1

Indledning

EU’s affaldsdirektiv1 fastsætter, at medlemsstaterne skal sikre, at deres kompetente myndigheder udarbejder en eller flere affaldshåndteringsplaner.

Disse planer skal hver for sig eller tilsammen dække hele den pågældende medlemsstats område.

Direktivet indeholder en række minimumskrav til indholdet af sådanne affaldshåndteringsplaner, og de er implementeret i dansk lov gennem miljøbeskyttelsesloven2 og affaldsbekendtgørelsen3

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen således udarbejde og vedtage en 12-årig kommunal plan for håndtering af affald. Planen skal revideres mindst hvert 6. år.

Den kommunale affaldshåndteringsplan skal indeholde:

1) En kortlægningsdel, som beskriver status for affaldsområdet i kommunen
2) En målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet.
3) En planlægningsdel med særlig fokus på planlægningen de første 6 år af planperioden.

Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsen, at udarbejdelsen af affaldsplanen skal ske i overensstemmelse med nedenstående affaldshierarki:

 • A. Affaldsforebyggelse.
 • B. Forberedelse med henblik på genbrug.
 • C. Genanvendelse.
 • D. Anden nyttiggørelse.
 • E. Bortskaffelse.

Affaldshierarkiet kan dog, jf. miljøbeskyttelsesloven, fraviges for særlige affaldsstrømme, hvis fravigelsen er begrundet i en livscyklusbetragtning. Fravigelser herfra skal ske med henblik på at opnå det bedste samlede miljømæssige resultat.

Affaldsplanen skal dermed medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, og herunder bl.a. begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, samt fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering.

Den kommunale affaldshåndteringsplan skal, ifølge affaldsbekendtgørelsen, udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride mod denne.

Miljøministeriet offentliggjorde den 07.07.21 en national affaldshåndteringsplan, ’Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2033’, som bl.a. bygger på en aftale, indgået i juni 2020 mellem regeringen og et flertal af Folketingets partier om en klimaplan4 for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Handlingsplanen er lagt til grund for nærværende affaldsplan.

De indikatorer, som regeringen vil lægge til grund ved den løbende evaluering af resultaterne af den nationale affaldshåndteringsplan, udgøres af de bindende EU-målsætninger, og de er i deres helhed optaget som bilag I til nærværende affaldsplan.

For det affald, som kommunen har medansvar for, gælder der følgende målsætninger:

 • Genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder øges til mindst 50 % i 2020, 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.
 • Deponi af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder fastholdes under 10 % · Genanvendelsen af emballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) øges til mindst 65 % i 2025 og 70 % i 2030.
 • Genanvendelsen af glasemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 70 % i 2025 og 75 % i 2030.
 • Genanvendelsen af plastemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) øges til mindst 50 % i 2025 og 55 % i 2030.
 • Genanvendelsen af papir- og papemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 75 % i 2025 og øges til mindst 80 % i 2030.
 • Genanvendelsen af jernemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 70 % i 2025 og 80 % i 2030.
 • Genanvendelsen af aluminiumsemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 50 % i 2025 og 60 % i 2030.
 • Genanvendelsen af træemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 25 % i 2025 og 30 % i 2030. · Særskilt indsamling af elektronikaffaldet holdes over 65 %
 • Særskilt indsamling af batteriaffaldet fastholdes over 45 %

Miljøministeriet har i den nationale affaldsplan opsat et ’pejlemærke’ for, hvor meget kommunerne forventes at skulle genanvende af husholdningsaffaldet (dvs. eksklusive haveaffald, husholdningslignende restaffald og bygge- og anlægsaffald) i 2025, hvis de skal bidrage til opfyldelse af 55 %-kravet for ’kommunalt affald’.

Pejlemærket lyder på 50 %. Det forudsætter, at kommunerne samtidig genanvender 75 % af haveaffaldet og at erhvervene genanvender 55 % af den andel af deres affald, som hører ind under kategorien ’kommunalt affald’.

Den reelle genanvendelse af husholdningsaffaldet, regnet efter denne formel, lå i 2020 på 42 % i Sorø Kommune (mens landsgennemsnittet ifølge Miljøministeriet lå på 30 % i 2019).

Den genanvendelse, der refereres til i målsætningerne, er reel genanvendelse. Det vil sige, at affaldet uden yderligere forberedende foranstaltninger, kan bringes ind i den oparbejdningsproces, hvor affaldet konkret omdannes til andre produkter, materialer eller stoffer.
Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 indeholder en ikke-udtømmende liste over konkrete beregningspunkter for genanvendelse af forskellige affaldsmaterialer (ligesom EU-Kommissionen i en gennemførelsesafgørelse af 7. juni 20195 nærmere har beskrevet beregningsmetoderne).

Dette er en forskel fra tidligere, hvor genanvendelsesmålene alene gik på, hvor mange procent af
affaldet, der var indsamlet med henblik på genanvendelse (se figur 1.1).

Figur 1.1.: Forskellen i målepunktet for, hvor genanvendelsesprocenten hidtil har været beregnet, og hvor den fremover skal beregnes. Kun reelt genanvendt affald regnes med. De tab, der sker fra affaldet er indsamlet, til det genanvendes, udgør divideret med den indsamlede mængde den såkaldte tabsrate
Figur 1.1.: Forskellen i målepunktet for, hvor genanvendelsesprocenten hidtil har været beregnet, og hvor den fremover skal beregnes. Kun reelt genanvendt affald regnes med. De tab, der sker fra affaldet er indsamlet, til det genanvendes, udgør divideret med den indsamlede mængde den såkaldte tabsrate.

 

Efter den hidtil gældende nationale affaldsplan6 skal kommunerne således i 2022 indsamle 50 % af en række nærmere definerede kommunale affaldstyper med henblik på genanvendelse, og beregningsmetoden herfor er angivet i den nationale affaldsplans bilag 5.

I kortlægningsdelen i nærværende affaldsplan, er genanvendelsesprocenten søgt beregnet efter begge metoder, med henblik på at dokumentere, i hvilket omfang kommunen er på vej mod målet for 2022, som angivet i bilag 5 i den tidligere nationale plan, og efter de nye principper med henblik på at vurdere, hvor langt kommunen er fra 2025-målet.

I mangel af eksakt kendskab til, hvor stor en andel af det affald, der er indsamlet med henblik på genanvendelse, der reelt tabes i processen inden det indgår i et nyt produkt, er der til grund for beregningen inddraget de generelle tabsfaktorer i genanvendelsesprocesserne for de forskellige affaldstyper, som Miljøstyrelsen har anvendt ved de to seneste nationale affaldsstatistikker (i 2018 og 2019).

For affaldstyper, hvor ikke er fastlagt generelle tabsfaktorer for, er anlagt skøn.

Sorø Kommune har besluttet, udover de obligatoriske afsnit, at supplere affaldsplanen med yderligere tre afsnit:

Affaldsplanens klimamæssige konsekvenser, hvor det opsummeres, hvad det betyder for udslippet af klimagasser – først og fremmest CO2 -, at der genanvendes mere og forberedes mere for genbrug.

Affaldsplanens sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer, hvor det f.eks. beskrives, hvordan kommunen gennem disse vil bidrage til øget affaldsforebyggelse og til kommunens klimaplan.

Affaldsplanens klimamæssige konsekvenser, hvor det opsummeres, hvad det betyder for udslippet af klimagasser – først og fremmest CO2 -, at der genanvendes mere og forberedes mere for genbrug.


 1 Europaparlamentets og -Rådets direktiv 2008/98/EF, af 19. november 2008, om affald og om ophævelse af visse direktiver, senest revideret ved Europaparlamentets og -Rådets direktiv (EU) 2018/851 af 30. maj 2018

 2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr. 1218 af 25/11/2019

 3 Bekendtgørelse om affald BEK nr. 2159 af 09/12/2020

 4 Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, 16. juni 2020. Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

 5 EU-Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1004 af 7. juni 2019 om fastsættelse af regler for beregningen, verifikationen og rapportering af data om affald i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 2008/98/EF og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2012) 2384 (meddelt under nummer C(2019) 4114) af 9. juni 2019
 6 Danmark uden affald, Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2014.

2

Kortlægning

I henhold til affaldsbekendtgørelsen skal affaldsplanens kortlægning indeholde:

 1. Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen, fordelt på den branche, hvor affaldet stammer fra, affaldstyper (EAK-koder), jf. bekendtgørelsens bilag 2, eller affaldsfraktioner, og hvordan affaldet er nyttiggjort eller bortskaffet.

 2. Opgørelser over mængderne af affald, som eksporteres fra eller importeres til kommunen, fordelt på affaldstyper.

 3. Oversigt over og beskrivelser af indsamlings- og anvisningsordninger for affald.

 4. Oversigt over og beskrivelser af deponerings- og forbrændingsanlæg, som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til, samt oplysninger om tilførte mængder af affald og kapacitet til rådighed.

 5. Oplysninger om sorterings- og behandlingsanlæg m.v., som kommunalbestyrelsen anvender eller anviser til.

 6. Oplysninger om kommunalbestyrelsens omkostninger ved håndtering af affald fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder.

Alle affaldsdata er opsamlet i Bilagene IIa-IIe til affaldsplanen, og i det følgende opridses hovedtendenserne.

2.1

Opgørelser over mængderne af affald, som produceres i kommunen

2.1.1

Husholdningsaffald

I bilag IIa er opgjort hvor store mængder af de fokusmaterialer (mad-, pap-, papir-, plast-, metal-, glas-, træ- og restaffald samt stort og småt brændbart fra husholdninger), der var forudsat indsamlet mindst 50 % af med henblik på genanvendelse, der er blevet indsamlet siden 2010, og genanvendelsen er beregnet efter den hidtidige metode.

I figur 2.1. er vist udviklingen i genanvendelsen beregnet efter den hidtil gældende metode.

Figur 2.1. Udviklingen i genanvendelsesprocenten i perioden 2010-2020 for Sorø Kommune, beregnet efter bilag 5 i den hidtil gældende nationale affaldsplan (dvs. som andelen af en række nærmere definerede fokusmaterialer, der er indsamlet med henblik på genanvendelse).
Figur 2.1. Udviklingen i genanvendelsesprocenten i perioden 2010-2020 for Sorø Kommune, beregnet efter bilag 5 i den hidtil gældende nationale affaldsplan (dvs. som andelen af en række nærmere definerede fokusmaterialer, der er indsamlet med henblik på genanvendelse).

Det ses, hvorledes genanvendelsen steg i 2015, hvilket skyldtes indførelse af udsortering af rent træ til genanvendelse på genbrugspladserne, og igen fra 2018, som følge af udrulning af nye ordninger for indsamlingen ved husstanden af seks genanvendelige fokusmaterialer, ud over restaffald. Dermed er målet for 2022, med 50 % genanvendelse så godt som nået.

I bilag IIb er opgjort de samlede mængder kommunalt affald, indsamlet i perioden 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014 (startåret for den hidtidige affaldsplan). Det er specifikt opgjort, hvor meget af det, der er husstandsindsamlet.

Kommunalt affald adskiller sig fra bilag 5-affaldet ved – ud over at omfatte de ovenfor anførte fokusmaterialer - så også at omfatte haveaffald, elektronikskrot og batterier samt husholdningslignende restaffald fra erhverv. Der foreligger endnu ingen officielle danske retningslinjer for, hvordan mængden af kommunalt affald skal beregnes, så dette er kommunens bedste bud p.t.

De mængder, der er indsamlet med henblik på genanvendelse, er korrigeret med de generelle tabsfaktorer, som Miljøstyrelsen har anvendt ved udarbejdelse af de to seneste affaldsstatistikker7, og bedste bud på genanvendelsesprocenten efter den nye beregningsmetode er angivet på baggrund heraf. For affaldstyper og fraktioner, hvor Miljøstyrelsen ikke har angivet tabsfaktorer, er anvendt bedste skøn.

I figur 2.2. er gengivet udviklingen i genanvendelsesprocenten, beregnet efter begge metoder, i periode 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014.

Figur 2.2. Udviklingen i genanvendelsesprocenten for kommunalt affald samlet set i Sorø Kommune i perioden 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014 og beregnet efter den hidtidige metode og den nye metode. Se teksten for nærmere forklaring.

Figur 2.2. Udviklingen i genanvendelsesprocenten for kommunalt affald samlet set i Sorø Kommune i perioden 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014 og beregnet efter den hidtidige metode og den nye metode. Se teksten for nærmere forklaring.

Sorø Kommune udrullede nye ordninger i løbet af 2018, og de fik først fuld effekt i 2019. Faldet fra 2019 til 2020 skyldes det fortsatte fald i papirmængderne og en stigningen i mængden af stort og småt brændbart.


7 Affaldsstatistik 2018 og Affaldsstatistik 2019

 

Det ses i figur 2.3, hvorledes indførelsen af nye ordninger i løbet af 2018 førte til et kraftigt fald i mængden af restaffald, og at den samlede mængde af husstands- og kubeindsamlet affald har været faldende gennem den seneste affaldsplan-periode. Kubeindsamlet affald har været helt udfaset siden 2018, hvor de sidste kuber blev nedtaget. Nedgangen modsvares til dels af stigende genbrugspladsmængder, men de samlede mængder til forbrænding, målt som kg pr. husstand, er gået ned med 26,5 % siden 2014. Se nærmere herfor i bilag IIc.

