har fundet en politisk eller samfundsmæssig udvikling sted, der gør det muligt for flygtningene at vende tilbage og starte et nyt liv der – og eventuel hjælpe med at genopbygge landet. Det kan også være ældre indvandrere, der efter et langt arbejdsliv i Danmark ønsker at vende tilbage og tilbringe alderdommen i deres hjemland, eller udlændinge der aldrig er blevet integreret i det danske samfund, og som ønsker at vende tilbage til deres hjemlands kultur og samfundsnormer.

Målgruppen for repatrieringsloven er bredere end gruppen af nyankomne flygtninge. Den inkluderer blandt andet også familiesammenførte udlændinge til danske statsborgere, udlændinge der ankom til Danmark før 1983, samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab. Desuden giver Sorø Kommune tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor det konkret vurderes at være relevant i forhold til den enkelte persons opholdssituation med henblik på at understøtte repatriering til hjemlandet eller til et tidligere opholdsland.

Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, der ønsker eller overvejer at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe en beslutning om at vende hjem.