Forslag til Lokalplan

Forslag til Lokalplan SK 79 - Udvide dagligvarebutik og opføre tankanlæg med vaskehal i Stenlille.

23-01-2024

Høringsfristen er forlænget til den 20. februar 2024

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget til lokalplan for udvidelse af eksisterende dagligvarebutik samt etablering af en vaskehal og et tankanlæg i Stenlille.

Vi skal have modtaget dit høringssvar senest den 20. februar 2024.

Planforslaget er udarbejdet for at muliggøre en udvidelse af eksisterende dagligvarebutik samt opførelse af et tankanlæg og en vaskehal. Til lokalplanforslaget er der udarbejdet en udbygningsaftale, der muliggør at Hovedgaden kan rykkes.

Læs Lokalplanforslaget

 

Læs udbygningsaftale

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til planforslaget

Planforslaget er i offentlig høring frem til den 20. februar 2024.

Vi skal derfor have modtaget dine bemærkninger senest den 20. februar inden midnat, gerne via e-mail til plan@soroe.dk.

Send din bemærkninger til plan@soroe.dk

Du skal give besked, hvis du ikke vil have, at vi gør dit navn m.m. offentligt tilgængeligt

Når du indsender bemærkninger til planforslaget, vil dit navn og din adresse og evt. e-mail og telefonnummer komme til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat om de indkomne bemærkninger i høringsperioden, som følger sagen ved den politiske behandling af planens endelige vedtagelse.

Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det, når du du fremsender dine høringsbemærkninger.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da kommunen ikke vurderer, at det ikke få væsentlig indvirkning på miljøet at gennemføre lokalplanen. Beslutningen er truffet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. 

Du læse mere i miljøvurderingsscreeningsskemaet eller i lokalplanforslaget.

Læs miljøvurderingsskemaet

Klagevejledning

Du kan klage over Sorø Kommunes beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter at lokalplanforslaget er annonceret her på hjemmesiden.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Nævneneshus hjemmeside.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal. 

Indsend din klage via Klageportalen

Anvendelse af området må ikke foregribe lokalplanen

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Gældende lokalplaner

En lokalplan fastsætter bestemmelser om anvendelse, bebyggelse, materialer, veje, grønne områder og lignende inden for et område.

Skal du bygge nyt, bygge om eller på anden måde ændre på din ejendom (f.eks. male, skilte eller lægge nyt tag), er det en god idé at undersøge, om en lokalplan rummer særlige bestemmelser om din ejendom.

Find din lokalplan på Sorøkortet

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Klagevejledning

Du kan klage over Sorø Kommunes beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter at lokalplanforslaget er annonceret her på hjemmesiden.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Nævneneshus hjemmeside.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal. 

Indsend din klage via Klageportalen