Figur 2.3. Udviklingen i husstands- og kubeindsamlet affald og fordelingen på affaldstyper og - fraktioner. Angivet i kg/husstand/år

Figur 2.3. Udviklingen i husstands- og kubeindsamlet affald og fordelingen på affaldstyper og - fraktioner. Angivet i kg/husstand/år

Under anvendelse af de CO2-ækvivalenter, som ifølge den nationale affaldsplans afsnit om klima angiveligt opnås ved genanvendelse af forskellige affaldstyper, er klimaeffekten af den reelle genanvendelse af de kommunale affaldstyper søgt beregnet, og de fremgår ligeledes af tabellerne i bilag IV, ligesom de er opsamlet i figur 5.1 i afsnittet om planens klimamæssige betydning. For affaldstyper og fraktioner, hvor den nationale affaldsplan ikke angiver CO2-ækvivalenter, er anvendt tilsvarende ækvivalenter fra den af DTU og SDU i 2011 udviklede vejledning om CO2- opgørelser i den danske affaldsbranche8 og for byggematerialers vedkommende de CO2- ekvivalenter, der kan udledes af SBI 2019:089 , og for enkelte andre affaldstyper samt transport er anvendt de kilder, der fremgår af noterne i Tabel IV.1 (i Bilag IV)

I bilag IIc er kortlagt de indsamlede mængder via genbrugspladserne i perioden 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014. I figur 2.4. er vist udviklingen i nogle aggregerede mængder, herunder de tre overhovedet mest dominerende, nemlig bygge- og anlægsaffald, haveaffald, samt stort- og småt brændbart affald.


8 CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche – en vejledning. Tilgængelig på DAKOFAs hjemmeside: https://dakofa.dk/vidensbank/energi-klima/co2-opgoerelser-i-den-danske-affaldsbranche-en-vejledning/
9 SBI 2019:08, Livscyklusvurdering for cirkulære løsninger med fokus på klimapåvirkning. Forskning i det byggede miljø, Polyteknisk Boghandel og Forlag ApS 2019

 

Figur 2.4. Udviklingen i aggregerede mængder af affald, indsamlet på genbrugspladser i Sorø Kommune 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014. For fordelingen af 'Øvrige', se bilag IIc Figur 2.4. Udviklingen i aggregerede mængder af affald, indsamlet på genbrugspladser i Sorø Kommune 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014. For fordelingen af 'Øvrige', se bilag IIc

Det ses at genbrugspladsmængderne har været stigende og især er vokset i 2019 og 2020. Det gælder i særlig grad beton & tegl og de brændbare fraktioner. Udsvingene i haveaffaldsmængderne er i vid udstrækning vejrbetingede. Stigningen i 2019 kan muligvis hænge sammen med den periodiske nedlukning af en genbrugsplads i Slagelse, ligesom stigningen i 2020 kan henvises til coronanedlukningen, hvor mange har brugt tiden på, at få ryddet ud i gemmerne.

En del af de indsamlede mængder indgår også i det ’kommunale affald’, som ligger til grund for beregningerne af genanvendelsesprocenterne efter såvel gamle som nye metode. Der er ikke beregnet genanvendelsesprocenter for genbrugspladsmængderne under ét, da der her samtidig er affaldstyper, som ikke indgår i de formelle beregningsmetoder (eksempelvis bygge- og anlægsaffald, der er opgjort særskilt, da fraktionen har sin egen målsætning, som også kan opnås ved opfyldning – en anden endelig materialenyttiggørelsesform, som ikke indgår i genanvendelsesbegrebet).

Genanvendt metal fra forbrændingsslagge fra husholdningsaffald

Når forbrændingsslaggen fra AffaldPlus’ affaldsenergianlæg oparbejdes til anvendelse til bygge og anlægsformål, sker der en samtidig udsortering af metaller fra slaggen.

Metaller, der udsorteres til genanvendelse fra forbrændingsslagge fra forbrænding af kommunalt affald, kan medregnes i opfyldelsen af den fremtidige genanvendelsesprocent.

Afatek, der ejes af AffaldPlus i fællesskab med de øvrige affaldsselskaber på Sjælland og Lolland-Falster, håndterer forbrændingsslagge fra AffaldPlus. Afatek har for 2019 og 2020 opgjort mængderne af metaller, der er udsorteret fra forbrændingsslaggen. Disse fremgår af bilag IId.

Beregningsmetoden for genanvendelsesbidraget fra metaller i slaggen fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. juni 2019, nærmere betegnet i dennes bilag III.

Det skal bemærkes, at man ved beregningen skal sondre mellem den del af metallet i slaggen, der hidrører fra ’kommunalt affald’, og den del, der kommer fra erhvervsaffald, og at kun den del, der hidrører fra ’kommunalt affald’ må medregnes i genanvendelsesprocenten herfor, og at andelene skal dokumenteres ved stikprøveundersøgelser, der gennemføres hvert 5 år.

Sådanne stikprøveundersøgelser er endnu ikke påbegyndt, men i affaldsplanens bilag IId er foretaget et estimat af, hvor meget metal fra den del af forbrændingsslaggen, der må antages at hidrøre fra kommunalt affald, vil bidrage med til den samlede fremtidige genanvendelsesprocent.

Det drejer sig for 2020 om ca. 1.320 ton metal for alle seks AffaldPlus-kommuner under ét, som vil bidrage med i størrelsesordenen 0,6 procentpoint til genanvendelse. Til sammenligning indsamledes samme år godt 11.000 ton metal via husstands- og genbrugspladsordningerne i de seks kommuner.

2.1.2

Erhvervsaffald

Kommunen har opgjort de mængder af erhvervsaffald, der anvises til, og behandles på, AffaldPlus anlægget detaljeret. Dvs. mængder til deponering og til forbrænding. De fremgår af bilag IIe, og udviklingen i perioden 2017-2020 sammenholdt med basisåret 2014 er vist i figur 2.5.

Det bemærkes, at de forbrændingsegnede mængder viser en kraftig stigning i 2020, som ikke umiddelbart lader sig forklare. Deponeringsmængderne har været stigende siden 2017, hvilket formodentlig skyldes et større fokus på forekomst af PCB og asbest i byggeaffald i de senere år

Figur 2.5. Udviklingen af mængderne af forbrændings- og deponeringsegnet affald samt biobrændse,l leveret til AffaldPlus’ behandlingsanlæg, fra erhverv i Sorø Kommune i perioden 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014.

Figur 2.5. Udviklingen af mængderne af forbrændings- og deponeringsegnet affald samt biobrændse,l leveret til AffaldPlus’ behandlingsanlæg, fra erhverv i Sorø Kommune i perioden 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014.

 

Erhvervsaffald, ikke egnet til materialenyttiggørelse, behandlet på andet end AffaldPlus-anlæg 2017 2018 2019
Imprægneret træ 34 24 42
Farligt affald 446 2337 313
I alt 481 2360 354

Tabel 2.1.: Erhvervsaffald, ikke egnet til materialenyttiggørelse, som er behandlet på andet end AffaldPlus-anlæg 2017-2019. Kilde: ADS, Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020)

Mængderne af erhvervsaffald til genanvendelse, som kommunen ikke har ansvar for, og derfor ej heller skal sikre kapacitet til, er opgjort alene på basis af de offentligt tilgængelige data i Affaldsdatasystemet, som på opgørelsestidspunktet kun gik til og med 2019, og de er opsamlet i Bilag IIf. De mængder af erhvervsaffald, der er indsamlet via genbrugspladserne, lader sig ikke udskille fra husholdningsmængderne, og er opgjort under disse.

 I Figur 2.5. er vist udviklingen i udvalgte (største) mængder af sorteret erhvervsaffald, egent til materialenyttiggørelse, fra virksomhederne i Sorø kommune i perioden 2017-2019.

Det ses, at asfalt, bygge- & anlægsaffald samt uforurenet og forurenet jord udgør langt hovedparten, men også at madaffaldsmængderne synes at stige år for år. Det må tilskrives, at erhvervene, herunder formentlig butikscentre er begyndt at udsortere madaffald til bioforgasning.

Figur 2.5.: Udviklingen i udvalgte mængder af sorteret erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, fra virksomhederne i Sorø kommune i perioden 2017-2019. Kilde: ADS, Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020). For alle mængder: Se Bilag IIf.
Figur 2.5.: Udviklingen i udvalgte mængder af sorteret erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, fra virksomhederne i Sorø kommune i perioden 2017-2019. Kilde: ADS, Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020). For alle mængder: Se Bilag IIf.

2.2

Opgørelser over mængderne af affald, der importeres eller eksporteres

Kommunen har ikke registreret nogen mængder af affald, der er eksporteret fra, eller importeret til, kommunen, da kommunen ikke har nogen industri eller anlæg med dette behov.

2.3

Indsamlings- og anvisningsordninger for affald

2.3.1

Indsamlingsordninger i form af henteordninger

Kommunen har pr. 1. januar 2021 følgende indsamlingsordninger i form af henteordninger for husholdningsaffald:

 • Restaffald: 14-dages afhentning. For enfamilieboliger sker indsamling i todelt 240-litersbeholder, opdelt 60/40, hvor restaffaldet opsamles i det store kammer. I flerfamilieboliger indsamles typisk i et-rums 660-liters firhjulsbeholdere.

 • Madaffald: 14-dages afhentning. For enfamilieboliger opsamles samtidig med restaffald, i det lille kammer i beholderen. For flerfamilieboliger er benyttes til madaffald typisk en 400-litersbeholdere af hensyn til arbejdsmiljøet (grundet madaffaldets høje vægtfylde).

 • Metal/glas/plast: afhentning hver 4. uge. I enfamilieboliger i det store kammer i en 240-liters todelt beholder, opdelt 60/40. I flerfamiliesboliger bruges typisk et-karmmer beholdere, dog varierer størrelsen på beholdere efter behovet, efter individuel aftale for affaldshåndtering.

 • Pap/papir: afhentning hver 4. uge. I enfamilieboliger i det lille kammer i en 240-liters todelt beholder, sammen med metal/glas/plast, opdelt 60/40. For flerfamilieboliger indsamles pap/papir blandet og der kan tillige være en ekstra 660-liters beholder til ren pap. Den ekstra beholder til pap er efter individuel aftale.

 • Småt elektronik: indsamles som pose-på-låg-ordning. Der er ved enkelte større samlede bebyggelser opsat bokse til denne fraktion.

 • Bærbare batterier: som småt elektronik, men i særskilt pose. Der er ved enkelte større samlede bebyggelser opsat bokse til denne fraktion.

Der er derudover individuelle løsninger enkelte steder i kommunen.

2.3.2

Indsamlingsordninger i form af bringeordninger

Kommunen har pr. 1. januar 2021 en bringeordning i form af en genbrugspladsordning med mulighed for at aflevere godt 40 forskellige affaldstyper og -fraktioner til særskilt indsamling, herunder farligt affald og bygge- og anlægsaffald opdelt på affaldstyper.

Genbrugspladsordningen er også stillet til rådighed for erhverv, der opkræves et gebyr ved benyttelse, samt de faktiske behandlingsomkostninger ved aflevering af farligt affald.

Der er en vægtgrænse på køretøjer, der må benytte genbrugspladserne, på 3.500 kg.

Derudover har kommunen en indsamlingsordning i form af en bringeordning for medicinaffald m.v. i form af en såkaldt apotekerordning.

2.3.3

Anvisningsordninger

Kommunen har pr. 1. januar 2021 følgende anvisningsordninger med konkret benyttelsespligt for erhverv m.v. til AffaldPlus behandlingsanlægget for følgende affaldsfraktioner:

 • Forbrændingsegnet affald, herunder husholdningslignende restaffald
 • Deponeringsegnet affald

Derudover har kommunen anvisningsordninger for følgende ikke-genanvendelige affaldstyper og - fraktioner fra private og erhverv, hvor anvisningen generelt går til modtageranlæg, der er miljøgodkendt til at håndtere den givne affaldstype eller -fraktion:

 • Ikke-genanvendeligt farligt affald
 • Ikke-genanvendeligt PVC-holdigt affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Imprægneret træaffald

Endelig har kommunen en anmelde- og anvisningsordning for jord, der er affald (i medfør af bekendtgørelsen herom).

Ikke-genanvendeligt affald fra erhverv, der ikke er omfattet af nogen af ovennævnte ordninger, anvises konkret.

2.4

Deponerings- og forbrændingsanlæg

Kommunen anvender og anviser pr. 1. januar 2021 til følgende deponerings- og forbrændingsanlæg. Der henvises til afsnit 4.5. om kapacitet og til afsnit 2.1. om faktisk anvendelse.

Deponeringsanlæg:

 • Faxe Miljøanlæg
 • Forlev Miljøanlæg

Forbrændingsanlæg:

 • Næstved Affaldsenergianlæg
 • Slagelse Affaldsenergianlæg
2.5

Sorterings- og behandlingsanlæg m.v.

Kommunen anvender og anviser pr. 1. januar 2021 til følgende sorterings- og behandlingsanlæg:

Forbehandling af madaffald:

 • AffaldPlus’ pulperanlæg i Næstved

Sortering af haveaffald (til biomasse og råkompost):

 • AffaldPlus’ biobrændselsanlæg i Næstved

Sortering af tekstilaffald:

 • AffaldPlus tekstilsorteringsanlæg i Næstved

Forsortering af metal-, glas- og plastfraktionen

 • RGS-Nordic, Herlufmagle (med AffaldPlus som kontraktholder)

Sortering af plast og aluminium fra forsorteringen af metal-, glas- og plastfraktionen:

 • EGN i Tyskland (med AffaldPlus som kontraktholder)

Pap og papir:

 • Leveres til AffaldPlus genbrugsterminal i Næstved, som afsætter på korttidskontrakter

Rent træ til neddeling:

 • Nedknuses på Faxe Miljøanlæg med henblik på klargøring til transport til Novoplan.

Produkter og komponenter der egner sig til forberedelse for genbrug:

 • Håndteres af AffaldPlus med henblik på afsætning i Plusbutikker, Plusbyggemarked og Plusmarkeder.

De øvrige fraktioner fra genbrugspladserne, der egner sig til materialegenanvendelse eller anden endelig materialenyttiggørelse, herunder bygge- og anlægsaffald, afsættes af AffaldPlus på kontrakter af kortere eller længere varighed.

2.6

Kommunalbestyrelsens omkostninger ved håndtering af affald

På baggrund af regnskab 2020 kan de i tabel 2.2. anførte omkostninger opgøres, fordelt på ordninger for husholdninger og virksomheder.

