Udkast til Natura 2000-handleplaner

Offentlig høring af handleplaner for Natura2000-områder i Sorø Kommune

01-03-2024

Klagefrist/høringsfrist
Planerne sendes i høring i 8 uger fra den 3. marts til den 28. april 2024.

Sorø Kommune fremlægger forslag til handleplaner for tre Natura 2000-områder:

N156 Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å

N160 Nordlige del af Sorø Sønderskov

N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Rådmandshaven, Slagmosen og Porsmosen.

Handleplanerne samler kommunale indsatser for de lysåbne naturtyper og skov uden fredsskovspligt, Miljøstyrelsens indsatser for fredskov og eventuelle plejeplaner for statsejede arealer.

I den kommende planperiode 2022-2027 er hovedformålet med indsatserne:

  1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
  2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  3. Bekæmpe invasive arter.

Udsendelse af handleplaner i 8 ugers offentlig høring er koordineret mellem samarbejdskommuner og Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen indsamler høringssvar for N160 Sorø Sønderskov her: Høring af 3. generation Natura 2000-handleplaner (mst.dk).

Høringssvar til Sorø Kommunes indsatser i N156 Store Åmose m.fl. og N163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø m.fl. kan sendes til:

Natur@soroe.dk eller

Sorø Kommune
Teknik og Miljø
Rådhusvej 8
4180 Sorø

De endelige handleplaner og hvidbog for høringen fremlægges for Kommunalbestyrelsen i juni.

Natura 2000 er betegnelse for et netværk af beskyttede naturområder i EU, der omfatter habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Områderne skal bevare og beskytte en række specifikt udpegede naturtyper og dyre- og plantearter. Planlægning og forvaltning af Natura 2000-områder sker i 6-årige planperioder, hvor staten udgiver Natura 2000-planer med målsætning for hvert områdes udvikling. Denne målsætning skal ifølge miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023) omsættes i kommunale Natura 2000-handleplaner.