Forslag til lokalplan

Revideret forslag til Lokalplan SK75 for Ankerhus

02-02-2024

Høringsfrist er den 3. marts 2024

Lokalplanforslaget til Ankerhusområdet med boliger, offentlige formål mm. er revideret, på baggrund af et politisk ændringsforslag.

Læs revideret forslag til Lokalplan SK 75 for Ankerhus 

Lokalplanforslaget sendes nu i supplerende offentlig høring.

Sorø Kommunalbestyrelse har den 31. januar 2024 besluttet at sende et revideret forslag til Lokalplan SK 75 i supplerende offentlig høring.

Læs referatet fra Kommunalbestyrelsens møde (pkt. 454)

De har ligeledes besluttet, at der ikke laves en miljøvurdering af det reviderede lokalplanforslag. Denne beslutning kan du klage over. Se info længere nede på siden.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger

Det reviderede lokalplanforslag fremlægges i offentlig høring i perioden 5. februar – 3. marts 2024.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal derfor sendes til kommunen senest 3. marts 2024 inden midnat. Gerne via e-mail til plan@soroe.dk, hvor du i emnefeltet skriver: Forslag til lokalplan, Ankerhus – høringsbemærkning.

Du skal give besked, hvis du ikke vil have, at vi gør dit navn m.m. offentligt tilgængeligt

Dit navn/din adresse (kontaktoplysninger fra høringsbemærkningen) kommer til at fremgå af et offentligt tilgængeligt notat (hvidbog), som følger den politiske behandling af lokalplanens endelige vedtagelse. Ønsker du ikke at give samtykke til dette, bedes du nævne det, når du fremsender din bemærkning.

Send dine bemærkninger til plan@soroe.dk

Ændringer i det reviderede lokalplanforslag

Overordnet omhandler ændringerne:

  • Mulighed for detailhandel i området er fjernet og erstattet af boliger.
  • Mulighed for etablering af støjskærm langs Slagelsevej er tilføjet.
  • Etageantal i byggefelt A er reduceret.

 Ændringerne fører til rettelser i både lokalplanens redegørelse, i bestemmelserne og kortbilag.

Læs oversigten over ændringer i lokalplanforslaget

Lokalplanforslagets indhold

Revideret forslag til Lokalplan SK 75 er udarbejdet for at skabe det planmæssige grundlag for udviklingen af et nyt blandet byområde af høj kvalitet og som tilpasses i forhold til kulturmiljøet og den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Det vil sige et nyt boligområde med bl.a. rækkehuse og etageboliger samt mulighed for forskellige offentlige formål omkring den tidligere husholdningsskole og seminarium Ankerhus.

Lokalplanforslaget har desuden til formål at sikre bevaringen af eksisterende bebyggelse og beplantning med kulturhistorisk værdi for området. Dette sker ved at bygninger og træer udpeges som bevaringsværdige med forbud mod nedrivning.

Læs revideret forslag til Lokalplan SK 75 for Ankerhus  

Lokalplanforslaget erstatter den eksisterende Lokalplan nr. 19 fra 1982 samt Tillæg nr. 1 fra 1992.

Se gældende lokalplaner i Sorø Kommune

Anvendelse af området må ikke foregribe lokalplanen

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, som kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter planloven et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget.

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst i et år.

Miljøvurdering

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da kommunen ikke vurderer, at det ikke få væsentlig indvirkning på miljøet at gennemføre lokalplanen. Beslutningen er truffet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Du kan klage over beslutningen om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering. 

Du læse mere i miljøvurderingsscreeningsskemaet eller i lokalplanforslaget på side 54.

Læs miljøvurderingsskemaet

Klagevejledning

Du kan klage over Sorø Kommunes beslutning om, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Klagen skal indsendes til Planklagenævnet senest 4 uger efter at lokalplanforslaget er annonceret her på hjemmesiden.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1800 for virksomheder/foreninger. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere oplysninger om klageportalen på Nævneneshus hjemmeside.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over afgørelsen, hvis du mener, at kommunen ikke har haft ret til at træffe den. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

En eventuel klage skal du fremsende direkte til Planklagenævnet via den digitale klageportal. 

Indsend din klage via Klageportalen

 

Kontaktinfo

Teknik, miljø og drift
Ring til 5787 6000 og spørg efter Planlægningsafdelingen
Åbningstider på rådhuset
  • Man-ons 10-13
  • Tors 10-17
  • Fre 10-13