Generelle administrationsomkostninger  2.872.030 kr.
Indsamlingsordninger for restaffald og madaffald, husholdninger  10.807.733 kr.
Indsamlingsordninger for restaffald og madaffald, virksomheder 979.074 kr.
Indsamlingsordninger for papir, pap, glas, metal og plast  4.752.422 kr.
Indsamlingsordninger for farligt affald  103.241 kr.
Genbrugspladser  11.716.560 kr.
Øvrige ordninger og anlæg (Småt el-skrot)  98.035 kr.
I alt  31.329.095 kr

 Tabel 2.2.: Nøgletal for omkostningerne ved drift af Sorø Kommunes affaldsordninger i 2020. Alle beløb er eksklusive moms.

3

Målsætninger

Affaldsplanen skal ifølge affaldsbekendtgørelsen udarbejdes dels i overensstemmelse med affaldshierarkiet, som det er oplistet i miljøbeskyttelsesloven, dels med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan, og det præciseres, at den kommunale affaldsplan ikke må stride mod den nationale.

Målsætningsafsnittet er – for at sikre imødekommelse af begge forudsætninger – følgelig disponeret efter affaldshierarkiet, idet de krav, som måtte gælde for kommunerne i den nationale affaldshåndteringsplan, ’Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2033’, så er indarbejdet og reflekteret under de respektive niveauer i hierarkiet.

Affaldsforebyggelse ikke er en konkret opgave for kommunen som affaldsmyndighed og derfor omtales afslutningsvist, idet der bl.a. henvises til kommunens øvrige strategier og politikker, og hvordan de bidrager til affaldsforebyggelsen

3.1

Forberedelse med henblik på genbrug

Kommunen vil i planperioden fortsat tilskynde borgerne til øget genbrug – herunder til at købe brugt og til at aflevere brugte ting til genbrug gennem de allerede eksisterende kanaler.

Samtidig vil kommunen gennem det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus bidrage til forberedelse til genbrug og genbrug af en række forskellige materialer, komponenter og produkter. Således vil træ og andre byggematerialer, møbler, haveartikler, tekstil, elektronik og køkkeninventar m.v. blive solgt gennem Plusbutikker og -markeder.

Kommunen og det fælleskommunale selskab vil således påtage sig det ansvar, der er i den cirkulære økonomi for at allokere de produkter, komponenter og materialer tilbage i samfundets stofkredsløb, som egner sig hertil. Omvendt vil kommunen sikre, at produkter, komponenter og materialer, der grundet iboende egenskaber eller miljø- og klimaeffekter i brugsfasen ikke måtte egne sig til genbrug, i stedet allokeres til en miljø- og ressourcemæssigt forsvarlig håndtering (herunder materialegenanvendelse, energiudnyttelse eller deponering).

Skulle lovgivningen på et tidspunkt lægge hindringer i vejen herfor, vil kommunen i stedet overlade det til markedskræfterne at sikre en optimal håndtering af ressourcerne, herunder sikre etablering af de ’bytte-hjørner’ på genbrugspladserne, som omtales i den nationale affaldsplan og i klimaplanen.

3.2

Genanvendelse

Den nationale affaldsplan fastsætter ikke konkrete genanvendelsesmål for kommunerne, men henviser til EU's målsætninger (opsummeret i nærværende plans afsnit 1 og i deres helhed i planens bilag I).

EU-målsætningerne gælder for såvel kommunalt affald som erhvervsaffald, hvorfor begge parter skal bidrage til opfyldelsen.

Kommunen må efter gældende regler ikke etablere ordninger for eller tilbyde indsamling af sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder, men kan dog lade sorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, fra kommunens egne institutioner og virksomheder være omfattet af ordninger for affald egnet til materialenyttiggørelse.

På tilsvarende vis kan kommunen tilbyde virksomheder i blandet bolig og erhverv at tilslutte sig den kommunale ordning for genanvendeligt affald fra husholdninger, ligesom kommunen gennem sit tilsyn med virksomheder skal påse, at erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse, udsorteres og genanvendes.

Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi peger på, at tilbuddet om, at erhverv kan tilslutte sig den kommunale ordning for indsamling af genanvendeligt affald, skal udvides til at gælde alle (mindre) erhverv, og kommunen vil være parat hertil, når lovgrundlaget er på plads.

Den nationale affaldsplan forudsætter, at målsætningerne for det kommunale affald, kan opnås gennem tilrettelæggelse af ensartede indsamlingsordninger i form af henteordninger for 10 nærmere angivne affaldstyper.

Det er følgelig kommunens overordnede målsætning for genanvendelsen at bidrage til opfyldelse af målsætningen om 55 % reel genanvendelse af det kommunale affald i 2025 og 60 % i 2030 ved at supplere de eksisterende indsamlingsordninger for 7 affaldstyper, så der i planperioden vil komme indsamlingsordninger i form af henteordninger for alle 10 affaldstyper, som den nationale plan og affaldsbekendtgørelsen foreskriver.

Hertil er det kommunens målsætning at øge den reelle genanvendelse af det affald, der indsamles via genrugspladserne, først og fremmest ved gennem målrettet kommunikation til borgerne at søge en større andel af fraktionen ’småt brændbart’ udsorteret til genanvendelse. Endelig vil kommunen gennem sit fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, sikre en så høj reel genanvendelse som muligt gennem kontraktstyring af de virksomheder, det genanvendelige affald overdrages til.

Hvad de øvrige EU-målsætninger angår, har kommunen på tilsvarende vis som målsætning at bidrage til opfyldelsen heraf - ved at tilbyde borgerne velegnede indsamlings- og anvisningsordninger og at kommunikere om disse.

3.3

Anden nyttiggørelse

Kommunen har som målsætning at søge det affald, der ikke kan forberedes til genbrug eller sikres en høj, reel genanvendelse, nyttiggjort enten ved anden endelig materialenyttiggørelse (herunder opfyldning og bygge- og anlægstekniske formål) eller ved energinyttiggørelse med efterfølgende materialegenanvendelse af metalindholdet i forbrændingsslaggen og anden endelig materialenyttiggørelse af den resterende slagge til bygge- og anlægstekniske formål.

3.4

Bortskaffelse

Kommunen har som målsætning at holde andelen af affald, der går til deponering, på det eksisterende lave niveau (der allerede opfylder EU-målsætningen om max. 10 % til deponering), men har samtidig som målsætning at sikre det affald udsorteret til deponering, som er egnet hertil, og hvor det ud fra en livscyklustankegang er at foretrække, herunder at holde asbest- og PCBholdigt bygge- og anlægsaffald, samt ikke-genanvendelig (blød) PVC, ude af materialekredsløbet i den cirkulære økonomi.

3.5

Overvejelser vedr. kommunens bidrag til affaldsforebyggelse

Hverken udkastet til den nationale affaldshåndteringsplan eller affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne at udføre egentlige forebyggelsestiltag, og sådanne vil ej heller kunne finansieres over affaldsgebyrerne.

Men affaldsbekendtgørelsen præciserer, at affaldsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki, og dette har affaldsforebyggelse som højeste prioritet.

Planen skal med andre ord tilskynde, at så stor en andel af affaldsdannelsen som muligt forebygges.

Hertil kommer, at den nationale affaldshåndteringsplan rummer en række målsætninger på forebyggelsesområdet, hvoraf en del falder naturligt ind under det kommunale virke.

Det gælder således eksempelvis krav til offentlige grønne indkøb inden for det statslige område, som også kan give inspiration til det kommunale indkøb.

Kommunen vil således i planperioden nøje følge arbejdet med de initiativer i den nationale affaldshåndteringsplan, som vil kunne være til inspiration i forbindelse med udviklingen af den kommunale indkøbspolitik.

Særligt på bygge- og anlægsområdet vil det have en stor affaldsforebyggende effekt, især når henses til den høje materialeintensitet, der kendetegner bygge- og anlægssektoren.

Sorø Kommune har ikke i sin bygge- og anlægspolitik indarbejdet genanvendelse af byggematerialer. Kommunen vil overveje ideen om at genanvendelige materialer, vil kunne indgå i et stigende omfang, i kommende revideringer af politikken, således at kommunen gennem sin efterspørgsel kunne bidrage til etablering af det markedstræk, som vil være en forudsætning for igangsætning og stimulering af den cirkulære økonomi.

Kommunen vil da i særlig grad følge og lade sig inspirere af de tiltag i den nationale affaldshåndteringsplan, der er rettet mod målsætningen om at reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning, såsom:

 • Strategi for bæredygtigt byggeri
 • Livcyklusberegninger og reduceret brug af virgine råstoffer til anlæg af veje
 • Digital understøttelse af energirenoveringsindsatsen
 • Krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetence krav til selektiv nedrivning af byggerier
 • Fastsættelse af nationale grænseværdier for problematiske stoffer i beton og tegl
 • Krav om sortering af asfalt, samt opdateret asfaltcirkulære.

Hertil kommer reparationsstrategier som en del af såvel affalds- som den socialøkonomiske planlægning, hvor kommunen vil overveje udbredelse af eksempelvis konceptet med reparationscafeer, gerne som et social-økonomisk tiltag.

4

Planlægning

Efter affaldsbekendtgørelsens skal affaldsplanens planlægningsdel indeholde en redegørelse for:

 1. Skønnet over de fremtidige affaldsmængder i kommunen, bortset fra erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Redegørelsen skal dog indeholde et skøn over de fremtidige affaldsmængder til materialenyttiggørelse fra kommunens institutioner og virksomheder samt over erhvervsaffald til materialenyttiggørelse afleveret på genbrugspladser i kommunen af virksomheder.

 2. En vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger

 3. En beskrivelse af den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler eller anviser til behandling.

 4. Hvilke behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler, samt hvor store mængder affald, der forventes tilført de enkelte anlæg.

 5. Deponerings- og forbrændingskapacitet, herunder behovet for etablering af yderligere kapacitet på baggrund af de forventede tilførte mængder af affald sammenholdt med de anvendte anlægs kapacitet og levetid.

 6. Planens økonomiske konsekvenser for kommunalbestyrelsens budget og gebyrernes størrelse, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.

 7. Planlagte fremtidige investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v.

 8. En vurdering af i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet, jf. § 6 b i lov om miljøbeskyttelse, og bidrager til at forebygge eller mindske de negative følger af affaldshåndteringen.

Redegørelserne om behovet for nye indsamlingsordninger (4.2.), den forventede fremtidige håndtering af det affald, som kommunalbestyrelsen indsamler eller anviser til behandling (4.3.) samt de anlæg, der tænkes anvendt (4.4.), skal være detaljerede for de første 6 år og overordnede for den resterende del af planperioden. Det samme gælder redegørelserne for planens økonomiske konsekvenser (4.6.), de planlagte fremtidige investeringer (4.7.) og vurderingen af, i hvilket omfang de af planen omfattede foranstaltninger er i overensstemmelse med affaldshierarkiet (4.8.).

Skønnet over de fremtidige affaldsmængder (4.1.) samt deponerings- og forbrændingskapaciteten (4.5.) skal være detaljerede for hele planperioden.

4.1

Fremtidige affaldsmængder i kommunen

Med afsæt i de faktiske affaldsmængder i dag og kommunens fremskrivning af boligsammensætningen, er i bilag III opgjort de faktiske mængder i 2020 sammenholdt med de forventede affaldsmængder i 2025 (det næste ’mål-år’ i affaldsdirektivet) og 2030 (det følgende ’mål-år’). Udover at afspejle udviklingen i antallet af husstande, viser mængderne i 2025 også de forventede effekter af nærværende affaldsplan, mens der for perioden 2025-2030 alene tages afsæt i den forventede udvikling i antallet af husstande. Når bortses fra en konkret nedskrivning af papirmængderne (baseret på de senere års faktiske udvikling) er der ved fremskrivningerne ikke taget højde for eventuelle udsving i art og mængde af affald som følge af i øvrigt uforudsigelige ændringer i forbrugsmønstre m.v. Udviklingen er gengivet grafisk i figur 4.1.

Figur 4.1.: De samlede mængder af kommunalt affald i 2020, opdelt på reelt genanvendt og øvrigt indsamlet, sammenlignet med de forventede mængder i 2025 (det første mål-år i affaldsdirektivet) og i 2030 (det andet mål-år,) med angivelse af den reelle genanvendelsesprocent (højre y-akse).
Figur 4.1.: De samlede mængder af kommunalt affald i 2020, opdelt på reelt genanvendt og øvrigt indsamlet, sammenlignet med de forventede mængder i 2025 (det første mål-år i affaldsdirektivet) og i 2030 (det andet mål-år,) med angivelse af den reelle genanvendelsesprocent (højre y-akse).

Det ses, at den relative andel til reel genanvendelse forventes at stige fra ca. 48 % i 2020 til 52 % i 2025, og herefter at holde sig konstant på 52 %. Målet om 55 % reel genanvendelse af kommunalt affald i 2025 vil således ikke umiddelbart blive opfyldt, men kommunen forventer at kunne opfylde såvel målet om 55 % i 2025, som målet om 60 % i 2030, gennem optimering af de ordninger, der iværksættes med denne plan, ligesom også erhverve forventes at bidrage til opfyldelse af målene med øget genanvendelse af den del af deres affald, der er klassificeret som ’kommunalt affald’.

4.2

Vurdering af behovet for nye indsamlingsordninger

4.2.1

Perioden 2021-2026

Kommunen har som anført i afsnit 2.3. i dag indsamlingsordninger i form af henteordninger for rest- , mad-, papir-, pap-, hård plast-, metal- og glasaffald, de sidste tre i form af kombineret indsamling af metal/glas/hård plast, samt en indsamlingsordning for småt elektronik og batterier i form af en ’pose-på-låg-ordning’.

