1

Indledning

Denne ejerstrategi ("Ejerstrategien") for Sorø Forsyning A/S og datterselskaber i koncernen (under ét "Forsyningen") er fastlagt af Sorø Kommune efter høring i bestyrelsen i Sorø Forsyningsservice A/S, der omfatter alle bestyrelsesmedlemmer i de i alt fire selskaber. Ejerstrategien skal sammen med vedtægterne formulere ejerens overordnede mål for Sorø Forsyning A/S.

Kommunens mulighed for at øve indflydelse følger umiddelbart af Kommunens ejerskab til koncernen og er nærmere reguleret i Selskabsloven, suppleret med vedtægterne for Sorø Forsyning A/S og datterselskaber.

Ejerstrategien skal:

 1. Sikre at vandselskaberne overholder lov nr. 469 af 12/06/2009, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, med senere ændringer (Vandsektorloven).
 2. Sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.
 3. Fastholde og udvikle kommunens værdier i selskaberne.

Konkret forholder Ejerstrategien sig til følgende områder:

 1. Primær drift,
 2. Forsyningens miljøprofil,
 3. Udviklingsmuligheder,
 4. Varighed og genforhandling.
 5. Partnerskabsaftale
2

Primær drift

Under hensyntagen til de økonomiske muligheder, drives Forsyningen med det formål at sikre vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde.

Driften skal varetages med fokus på langsigtet levering af ydelser til forbrugerne.

Forsyningen skal på baggrund heraf:

 • Levere rent drikkevand indenfor vandforsyningens forsyningsområde.
 • Sikre at spildevandshåndteringen inden for spildevandsforsyningens forsyningsområde sker efter de principper og teknologier på området, som giver den miljømæssigt bedste og mest ef-fektive drift, udfra de økonomiske muligheder.
 • Give kunderne tilfredshed og medarbejderne arbejdsglæde, og et sikkert arbejdsmiljø.

Forsyningen skal arbejde for:

 • Fortsat høj forsyningssikkerhed
 • At minimere driftsforstyrrelser
 • At vedligeholde anlægsaktiver således at værdien i selskaberne fastholdes
 • At levere ydelser med sund økonomi
 • At reducerer miljøbelastningen gennem driftsoptimering og energibesparelser.

Kommunen forventer, at Forsyningen indgår i et samarbejde med kommunens myndighedsfunktion og andre afdelinger om koordinering og udveksling af oplysninger til brug for varetagelse af parternes opgaver.

Konkret skal takster og ændringer af takststruktur godkendes af Sorø Kommune.

3

Forsyningens miljøprofil

Kommunen forventer, at Forsyningen bidrager til at begrænse følgerne af klimaforandring og lever op til de krav, der er fastsat i Kommunens miljø- og Agenda 21-planer. Forsyningen skal herved blandt andet følge de relevante CO2-strategier og handlingsplaner.

Nærmere handlingsplaner for Forsyningens miljøprofil vil årligt blive fastlagt i forbindelse med generalforsamlingen således at Forsyningen understøtter Kommunens grundlæggende miljømålsætning.

Herudover forventer Kommunen, at Forsyningen med sin faglige kompetence og erfaring vil komme med bidrag ved udarbejdelsen af de kommunale miljøplaner, spildevandsplaner og lignende.

4

Udviklingsmuligheder

Kommunen har valgt at organisere forsyningsselskaberne i en holdingkonstruktion, der giver mulighed for etablering af nye datterselskaber med andre forsyningsopgaver, og kommunen ønsker derfor, at ledelsen i Forsyningen er åben overfor at øge antallet af forsyningsområder.

Kommunen forventer, at udviklingen i vandsektoren vil resultere i færre og større aktører. Dette skyldes et behov for effektivisering af administrationen og koncentration af den faglige viden, der er tilgængelig på området.

Derfor ønsker Kommunen at ledelsen i Forsyningen er åben for ved at overtage andre vandselskaber eller etablere tætte samarbejder med andre vandselskaber, hvis muligheden skulle byde sig, og dette vil være til gavn for Forsyningens virksomhed og forbrugerne.

5

Varighed og genforhandling

Ejerstrategien gælder i perioden fra maj 2019 og indtil videre. Evaluering og fornyelse af strategien vil kunne ske i dialog mellem Forsyningen og Kommunen.

Såfremt udviklingen på forsyningsområdet, herunder i lovgivningen, eller andre væsentlige forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt, at Ejerstrategien ændres helt eller delvist, kan hver af Parterne kræve en genforhandling af Ejerstrategien.

Ejerstrategien er drøftet med Forsyningens bestyrelse, som har erklæret sig bekendt med Kommunens overordnede mål for Forsyningen og er indstillede på at arbejde for at implementere disse mål i Forsyningens virksomhed.

6

Partnerskabsaftale

Nærværende ejerstrategi konkretiseres yderligere i en partnerskabsaftale indgået mellem Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommune, hvor temaerne ”service”, ”samarbejde”, ”kommunikation”, ”miljøprofil” og ”fremtidig udvikling og tilpasning” udfoldes. Partnerskabsaftalen skal støtte op om den på et hvert tidspunkt gældende Vision og Planstrategi i Sorø Kommune.

Partnerskabsaftalen godkendes af Bestyrelsen for Sorø Forsyning A/S og Sorø Kommunes Økonomiudvalg og revideres efter behov.

Rettet på baggrund af Byrådets behandling af ejerstrategien den 6. oktober 2010.

Revideret 23. maj 2019