Kommunen agter i perioden 2021-2026 dels at ophøre med den kombinerede indsamling af metal, glas og plast, sådan som bekendtgørelsen foreskriver, dels at supplere med indsamlingsordninger i form af henteordninger for de resterende affaldstyper, som affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunerne, nemlig blødt plast, mad- og drikkekartoner, tekstil samt farligt affald. Dette er planlagt implementeret i 2023. Sorø Kommune overvejer at inkludere indsamlingen af småt elektronik og batterier i farligt affald fraktionen fremadrettet.

Kommunen vil nøje tilrettelægge de nye ordninger ud fra det detailkendskab til affaldsstrømmene, som kommunen sammen med de øvrige AffaldPlus kommuner har opnået ved affaldsanalyser og ved fyldningsgradsundersøgelser.

På baggrund af dette og under hensyntagen til de muligheder for kombineret indsamling, bekendtgørelsen efterlader, samt under inddragelse af grundige markedsanalyser af afsætningsmulighederne for de resulterende fraktioner og affaldstyper - og endelig borgernes ønsker om letforståelige sorteringskrav og holdninger til beholderantal m.v., vil kommunen tilrettelægge de fremtidige indsamlingsordninger.

Sideløbende med høringsprocessen omkring nærværende affaldshåndteringsplan, vil kommunen således udarbejde separate forslag til konkrete affaldsordninger til planens realisering, og i den forbindelse sikre løbende borgerinddragelse.

Som anført i afsnit 2.3 har kommunen i dag en indsamlingsordning i form af en bringeordning til genbrugspladser med mulighed for borgere og erhverv for at aflevere godt 40 forskellige affaldstyper og -fraktioner til særskilt indsamling.

Heriblandt haveaffald, PVC-affald og imprægneret træ, hvorfor kommunen således allerede opfylder bekendtgørelsens krav om etablering af indsamlingsordninger herfor. Ligeledes er bekendtgørelsen krav om, at kommunen skal etablere en ordning for bygge- og anlægsaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere i overensstemmelse med kravene til sortering i bekendtgørelsens, indfriet med genbrugspladsordningen, som opfylder disse betingelser.

Fra 1. juli 2021 vil tekstil samt mad- og drikkekartoner, også kunne afleveres på genbrugspladserne, så borgerne har mulighed for at aflevere disse fraktioner til genanvendelse inden kommunen får opstartet de nye affaldsordninger i 2023.

Derudover påtænker kommunen ikke at etablere yderligere indsamlingsordninger, når der ses bort fra løbende tilpasninger af sorteringsmulighederne på genbrugspladserne, så de svarer til de til enhver tid gældende afsætningsmuligheder for affald, egnet til materialenyttiggørelse eller forberedelse for genbrug.

4.2.2

Perioden 2027-2033

Kommunen har p.t. ikke planer om at etablere yderligere indsamlingsordninger i perioden 2027- 2033, medmindre der måtte komme lovkrav herom, ligesom kommunen løbende vil vurdere konkrete ønsker herom fra borgerne.

4.3

Forventet fremtidig håndtering af affald fra husholdninger

4.3.1

Perioden 2021-2026

De 10 affaldstyper, der skal indsamles ved en henteordning for husholdninger, agter kommunen at håndtere som følger:

Restaffald:
Leveres – medmindre lovgivningen ændres på dette punkt10 - til de af AffaldPlus ejede og drevne affaldsenergianlæg i Næstved og Slagelse med henblik på forbrænding med energiudnyttelse og efterfølgende udsortering af metal til genanvendelse fra forbrændingsslaggen.

Madaffald:
Leveres – med mindre lovgivningen ændres på dette punkt11 - til det af AffaldPlus ejede og drevne forbehandlingsanlæg i Næstved med henblik på udsortering af en biopulp til levering til biogasanlæg samt en restfraktion, der energiudnyttes på Næstved Affaldsenergianlæg.

Plastaffald:
Leveres til det af AffaldPlus ejede og drevne omlasteanlæg i Næstved med henblik på kvalitetskontrol, opbalning og transport til sorteringsanlæg med kapacitet til at udsortere minimum 60 % af plastaffaldet til materialegenanvendelse. Indtil videre er der kun et marked herfor i udlandet, men skulle det ændre sig, vil alternativerne blive løbende vurderet.

Mad- og drikkekartonaffald:
Kommunen overvejer p.t. at indsamle mad- og drikkekartoner kombineret med plastaffald, og det vil i så fald følge dette. Alternativt vil mad- og drikkekartoner blive tilført det af AffaldPlus ejede og drevne omlasteanlæg i Næstved med henblik på kvalitetskontrol, opbalning og transport til behandlingsanlæg. P.t. findes kun sådanne i udlandet, men skulle det ændre sig, vil alternativerne blive løbende vurderet.

Papiraffald:
Leveres til det af AffaldPlus ejede og drevne omlasteanlæg i Næstved med henblik på kvalitetskontrol og transport til behandlingsanlæg i udlandet. P.t. indsamles papiraffald kombineret med papaffald, men kommunen vil lade det indgå i sine overvejelser, om det mere hensigtsmæssigt kunne indsamles særskilt.

Papaffald:
Som papiraffald, idet der på omlasteanlægget dog for så vidt angår særskilt indsamlet papaffald også sker en opbalning med henblik på minimering af transportomkostningerne.

Glasaffald:
Leveres til den aftager, AffaldPlus til enhver tid måtte have indgået aftale med. P.t. således Danbørs, der videreformidler glasaffaldet til Reiling i Næstved.

Metalaffald:
Leveres til den aftager, AffaldPlus til enhver tid måtte have indgået aftale med. P.t. således Danbørs.

Tekstilaffald:
Leveres – medmindre lovgivningen ændres på dette punkt11 - til det af AffaldPlus ejede og drevne forsorteringsanlæg i Næstved med henblik på udsortering til forberedelse for genbrug, materialegenanvendelse eller energinyttiggørelse. En mindre del af det tekstilaffald, der egner sig til forberedelse for genbrug, afsættes så længe dette er muligt via AffaldPlus’ genbrugsbutikker, mens langt størsteparten eksporteres til udlandet. Det samme gælder indtil videre for tekstilaffald til materialenyttiggørelse, mens tekstilaffald til energiudnyttelse energiudnyttes på Næstved Affaldsenergianlæg.

Farligt affald:
Kommunen har p.t. ikke lagt sig fast på indsamlingsformen for farligt affald. Skulle overvejelserne ende med indsamling i dertil indrettede miljøkasser til fælles håndtering, etablerer AffaldPlus en omlastefacilitet for tømning og klargøring af kasserne, mens det farlige affald viderehåndteres af Alfa Specialaffald, og det affald, der måtte være forbrændingsegnet, tilføres Næstved Affaldsenergianlæg med henblik på energiudnyttelse og efterfølgende udsortering af metal til genanvendelse fra forbrændingsslaggen.

Have- parkaffald:
Leveres – medmindre lovgivningen ændres på dette punkt11 - til Næstved Biobrændsel, som er AffaldPlus’ anlæg til udsortering af den vedholdige del til energiudnyttelse på flisfyrede kraftvarmeværker (fremover udelukkende Sorø Bioenergi). Den ’bløde’ del afsættes til markkompostering – dvs. tilføres og nedpløjes ubehandlet på landbrugsjord. Den nationale affaldsplan forvarsler indførelse af miljøbetingede grænseværdier for sådan anvendelse, som – alt afhængig af niveauet for disse – vil kunne være en udfordring for afsætningen.

Øvrigt genanvendeligt affald fra Genbrugspladser:
Hvad angår de mere end 40 affaldstyper og -fraktioner, der indsamles på genbrugspladserne, afsættes de af AffaldPlus på de til enhver tid gældende markedsvilkår, idet dog forbrændings- og deponeringsegnet affald så længe det er lovgivningsmæssigt muligt behandles på egne anlæg herfor, ligesom en del af det affald, der egner sig til forberedelse for genbrug, så længe det er lovgivningsmæssigt muligt, afsættes via AffaldPlus genbrugsbyggemarked, genbrugsbutikker og markeder.

Øvrigt affald:
Hvad angår det affald, kommunen ikke konkret indsamler, men anviser til behandling, anvises forbrændingsegnet affald – medmindre lovgivningen ændres på dette punkt14 - til behandling på AffaldPlus’ to affaldsenergianlæg og det deponeringsegnede affald anvises til deponering på AffaldPlus’ to deponeringsanlæg. Øvrigt affald anvises til modtageanlæg, der har miljøgodkendelse til at håndtere det pågældende affald.


10 Den nationale affaldsplan anfører, at det i planperioden vil blive pålagt kommunerne at udbyde deres forbrændingsegnede affald. Det forudsætter lovændringer, og tidsplanen herfor er ukendt.

11 Den nationale affaldsplan anfører, at det i planperioden vil blive pålagt kommunerne at udbyde behandlingen af deres genanvendelige affald. Det forudsætter lovændringer, og tidsplanen herfor er ukendt. Det anføres, at der vil blive indført en 5-årig overgangsordning, hvor eksisterende anlæg kan videreføres.

14 Den nationale affaldsplan anfører, at kommunernes anvisningsret (og pligt) for forbrændingsegnet affald fra erhverv, vil blive ophævet i planperiode. Det forudsætter lovændringer, og tidsplanen herfor er ukendt.

4.3.2

Perioden 2027-2033

Kommunen har ikke planer om at ændre på håndteringsformerne i perioden 2027-2033 medmindre lovgivningen til den tid måtte kræve noget andet, eller der måtte opstå nye håndteringsformer, der er miljø-, klima- og ressourcemæssigt mere fordelagtige.

4.4

Behandlingsanlæg, der planlægges anvendt til håndtering af affald

4.4.1

Perioden 2021-2026

Som beskrevet under afsnit 4.3.1.

4.4.2

Perioden 2027-2033

Som beskrevet under afsnit 4.3.2.

4.5

Deponerings- og forbrændingskapacitet

4.5.1

Deponeringskapacitet

AffaldPlus råder over to deponeringsanlæg i hhv. Faxe og Slagelse kommuner:

Faxe Miljøanlæg (FAM): Restkapacitet på 1,1 mio. m3.

Forlev Miljøanlæg (FOM): Restkapacitet på 0,235 mio. m3.

Sammenlagt er der således en deponeringskapacitet på 1,335 mio. m3, hvilket svarer til det samme antal ton (1 ton deponiaffald fylder således som tommelfingerregel 1 m3 efter udlægning og kompaktering), og med de aktuelt 11-13.000 ton (heraf lige godt halvdelen asbest), der deponeres om året, og som forventes at holde sig på dette niveau til 2033, er der teoretisk tilstrækkelig deponeringskapacitet for AffaldPlus-kommunerne i 100 år frem i tiden.

Det skal bemærkes, at deponeringsmængderne er faldet drastisk de senere år (således fra 22.000 ton i 2011 til 13.000 ton i 2020), men at dette fald ikke kan forventes at fortsætte i samme takt. Faldet skyldes således især øget vejledningsindsats på genbrugspladserne. Der forventes ikke yderligere reduktioner, da især erkendelsen af forekomsten af PCB og andre farlige stoffer i byggeog anlægsaffaldet taler for, at deponeringsmængderne vil stige en anelse pr. indbygger.

4.5.2

Forbrændingskapacitet

Kommunen råder gennem sit fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus, over to affaldsenergianlæg i henholdsvis Næstved og Slagelse.

AffaldPlus’ bestyrelse har i 2020 som led i kapacitetstilpasningen og under hensyntagen til varmeforsyningsforpligtelserne indgivet ansøgning om nedlukning af Slagelse Affaldsenergianlæg i 2030.

Den såkaldt tekniske kapacitet (den mængde, som anlægget er godkendt til at brænde under givne forudsætninger, som affaldets nedre brændværdi og uden lukketid til vedligehold) er på Næstved Affaldsenergianlæg 155.000 ton/år og på Slagelse Affaldsenergianlæg 48.000 ton/år.

Med den forhøjede nedre brændværdi, affaldet har opnået som følge af udsorteringen af ca. 20.000 ton madaffald om året, og under hensyntagen til årligt vedligehold m.v. er den faktiske, og praktisk mulige, kapacitet på hhv. ~130.000 ton/år på Næstved affaldsenergianlæg og ~40.000 ton/år på Slagelse Affaldsenergianlæg, altså sammenlagt ~170.000 ton/år frem til 2030.

Det skal sammenholdes med en samlet forbrændt mængde kommunalt affald af 80.330 ton (dvs. restaffald fra husholdninger samt forbrændingsegnet affald fra genbrugspladserne) i 2020 samt 44.320 ton erhvervsaffald, som kommunerne indtil videre har anvisningsforpligtelser for (i alt 124.650 ton). Se i øvrigt tabel 4.2.

  2017 2018 2019 2020
Kommunalt affald  101.461  91.802  76.132  80.327
Erhvervsaffald  65.159  45.652  51.724  44.316
Import  0 22.538  33.824  42.500
I alt  166.620  159.992  161.680  167.143
Faktisk kapacitet  170.000  170.000  170.000  170.000

Tabel 4.2. Forbrændte mængder i 2017-2020 på AffaldPlus’ to affaldsenergianlæg opdelt på kommunalt affald (restaffald + forbrændingsegnet affald fra genbrugspladser), erhvervsaffald (som kommunerne har anvisningsforpligtelser overfor) og importeret affald, sammenholdt med den faktiske kapacitet

Med henblik på at opfylde varmeforsyningsforpligtelserne og for at sikre en økonomisk optimal udnyttelse af forbrændingskapaciteten importeredes i 2020 yderligere 42.500 ton affald.

Det skal bemærkes, at mængderne af erhvervsaffald til forbrænding, som kommunerne indtil videre har anvisningsforpligtelser overfor, i 2020 lå relativt lavt – formentlig på grund af nedsat erhvervsaktivitet som følge af Covid-19-pandemien.

Erhvervsaffaldsmængderne de foregående år har ligget på mellem 45.700 og 65.200 ton.

Ved fuld erhvervsaffaldsmængde (65.200 ton/år) og med uændrede mængder af kommunalt affald (80.330 ton/år) vil kapacitetsbehovet i 2030 ligge på i størrelsesordenen 145.530 ton, eller altså 15.500 ton over den faktiske kapacitet som til den tid vil være 130.000 ton.

Som det fremgår af afsnit 4.3. forventes nærværende affaldsplan imidlertid at føre til en reduktion af behovet for forbrændingskapacitet, der forventes at matche den faktiske kapacitet i 2030.

4.6

Planens økonomiske konsekvens

4.6.1

Perioden 2021-2026

Udrulningen af de nye indsamlingsordninger, som er fastsat i affaldsbekendtgørelsen, vil forudsætte indkøb af indsamlingsmateriel og en øget indsamlingsintensitet (flere tømninger pr. år pr. husstand).

Indsamlingsomkostninger udgør i forvejen i størrelsesordenen 3/4 af de samlede omkostninger ved henteordningerne, og de vil vokse yderligere, også fordi markedsudviklingen tegner til væsentlig øgning af omkostningen pr. tømning.

Hertil kommer omkostninger til håndtering af de nye affaldstyper (blød plast, mad- og drikkekartoner, tekstil og farligt affald), der alle vil være dyrere end den nuværende håndtering som restaffald.

Omkostningerne ved håndtering af blødt plastaffald og mad- og drikkekartonaffald til reel genanvendelse er således i størrelsesordenen faktor tre gange dyrere end den aktuelle håndtering som restaffald og farligt affald 10-11 gange dyrere, mens omkostningerne ved håndtering af tekstilaffald til forberedelse for genbrug og reel genanvendelse er vanskelige at forudsige, da markedet særligt for så vidt angår resttekstil til reel genanvendelse er umodent/fraværende, og under alle omstændigheder vil blive overmættet som følge af generelle krav til indsamling og genanvendelse på europæisk plan.

Endelig vil de aktuelt svigtende priser på genanvendelige materialer i det hele taget påvirke økonomien i indsamlingsordningerne negativt i bred forstand, herunder ikke mindst genbrugspladsordningen.

Et foreløbigt skøn viser, at de samlede årlige omkostninger for en typisk husstand, efter udrulningen af de nye ordninger, vil beløbe sig til størrelsesordenen ca. DKK 3.500,-/år.

Miljøministeriet har i en opgørelse beregnet, at ordningerne ville kunne gennemføres for en meromkostning på DKK 50,-/husstand om året, men efter det oplyste er det under forudsætning af, at der opstår et marked for afsætning af de genanvendelige materialer til positive priser, ligesom der er regnet med situationen ved planperiodens udløb, hvor materiel må anses for fuldt afskrevet.

4.6.2

Perioden 2027-2033

Eftersom kommunen ikke har planer om yderligere ordninger m.v. i perioden, forventes planen ikke at have økonomiske konsekvenser her – når bortses fra, at eventuelle ændringer i markedsforholdene for genanvendelige materialer til den tid kan have betydning i såvel positiv som negativ retning.

4.7

Planlagte investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg

4.7.1

Perioden 2021-2026

Gennem det fælleskommunale affaldsselskab AffaldPlus påregner kommunen i perioden 2021- 2026 at investere i en udvidelse af omlastningsfaciliteterne for genanvendeligt affald i Næstved. Dette med henblik på at kunne kvalitetskontrollere og afsætte de nye og øgede mængder af husstandsindsamlet affald, egent til materialegenanvendelse, herunder plast- og mad- og drikkekartonaffald. Om nødvendigt vil der ligeledes blive etableret faciliteter for omlastning af farligt affald fra husstandsindsamlingen i tilknytning hertil.

De samlede omkostninger forventes at ligge i størrelsesordenen DKK 2 mio.

I AffaldPlus’ samlede plan for genbrugspladser ligger også en plan om at sammenlægge to mindre genbrugspladser i Fuglebjerg og Dalmose til én stor og tidssvarende plads.

Derudover påtænkes ingen investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg, når bortses fra almindelig vedligeholdelse, ligesom etablering af en ny genbrugsplads ved Korsør til erstatning for to eksisterende vil være tilendebragt ved planens vedtagelse.

I 2021 forventes Sorø Bioenergi færdigbygget. Anlægget er finansieret via kommunelån og vil ikke have en indflydelse på kommunens affaldsrelaterede økonomi, da anlægget finansieres via fjernvarmeafgifterne.

4.7.2

Perioden 2027-2033

Kommunen har for indeværende ingen planer om at foretage yderligere investeringer til renovering, ombygning eller etablering af nye anlæg i perioden 2027-2033, med mindre yderligere lovkrav måtte nødvendiggøre det.

Dog må forudsiges omkostninger til nedrivning af Slagelse Affaldsenergianlæg, der påregnes lukket i 2030. Opsparing hertil vil indgå i takstberegningerne i årene op til nedlukningen, og vil derfor kunne påvirke forbrændingsomkostningerne.

4.8

Planens foranstaltningers overensstemmelse med affaldshierarkiet

Det fremgår eksplicit af affaldsbekendtgørelsens, at kommunen skal vurdere planens foranstaltninger i forhold til affaldshierarkiet, således som det er anført i miljøbeskyttelsesloven.

Eftersom kommunen ikke har ansvar for, eller mulighed for at gebyrfinansiere, gennemførelse af forebyggelsesforanstaltninger, som har førsteprioritet i miljøbeskyttelseslovens affaldshierarki, har kommunen ved udarbejdelsen af affaldsplanen i hovedsagen taget afsæt i affaldsbekendtgørelsens affaldshåndteringshierarki, som ikke medtager forebyggelse.

Kommunen har derfor ikke i planen lagt op til foranstaltninger, der sigter mod øget affaldsforebyggelse, men har i stedet henvist sådanne foranstaltninger til andre af kommunens strategier og politikker. Se i øvrigt afsnit 3.5. og afsnit 5 nedenfor om forholdet til kommunens øvrige strategier, planer og politikker.

Det er imidlertid kommunens opfattelse, at ingen af de foranstaltninger, som planen omfatter, vil være til hinder for, eller vil modarbejde øget affaldsforebyggelse, hverken i den kortsigtede eller den langsigtede del af planen.

4.8.1

Perioden 2021-2026

Kommunen vil, i det omfang lovgivningen tillader det, fastholde et højt engagement inden for forberedelse til genbrug, herunder indsamle, forberede og afsætte genbrugelige produkter, komponenter og materialer gennem de etablerede butikker og markeder i regi af AffaldPlus.

Derudover vurderes udrulningen af nye ordninger for indsamling af i alt 10 affaldstyper som henteordninger ved husstanden at bidrage til øget reel genanvendelse af husholdningsaffaldet, hvortil skal lægges den planlagte øgede indsats for at få borgerne til at udsortere mere genanvendeligt affald fra ’småt brændbart’.

Kommunens plan om at sikre, at det affald, der ikke kan forberedes for genbrug eller reel genanvendelse i stedet sikres anden endelig materialenyttiggørelse eller energiudnyttelse, er ligeledes i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Det samme gælder kommunens plan om at sikre det affald miljømæssigt forsvarligt deponeret, som kun er egnet hertil, og som bør trækkes ud af den cirkulære økonomis materialekredsløb.

4.8.2

Perioden 2027-2033

Eftersom kommunen ikke agter at ændre væsentligt på forholdene i denne periode i forhold til den foregående, er det kommunens vurdering, at planens foranstaltninger også i denne periode vil være i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

5

Planens klimamæssige konsekvenser

I planens kortlægningsafsnit (2.1) og igen i fremskrivningen af forventede mængder i afsnit 4.3. er indsat og omregnet til CO2-ækvivalenter – hentet fra den nationale affaldsplans afsnit om klima - for besparelser ved genanvendelse frem for energinyttiggørelse eller deponering for de enkelte affaldstyper.

På den baggrund er de klimamæssige gevinster opgjort i såvel det eksisterende affaldssystem, som det affaldsplanen lægger op til i afsnit 4.3.

Nedenfor (i Figur 5.1.) er det opsummeret, hvad det affaldssystem, der eksisterede ved indledningen til den forrige affaldsplanrunde i 2014 indebar af klimagevinster som følge af materialegenanvendelse, samt hvad det eksisterende affaldssystem i 2020 indebar og endelig hvad det nu planlagte affaldssystem forventes at indebære af klimagevinster.

Figur 5.1.: CO2-gevinster ved håndtering af det af planen omfattede kommunale affald i tre forskellige affaldssystemer: Det system, der eksisterede i 2014 (ved starten af forrige affaldsplanrunde), det system, der eksisterede i 2020 og endelig det system, som planen lægger op til (2025 og 2030).

Figur 5.1.: CO2-gevinster ved håndtering af det af planen omfattede kommunale affald i tre forskellige affaldssystemer: Det system, der eksisterede i 2014 (ved starten af forrige affaldsplanrunde), det system, der eksisterede i 2020 og endelig det system, som planen lægger op til (2025 og 2030).

Det bemærkes, at der allerede i det eksisterende affaldssystem 2020 er opnået gevinster i forhold til 2014-systemet. Det skyldes, at de fleste af de affaldstyper, der i 2020 ordningen indhentes via henteordninger, mens det i 2014 primært blev indsamlet metal og plast som restaffald. Det er altså metal og plastfraktionerne som giver den store forskel.

Væksten i CO2-fortrængning fra 2020 til 2025 kan for så vidt angår det husstandsindsamlede især tilskrives tekstil, da miljøministeriet regner med en relativ høj klimafaktor (7,1) herfor.

Den forventede reelle genanvendelse af tekstil i 2025 fra husstandsindsamling og genbrugspladser bidrager således med 1.132 ton CO2-fortrængning. Men også øgede plastmængder (blød plast) og mindre tabsrater ved overgang fccra kombineret til særskilt indsamling af metal, glas og plast bidrager med i størrelsesordenen 270 ton. Til gengæld forventes bidraget fra papir at falde med 452 ton grundet faldende forsyningsmængder (og yderligere 260 ton i 2030).

Der forventes ikke en yderligere stigning fra 2025 til 2030, da der i denne periode ikke er planlagt ændringer af affaldsordninger, ud over de ændringer, der træder i kraft i 2023. Skulle der komme nye initiativer eller krav fra regeringen, kan dette billede naturligvis nå at ændre sig.

Hvad genbrugspladsaffaldet angår, kan den væsentligste stigning tilskrives forventningen om at få udsorteret halvdelen af den tekstilmængde, der ligger i småt brændbart til reel genanvendelse (dette bidrager med 620 ton af tilvæksten). Sammenlagt bidrager den forventede reelle genanvendelse af tekstiler med 64 % af den samlede tilvækst i CO2-fortrængning ved håndtering af det kommunale affald.

På negativsiden tæller en øget CO2-emission, forbundet med den øgede indsamlingsaktivitet, samt de lange transporter af genanvendeligt affald til destinationer i udlandet.

I bilag IV er foretaget en konkret beregning af CO2-bidraget ved transportarbejdet ved såvel indsamling som langtransport af det genanvendelige affald, herunder det husstandsindsamlede. I tabel 5.1. er gengivet forholdene for de hidtil husstandsindsamlede affaldstyper, og det ses, at sammenlagt ’opædes’ i størrelsesordenen 12 % af de samlede CO2-gevinster af udledninger ved transportarbejde. Heraf de 4 %-point ved langtransporter, som dog forventes at kunne minimeres med en femtedel, hvis glas fremover kan behandles lokalt.

Emissionsforhold, transportarbejde v. indsamling og langtransport

Kg CO2/husstand

Papir

MGP

Mad

I alt

% af fort.

Inds., kg/hs/år

3,74

3,49

5,24

12,47

8,4

Langtransp., kg/hs/år

2,02

3,03

0,69

5,75

3,9

Transp. i alt, kg/hs/år

5,76

6,52

5,93

18,22

12,3

CO2-fortr., GA, kg/hs

90,18

44,44

13,65

148,27

100,0

Netto fortr., kg/hs/år

84,42

37,92

7,72

130,05

87,7

Tabel 5.1. CO2-emissioner ved transportarbejde forbundet med indsamling og langtransport af papir, metal/glas/plast (MGP) og madaffald, udtrykt i kg/husstand/år, sammenlignet med de tilsvarende gevinster ved genanvendelsen. Når det indsamlede affald genanvendes, fortrænger det 148 kg CO2/husstand om året, men der udledes også ca. 18 kg CO2/husstand om året ved selve indsamlingen og transporten af affaldet frem til genanvendelsen.

Da transporten af affald er en ikke uvæsentlig bidragsyder til den samlede mængde CO2, der udledes i forbindelse med affaldshåndteringen, er dette et af steder kommunen vil overveje muligheder for nedbringelse af CO2 mængden, f.eks. gennem kravstillelse i kommende affaldsindsamlingsudbud.

Specifikt hvad angår gevinsterne ved indsamling og genanvendelse af mad- og drikkekartonaffald ses de at være begrænsede. Det skyldes dels en forventet lav indsamlingseffektivitet, da mange kartonner vil være så kontamineret af fødevarerester, at borgerne må forventes at lægge dem til restaffald, dels at markedet p.t. alene tilbyder genanvendelse af fiberdelen af affaldet (til nyt karton), mens laminater i form af plast og stanniol, ikke genanvendes på nuværende tidspunkt.

Kommunen vil følge udviklingen af markedet for genanvendelse af plast og stanniol i mad- og drikkekartoner. Skulle der åbne sig en mulighed for afsætning af plast og stanniol i mad- og drikkekartoner til genanvendelse, vil kommunen genoverveje afsætningen af disse.

Kommunen vil inddrage affaldsplanens tiltag i sin klimaplanlægning – og omvendt. Denne proces er igangsat og vil løbe frem mod 2050, hvor Danmark skal være CO2 neutral indenfor alle sektorer, jf. klimalov af januar 202115 .

Affaldssektoren er en oplagt partner i klimasamarbejdet, da hele baggrunden affaldssektoren er ressourceoptimering. Dette kommer bl.a. til udtryk i den nationale ressourcestrategi, affaldsdirektivet, hvor der tales om cirkulær økonomi.

Affaldssektoren er en stor sektor, der omfatter, indsamling og logistik, derfor er følgende områder noget, hvor kommunen vil overveje at arbejde videre mod sænkning af klimagasudledning: indsamlingsordningerne, kørsels-/brændstofsoptimering, øget direkte genbrug, bedre genanvendelse af plast, anlæg af nye bygninger, samt via dialogen med borgerne, da borgernes engagement og inddragelse er afgørende for at kommunen skal lykkes med at blive CO2 neutral i 2050. Dette naturligvis i samarbejde mellem AffaldPlus og Sorø Kommune.


15  Lov om klima LOV nr. 965 af 26/06/2020

6

Sammenhæng med kommunens øvrige strategier og planer

Sorø Kommune vil, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, samtænke affaldsplanen med andre politikker, planer og strategier i kommunen.

Nedenfor er nævnt nogle af de steder, kommunen forventer et samspil.

Klimahandlingsplan

Der ses en stor klimagevinst, ved at genanvende byggematerialer. Kommunen vil derfor overveje om, og i givet fald, hvordan genanvendelse af byggematerialer skal skrives ind i klimahandlingsplanen.

Dette kan for eksempel være ved et krav om, at hvor kommunen selv bygger, skal der benyttes bæredygtige og/eller genbrugte materialer.

Varmeplanlægning

Sorø Fjernvarme benytter på nuværende tids biogasafbrænding til varmeproduktion. I 2021 bliver Sorø Bioenergi færdigbygget. Herfra skal der fremover laves en recirkulering af have- og parkaffaldsressourcerne, idet al have- og parkaffald fremadrettet vil blive sorteret efter næringsrighed, hvor de næringsrige dele, bliver brugt til jordforbedringer på marker, mens de næringsfattigere dele vil blive udnyttet til varmeproduktion. Dermed nedbringes mængden af CO2 der udledes på nuværende tidspunkt, fra både varmeproduktion og kompostering af haveaffald.

Direkte genbrug

AffaldPlus har fire genbrugsbutikker, Plusbutikker, hvoraf en af de to i Næstved udelukkende har byggematerialer, PlusByg. Sorø Kommune ønsker at fremme kendskabet til især PlusByg, da der kan være en CO2 reduktion at hente hos borgerne, hvis byggematerialer tænkes mere ind i de enkelte byggeprojekter. Dette gælder naturligvis også for byggematerialer, der ikke kommer fra de, af AffaldPlus, ejede butikker. Kommunen ønsker med en kommunikationsindsats, at fremme kendskab til genanvendelse af byggematerialer, sammen med kendskabet til PlusByg, der gør det let for borgerne, at komme til genanvendelige byggematerialer.

Derudover vil kommunen overveje om der skal gøres en indsats for, at udbrede vejledningen om bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter.

Grønt indkøb

Sorø Kommune er ved at udarbejde et grønt tillæg til udbudspolitikken, som skal fremme bæredygtighed og CO2 reduktion gennem kommunens indkøb. Sorø Kommune har skrevet krav om miljømærkning, og anvendelse af TCO (Total Cost of Ownership - eller ’Totalomkostninger’), ind for udvalgte produkter, som en del af det kommende tillæg. Tillægget har ikke været politisk forelagt ved udarbejdelse af nærværende plan.

Rottehandlingsplan

Rotter og affald hænger ofte sammen. Derfor vil Sorø Kommune holde fokus på dele af affaldsstrømmen i den kommende rottehandlingsplan, herunder bl.a. ved rotteforebyggende tilsyn på kommunens genbrugspladser.

7

Tids- og aktivitetsplan 2020-2023

  2020 2021 2022 2023

Måned

10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
Kortlægning og affaldsanalyser                                                                
Bekendtgørelse og National affaldsplan                                                                
Forslag til hovedprincipper                                                                
Politisk stillingtagen til hovedprincipper                                                                
Udarbejdelse af plan-del, skelet                                                                
Udarbejdelse af plan-del, kommunetilpasset                                                                
Borgerinddragelse (mulighed)                                                                
Indstilling af høringsudkast                                                                
Vedt. af høringsudkast                                                                
Høring (obligatorisk, 8 uger)                                                                
Beregning af beholderkapacitet m.v.                                                                
Behandling af høringssvar, Affaldsplan                                                                
Indstilling af endelig plan og beslutn. om beholdere*                                                                
Endelig vedtagelse, byråd                                                                
Udarbejdelse af regulativer                                                                
Indstilling af regulativ                                                                
Vedtagelse af høringsudk. til regulativ                                                                
Høring af regulativ (obligatorisk, 4 uger)                                                                
Behandling af høringssvar                                                                
Indstilling af regulativ                                                                
Endelig vedtagelse af regulativ, byråd                                                                
Udarbejdelse af udbud, afsætning (AffaldPlus)                                                                
Udbud og vurdering af bud (AffaldPlus)                                                                
Udarbejdelse af udbud, beholdere & inds.                                                                
Udbud og vurdering af bud + kotraktindgåelde                                                                
Leveringstid, beholdere                                                                
Mærkning af beholder                                                                
Udrulning af beholdere og kommunikation                                                                
Leveringstid, biler                                                                
Ordninger træder i kraft                                                                
  Administration
  Teknik og Miljøudvalg
  Kommunalbestyrelse
  Offentlighed
§§§ Staten
  Private operatører
8

Bilag

Bilagsfortegnelse:

I EU-målsætninger, der anvendes som indikatorer

IIa Indsamlede mængder af affald, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten efter tidligere regler, 2010-2020

IIb De samlede mængder af indsamlet kommunalt affald i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020 og den reelle genanvendelse heraf

IIc Indsamlede mængder på genbrugspladser i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020 og den reelle genanvendelse heraf

IId Metal genvundet fra forbrændingsslagge 2019 og 2020

IIe Erhvervsaffaldsmængder til deponering og forbrænding i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020

IIf Erhvervsaffaldsmængder til genanvendelse 2017-2019

III De faktiske mængder af kommunalt affald i 2020 sammenholdt med de forventede mængder i 2025 og 2030, samt den forventede reelle genanvendelse heraf

IV Klimaeffekterne af affaldshåndteringen nu og i fremtiden

8.1Bilag I

EU-målsætninger, der anvendes som indikatorer

(Hentet fra p. 73/74 i Handlingsplan for cirkulær økonomi)

Det er regeringens målsætning at sikre mere og bedre genanvendelse. Til at følge udviklingen bruges følgende bindende EU-målsætninger som indikatorer:

 • Genanvendelsen af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste) øges til mindst 50 % i 2020, 55 % i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035.
 • Deponi af husholdningsaffald og lignende affald fra andre kilder (Municipal Waste) fastholdes under 10 %
 • Genanvendelsen af emballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) øges til mindst 65 % i 2025 og 70 % i 2030.
 • Genanvendelsen af glasemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 70 % i 2025 og 75 % i 2030.
 • Genanvendelsen af plastemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) øges til mindst 50 % i 2025 og 55 % i 2030.
 • Genanvendelsen af papir- og papemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 75 % i 2025 og øges til mindst 80 % i 2030.
 • Genanvendelsen af jernemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 70 % i 2025 og 80 % i 2030.
 • Genanvendelsen af aluminiumsemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 50 % i 2025 og 60 % i 2030.
 • Genanvendelsen af træemballageaffald (fra både husholdninger og virksomheder) holdes over 25 % i 2025 og 30 % i 2030.
 • Genanvendelse eller forberedelse med henblik på genbrug af udtjente køretøjer fastholdes over 85 %
 • Genanvendelse, forberedelse med henblik på genbrug eller anden nyttiggørelse af udtjente køretøjer fastholdes over 95 %
 • Særkilt indsamling af elektronikaffaldet holdes over 65 % fra 2019
 • Særskilt indsamling af batteriaffaldet fastholdes over 45 %

Det er regeringens målsætning, at mængden af marint affald reduceres væsentlig med henblik på at nå FN målet om, at marint affald skal forebygges og væsentligt reduceres inden 2025.

Til at følge udviklingen bruges følgende indikatorer:

 • Antal affaldsstykker på referencestrande i Danmark (pr. 100 meter)
 • Plast i maveindholdet i strandede mallemukker (gram plastik og antal plastikstykker pr. fugl)
 • Affald på havbunden (antal affaldsstykker pr. km2)
 • Kommende indikator for mikroaffald/mikroplast (denne indikator er under udvikling)

 

8.2Bilag IIa

Indsamlede mængder af affald, der indgår i beregningen af genanvendelsesprocenten efter tidligere regler, 2010-2020

 

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

 

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2012

2012

Papir

1.092

7

84

1.120

7

86

967

7

74

pap

346

2

27

331

2

25

293

2

22

metal

987

6

76

960

6

74

790

5

61

glas

739

5

57

807

5

62

821

6

63

plast

23

0

2

18

0

1

45

0

3

MGP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

træ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

mad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rest

7.763

50

597

7.754

50

594

7.595

52

582

stort & småt brændbart

4.432

29

341

4.572

29

350

4.001

28

306

I alt

15.381

100

1183

15.562

100

1193

14.512

100

1111

I alt, genanvendeligt

3.186

21

245

3.236

21

248

2.916

20

223

I alt, forbrænding

12.195

79

938

12.326

79

945

11.596

80

888

 

 

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

 

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015

2015

2015

Papir

1.419

10

108

1.288

9

98

1.191

8

90

pap

271

2

21

274

2

21

300

2

23

metal

793

6

60

828

6

63

888

6

67

glas

849

6

65

835

6

63

880

6

67

plast

74

1

6

166

1

13

130

1

10

MGP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

træ

0

0

0

0

0

0

1.664

11

126

mad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rest

7.099

50

542

7.026

50

533

6.877

47

520

stort & småt brændbart

3.771

26

288

3.554

25

270

2.554

18

193

I alt

14.277

100

1089

13.970

100

1060

14.483

100

1095

I alt, genanvendeligt

3.407

24

260

3.391

24

257

5.052

35

382

I alt, forbrænding

10.871

76

829

10.579

76

803

9.431

65

713

 

 

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

 

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Papir

1.138

8

86

1.068

7

80

1.014

7

76

pap

312

2

24

325

2

24

327

2

24

metal

849

6

64

1.142

8

86

1.065

7

80

glas

866

6

65

806

5

61

583

4

44

plast

150

1

11

213

1

16

248

2

19

MGP

0

0

0

0

0

0

496

3

37

træ

1.051

7

79

824

6

62

949

7

71

mad

0

0

0

0

0

0

1.369

10

102

rest

6.871

48

518

6.793

46

511

4.727

33

353

stort & småt brændbart

3.192

22

241

3.744

25

282

3.626

25

271

I alt

14.430

100

1088

14.916

100

1122

14.403

100

1076

I alt, genanvendeligt

4.367

30

329

4.379

29

329

6.050

42

452

I alt, forbrænding

10.063

70

758

10.537

71

793

8.352

58

624

 

 

ton

%

kg/hs

ton

%

kg/hs

 

2019

2019

2019

2020

2020

2020

Papir

933

6

69

884

6

65

pap

377

3

28

392

3

29

metal

1.078

7

80

1.160

8

85

glas

364

2

27

389

3

28

plast

264

2

20

283

2

21

MGP

831

6

61

825

5

61

træ

1.042

7

77

1.129

8

83

mad

2.415

16

178

2.190

15

161

rest

3.894

26

288

3.854

26

283

stort & småt brændbart

3.749

25

277

3.913

26

287

I alt

14.947

100

1.105

15.020

100

1.102

I alt, genanvendeligt

7.303

49

540

7.253

48

532

I alt, forbrænding

7.643

51

565

7.767

52

570

8.3Bilag IIb

De samlede mængder af indsamlet kommunalt affald i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020 og den reelle genanvendelse heraf

Kommunalt affald

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton/år

 

2014

2017

2018

2019

2020

 

 

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

Husstandsindsamlet

8.830

1.807

1.745

8.184

1.393

1.345

7.707

2.984

2.606

7.973

4.082

3.467

7.662

3.807

3.232

Husholdningslign. restaffald

 

1.610

 

0

 

0

 

1.789

 

0

 

0

 

683

 

0

 

0

 

257

 

0

 

0

 

424

 

0

 

0

Kommunalt, gen- brugsplads

 

10.645

 

6.753

 

5.214

 

12.536

 

8.461

 

6.661

 

11.795

 

7.850

 

6.208

 

13.149

 

9.062

 

7.145

 

12.992

 

8.735

 

6.904

I alt

21.085

8.561

6.959

22.509

9.854

8.006

20.185

10.835

8.814

21.379

13.144

10.612

21.078

12.542

10.136

% af i alt

100

41

33

100

44

36

100

54

44

100

61

50

100

60

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg/husstand/år

 

 

2014

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

 

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

Husstandsindsamlet

670

137

132

616

105

101

576

223

195

589

302

256

562

279

237

Husholdningslign. restaffald

 

122

 

-00

 

-00

 

135

 

-00

 

-00

 

51

 

-00

 

-00

 

19

 

-00

 

-00

 

31

 

-00

 

-00

Kommunalt, gen- brugsplads

 

808

 

512

 

396

 

943

 

636

 

501

 

881

 

586

 

464

 

972

 

670

 

528

 

953

 

641

 

506

I alt

1.600

650

528

1.693

741

602

1.507

809

658

1.580

971

784

1.546

920

743

% af i alt

100

41

33

100

44

36

100

54

44

100

61

50

100

60

48

41

 

 

Bygge- og anlægsaffald (genbrugspladser)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ton/år

 

2014

2017

2018

2019

2020

 

 

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

Indsamlet på genbrugs- plads

 

5.960

 

5.090

 

4.590

 

6.503

 

5.697

 

5.138

 

6.153

 

5.413

 

4.882

 

7.202

 

6.233

 

5.620

 

7.307

 

6.307

 

5.688

% af i alt

100

85

77

100

88

79

100

88

79

100

87

78

100

86

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg/husstand/år

 

 

2014

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

 

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

 

I alt

Heraf GA

Reel GA

Indsamlet på genbrugs- plads

 

452

 

386

 

348

 

489

 

429

 

386

 

459

 

404

 

365

 

532

 

461

 

415

 

536

 

463

 

417

% af i alt

100

85

77

100

88

79

100

88

79

100

87

78

100

86

78

8.4Bilag IIc

Indsamlede mængder på genbrugspladser i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020 og den reelle genanvendelse heraf

Genbrugspladsmængder, ton/år

 

Husstands- og genbrugspladsindsamlede mængder, kg/husstand/år

 

Husstands- og genbrugspladsindsamlet affald til forbrænding, kg/husstand/år

 

Husstands- og GBP-indsamlet affald til forbrænding, kg/husstand/år

8.5Bilag IId

Metal genvundet fra forbrændingsslagge 2019 og 2020

Når forbrændingsslaggen fra AffaldPlus’ affaldsenergianlæg oparbejdes til anvendelse til bygge- og anlægsformål, sker der en samtidig udsortering af metaller fra slaggen. Metaller, der udsorteres til genanvendelse fra forbrændingsslagge fra forbrænding af kommunalt affald, kan medregnes i opfyldelsen af den fremtidige genanvendelsesprocent. Afatek, der ejes af AffaldPlus i fællesskab med de øvrige sjællandske og Lolland-Falsterske affaldsselskaber, håndterer AffaldPlus’ forbrændingsslagge, og de har for 2019 og 2020 opgjort mængderne af metaller, der er udsorteret fra forbrændingsslaggen. Mængderne fremgår af tabel IId-1 nedenfor.

ton/år 2019 2020
  SAE NAE I alt SAE NAE I alt
Behandlet slagge 6.281 24.781 31.062 5.907 25.887 31.794
Ikke-magnetisk 90 356 446 152 665 817
Jern 227 896 1.123 371 1.628 1.999
Rustfrit 12 46 58 16 68 84
I alt 329 1.298 1.627 539 2.361 2.900

Tabel II-d-1: De behandlede mængder råslagge fra Slagelse (SAE) og Næstved (NAE) affaldsenergianlæg i 2019 og 2020 samt de udvundne mængder af ikke-magnetisk metal, jern og rustfrit stål fra slaggen. Alle tal er i ton/år.

Beregningsmetoden for genanvendelsesbidraget fra metaller i slaggen fremgår af Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. juni 2019, nærmere betegnet i dennes Bilag III.

Det skal bemærkes, at man ved beregningen skal sondre mellem den del af metallet i slaggen, der hidrører fra ’kommunalt affald’, og den del, der kommer fra erhvervsaffald, og at kun den del, der hidrører fra ’kommunalt affald’ må medregnes i genanvendelsesprocenten herfor.

Andelene skal, jf. Bilag III pkt. 5 dokumenteres ved stikprøveundersøgelser, der gennemføres hvert 5 år. og når der er grund til at antage, at affaldets sammensætning har ændret sig væsentligt. Dog er anlæg, der forbrænder 75 % kommunalt affald eller mere, undtaget herfor, jf. bilagets pkt. 6, men AffaldPlus’ to affaldsenergianlæg falder ikke und under denne undtagelsesbestemmelse, og da der endnu ikke er gennemført de stikprøveanalyser, som foreskrives fremover, kan det eksakte bidrag til den fremtidige genanvendelsesprocent p.t. ikke beregnes, og metalandelen kan ej heller indregnes i opfyldelsen af de krav til genanvendelsesprocenter, som gælder for kommunerne i 2022.

For at få et omtrentligt indtryk af mængderne og deres betydning for den fremtidige genanvendelsesprocent, er det ved simpel forholdstalsberegning og under antagelse af, at metalandelene er identiske i kommunalt og andet affald til forbrænding, i tabel IId-2 opgjort, hvor meget metal, der må antages at være udsorteret fra det forbrændte kommunale affald fra alle AffaldPlus-kommunerne i 2019 og 2020.

Det ses, at mængden for alle kommuner under ét udgør i størrelsesordenen 1.316 ton i 2020, som teoretisk vil bidrage med i størrelsesordenen 0,6 procentpoint ved beregningen af den samlede genanvendelsesprocent for kommunalt affald i kommunen.

Til sammenligning udgjorde den samlede mængde indsamlede metalaffald (husstandsindsamlet med MGP og indsamlet via genbrugspladserne) i 2020 godt 11.000 ton.

Alle kommuner under ét 2019 2020
Kommunalt, forbrændt, ton 85.053 89.674
ton metal udvundet 733 1.316
ton kommunalt affald, i alt 211.268 219.780
Slagge-metal, procentpoint 0,35 0,60

Tabel IId-2. Den beregnede mængde af metal, der er udsorteret fra forbrændingsslagge af det kommunale affald fra alle kommuner under ét i 2019 og 2020, samt beregning af, hvor mange %- point metallet vil bidrage med til den samlede genanvendelsesprocent for kommunalt affald.

 

8.6Bilag IIe

Erhvervsaffaldsmængder til deponering og forbrænding i referenceåret 2014 og i perioden 2017-2020

Figur 2.4. Udviklingen af mængderne af forbrændings- og deponeringsegnet affald samt biobrændsel leveret til AffaldPlus’ behandlingsanlæg fra erhverv i Sorø kommune i perioden 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014.

Figur 2.4. Udviklingen af mængderne af forbrændings- og deponeringsegnet affald samt biobrændsel leveret til AffaldPlus’ behandlingsanlæg fra erhverv i Sorø kommune i perioden 2017-2020, sammenlignet med basisåret 2014.

 

Figur 2.4.1. Udviklingen i deponeret erhvervsaffald 2017-2020, sammenholdt med ba-sisåret 2014 og med angivelse af, hvor stor en andel der udgøres af hhv. asbest og PCB-holdigt byggeaffald. Det fremgår, at det især er asbestaffald, der giver anledning til den samlede stigning i deponimængderne, men i 2018 også PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald.

Figur 2.4.1. Udviklingen i deponeret erhvervsaffald 2017-2020, sammenholdt med basisåret 2014 og med angivelse af, hvor stor en andel der udgøres af hhv. asbest og PCB-holdigt byggeaffald. Det fremgår, at det især er asbestaffald, der giver anledning til den samlede stigning i deponimængderne, men i 2018 også PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald.

 

Erhvervsaffald, ikke egnet til materialenyttiggørelse, behandlet

på andet end AffaldPlus-anlæg

 

2017

 

2018

 

2019

Imprægneret træ

34

24

42

Farligt affald

446

2.337

313

I alt

481

2.360

354

Tabel 2.1 Erhvervsaffald, ikke egnet til materialenyttiggørelse, som er behandlet på andet end AffaldPlus- anlæg 2017-2019. Kilde: ADS, Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020).

8.7Bilag IIf

Erhvervsaffaldsmængder til genanvendelse 2017-2019

Tabel 2.2.: Mængder af erhvervsaffald, egent til materialegenanvendelse, 2017, 2018 og 2019, opgjort efter affaldsfraktion. Kilde: ADS, Affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og kommune (R020).

Erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse (affaldsfraktioner)

2017

2018

2019

E02 Madaffald

519

1.234

1.404

E05 Papir inkl. aviser

86

71

95

E06 Pap

15

14

28

E07 Glas

43

2

25

E08 Plast

75

33

76

E09 Emballage papir

-00

-00

-00

E10 Emballage pap

742

1.036

1.029

E11 Emballage glas

52

58

32

E12 Emballage metal

-00

0

0

E13 Emballage plast

98

79

72

E14 PVC

28

1

-00

E15 Træ

688

390

327

E17 Haveaffald

565

711

561

E19 Jern og metal

3.828

2.610

1.974

E20 Uforurenet jord

19.368

4.478

6.613

E21 Forurenet jord

8.576

7.505

8.322

E24 Bygge- og anlægsaffald

12.734

19.514

14.239

E25 Sten

-00

26

2

E30 Gips

235

211

246

E32 Emballage træ

-00

-00

-00

E33 Dæk

718

2.665

53

E34 Asfalt

23.187

21.691

24.246

E36 Blandet emballage

-00

-00

-00

E37 Slam

45

217

298

E38 Organisk affald, som ikke er omfattet af de øvrige

-00

3

11

E39 Tekstiler

-00

-00

-00

E40 Lyskilder

-00

-00

-00

E41 Fotovoltaiske paneler

-00

-00

-00

E42 Stort udstyr (weee)

-00

2

0

E43 Udstyr til temperaturudveksling (weee)

2

0

0

E44 Småt udstyr (weee)

10

1

1

E45 Skærme, monitorer og udstyr med skærme >100 cm2

1

0

-00

E46 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 c

-00

-00

-00

E47 Blandet elektronik (hvor ingen anden kode er mere præcis)

-00

8

17

E48 Bærbare batterier

40

14

15

E49 Industribatterier

-00

-00

-00

E50 Bilbatterier

19

21

16

Total [tons]

71.673

62.598

59.701

 

Tabel 2.3.: Aggregerede mængder af erhvervsaffald, egnet til materialegenanvendelse, 2017, 2018 og 2019 samt den procentvise fordeling i 2019 (aggregeret ud fra Tabel 2.2).

 

Erhvervsaffald, egnet til materialenyttiggørelse (aggregeret)

2017

2018

2019

%, 2019

Madaffald

519

1.234

1.404

2,4

Pap

757

1.050

1.056

1,8

Papir

86

71

95

0,2

Jern & metal

3.828

2.610

1.974

3,3

Glas

95

60

57

0,1

Plast

172

113

148

0,2

Tekstil

-00

-00

-00

0,0

Træ

688

390

327

0,5

PVC

28

1

-00

0,0

Gips

235

211

246

0,4

Bygge- & anlægsaffald

12.734

19.514

14.239

23,9

Asfalt

23.187

21.691

24.246

40,6

Uforurenet jord

19.368

4.478

6.613

11,1

Forurenet jord

8.576

7.505

8.322

13,9

Slam og andet organisk affald

45

220

309

0,5

Haveaffald

565

711

561

0,9

Elektronikskrot og lyskilder

12

11

19

0,0

Bærbare batterier

40

14

15

0,0

Bilbatterier

19

21

16

0,0

Dæk

718

2.665

53

0,1

I alt

71.673

62.572

59.699

100,0

8.8Bilag III

De faktiske mængder af kommunalt affald i 2020 sammenholdt med de forventede mængder i 2025 og 2030 samt den forventede reelle genanvendelse heraf

Antagelser ved fremskrivningerne:

 1. Materialepotentialerne udvikler sig proportionelt med antallet af boliger.
 2. Papirmængden antages dog at falde med 8 % p.a.
 3. For nye affaldstyper, der husstandsindsamles, antages generelt en indsamlingseffektivitet på 50 % af det, der i dag ligger i rest (se nærmere herfor i Afsnit 4.1.).
 4. For affaldstyper, der allerede indsamles, antages generelt en øgning af indsamlingseffektiviteten som følge af kommunikationsindsatsen lokalt som nationalt, således at 10 % af det, der i dag ligger i rest, fremover også udsorteres til genanvendelse.
 5. For småt brændbart antages det, at halvdelen af det genanvendelige affald, som i dag ligger i småt brændbart (og som udgør ca. 50 %) udsorteres til genanvendelse som følge af målrettede initiativer på GBP’erne.
 6. Erhvervenes bidrag med husholdningslignende restaffald forventes nedbragt med 25

% i 2025 og yderligere 25 % i 2030 som følge af pligten for disse til at udsortere genanvendeligt affald. For det husstandsindsamlede affald vil det forventeligt give de bevægelser, som er anført i Tabel III.1   Tabel 3.1.: De aktuelt indsamlede mængder i kg/husstand/år af de 10 affaldstyper; den aktuelle tabsrate; den reelt genanvendte mængde; de forventede ændringer som følge af nye ordninger; angivelse af, hvilke kilder, affaldet forventes at komme fra (hvor ’GBP’ er forventet kannibalisering på allerede korrekt indsamlet affald på Genbrugspladserne); den resulterende mængde husstandsindsamlet efter nye ordninger; den forventede tabsrate med den nye fraktionering, og den deraf afledte mængde til reel genanvendelse.

        Situationen efter ny ordning i 2023
  Aktuel indsamling, kg/husstand/år Forv. ændr. Kilder          
  kg/hs/år Tabsrate, % Reel GA kg/hs/år Rest Mad Småt BB GBP Andre Result. Tabsrate, Reel GA
Rest* 288,7 100 0,0             263,4 100 0,0
Mad 160,6 15 136,5 4,4 4,4       0,06 162,8 15 138,4
Glas 42,4 15 36,0 0,7 0,4 0,1 0,05 0,2   43,0 4 41,3
Plast 6,1 54 2,8 11,1 9,5 0,5 0,6 0,5 0,02 17,2 40 10,3
Metal 6,1 13 5,3 1,6 0,5 0,1 0,2 0,8   7,7 13 6,7
Pap 5,8 3 5,6 6,0 3,2 0,4 1 1,3   11,8 3 11,4
Papir 52,3 3 50,7 -9,3 0,6 0,4 1,1 0,1 0,18 43,0 3 41,7
M&D-kart. 0,0 28 0,0 3,9 3,6 0,3       3,9 28 2,8
Farligt 0,0 100 0,0 1,6 0,7 0,1 0,1 0,7 0,03 1,6 100 0,0
Tekstil 0,0 33 0,0 7,9 2,5 0,3 1,55 0,5 3,00 7,9 33 5,3
I alt 561,9   236,9 27,9 25,4 2,2 4,5 4,1 3,3 562,2   257,9
% 100,0   42,2             100,0   45,9
*) tillagt 10 % rest i MGP                        

Når tabsraterne for glas og plast er mindre efter 2023 end i dag, skydes det dels en forventet lavere tabsrate ved overgang til særskilt indsamling, dels for plastens vedkommende, at den lovgivningsmæssigt er sat til max. 40 fra 2022. Det forventes at give de i Tabel 3.2 anførte mængder af husstandsindsamlet affald i 2025 og 2030, sammenlignet med 2020 (gengivet grafisk i Figur 3.1.)

Tabel 3.2.: Indsamlede og reelt genanvendte mængder i ton/år af de 10 affaldstyper i 2020 og de forventede mængder i 2025 og 2030, samt den reelle genanvendelsesprocent for de tre år.

Ton husstandsindsamlet og reelt genanvendt/år        
År 2020 2025 2030
Husstande 13.636 13.754 13.923
  Inds. Reel GA Inds. Reel GA Inds. Reel GA
Rest* 3.937 -00 3.622 -00 3.667 -00
Mad 2.190 1.862 2.239 1.903 2.267 1.927
Glas 578 491 592 568 599 575
Plast 83 38 236 142 239 144
Metal 83 72 105 92 107 93
Pap 79 77 162 157 164 159
Papir 713 692 501 486 334 324
M&D-kart. -00 -00 53 38 54 39
Farligt -00 -00 22 -00 23 -00
Tekstil -00 -00 108 72 109 73
Husholdn.lign. restaff 424 -00 321 -00 244 -00
I alt 8.086 3.231 7.962 3.459 7.806 3.333
% reel GA  

40

 

43

 

43

Ej GA 4.855   4.504   4.473  
*) tillagt 10 % rest i MGP            

 

Figur 3.1. Reelt genanvendt og øvrigt husstandsindsamlet affald i ton/år i 2020, 2025 og 2030.

Figur 3.1. Reelt genanvendt og øvrigt husstandsindsamlet affald i ton/år i 2020, 2025 og 2030.

 

For Kommunalt affald, indsamlet på GBP’erne, giver det de i Tabel 3.3. angivne mængder:
Tabel 3.3.: Indsamlede og reelt genanvendte genbrugspladsmængder i ton/år i 2020 og de forventede mængder i 2025 og 2030, samt den reelle genanvendelsesprocent for de tre år.

Kommunalt genbrugspladsaffald

 

 

 

 

 

 

2020

2025

2030

 

Ton

Reel GA

Ton

Reel GA

Ton

Reel GA

Haveaffald og træstød

4.844

3.633

4.886

3.665

4.946

3.710

Småt brændbart

2.174

-00

1.749

-00

1.771

-00

Stort brændbart

1.803

-00

1.681

-00

1.702

-00

Deponi

185

-00

186

-00

189

-00

Jern og metal GBP

1.033

899

1.056

919

1.069

930

Rent træ til neddeling f/gen

1.117

1.017

1.312

1.194

1.329

1.209

Paller

7

6

7

6

7

6

Elektronikskrot

534

347

538

350

545

354

Batterier, bærbare

11

10

11

10

11

10

Bilbatterier

26

23

26

23

26

24

Farligt affald

95

-00

86

-00

87

-00

Glas & flasker

274

264

281

270

284

273

Vinduesglas

44

42

44

42

45

43

Autoruder

-00

-00

-00

-00

-00

-00

Pap

365

354

418

406

423

411

Papir

14

14

82

80

83

81

Pap/papir

77

75

78

76

79

77

Plastdunke

3

1

10

6

10

6

Plasthavemøbler

12

5

12

7

12

7

Anden hård plast

142

65

170

102

172

103

Plastfolier

28

13

49

29

50

30

Bigbags

-00

-00

-00

-00

-00

-00

Dæk

103

47

104

62

105

63

Tøj & sko

54

49

151

136

153

137

Tekstiler

15

10

15

10

16

10

Direkte genbrug GBP

31

29

31

30

32

30

Madaffald

-00

-00

-00

-00

-00

-00

Dyregødning

-00

-00

-00

-00

-00

-00

I alt

12.992

6.904

12.987

7.375

13.146

7.465

Reelt GA, %

 

53

 

57

 

57

 

Hvad angår Bygge- & anlægsaffald på genbrugspladserne forventes ingen forskydninger, ud over en øgning som følge af udviklingen i antallet af boliger. Resultatet fremgår af Tabel 3.4.:

Bygge- og anlægsaffald

 

2020

2025

2030

 

tabsrate

ton

Reel GA

ton

Reel GA

ton

Reel GA

Beton og tegl

10

3.832

3.448

3.865

3.478

3.912

3.521

Jord

10

1.700

1.530

1.715

1.543

1.736

1.562

Asbest

100

612

-00

617

-00

625

-00

Imprægneret træ

100

387

-00

391

-00

396

-00

Gips

10

340

306

343

308

347

312

Isolering

10

122

110

123

111

125

112

Tagpap

10

45

40

45

41

46

41

PVC til genbrug

10

54

48

54

49

55

49

Asfalt

10

21

18

21

19

21

19

Flamingo

10

6

5

6

5

6

5

Keramik & porcelæn

4

190

182

191

184

194

186

I alt

 

7.307

5.688

7.370

5.737

7.461

5.808

Reel genanvendelse, %

 

 

78

 

78

 

78

 

Tabel 3.4.: Indsamlede og reelt genanvendte (beregnet under anvendelse af de anførte estimerede tabsrater) mængder af Bygge- og anlægsaffald på genbrugspladserne i ton/år i 2020 og de forventede mængder i 2025 og 2030, samt den reelle genanvendelsesprocent for de tre år.

Det ikke-genanvendelige erhvervsaffald er – i mangel af bedre - alene fremskrevet ud fra antagelse om, at det følger udviklingen i antal boliger, og resultatet fremgår af Tabel 3.5.

Erhvervsaffald, ikke-genanvendeligt

 

 

Erhvervsmængder, ton/år

2020

2025

2030

Forbrændingsegnet

1.568

1.581

1.601

Deponeringsegnet, i alt

495

499

505

- heraf asbest

275

277

281

- heraf PCB-holdigt

2

2

2

Biobrændsel

57

57

58

I alt

2.119

2.137

2.164

Tabel 3.5.: Mængderne (i ton/år) af ikke-genanvendeligt erhvervsaffald i 2020 og de forventede mængder i 2025 og 2030.

Alt i alt giver det anledning til de i Tabel 3.6. og Figur 3.2. anførte mængder, som kommunen forventes at have anvisningspligt for, fordelt på behandlingsform:

 

Samlet anvisn.plg. mængd

2020

2025

2030

Genanvendelse

18.767

19.642

19.710

Forbrænding

10.351

9.403

9.438

Deponering

1.292

1.303

1.319

Særlig behanling

95

109

110

I alt

30.504

30.457

30.577

Tabel 3.6: Mængderne (i ton/år) af affald, som kommunen har anvisningspligt for i 2020 og forventes at få anvisningspligt for i 2025 og 2030 (med mindre der sker lovændringer f.s.v.a. forbrændingsegnet affald fra erhverv), fordelt på behandlingsform.

Figur 3.2.: Grafisk gengivelse af Tabel 3.6.

Figur 3.2.: Grafisk gengivelse af Tabel 3.6.

 

Fordelt på kilder ser det ud som angivet i Tabel 3.7. og Figur 3.3.:

Tabel 3.7.: Mængderne (i ton/år) af affald, som kommunen har anvisningspligt for i 2020 og forventes at få anvisningspligt for i 2025 og 2030 (med mindre der sker lovændringer f.s.v.a. forbrændingsegnet erhvervsaffald), fordelt på kilder:

 

 

2020

2025

2030

Husstandsindsamlet

8.086

7.962

7.806

Kommunalt, GBP

12.992

12.987

13.146

Bygge- & anlægsaff., GBP

7.307

7.370

7.461

Erhverv, ikke genanv.

2.119

2.137

2.164

I alt

30.504

30.457

30.577

 

Figur 3.3.: Grafisk gengivelse af Tabel 3.7.

Figur 3.3.: Grafisk gengivelse af Tabel 3.7.

8.9Bilag IV

Klimaeffekterne nu og i fremtiden

Tabel 4.1. CO2-fortrængning ved genanvendelse, historisk:

Husstandsindsamlet                        
  Reelt genanvendt   Klima-effekt, ton CO2 fortrængt Noter
  2014 2017 2018 2019 2020 CO2-faktor 2014 2017 2018 2019 2020  
Rest -00 -00 -00 -00 -00 0,00 -00 -00 -00 -00 -00  
Mad -00 -00 1.164 2.053 1.862 0,10 -00 -00 116 205 186  
Papir 1.234 950 883 805 769 1,60 1.974 1.520 1.413 1.288 1.230  
MGP -00 -00 362 606 602

1,01

-00 -00 364 610 606 1)
Glas (kuber) 509 393 194 -00 -00 0,30 153 118 58 -00 -00  
I alt 1.742 1.343 2.603 3.464 3.232   2.126 1.638 1.952 2.104 2.022  
kg/husstand 132 101 194 256 237   161 123 146 155 148  
                         
Kommunalt, GBP                        
  Reelt genanvendt   Klima-effekt, ton CO2 fortrængt  
  2014 2017 2018 2019 2020 CO2-faktor 2014 2017 2018 2019 2020  
Haveaffald og træstød 3.422 3.798 3.277 3.943 3.633

0,033

113 125 108 130 120 2)
Småt brændbart -00 -00 -00 -00 -00 0 -00 -00 -00 -00 -00  
Stort brændbart -00 -00 -00 -00 -00 0 -00 -00 -00 -00 -00  
Deponi -00 -00 -00 -00 -00 0 -00 -00 -00 -00 -00  
Jern og metal GBP 685 911 843 890 899

3,68

2.520 3.353 3.101 3.276 3.308 3)
Rent træ til neddeling f/genan -00 750 850 947 1.017

0,619

-00 464 526 586 629 4)
Paller -00 -00 4 3 6

0,619

-00 -00 3 2 4 5)
Elektronikskrot 314 303 315 338 347

1,693

531 513 533 572 587 6)
Batterier, bærbare 6 7 8 8 10

0,525

3 4 4 4 5 4)
Bilbatterier 19 21 22 27 23

0,525

10 11 12 14 12 4)
Farligt affald -00 -00 -00 -00 -00 0 -00 -00 -00 -00 -00  
Glas & flasker 243 255 252 270 264 0,3 73 77 75 81 79  
Vinduesglas 50 71 57 51 42 0,3 15 21 17 15 13  
Autoruder -00 -00 -00 -00 -00 0,3 -00 -00 -00 -00 -00  
Pap 255 300 310 343 354 1,6 408 480 496 549 566  
Papir 97 86 77 6 14 1,6 156 138 123 10 23  
Pap/papir -00 -00 24 94 75 1,6 -00 -00 38 150 120  
Plastdunke 3 4 3 2 1 1,8 5 8 6 3 2  
Plasthavemøbler 7 7 7 6 5 1,8 13 13 12 11 10  
Anden hård plast 28 46 53 60 65 1,8 50 82 96 108 117  
Plastfolier 8 10 11 13 13 1,8 14 19 20 23 24  
Bigbags -00 -00 -00 -00 -00 1,8 -00 -00 -00 -00 -00  
Dæk 37 40 41 51 47

1,17

43 47 47 59 56 4)
Tøj & sko 41 50 56 51 49 7,1 288 356 395 361 346  
Tekstiler -00 -00 -00 0 10 7,1 -00 -00 -00 2 73  
Direkte genbrug GBP -00 -00 -00 44 29

1

-00 -00 -00 44 29 7)
Madaffald -00 -00 -00 -00 -00 0,1 -00 -00 -00 -00 -00  
Dyregødning -00 -00 -00 -00 -00 0,1 -00 -00 -00 -00 -00  
I alt 5.214 6.661 6.208 7.145 6.904   4.241 5.711 5.612 6.000 6.123  
kg/husstand 396 501 464 528 506   322 429 419 443 449  
                         
I alt, kommunalt 6.957 8.004 8.811 10.609 10.136   6.367 7.348 7.563 8.104 8.144  
kg/husstand 528 602 658 784 743   483 553 565 599 597  
                         
Bygge- og anlægsaffald                        
  Reelt genanvendt   Klima-effekt, ton CO2 fortrængt  
  2014 2017 2018 2019 2020 CO2-faktor 2014 2017 2018 2019 2020  
Beton og tegl 2.600 3.220 2.980 3.490 3.448 0 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 8)
Jord 1.429 1.268 1.280 1.479 1.530 0 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 4)
Asbest -00 -00 -00 -00 -00 0 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 9)
Imprægneret træ -00 -00 -00 -00 -00 0 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 10)
Gips 223 298 255 266 306 0,08 17,85 23,84 20,36 21,26 24,47 8)
Isolering 86 91 91 96 110 0 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 -00,00 11)
Tagpap 38 32 39 31 40 0,06 2,26 1,89 2,32 1,89 2,43 8)
PVC til genbrug 41 41 43 54 48 0,8 32,45 32,82 34,46 42,97 38,53 12)
Asfalt 25 24 29 30 18 0,009 0,22 0,21 0,26 0,27 0,17 13)
Flamingo -00 -00 -00 1 5 0,005 -00,00 -00,00 -00,00 0,01 0,03 14)
Keramik & porcelæn 149 165 165 172 182 0,005 0,74 0,82 0,82 0,86 0,91 15)
I alt 4.590 5.138 4.882 5.620 5.688   53,5 59,6 58,2 67,3 66,5  
kg/husstand 348 386 365 415 417   4,1 4,5 4,3 5,0 4,9  
                         
Alt i alt 11.547 13.142 13.692 16.230 15.824   6.421 7.408 7.622 8.171 8.211  
kg/husstand 876 988 1.023 1.199 1.160   487 557 569 604 602  

Hvor intet andet er anført, er CO2-faktorer baseret på MIM 2021. Noter næste side.